Üzemel­tetési és karban­tartási menedzser

Tegye hatéko­nyabbá és eredmé­nye­sebbé vállal­ko­zását.

Üzemel­tetési és karban­tartási menedzser

Tegye hatéko­nyabbá és eredmé­nye­sebbé vállal­ko­zását.

Szeretné üzemel­tetési és karban­tartási üzleti tevékeny­ségét hatéko­nyabbá és eredmé­nye­sebbé tenni? A Webfleet, Európa első számú jármű­park­kezelő rendszere megadja Önnek az összes eszközt, amire szüksége lehet célja eléréséhez. Webfleet lehetővé teszi eljárásai digita­li­zá­lását és munka­fo­lyamata hatéko­nyabbá tételét. Mindez bizton­sá­go­sabban és terme­lé­ke­nyebben dolgozó jármű­ve­ze­tőket, a járműparkot érintő alacsonyabb költségeket és elégedett ügyfeleket jelent.

Mi az, ami fontos Önnek?

Munka­fo­lya­mat-me­nedzsment

Növelje meg járműparkja hatékony­ságát a Webfleet segít­sé­gével. Azonnali hozzáférést nyer a megren­de­lések állapotához, a jármű állapotához és a forgalmi infor­má­ci­ókhoz, segítve a feladathoz legmeg­fe­lelőbb járművezető kiválasz­tását. Rende­lés­op­ti­ma­li­zálási funkciónk1 egy kattintásra képes optima­li­zálni a rende­lés­üte­mezést, ami által a megren­de­lések rövidebb idő alatt telje­sí­tésre kerülhetnek. A rendszer könnyen integ­rálható meglévő harmadik fél alkal­ma­zá­sokkal, így az adminiszt­rációs idő is csökken.

driver cau left space wide
customer satisfaction

Ügyfél­elé­ge­dettség

Tegye elégedetté ügyfeleit pontosabb becsült érkezési időpon­tokkal2. A Webfleet fejlett navigációs képes­sé­gekkel rendelkezik, amelyek a valós idejű forgalmi adatok és a jármű típusa alapján képesek finom­han­golni az utasí­tá­sokat, lehetővé téve a jármű­ve­zetők számára, hogy a lehető legjobb útvonalakat válasszák. Ez azt jelenti, hogy több ügyfelet érhetnek el időben, és csökken­hetnek a szükség­telen várakozási idők.

Költség­meg­ta­ka­rítás

A járműpark telje­sít­mé­nyének világos áttekin­té­sével kézben tarthatja költségeit. Rendszeres értesí­té­seket kap a karban­tartási ellen­őr­zések üteme­zé­séről, és automa­ti­kusan értesül, ha egy jármű javításra szorul, így elkerülheti a költséges meghi­bá­so­dá­sokat. A Webfleet által biztosított adatok jóvoltából felügyelheti az üzemanyag-fo­gyasztást, és költség­ha­tékony vezetési stílusra sarkall­hatja a jármű­ve­ze­tőket.

save money piggy bank
fleet manager driver 04

Elősegíti a vezetés­biz­ton­ságot

Növelje a vezetés­biz­ton­ságot az OptiDrive 360, a vezetési stílus folyamatos fejlesz­té­sének teljes körű megkö­ze­lítése által. A jármű­ve­zetők valós idejű vissza­jel­zé­seket és tanácsokat kapnak a felelős vezetéssel kapcso­latban, ami kevesebb közúti balesetet és karban­tartási ellenőrzést eredményez. A bizton­sá­gosabb jármű­ve­zetők és járművek révén a biztosítási díjak is csökken­hetnek.

Hatékonyabb döntéshozás

Hatékony ismeretek segít­sé­gével okosabb döntések hozhatók. A Webfleet részletes műszerfala és körül­te­kintő jelentései teljes irányítást bizto­sí­tanak Önnek, hogy hatékony döntéseket hozhasson jármű­park­jával kapcso­latban. A telje­sít­ményt valós idejű információk révén szorosan figyelemmel kísérve és elemezve folya­ma­tosan optima­li­zál­hatja a hatékony­ságot.

devices tablet 01 dashboard
service van driver pro8475 cam50 04

Márkahírnév

Nem minden, a nem biztonságos vezetéssel kapcsolatos költség jeleníthető meg táblázatban. A járműparkok döntés­ho­zóinak 75%-a úgy véli, hogy a nem megfelelő jármű­ve­zetési stílus rontja a vállalat hírnevét3. A Webfleet telematikai és video­tech­nikai adatai segíthetnek egy bizton­sá­gosabb járműpark működ­te­té­sében, ami jót tesz a jármű­ve­ze­tőknek, a járműveknek és végső soron az Ön hírnevének.

Miben segíthetünk?

Növelje szolgál­tatása színvonalát, tegye elége­det­tebbé ügyfeleit és jármű­ve­zetőit

Küszöbölje ki a szükség­telen várakozási időket kiváló becsült érkezési időpontokat (ETA) biztosítva

Javítson megren­de­lés-ke­zelési munka­fo­lya­matán, végezzen el több feladatot kevesebb idő alatt

Csökkentse költségeit optimális útvona­lakkal és rendszeres karban­tartási figyel­mez­te­té­sekkel

Takarítsa meg az adminiszt­rációs időt, hogy a legfon­tosabb tevékeny­sé­gekre koncent­rál­hasson

Szerezze be az Önnek legmeg­fe­lelőbb megoldást, az üzleti integrációk széles körével

Tekintse át üzemel­tetési és karban­tartási funkci­ó­inkat részle­te­sebben

wfs cutting costs in professional services whitepaper

Szeretné megtudni, hogyan csökkent­hetné járműparkja költségeit?

wfs cutting costs in professional services whitepaper

Töltse le még ma az e-könyvet, és megtudhatja, hogyan lehet a járműpark működési költségeit kordában tartani.

Töltse le a saját másolatot
1 A rende­lés­op­ti­ma­li­zálás kiegészítő előfizetési szinten érhető el.
2 ETA = becsült érkezési időpont
3 Kutatás: Az Európai Közúti Biztonsági Jelentés, 2021

Kérjen bemutatót

Tudja meg, hogyan segíthet a Webfleet vállal­ko­zá­sának.

Az Ön hozzá­já­rulása szükséges

Ebben a részben külső tartalom beágyazása történik innen: .

A tartalom megje­le­ní­té­séhez az alábbi cooki­e-ka­te­góriák haszná­la­tához való hozzá­já­rulás szükséges:

  • Célzott hirdetések
  • Analitikai
  • Személyre szabás
  • Nélkü­löz­he­tetlen

További részle­tekért tekintse meg az adatvédelmi szabály­za­tunkat. Ha tudni szeretné, hogy a ###vendor_name### hogyan dolgozza fel az adatait, kérjük, tekintse meg az adatvédelmi szabály­za­tukat.