service- en onder­houds­ma­nager

Maak uw operaties en onder­houds­be­drijf efficiënter en effectiever

service- en onder­houds­ma­nager

Maak uw operaties en onder­houds­be­drijf efficiënter en effectiever

Op zoek naar een manier om uw opera­ti­onele activi­teiten en onderhoud efficiënter en effectiever te maken? Webfleet, de beste fleet management-oplossing van Europa, biedt u als service- of onder­houds­ma­nager daarvoor nodig heeft. Met Webfleet kunt u uw processen digita­li­seren en uw werkproces stroom­lijnen. Dat betekent veiligere en produc­tievere bestuurders, lagere wagen­park­kosten en tevreden klanten.

Wat vindt u als service- en onder­houds­ma­nager belangrijk?

Werkpro­ces­beheer

Verhoog de efficiëntie van uw wagenpark met Webfleet. U krijgt direct toegang tot de orderstatus, voertuig­status en verkeers­in­for­matie, zodat u de beste bestuurder voor de taak kunt zoeken. Met onze functie voor order­op­ti­ma­li­satie1 optima­li­seert u met één klik uw gehele order­planning, zodat u als service- of onder­houds­ma­nager in minder tijd meer orders kunt voltooien. Ook kunt u Webfleet eenvoudig integreren met uw bestaande apps van derden om minder tijd kwijt te zijn aan de admini­stratie.

Service en onderhoud werkproces beheer
Klant­te­vre­denheid met service- en onderhoud software

Klant­te­vre­denheid

Zorg voor tevreden klanten door ze nauwkeu­rigere ETA's2 te geven. Webfleet beschikt over geavan­ceerde naviga­tie­mo­ge­lijk­heden die de route­be­schrijving aanpassen op basis van realtime verkeers­in­for­matie en het voertuigtype, zodat uw bestuurders de best mogelijke routes kunnen volgen. Dit betekent dat ze meer klanten op tijd kunnen bereiken en onnodige wachttijden kunnen verminderen.

Kosten besparen

Houd uw uitgaven in de hand met een duidelijk overzicht van de prestaties van uw wagenpark. Service- of onder­houds­ma­nagers krijgen regelmatige waarschu­wingen om onder­houds­con­troles te plannen en automa­tische meldingen als een voertuig moet worden gerepareerd. Dit voorkomt dat u met dure pechge­vallen te maken krijgt. Ook kunt u de inzichten van Webfleet gebruiken om het brand­stof­ver­bruik te beheren en rendabel rijden te stimuleren.

Kosten besparen als service- & onder­houds­ma­nager
Bestuurders veiligheid met software voor operaties en onderhoud

De veiligheid van bestuurders

Verhoog de veiligheid van bestuurders met OptiDrive 360, een complete oplossing om de rijstijl voortdurend te verbeteren. Bestuurders krijgen realtime feedback en advies over verant­woor­delijk rijden, wat tot minder verkeers­on­ge­lukken en voertuig­on­der­houds­con­troles leidt. Omdat u veiligere bestuurders en voertuigen op pad stuurt, kunt u misschien zelfs lagere verze­ke­rings­premies krijgen.

Betere besluit­vorming

Gebruik krachtigere inzichten om slimmere beslis­singen te nemen. Dankzij het gedetail­leerde dashboard en de uitgebreide rapporten van Webfleet heeft u als service- of onder­houds­ma­nager volledige controle zodat u effectieve beslis­singen voor uw wagenpark kunt maken. Dankzij de mogelijkheid om de prestaties nauwkeurig te monitoren en te analyseren aan de hand van realtime informatie, kunt u de rij-ef­fi­ci­ëntie continu optima­li­seren.

Betere besluit­vorming als service- & onder­houds­ma­nager
Merkre­pu­tatie als service- en onder­houds­be­drijf

Merkre­pu­tatie

Niet alle kosten van onveilig rijgedrag kunnen in een spreadsheet worden weergegeven. 75% van de mensen die de beslis­singen in het wagenpark nemen, is bang dat een slechte rijstijl schadelijk is voor de reputatie van hun bedrijf3. Met de telematica en technische video-in­zichten van Webfleet kunt u een veiliger wagenpark leiden. Dit is goed voor uw bestuurders, voertuigen en uitein­delijk ook uw reputatie.

Hoe kunnen wij u als service- en onder­houds­ma­nager helpen?

De servi­ce­kwa­liteit verbeteren en voor tevredenere klanten en bestuurders zorgen

Onnodige wachttijden voorkomen door de beste ETA's in deze klasse te leveren

Uw order­be­heer­proces uitbreiden en meer taken voltooien

Kosten verlagen met optimale routes en regelmatige onder­houd­smel­dingen

Tijd besparen op de admini­stratie zodat u zich kunt concen­treren op wat belangrijk is

De oplossing krijgen die het beste bij u past, met tal van bedrijfs­in­te­graties

Bekijk meer details van onze opera­ti­onele functies en onder­houds­functies

wfs cutting costs in professional services whitepaper

Wilt u weten hoe u uw wagen­park­kosten kunt verlagen?

wfs cutting costs in professional services whitepaper

Download het eBook vandaag nog en ontdek hoe u uw lopende wagen­park­kosten onder controle kunt krijgen.

Uw exemplaar downloaden
1 Order­op­ti­ma­li­satie is beschikbaar via een aanvullend abonne­ments­niveau.
2 ETA's = verwachte aankomst­tijden
3 Onderzoek afkomstig uit het Europese rapport verkeers­vei­ligheid 2021

Vraag een demo aan

Zie hoe Webfleet uw bedrijf verder kan helpen.

Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

  • Gerichte adver­tenties
  • Analyse
  • Perso­na­li­satie
  • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.