Update over COVID-19.  Meer informatie

​BESCHERM UW BESTUURDERS EN WAGENPARK

Vergroot de veiligheid en verlaag het aantal verze­ke­rings­claims met WEBFLEET Video​​

Demo aanvragen

​BESCHERM UW BESTUURDERS EN WAGENPARK

Vergroot de veiligheid en verlaag het aantal verze­ke­rings­claims met WEBFLEET Video​​

WEBFLEET VideoWEBFLEET VideoWEBFLEET VideoWEBFLEET VideoWEBFLEET VideoWEBFLEET Video

WEBFLEET Video combineert beelden van dashboard­camera's met rijgegevens van uw wagenpark, zodat u de volledige context van verkeers­on­ge­lukken krijgt. De CAM 50-voer­tuig­camera gebruikt AI-tech­no­logie om risicovol gedrag te detecteren en de bestuurder van uw fleet te waarschuwen, zodat die gevaarlijke situaties kan voorkomen. Daarnaast zorgt volledige controle over de camera­con­fi­gu­ratie dat u aan de priva­cy­be­hoeften van uw bestuurders en uw bedrijf voldoet.​​

WEBFLEET Video helpt u​​

​Volledig inzicht in kritieke gebeur­te­nissen binnen uw fleet te krijgen met de dash camera​

​Ongelukken te voorkomen en het aantal claims te verminderen​

​Verze­ke­rings­premies en de kosten voor claims te verlagen​

Bestuurders te beschermen tegen onterechte of onjuiste claims​​

Bestuurders te coachen om de veiligheid te verbeteren​​

​Efficiënter wagenpark​

​Belang­rijkste functies​

​Krijg de volledige context ​

​HD-das­h­cam­beelden worden weergegeven naast rijgegevens van uw vloot zoals GPS-locatie, bestuurder en snelheid. Zo krijgt u uitge­breider en duidelijk inzicht in kritieke gebeur­te­nissen onderweg.

Fleet dash cam
Fleet dash camera
Fleet dash camera
Fleet dash camera
Fleet dash camera
Fleet dash camera

Intel­li­gente feedback in de cabine​

​De CAM 50 gebruikt kunstmatige intel­li­gentie (AI) om risicovol rijgedrag te identi­fi­ceren. In dat geval geeft de dash camera de bestuurder een audio­vi­suele waarschuwing. De bestuurder kan vervolgens corri­ge­rende maatregelen nemen om gevaar te voorkomen.​1

​Automa­tische uploads van gebeur­te­nissen​

​Ritge­beur­te­nissen (bijv. abrupt remmen), AI-ge­beur­te­nissen (bijv. mobiele telefoon gebruiken, roken) en via de waarschu­wingsknop geacti­veerde gebeur­te­nissen worden automatisch vanaf het apparaat geüpload naar WEBFLEET.​2

Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

​Raadpleging op aanvraag​

​U kunt door de dash cam vastgelegd video­ma­te­riaal van gemaakte ritten binnen uw fleet opvragen3. Zo kunt u de geldigheid van klachten van klanten of anderen beoordelen.​

​Livestreaming​

​Bekijk direct live video­beelden van zowel op de weg als op de bestuurder gerichte dash camera's in uw wagenpark om bestuurders onder­steuning te bieden in lastige situaties.​4

Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Ontworpen met het oog op privacy​​

Deze oplossing is ontwikkeld met privacy als prioriteit. U krijgt volledige controle over de confi­gu­ratie, zoals de instelling voor de op de bestuurder gerichte camera, de bewaartijd voor beeld­ma­te­riaal en de toegangs­rechten voor WEBFLEET.


Alles wat u moeten weten over dashcams

Wat is een wagen­park­dashcam en hoe verschilt die van een consu­men­tendashcam?

Een wagen­park­dashcam is een camera die in een voertuig wordt gemonteerd en die opneemt wat er onderweg gebeurt. Dashcams kunnen zowel op de weg als op de bestuurder gericht zijn.

Consu­men­tendas­hcams kosten weinig en zijn bestemd voor individueel gebruik. Vanwege de beperkte functi­o­na­liteit zijn ze niet geschikt voor wagenparken.

Wagen­park­das­hcams gaan lang mee en zijn ontwikkeld voor profes­si­oneel gebruik. Meer redenen waarom deze dashcams beter geschikt zijn voor wagenparken:

 • AVG-com­pa­tibel
 • Automa­tische downloads van relevant beeld­ma­te­riaal
 • Externe toegang voor livebeelden en confi­gu­ratie
 • Onder­steuning voor extra camera's
 • Fraude­be­stendig
 • Hoogwaardige SD-kaart
 • Ongeval­len­pre­ventie dankzij AI-tech­no­logie
 • Bekabeld voor profes­si­onele installatie

Hoe werkt een wagen­park­dashcam?

Een wagen­park­dashcam begint met opnemen wanneer de motor draait en het voertuig beweegt.

Op de weg gerichte dashcams bieden duidelijk bewijs van wat er op de weg en rond het voertuig gebeurt. Bepaalde op de bestuurder gerichte wagen­park­das­hcams maken gebruik van AI-tech­no­logie om afleidende handelingen te detecteren, zoals gebruik van mobiele telefoons, eten en drinken, en niet naar de weg kijken. De camera geeft de bestuurder een waarschuwing om op te letten en zo ongelukken te voorkomen.

De opnames van dashcams zijn compatibel met fleet manage­ment-op­los­singen, zodat bedrijven gegevens zoals tijd, locatie en snelheid kunnen gebruiken om de oorzaak van ongevallen te achterhalen en bestuurders te beschermen tegen onterechte claims.

Waarom zou u wagen­park­das­hcams gebruiken?

Videobewijs

 • Video-op­names kunnen als objectief bewijs­ma­te­riaal dienen bij ongevallen. De opnames leveren bewijs van wat er is gebeurd bij een aanrijding en kunnen kosten wegens aanspra­ke­lijkheid aanzienlijk verminderen.

Minder verze­ke­rings­claims en lagere premies

 • Video­ma­te­riaal kan wagenparken en verze­ke­raars helpen bepalen of ze een claim willen aanvechten of afhandelen.
 • Verze­ke­raars bieden vaak kortingen op premies als bedrijven wagen­park­das­hcams in hun voertuigen hebben geïnstal­leerd.

Ongeval­len­pre­ventie en veiliger rijden

 • Wagen­park­das­hcams helpen bestuurders gevaarlijk rijgedrag te corrigeren en ongelukken te voorkomen.
 • Bij een camera in het voertuig wordt er vaak voorzich­tiger gereden, omdat bestuurders zich er bewust van zijn dat er bewijs­ma­te­riaal voorhanden is in geval van ongelukken.

Wat zijn de voordelen van wagen­park­das­hcams?

Meer veiligheid en minder claims

 • Opnames kunnen bescherming bieden tegen frauduleuze claims en helpen voorkomen dat u te veel betaalt voor 50/50-verze­ke­rings­claims.
 • Wagen­park­das­hcams met AI-tech­no­logie kunnen bestuurders op risicovol rijgedrag wijzen en zo ongevallen en claims helpen voorkomen.

Duidelijk inzicht in kritieke gebeur­te­nissen

 • Beeld­ma­te­riaal uit wagen­park­das­hcams, gecom­bi­neerd met GPS en andere rijgegevens, geeft u een compleet beeld van uw wagenpark.
 • Livestreams helpen u direct te reageren bij ongevallen.

Efficiënter wagenpark

 • Controleer de geldigheid en nauwkeu­righeid van claims met duidelijke video­beelden.
 • Verbetering van rijgedrag leidt effectiever tot minder voertuig­schade, ongelukken en inactieve tijd.
Webfleet Solutions

Gratis e-book: Europees rapport verkeers­vei­ligheid 2021​​

Webfleet Solutions

Exclusieve data en inzichten over de ware impact van veilig­heids­pro­blemen op wagenparken zoals die van u.​​

Download gids

Geavan­ceerde camera met de service van uw keuze​

De CAM 50 is een premium dashboard­camera speciaal voor wagenparken, met drie niveaus van WEBFLEET Video-ser­vi­ce­a­bon­ne­menten. Kies de juiste oplossing voor uw specifieke vereisten.

​HD-kwa­liteit en nachtzicht​

Ingebouwde infra­rood-led's voor gebruik van nachtzicht bij opnamen van de bestuurder​​

​Veel opslag­ruimte​

Kwali­teits-SD met 128 GB biedt tot 100 uur5 rijtijd­video ​

​Onder­steuning voor meerdere camera's

Optie voor draadloze verbinding van vier extra camera's​​

AI-on­der­steuning​​

​Ingebouwde AI-tech­no­logie voor het vastleggen van gebeur­te­nissen ​

Melding bij ongeoor­loofde handelingen​​

De reser­ve­bat­terij beschermt tegen voedings­on­der­breking en geeft aan wanneer de camera wordt losge­koppeld van de voeding ​

​Verwij­derbare houder​

​ Te verwijderen van de voorruit voor veiligheid of naleving van regels ​

RENDEMENT OP INVESTERING BINNEN ZES TOT NEGEN MAANDEN

​Wilt u volledig inzicht in kritieke gebeur­te­nissen, uw bestuurders veilig houden en het aantal verze­ke­rings­claims en de kosten hiervoor verlagen? Reserveer een demo en ontdek hoe de CAM 50 en WEBFLEET Video samen uw wagenpark veilig houden.

Webfleet Solutions
Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

1 Beschikbaar met WEBFLEET Video Plus- of WEBFLEET Video Live-abon­nement. ​​

2 Zodra gebeur­te­nissen van het systeem zijn opgehaald, zijn deze 90 dagen beschikbaar in WEBFLEET.​​

3 Van toepassing wanneer het beeld­ma­te­riaal beschikbaar is op de interne opslag van de camera.​​

4 Beschikbaar wanneer de camera ingeschakeld is, er beweging wordt gedetec­teerd en er dekking is van een mobiel netwerk (3G/4G). Wanneer livestreaming actief is, kan de bestuurder hiervan een melding krijgen.​​

5 ​Overschrijft automatisch wanneer er onvoldoende capaciteit is.​

LET OP:

 • Voor het gebruik van data geldt het fair use-beleid.
 • WEBFLEET Video maakt toegestaan gebruik eenvoudig. Het blijft echter de verant­woor­de­lijkheid van de klant dat dit systeem conform de regels wordt gebruikt.

U gebruikt een verouderde browser

Upgrade naar een moderne webbrowser om deze site te gebruiken.

Nu updaten