Perso­neels­ma­nager

Stroomlijn uw werkpro­cessen

Perso­neels­ma­nager

Stroomlijn uw werkpro­cessen

Webfleet, de toonaan­ge­vende fleet manage­ment-op­lossing in Europa, biedt u de tools om het perso­neels­ma­na­gement van uw wagenpark te vereen­vou­digen. Optima­liseer uw bedrijfspres­taties en voldoe tegelij­kertijd aan de wensen van uw klanten in de snel ontwik­ke­lende wagen­park­sector van tegen­woordig.

Wat is belangrijk voor u als perso­neels­ma­nager van een wagenpark?

Heldere gegevens

Krijg realtime inzicht in uw perso­neels­ge­gevens met onze oplossingen voor werkpro­ces­beheer voor wagenparken. Volg de activi­teiten van uw bestuurders en de werkpro­cessen vanaf één dashboard. Weet welke voertuigen zijn toegewezen en welke nog beschikbaar zijn. Met een overzicht van uw perso­neels­be­stand binnen handbereik, kunt u perso­neels­pro­blemen snel signaleren en aanpakken.

Perso­neels­ma­nager van een wagenpark bekijkt het Webfleet dashboard
Rapporten in het Webfleet dashboard

Eenvoudig en nauwkeurig papierwerk

Of het nu gaat om kilome­ter­re­gi­stratie, bestuur­der­si­den­ti­fi­catie of naleving van de tacho­graaf­re­gel­geving, Webfleet digita­li­seert en bewaart uw documenten veilig op één toegan­ke­lijke locatie. Verklein de kans op menselijke fouten dankzij verminderde complexiteit en bespaar tijd en kosten op gegevens­in­voer­pro­cessen. Blijf op de hoogte van het bedrijfs­beleid en de arbeids-, belasting- en nalevings­re­gel­geving.

Welzijn van bestuurders

Als het gaat om perso­neels­ma­na­gement van een wagenpark, kan het werven en behouden van bestuurders lastig zijn. Met behulp van Webfleet kunt u ervoor zorgen dat uw huidige bestuur­der­steam tevreden en gemotiveerd blijft. Door bijvoor­beeld de rijstijl te monitoren, kunt u bestuurders beter coachen met betrekking tot veiligheid achter het stuur. Aan de hand van de rijtijden en eventuele inbreuk op sociale wetgeving kunt u zien of uw bestuurders voldoende pauzes nemen.

Bestuurder van een wagenpark
Perso­neels­ma­nager van een wagenpark bekijkt de ritten­ad­mi­ni­stratie

Vereen­vou­digde financiën

Webfleet maakt de admini­stratie van ritten een stuk eenvoudiger. Vermijd overbodig papierwerk en ontvang een nauwkeurig overzicht van de kilome­ter­re­gi­stratie van zowel zakelijke als privéritten. Zorg voor een soepele samen­werking bij taken die worden gedeeld met uw financiële en admini­stra­tieve teams, dankzij gebruiks­vrien­de­lijke rapporten voor financiële, fiscale en vergoe­dings­doel­einden.

Verant­woording voor brandstof

Als perso­neels­ma­nager van een wagenpark wilt u inzicht in het brand­stof­ver­bruik van uw wagenpark en wilt u het bedrijf helpen de brand­stof­kosten onder controle te houden. Analyseer patronen in het brand­stof­ver­bruik en ontdek eventuele onregel­ma­tig­heden. Met alle brand­stof­ge­gevens van het wagenpark binnen handbereik, kunt u snel verbe­ter­punten vaststellen en actie ondernemen om uw kosten te verlagen.

Overzicht brand­stof­ver­bruik van een wagenpark
Perso­neels­ma­nager van een wagenpark

Verant­woor­de­lijkheid voor het milieu

Draag bij aan de duurzaam­heids­missie van uw bedrijf. Raadpleeg de gegevens over het brand­stof­ver­bruik van uw wagenpark om te bepalen waar het bedrijf brandstof kan besparen. Met OptiDrive 360 kunt u bestuurders helpen om milieu­be­wuster te rijden, of het nu gaat om de snelheid, stationair draaien of remmen en uitrollen. Het banden­span­ning­con­tro­le­systeem van Webfleet houdt de banden­spanning en -tempe­ratuur bij, zodat klapbanden en onverwachte reparaties kunnen worden voorkomen. Verminder afval en bespaar kosten door de gebruiksduur van banden te verlengen.

Hoe kunnen wij u als perso­neels­ma­nager van een wagenpark helpen?

Krijg meer inzicht in team- en werkpro­ces­be­hoeften

Voorkom fouten in papierwerk dankzij digitale documen­tatie

Vereen­voudig het behoud van bestuurders en het onder­steunen van hun welzijn­behoud

Vereen­voudig de berekening van bestuur­ders­sa­la­rissen en -uitgaven

Krijg toegang tot historische en realtime rapporten over brand­stof­ver­bruik

Bereik uw duurzaam­heids­doel­stel­lingen dankzij groener rijden

Bekijk onze functies voor perso­neels­ma­na­gement in meer detail

wfs transport drivers whitepaper

Op zoek naar manieren om meer bestuurders te behouden en hun prestaties te verbeteren?

wfs transport drivers whitepaper

Download ons eBook vandaag nog voor inzichten in de werving, het welzijn en de produc­ti­viteit van bestuurders.

Uw exemplaar downloaden

Vraag een demo aan

Zie hoe Webfleet uw bedrijf verder kan helpen.

Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

  • Gerichte adver­tenties
  • Analyse
  • Perso­na­li­satie
  • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.