Juridische informatie

Algemeen

Webfleet helpen klanten een betere band met hun bestuurders op te bouwen. Om dit mogelijk te maken, hebben we wat informatie over onze klanten en hun bestuurders nodig. Bij het verzamelen van deze gegevens zijn wij ons ervan bewust dat onze klanten en hun bestuurders op hun privacy gesteld zijn. Wij zijn het daar volkomen mee eens.

We vinden dat privacy draait om vrijheid en de mogelijkheid zelf te beslissen hoe uw gegevens worden gebruikt en door wie. Daarom hebben we onze priva­cy­prin­cipes vastgesteld:

1. We houden u altijd volledig op de hoogte over uw gegevens
We zorgen dat u weet welke gegevens van of over u we gebruiken, waarom we deze gebruiken, hoe lang we deze gebruiken en wie deze gegevens kunnen gebruiken.
2. We zorgen dat u de controle houdt over uw gegevens
We beschouwen de gegevens van of over u als uw eigendom. We gebruiken deze alleen voor het doel waarvoor u deze aan ons heeft verstrekt, of waarvoor we deze van u hebben verzameld. U kunt zich op elk gewenst moment afmelden of aanmelden via websites.
3. We beschermen uw gegevens
Uw gegevens zijn uw eigendom. Dat willen we zo houden door gegevens zo goed mogelijk te beschermen om te voorkomen dat ze in de verkeerde handen vallen.
4. Algemene verordening gegevens­be­scherming (AVG)
Webfleet voldoet volledig aan de voorschriften van de AVG. Ga voor meer informatie over het privacy- en bevei­li­gings­beleid van Webfleet naar onze webpagina op https://www.webfleet.com/en_gb/webfleet/legal/general-da­ta-pro­tec­ti­on-re­gu­lation/.

Onze principes

Webfleet wil klanten helpen om nauwer samen te werken met hun bestuurders. Alles wat we doen wordt gedreven door dit eenvoudige principe, want als u dichter bij uw bestuurders staat, kunt u slimmere beslis­singen nemen. We kunnen u helpen, maar soms moeten we iets over u weten. We verzamelen en gebruiken uw gegevens, en we begrijpen dat u hecht aan uw privacy.

We vinden dat privacy draait om vrijheid en de mogelijkheid zelf te beslissen hoe uw gegevens worden gebruikt en door wie. Daarom hebben we onze Priva­cy­prin­cipes opgesteld:

1. We houden u altijd volledig op de hoogte over uw gegevens
We zorgen dat u weet welke gegevens van of over u we gebruiken, waarom we deze gebruiken, hoe lang we deze gebruiken en wie deze gegevens kunnen gebruiken.
2. We zorgen dat u de controle houdt over uw gegevens
We beschouwen de gegevens van of over u als uw eigendom. We gebruiken deze alleen voor het doel waarvoor u deze aan ons heeft verstrekt, of waarvoor we deze van u hebben verzameld. U kunt zich op elk gewenst moment afmelden of aanmelden via onze software en websites.
3. We beschermen uw gegevens
Uw gegevens zijn uw eigendom. Dat willen we zo houden door gegevens zo goed mogelijk te beschermen om te voorkomen dat ze in de verkeerde handen vallen.

Onze tien beloften aan u

 1. We vertellen u welke gegevens van of over u we gebruiken, waarom we deze gebruiken, hoe lang we deze gebruiken, wie er nog meer toegang heeft tot uw gegevens en waar deze worden opgeslagen.
 2. We gebruiken uw gegevens alleen voor de doeleinden die we aan u hebben meegedeeld.
 3. We bewaren zo min mogelijk gegevens van u en slechts voor zolang we deze nodig hebben. Wanneer we de gegevens niet meer nodig hebben, vernietigen we de gegevens of maken we deze permanent anoniem, zodat de gegevens niet meer aan u gekoppeld kunnen worden.
 4. Als we uw toestemming vragen om uw gegevens te gebruiken voor specifieke doeleinden, kunt u die toestemming ook weer intrekken.
 5. Als we u geen toestemming hebben kunnen vragen voor het verzamelen en gebruiken van uw gegevens en u niet wilt dat we dit doen, kunt u ons dit laten weten en dan zullen we hiernaar handelen.
 6. U kunt uw gegevens bekijken en corrigeren als deze gekoppeld zijn aan uw Webfleet-account.
 7. We beschermen uw gegevens zo goed als redelij­kerwijs mogelijk is tegen onbevoegde toegang en abusie­velijk verlies.
 8. Als we andere partijen inschakelen om uw gegevens namens ons te gebruiken, zorgen we dat ze hierbij ons beleid naleven.
 9. Indien we uw gegevens delen met anderen, vragen we u eerst om toestemming, tenzij dit wettelijk verboden is.
 10. U kunt ons altijd vragen stellen over de manier waarop we u gegevens gebruiken en we beant­woorden uw vragen graag.

Het beleid van Webfleet betreffende privacy en verwerking van persoons­ge­gevens

We houden ons aan de priva­cy­wetten die geldig zijn in uw land. Aangezien we gevestigd zijn in Europa, zijn de Europese priva­cy­wetten ook van toepassing. Deze wetten worden gezien als de strengste ter wereld. Deze bieden u een hoge mate van bescherming doordat we uw gegevens alleen mogen gebruiken wanneer we voldoen aan de strenge voorwaarden van deze wetten. Ons bedrijfs­beleid betreffende privacy en de verwerking van persoons­ge­gevens komen overeen met deze wetten en we passen dit beleid wereldwijd toe.

Definities

Persoons­ge­gevens: Iedere informatie betreffende een geïden­ti­fi­ceerde of identi­fi­ceerbare natuurlijke persoon (hierna 'betrokkene' of gebruiker genoemd). Als identi­fi­ceerbaar wordt beschouwd een persoon die direct of indirect kan worden geïden­ti­fi­ceerd, met name aan de hand van een identi­fi­ca­tie­nummer of een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor zijn of haar fysieke, fysio­lo­gische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit;

Verwerking van persoons­ge­gevens (hierna 'verwerking' genoemd): elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoons­ge­gevens, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samen­brengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.

 1. Webfleet zal de persoons­ge­gevens eerlijk en rechtmatig verwerken.
 2. Webfleet zal persoons­ge­gevens verzamelen voor welbepaalde, uitdruk­kelijk omschreven en gerecht­vaar­digde doeleinden en zal deze niet verwerken op een wijze die onver­e­nigbaar is met die doeleinden.
 3. Webfleet zal zorgen dat persoons­ge­gevens toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn, uitgaande van de doeleinden waarvoor deze worden verzameld of waarvoor deze vervolgens worden verwerkt.
 4. Webfleet zal zorgen dat persoons­ge­gevens nauwkeurig zijn en indien nodig worden bijgewerkt.
 5. Webfleet zal persoons­ge­gevens in een vorm die het mogelijk maakt de gebruiker te identi­fi­ceren, niet langer bewaren dan noodza­kelijk is voor de verwe­zen­lijking van de doeleinden waarvoor deze persoons­ge­gevens worden verzameld of vervolgens worden verwerkt.
 6. Webfleet zal persoons­ge­gevens uitsluitend verwerken als:
  1. de gebruiker ondub­bel­zinnig toestemming heeft gegeven; of
  2. verwerking noodza­kelijk is voor de uitvoering van een overeen­komst waarbij de gebruiker is partij of om stappen te ondernemen op verzoek van de gebruiker voordat een overeen­komst tot stand komt; of
  3. Verwerking noodza­kelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die Webfleet moet vervullen; of
  4. verwerking noodza­kelijk is voor de door Webfleet behartigde legitieme belangen, tenzij die belangen moeten wijken voor de funda­mentele rechten en vrijheden van de gebruiker en met name diens recht op privacy.
 7. Webfleet vermijdt persoons­ge­gevens te verwerken waaruit de raciale of etnische afkomst, de politieke opvattingen, de godsdien­stige of levens­be­schou­we­lijke overtuiging, of het lidmaat­schap van een vakver­e­niging blijkt, alsook de verwerking van gegevens die de gezondheid of het seksuele leven betreffen.
 8. Webfleet vermijdt persoons­ge­gevens te verwerken betreffende personen jonger dan 13 jaar.
 9. Om een eerlijke verwerking van persoons­ge­gevens te waarborgen zal Webfleet gebruikers op de hoogte stellen van:
  1. Het doel van de verwerking;
  2. De categorieën van de betreffende persoons­ge­gevens;
  3. De categorieën van de ontvangers van de persoons­ge­gevens;
  4. De manier waarop ze hun persoons­ge­gevens kunnen zien en kunnen laten corrigeren.
 10. Webfleet stelt passende technische en organi­sa­to­rische maatregelen in om persoons­ge­gevens te beschermen tegen onrecht­matige of incidentele vernie­tiging, tegen verlies, vervalsing, onbevoegde verspreiding of toegang, met name wanneer de verwerking doorzending van gegevens in een netwerk omvat, dan wel tegen enige andere vorm van onwettige verwerking. Webfleet doet dit door rekening te houden met de stand van de techniek en de kosten van de tenuit­voer­legging, teneinde een bevei­li­gings­niveau te garanderen dat afgestemd is op de risico's die de verwerking en de aard van te beschermen persoons­ge­gevens met zich brengen.
 11. In het geval een andere partij de verwerking uitvoert namens Webfleet, zal Webfleet een verwerker kiezen die voldoende waarborgen biedt ten aanzien van de technische en organi­sa­to­rische bevei­li­gings­maat­re­gelen met betrekking tot de te verrichten verwerking en er zal worden toegezien op de naleving van die maatregelen. In deze gevallen zorgt Webfleet ervoor dat de verwerking wordt geregeld in een overeen­komst die de verwerker ten opzichte van de verant­woor­de­lijke voor de verwerking bindt en waarin met name wordt bepaald dat:
  1. de verwerker slechts op instructies van Webfleet handelt;
  2. de bepalingen onder 10) van toepassing zijn op de verwerker.
 12. Webfleet verwerkt de persoons­ge­gevens in principe binnen de Europese Economische Ruimte (EER). In het geval persoons­ge­gevens door of namens Webfleet worden verzonden naar of verwerkt op een locatie buiten de EER, zal Webfleet zorgen voor afdoende waarborgen voor de bescherming van de persoon­lijke levenssfeer en de funda­mentele rechten en vrijheden van personen met betrekking tot het uitvoeren van de bijbe­ho­rende rechten, door contrac­tuele bepalingen of andere aanvaardbare wettelijk bindende instru­menten toe te passen.
 13. In het geval Webfleet op afstand informatie opslaat of toegang krijgt tot reeds opgeslagen gegevens op het apparaat van een gebruiker, zorgt Webfleet dat de betrokken gebruiker hiervoor toestemming heeft gegeven en duidelijke en uitgebreide informatie heeft gekregen over het doel van de verwerking. Dit vormt geen beletsel voor Webfleet voor technische opslag of toegang met als enige doel de overdracht van commu­ni­catie via een elektro­nisch commu­ni­ca­tie­netwerk, of indien dit strikt noodza­kelijk is voor Webfleet, om een service te verlenen waar de gebruiker nadruk­kelijk om heeft gevraagd.

De gegevens die we verzamelen

Wanneer u onze websites, producten en services gebruikt, verzamelen we gegevens van of over u. Welke gegevens we exact verzamelen, is afhankelijk van wat u gebruikt en hoe u het gebruikt. Over het algemeen zijn er drie categorieën gegevens die we verzamelen en gebruiken:

Gegevens die u verstrekt
Dit zijn de gegevens die u zelf invoert wanneer u onze websites, producten en services gebruikt. Deze gegevens omvatten bijvoor­beeld uw naam, e-mailadres, de zoektermen die u invoert, uw adres en favoriete locaties, uw telefoon­nummer, eventuele meldingen over kaartfouten en meldingen over flitsers die u invoert, uw lengte, gewicht, geslacht, leeftijd, enz. enz.
Gegevens verzameld via sensoren
Veel producten zijn uitgerust met een of meerdere sensoren of gebruiken de sensoren van de apparaten waarop de producten worden uitgevoerd. Voorbeelden van sensoren zijn GPS-, Wi-Fi- of Bluetoot­h-ont­vangers. Wanneer deze sensoren geactiveerd zijn, verzamelen deze automatisch gegevens. Afhankelijk van het doel waarvoor de gegevens zijn vastgelegd, worden de gegevens mogelijk samen met gegevens waarmee u of uw apparaat kunnen worden geïden­ti­fi­ceerd verzonden naar Webfleet en andere partijen voor verder gebruik.
Metadata
Dit zijn gegevens die worden verzameld of automatisch worden gegenereerd terwijl u de websites, producten of services van Webfleet gebruikt. Metadata worden vaak verzameld of gegenereerd wanneer u een compu­ter­ap­paraat gebruikt of wanneer u gegevens verzendt via een compu­ter­netwerk, zoals het internet. Deze gegevens bevatten gegevens die u gebruikt in de gebrui­kers­in­terface en tijdens andere apparaat­ac­ti­vi­teiten, evenals IP-adressen, unieke apparaat-id's, MAC-adressen van Wi-Fi- en Bluetoot­h-ap­pa­raten, cookies en gegevens van compu­ter­ac­ti­vi­teiten.

Gegevens die we van anderen ontvangen

We ontvangen gegevens van derden die zij hebben verzameld, onder hun verant­woor­de­lijkheid en overeen­komstig hun priva­cy­beleid, en gedeeld met ons. We gebruiken deze gegevens binnen de aangegeven grenzen van derden, maar ook binnen de grenzen van onze eigen priva­cy­be­gin­selen en ons eigen priva­cy­beleid. We ontvangen realtime feeds van locatie, snelheid, sensoren en andere voertuigen, maar ook apparaat­ge­gevens van, bijvoor­beeld, gebruikers van mobiele telefoons, wagenparken van bedrijven en voertuigen. We gebruiken deze gegevens alleen nadat we er zeker van zijn dat deze gegevens niet naar u kunnen worden herleid.

We ontvangen ook gegevens van derden als u interactie met hen heeft gehad, bijvoor­beeld wanneer u hun websites heeft bezocht of hun mobiele apps heeft gebruikt. Deze gegevens kunnen IP-adressen, unieke id's van apparaten, adver­ten­tie-id's, Wi-Fi- en Bluetooth MAC-adressen, cookies en andere gegevens van compu­ter­ac­ti­vi­teiten omvatten, evenals indicaties van uw gedrag, interesses en demografie.

Online

Website

Onze website biedt diverse functies en services. Hier vindt u meer informatie over onze producten en services. Via ons onder­steu­nings­ge­deelte kunt u onder­steuning voor onze producten krijgen. Om onze website te verbeteren, om informatie te tonen die volgens ons relevant is voor u en om kwaadaardig of frauduleus gebruik te detecteren, verzamelen en analyseren we ook informatie over de manier waarop u onze website gebruikt.

Uzelf identi­fi­ceren

U kunt onze website gebruiken zonder u te identi­fi­ceren. Voor enkele delen van de website moet u zich echter aanmelden met uw Webfleet-account. Voor het Webfleet-platform moet u zich bijvoor­beeld aanmelden om activi­teiten uit te voeren zoals het volgen van voertuigen in uw wagenpark of het verzenden van orders naar uw bestuurders.

Online en marketing

We gebruiken uw gegevens om een beter beeld te krijgen van Webfleet-gebruikers en van personen die nog geen Webfleet-gebruiker zijn. Dit doen we door allereerst gegevens van en over u, andere Webfleet-gebruikers en derden samen te voegen en daarna deze gegevens te analyseren om een beter beeld te krijgen van gedrag en demogra­fieën. Deze inzichten worden gebruikt om onze producten, website en marke­ting­in­span­ningen, waaronder online reclame, te verbeteren.

De gegevens die we gebruiken, zijn de gegevens die u ons heeft verstrekt via onze website en door u aan te melden voor een Webfleet-account. De gegevens omvatten geen gegevens die door Webfleet zijn gebruikt en verzameld tijdens uw gebruik van Webfleet-producten en -services, zoals de gegevens over uw locatie, navigatie of work-out.

De gegevens die we gebruiken, omvatten ook IP-adressen, adver­ten­tie-id's, cookies en andere gegevens van compu­ter­ac­ti­vi­teiten, evenals indicaties van uw gedrag, interesses en demografie. We gebruiken ook gelijk­soortige gegevens die we ontvangen van derden, zoals YouTube, Facebook, LinkedIn en Google.

Onze producten en services

Services van Webfleet

Als uw voertuig zodanig is ingesteld dat dit verbinding maakt met services van Webfleet, verzamelt dit automatisch informatie ten behoeve van de Webfleet-service wanneer het voertuig wordt gebruikt met andere apparatuur die in het voertuig is geïnstal­leerd.

De volgende informatie wordt continu verzameld: voertuig­lo­catie, g-kracht-/accele­ra­tie­ge­gevens en motor­ge­re­la­teerde gegevens, zoals brand­stof­ver­bruik, kleppo­sities, toerental en de stand van de kilome­ter­teller. Welke informatie wordt verzameld, is met name afhankelijk van de apparatuur die in het voertuig is geïnstal­leerd.

De eigenaar van het contract bepaalt voor welke doeleinden deze informatie vervolgens wordt gebruikt, wie hier toegang tot heeft en hoe lang de informatie wordt bewaard. Neem voor meer informatie contact op met de eigenaar van het contract. Dit is meestal de eigenaar of leasing­nemer van het voertuig.

Webfleet gebruikt Google Analytics 360-software om informatie te verzamelen over hoe u de software, sites en applicaties van Webfleet gebruikt. De gebruik­s­in­for­matie die Webfleet verzamelt, bevat geen locatie-in­for­matie of informatie die u heeft ingevoerd of geüpload. Op grond van een overeen­komst die Webfleet met Google is aangegaan, worden uw gegevens uitsluitend door Webfleet gebruikt en niet door Google voor andere doeleinden zoals reclame.

Curfer

Met uw Webfleet-apparatuur kan er informatie van uw auto worden opgehaald terwijl u deze gebruikt. Hierdoor kunt u rapporten en feedback over uw ritten en rijstijl ontvangen. Om u rapporten en feedback te kunnen sturen, wordt de informatie via de Webfleet smartpho­ne-app CURFER verzonden naar Webfleet, via de inter­net­ver­binding van uw telefoon. De informatie wordt bewaard in uw account zo lang als dit account bestaat. Als er geen inter­net­ver­binding beschikbaar is, wordt de informatie beveiligd opgeslagen op uw apparatuur en later geüpload.

Uw informatie wordt opgeslagen in de EU en valt onder de Europese wetgeving met betrekking tot gegevens­be­scherming. Webfleet past bevei­li­gings­maat­re­gelen toe die zijn gebaseerd op industrie­stan­daarden om zo uw informatie te beschermen tegen onbevoegde toegang tijdens opslag en verzending.

Wij verlenen anderen geen toegang tot de verzamelde informatie en gebruikt de gegevens niet voor andere doeleinden, tenzij u hiervoor toestemming geeft of we daartoe uitdruk­kelijk en rechtmatig opdracht hebben gekregen in verband met een juridisch proces.

Andere bestuurders van uw voertuig

Als u het voertuig deelt met andere bestuurders terwijl de apparatuur aangesloten is, dient u deze bestuurders te informeren dat er rij- en voertuig­ge­gevens worden verzameld en dat u toegang heeft tot rapporten met deze gegevens.

Verzamelde gegevens

Uw apparatuur en de Webfleet-app CURFER verzamelen:

 • Gegevens die u, uw voertuig, uw apparatuur en uw smartphone identi­fi­ceren.
 • gegevens over uw voertuig en uw rijstijl, zoals start-/stoptijd, stationaire tijd, snelheid, snelheids­ver­deling, gereden afstand, remmen, bochten, acceleratie, accuniveau en -status, motor­be­lasting en de stand van het gaspedaal.
 • gegevens voor diagnose, zoals softwa­re­versies, apparaat­typen, stroom­on­der­breking en fouten­log­boeken.

Uw apparatuur verzamelt geen locatie­ge­gevens of gegevens over een voertuig­on­geval, en deze informatie wordt ook niet gedeeld met Webfleet.

Gegevens die alleen beschikbaar zijn op uw smartphone

De apparatuur verzendt aanvullende informatie naar uw smartphone terwijl de app geactiveerd is, zoals een gedetail­leerde realtime stroom van parame­ter­waarden van het voertuig, waaronder snelheid, motor­toe­rental, motor­tem­pe­ratuur, motor­be­lasting, brand­stof­niveau en andere informatie. Deze informatie wordt vervolgens weergegeven in de app. Deze gedetail­leerde informatie wordt niet opgeslagen op de smartphone en niet verzonden naar Webfleet-servers.

Als u toestaat dat de app locatie-in­for­matie gebruikt, wordt met deze informatie de positie van de smartphone bepaald wanneer het voertuig geparkeerd is (motor uitge­schakeld of smartphone buiten bereik van de apparatuur). Alleen de laatste positie wordt opgeslagen. De route van het voertuig wordt niet bijgehouden en de locatie wordt nooit gedeeld met Webfleet.

Uw CURFER-ac­count

Wanneer u de Webfleet CURFER-app voor het eerst gebruikt, moet u een persoonlijk account maken en een gebrui­kersnaam, uw e-mailadres en een wachtwoord opgeven. Webfleet raadt u aan dat u de gegevens van uw account aan niemand doorgeeft en dat u een wachtwoord kiest dat u nergens anders voor gebruikt.

Uw account wordt gebruikt om de gegevens die Webfleet CURFER verzamelt beveiligd op te slaan op de Webfleet-servers. We gebruiken af en toe uw e-mailadres om u informatie te sturen over Webfleet CURFER, over gerela­teerde producten/services, of in het geval van belangrijke updates om ervoor te zorgen dat u het product veilig en zonder onder­bre­kingen kunt gebruiken. We kunnen het e-mailadres tevens gebruiken om contact met u op te nemen als we dit wettelijk verplicht zijn.

U kunt uw CURFER-ac­count op elk gewenst moment verwijderen met de smartpho­ne-app.

We delen uw CURFER-ac­count­ge­gevens niet met derden, tenzij we daartoe uitdruk­kelijk en rechtmatig opdracht hebben gekregen.

Wanneer worden gegevens geüpload naar onze servers

De smartpho­ne-app uploadt de gegevens die zijn verzameld met de LINK 100 automatisch naar de Webfleet-servers. Telkens wanneer de motor van het voertuig wordt uitge­schakeld en de mobiele telefoon een dataver­binding heeft, leest de app alle opgeslagen gegevens op uw LINK 100 en verzendt deze naar de Webfleet-servers. Dit gebeurt op de achtergrond, zelfs wanneer u de app niet actief gebruikt. Als u dit niet wilt, kunt u het gegevens­ge­bruik voor de app uitscha­kelen of de functie 'Meld u af' in de app gebruiken.

Gebruik van uw locatie

De LINK 100 kan zelf niet uw locatie vastleggen en er wordt geen locatie-in­for­matie gedeeld met Webfleet. U moet echter wel weten dat tijdens het gebruik van uw mobiele telefoon om de LINK 100 te verbinden met het internet er op uw mobiele telefoon mogelijk software van het bestu­rings­systeem of andere apps worden uitgevoerd of commu­ni­ca­tie­net­werken worden gebruikt waarmee persoon­lijke gegevens en locatie­ge­gevens worden verzameld, verzonden of opgeslagen. Webfleet kan hierop geen invloed uitoefenen. Bekijk voor meer details de informatie en instel­lingen die uw mobie­le-net­werk­pro­vider heeft verstrekt of neem contact op met de verkoper van uw apparaat of apps.

Webfleet Mobiele applicaties: MyCar, Webfleet Mobile en Webfleet Logbook ("Apps")

Om de Apps te gebruiken, moet een Webfleet LINK aanwezig en actief zijn in uw voertuig. De Webfleet LINK verzamelt continu gegevens van het voertuig om rapporten te maken en feedback te geven over uw ritten, uw rijstijl en de technische staat van uw voertuig. Deze voertuig­ge­gevens worden gecom­bi­neerd met positie­ge­gevens van de GPS-sensor in de Webfleet LINK en een tijdstempel, zodat alle gebeur­te­nissen en rapporten kunnen worden gekoppeld aan een plaats en tijdstip. Om u deze feedback te verschaffen wordt de informatie via de dataver­binding van de Webfleet LINK verzonden naar de servers van Webfleet. De gegevens worden op de servers van Webfleet opgeslagen en gekoppeld aan een account onder beheer van de fleet manager. De fleet manager van uw bedrijf (of werkgever) is de organisatie die het door u gebruikte voertuig ter beschikking stelt of in eigendom heeft en is meestal een fleet manage­ment-be­drijf, lease­be­drijf, auto-im­porteur, dealer of fabrikant.

Er vindt voortdurend gegevens­verkeer plaats tussen de Apps en de servers van Webfleet indien u de app toestemming geeft om de inter­net­ver­binding van uw smartphone te gebruiken. De Apps rapporteren en visua­li­seren de verzamelde gegevens in een grafische gebrui­kers­in­terface op uw smartphone.

Verzamelde informatie door de Webfleet LINK en de Apps

De Webfleet LINK en de Apps verzamelen de volgende gegevens:

 • Datum, tijd en locatie.
 • Gegevens die u, uw auto, uw apparaat en uw smartphone identi­fi­ceren.
 • Informatie met betrekking tot uw voertuig en hoe u rijdt, bijvoor­beeld starten/stoppen, kilome­ter­teller, stationair draaien, toerental, snelheid en snelheids­ver­deling, afgelegde afstand, remmen, bochten, acceleratie, accuniveau en -status, motor­be­lasting, motor­gas­klep­ni­veaus, gebruik van de cruise­control, uitrollen, brand­stof­ver­bruik, brand­stof­niveau, benodigd onderhoud en technische status­be­richten van de interne diagnos­tische systemen van het voertuig.
 • Gegevens voor diagnose, zoals softwa­re­versies, apparaat­typen, stroom­on­der­breking en fouten­log­boeken.
 • Gegevens die kunnen worden gebruikt bij ongevallen of diefstal, bijvoor­beeld de locatie en de verplaat­sings­richting van het voertuig.

Hoe uw gegevens worden gebruikt

De fleet manager heeft verschil­lende doeleinden gedefi­nieerd waarvoor de gegevens die worden verzameld via uw voertuig en de Apps zullen worden gebruikt, wie toegang heeft tot deze gegevens en hoe lang deze gegevens worden bewaard. Raadpleeg de informatie die uw fleet manager u hierover heeft verstrekt.

Andere bestuurders van uw voertuig

Als u uw voertuig met de Webfleet LINK deelt met andere bestuurders, dient u hen te informeren dat rij- en voertuig­ge­gevens worden verzameld en dat zowel u als de fleet manager toegang hebben tot rapporten op basis van de verzamelde gegevens.

Gegevens die alleen beschikbaar zijn op uw smartphone

De Webfleet LINK verzendt aanvullende informatie naar uw smartphone wanneer de Apps geactiveerd zijn, zoals een gedetail­leerde realtime stroom van parame­ter­waarden van het voertuig, waaronder snelheid, motor­toe­rental, motor­tem­pe­ratuur, motor­be­lasting, brand­stof­niveau en andere informatie. Deze informatie wordt vervolgens weergegeven in de Apps. Deze gedetail­leerde informatie wordt niet opgeslagen op uw smartphone.

Uw Apps-ac­count

U ontvangt uw gebrui­kers­ge­gevens voor de Apps van de fleet manager. Webfleet adviseert u het volgende te doen:

 • Wijzig uw wachtwoord nadat u zich de eerste keer heeft aangemeld
 • Houd uw account­ge­gevens geheim
 • Gebruik veilige en unieke wacht­woorden die u nergens anders voor gebruikt

Uw account wordt gebruikt om u toegang te geven tot de gegevens die zijn opgeslagen op de servers van Webfleet. De gegevens worden samen met uw account bewaard zolang dit account bestaat of zolang de fleet manager dat nodig acht.

Wanneer worden gegevens geüpload naar onze servers

De Webfleet LINK uploadt automatisch de verzamelde gegevens naar Webfleet. Dit gebeurt frequent, meestal één keer per minuut.

Gebruik van uw locatie

De Apps beschikken over specifieke priva­cy-in­stel­lingen waarmee u het gebruik van locatie­ge­gevens voor bepaalde doeleinden kunt in- of uitscha­kelen. Neem contact op met uw fleet manager voor specifieke informatie hierover.

Let er wel op dat wanneer u de app gebruikt, op uw smartphone ook bestu­rings­sys­teem­software of andere apps actief kunnen zijn of commu­ni­ca­tie­net­werken in gebruik kunnen zijn die persoon­lijke gegevens en locatie­ge­gevens verzamelen, verzenden of opslaan. Webfleet kan hierop geen invloed uitoefenen. Bekijk voor meer details de informatie en instel­lingen die uw mobie­le-net­werk­pro­vider heeft verstrekt of neem contact op met de verkoper van uw apparaat of apps.

Voor gebruikers van de applicatie MyCar is de fleet manager de organisatie die het door u gebruikte voertuig ter beschikking stelt of in eigendom heeft; meestal is dit een lease­be­drijf, auto-im­porteur, dealer of fabrikant.

Verwerking van uw gegevens

Gegevens­be­scherming

De gegevens die u uploadt, worden opgeslagen in de EU en vallen onder de Europese wetgeving met betrekking tot gegevens­be­scherming. Webfleet maakt gebruik van bevei­li­gings­me­thoden op basis van industrie­stan­daarden, waaronder techno­lo­gieën zoals pseudo­ni­mi­sering, hashing en versleu­teling, om uw gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang terwijl ze zijn opgeslagen en wanneer ze worden verstuurd en ontvangen door de apparatuur.

Webfleet verleent anderen geen toegang tot uw gegevens en gebruikt de gegevens niet voor andere doeleinden, tenzij daartoe uitdruk­kelijk en rechtmatig opdracht is gegeven. Voor meer informatie over de privacy- en bevei­li­gings­maat­re­gelen van Webfleet kunt u terecht op de volgende webpagina: https://www.webfleet.com/nl_nl/webfleet/legal/general-da­ta-pro­tec­ti­on-re­gu­lation/.

Uw rechten

Als u inzage wilt vragen in de door Webfleet verwerkte persoons­ge­gevens, gegevens wilt laten corrigeren of wissen, de verwerking wilt laten beperken, bezwaar wilt maken tegen de verwerking of een elektro­nische kopie van uw persoons­ge­gevens wilt aanvragen ten behoeve van een overdracht aan een ander bedrijf (voor zover de toepas­se­lijke wetgeving u dit recht op gegevens­draag­baarheid verleent), kunt u contact opnemen met Webfleet zoals beschreven in het gedeelte Contact opnemen.

Als u Webfleet toestemming heeft verleend om uw persoons­ge­gevens te verzamelen, kunt u uw toestemming op elk gewenst moment intrekken door contact op te nemen met Webfleet zoals beschreven in het gedeelte Contact opnemen. Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de recht­ma­tigheid van verwer­kingen die we voorafgaand aan de intrekking hebben uitgevoerd.

We zullen uw verzoek in overeen­stemming met de toepas­se­lijke wetgeving verwerken.

Verder heeft u het recht om een klacht in te dienen bij uw lokale autoriteit voor gegevens­be­scherming.

Houd er rekening mee dat we bepaalde informatie mogelijk moeten bewaren voor admini­stra­tieve doeleinden en/of om transacties af te ronden die u vóór het verzoek tot wijziging heeft gestart. Daarnaast is het mogelijk dat er gegevens in onze databases en andere systemen blijven staan en niet verwijderd worden.

Contact opnemen

Contact­ge­gevens

Wanneer u vermoedt dat uw gegevens niet worden gebruikt voor het doel waarvoor u ze aan Webfleet heeft verstrekt of als u vragen of verzoeken heeft, kunt u contact opnemen met Webfleet via:

Bridgestone Mobility Solutions B.V.
T.a.v. Functi­o­naris gegevens­be­scherming
Beetho­ven­straat 503
1083 HK Amsterdam
Nederland

of een e-mail sturen naar privacy@webfleet.com.

Als u vermoedt dat andere ontvangers buiten Webfleet uw informatie niet gebruiken voor het doel waarvoor u deze aan hen heeft verstrekt, neemt u contact op met deze andere ontvangers.

Als u handelt namens een overheids­in­stelling of autori­teiten voor rechts­hand­having

U kunt schrijven naar:

Bridgestone Mobility Solutions B.V.
T.a.v. Bevei­li­gings­func­ti­o­naris / DPO
Beetho­ven­straat 503
1083 HK Amsterdam
Nederland

Of stuur een e-mail naar security@webfleet.com.

E-mailen

U wisselt persoons­ge­gevens uit als u via e-mail commu­ni­ceert met Webfleet en zijn personeel met een e-mailadres dat eindigt op @Webfleet.com. Persoons­ge­gevens omvatten het gebruikte e-mailadres, de inhoud van de verzonden en ontvangen berichten en de metadata met betrekking tot het e-mail­verkeer. Webfleet bewaart e-mail­ge­gevens zolang de inbox van het e-mailadres eindigend op @Webfleet.com bestaat. Ons personeel bewaart soms e-mail­be­richten of delen daarvan ten behoeve van de admini­stratie of archivering. Webfleet verwijdert de inbox van een e-mailadres van een Webfleet-medewerker binnen drie maanden na de uitdienst­treding van die persoon. WebfleetPersoneel van kan ook zelf e-mail­be­richten uit hun inbox verwijderen. Los van dit beleid bewaart Webfleet ten minste vijftien jaar een exemplaar van elk e-mail­be­richt voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van wettelijke claims.

Bellen

Als u telefonisch contact opneemt met Webfleet, nemen we soms het gesprek op ten behoeve van de training van personeel of om gegevens met betrekking tot verkoop­trans­acties vast te leggen. Als we gesprekken opnemen, wordt u hiervan vooraf op de hoogte gesteld en krijgt u de mogelijkheid om niet akkoord te gaan met de opname. Als u niet akkoord gaat met de opname van het gesprek, kunnen we u mogelijk niet van dienst zijn. We zullen u dit uitleggen in het geval deze situatie zich voordoet. Webfleet bewaart opnames maximaal drie maanden ten behoeve van trainings­doel­einden. Opnames met betrekking tot verkoop­trans­acties worden maximaal tien jaar bewaard.

Langskomen

Wanneer u Webfleet bezoekt, vragen we u om contact­ge­gevens zoals uw naam, het bedrijf of de organisatie die u verte­gen­woordigt, een e-mailadres en wie u bezoekt binnen Webfleet op te geven in ons elektro­nische bezoe­kers­be­heer­systeem. We gebruiken de door u opgegeven informatie alleen in het kader van uw bezoek, bijvoor­beeld voor bevei­li­gings­doel­einden. (Persoons)gegevens met betrekking tot uw bezoek worden drie maanden na het bezoek verwijderd.