Current
Visible
Height
Current
Height
Initial
Height
Scroll
Lock
Shrink
Height
Difference
Shrink
Height
Offset
Overlay
Height
 TomTom Telematics is nu Webfleet Solutions.

Privacy en uw gegevens

Hoe we uw gegevens gebruiken

Algemeen

Online

Onze producten en services

Verwerking van uw gegevens

Contact opnemen

Algemeen

Webfleet Solutions is all about helping our customers get closer to their drivers. To make this possible, sometimes we'll need to know some things about our customers and their drivers. While we collect and use this data, we fully understand that our customers and their drivers value their privacy, and so do we.

We believe privacy is about freedom and being able to decide for yourself how your data is used and by whom. This is why we have established our Privacy Principles:

1. We houden u altijd volledig op de hoogte over uw gegevens
We zorgen dat u weet welke gegevens van of over u we gebruiken, waarom we deze gebruiken, hoe lang we deze gebruiken en wie deze gegevens kunnen gebruiken.
2. We zorgen dat u de controle houdt over uw gegevens
3. We beschermen uw gegevens
Uw gegevens zijn uw eigendom. Dat willen we zo houden door gegevens zo goed mogelijk te beschermen om te voorkomen dat ze in de verkeerde handen vallen.
4. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
Webfleet Solutions voldoet volledig aan de voorschriften van de AVG. Ga voor meer informatie over het privacy- en beveiligingsbeleid van Webfleet Solutions naar onze webpagina op https://www.webfleet.com/en_gb/webfleet/legal/general-data-protection-regulation/.

Onze principes

Webfleet Solutions wil klanten helpen om nauwer samen te werken met hun bestuurders. Alles wat we doen wordt gedreven door dit eenvoudige principe, want als u dichter bij uw bestuurders staat, kunt u slimmere beslissingen nemen. We kunnen u helpen, maar soms moeten we iets over u weten. We verzamelen en gebruiken uw gegevens, en we begrijpen dat u hecht aan uw privacy.

We vinden dat privacy draait om vrijheid en de mogelijkheid zelf te beslissen hoe uw gegevens worden gebruikt en door wie. Daarom hebben we onze Privacyprincipes opgesteld:

1. We houden u altijd volledig op de hoogte over uw gegevens
We zorgen dat u weet welke gegevens van of over u we gebruiken, waarom we deze gebruiken, hoe lang we deze gebruiken en wie deze gegevens kunnen gebruiken.
2. We zorgen dat u de controle houdt over uw gegevens
We beschouwen de gegevens van of over u als uw eigendom. We gebruiken deze alleen voor het doel waarvoor u deze aan ons heeft verstrekt, of waarvoor we deze van u hebben verzameld. U kunt zich op elk gewenst moment afmelden of aanmelden via onze software en websites.
3. We beschermen uw gegevens
Uw gegevens zijn uw eigendom. Dat willen we zo houden door gegevens zo goed mogelijk te beschermen om te voorkomen dat ze in de verkeerde handen vallen.

Onze tien beloften aan u

 1. We vertellen u welke gegevens van of over u we gebruiken, waarom we deze gebruiken, hoe lang we deze gebruiken, wie er nog meer toegang heeft tot uw gegevens en waar deze worden opgeslagen.
 2. We gebruiken uw gegevens alleen voor de doeleinden die we aan u hebben meegedeeld.
 3. We bewaren zo min mogelijk gegevens van u en slechts voor zolang we deze nodig hebben. Wanneer we de gegevens niet meer nodig hebben, vernietigen we de gegevens of maken we deze permanent anoniem, zodat de gegevens niet meer aan u gekoppeld kunnen worden.
 4. Als we uw toestemming vragen om uw gegevens te gebruiken voor specifieke doeleinden, kunt u die toestemming ook weer intrekken.
 5. Als we u geen toestemming hebben kunnen vragen voor het verzamelen en gebruiken van uw gegevens en u niet wilt dat we dit doen, kunt u ons dit laten weten en dan zullen we hiernaar handelen.
 6. U kunt uw gegevens bekijken en corrigeren als deze gekoppeld zijn aan uw WEBFLEET-account.
 7. We beschermen uw gegevens zo goed als redelijkerwijs mogelijk is tegen onbevoegde toegang en abusievelijk verlies.
 8. Als we andere partijen inschakelen om uw gegevens namens ons te gebruiken, zorgen we dat ze hierbij ons beleid naleven.
 9. Indien we uw gegevens delen met anderen, vragen we u eerst om toestemming, tenzij dit wettelijk verboden is.
 10. U kunt ons altijd vragen stellen over de manier waarop we u gegevens gebruiken en we beantwoorden uw vragen graag.

Het beleid van Webfleet Solutions betreffende privacy en verwerking van persoonsgegevens

We houden ons aan de privacywetten die geldig zijn in uw land. Aangezien we gevestigd zijn in Europa, zijn de Europese privacywetten ook van toepassing. Deze wetten worden gezien als de strengste ter wereld. Deze bieden u een hoge mate van bescherming doordat we uw gegevens alleen mogen gebruiken wanneer we voldoen aan de strenge voorwaarden van deze wetten. Ons bedrijfsbeleid betreffende privacy en de verwerking van persoonsgegevens komen overeen met deze wetten en we passen dit beleid wereldwijd toe.

Definities

Persoonsgegevens: Iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna 'betrokkene' of gebruiker genoemd). Als identificeerbaar wordt beschouwd een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatienummer of een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor zijn of haar fysieke, fysiologische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit;

Verwerking van persoonsgegevens (hierna 'verwerking' genoemd): elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.

 1. Webfleet Solutions zal de persoonsgegevens eerlijk en rechtmatig verwerken.
 2. Webfleet Solutions zal persoonsgegevens verzamelen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden en zal deze niet verwerken op een wijze die onverenigbaar is met die doeleinden.
 3. Webfleet Solutions zal zorgen dat persoonsgegevens toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn, uitgaande van de doeleinden waarvoor deze worden verzameld of waarvoor deze vervolgens worden verwerkt.
 4. Webfleet Solutions zal zorgen dat persoonsgegevens nauwkeurig zijn en indien nodig worden bijgewerkt.
 5. Webfleet Solutions zal persoonsgegevens in een vorm die het mogelijk maakt de gebruiker te identificeren, niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor deze persoonsgegevens worden verzameld of vervolgens worden verwerkt.
 6. Webfleet Solutions zal persoonsgegevens uitsluitend verwerken als:
  1. de gebruiker ondubbelzinnig toestemming heeft gegeven; of
  2. verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de gebruiker is partij of om stappen te ondernemen op verzoek van de gebruiker voordat een overeenkomst tot stand komt; of
  3. Verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die Webfleet Solutions moet vervullen; of
  4. verwerking noodzakelijk is voor de door Webfleet Solutions behartigde legitieme belangen, tenzij die belangen moeten wijken voor de fundamentele rechten en vrijheden van de gebruiker en met name diens recht op privacy.
 7. Webfleet Solutions vermijdt persoonsgegevens te verwerken waaruit de raciale of etnische afkomst, de politieke opvattingen, de godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging, of het lidmaatschap van een vakvereniging blijkt, alsook de verwerking van gegevens die de gezondheid of het seksuele leven betreffen.
 8. Webfleet Solutions vermijdt persoonsgegevens te verwerken betreffende personen jonger dan 13 jaar.
 9. Om een eerlijke verwerking van persoonsgegevens te waarborgen zal Webfleet Solutions gebruikers op de hoogte stellen van:
  1. Het doel van de verwerking;
  2. De categorieën van de betreffende persoonsgegevens;
  3. De categorieën van de ontvangers van de persoonsgegevens;
  4. De manier waarop ze hun persoonsgegevens kunnen zien en kunnen laten corrigeren.
 10. Webfleet Solutions stelt passende technische en organisatorische maatregelen in om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige of incidentele vernietiging, tegen verlies, vervalsing, onbevoegde verspreiding of toegang, met name wanneer de verwerking doorzending van gegevens in een netwerk omvat, dan wel tegen enige andere vorm van onwettige verwerking. Webfleet Solutions doet dit door rekening te houden met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, teneinde een beveiligingsniveau te garanderen dat afgestemd is op de risico's die de verwerking en de aard van te beschermen persoonsgegevens met zich brengen.
 11. In het geval een andere partij de verwerking uitvoert namens Webfleet Solutions, zal Webfleet Solutions een verwerker kiezen die voldoende waarborgen biedt ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerking en er zal worden toegezien op de naleving van die maatregelen. In deze gevallen zorgt Webfleet Solutions ervoor dat de verwerking wordt geregeld in een overeenkomst die de verwerker ten opzichte van de verantwoordelijke voor de verwerking bindt en waarin met name wordt bepaald dat:
  1. de verwerker slechts op instructies van Webfleet Solutions handelt;
  2. de bepalingen onder 10) van toepassing zijn op de verwerker.
 12. Webfleet Solutions verwerkt de persoonsgegevens in principe binnen de Europese Economische Ruimte (EER). In het geval persoonsgegevens door of namens Webfleet Solutions worden verzonden naar of verwerkt op een locatie buiten de EER, zal Webfleet Solutions zorgen voor afdoende waarborgen voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de fundamentele rechten en vrijheden van personen met betrekking tot het uitvoeren van de bijbehorende rechten, door contractuele bepalingen of andere aanvaardbare wettelijk bindende instrumenten toe te passen.
 13. In het geval Webfleet Solutions op afstand informatie opslaat of toegang krijgt tot reeds opgeslagen gegevens op het apparaat van een gebruiker, zorgt Webfleet Solutions dat de betrokken gebruiker hiervoor toestemming heeft gegeven en duidelijke en uitgebreide informatie heeft gekregen over het doel van de verwerking. Dit vormt geen beletsel voor Webfleet Solutions voor technische opslag of toegang met als enige doel de overdracht van communicatie via een elektronisch communicatienetwerk, of indien dit strikt noodzakelijk is voor Webfleet Solutions, om een service te verlenen waar de gebruiker nadrukkelijk om heeft gevraagd.

De gegevens die we verzamelen

Wanneer u onze websites, producten en services gebruikt, verzamelen we gegevens van of over u. Welke gegevens we exact verzamelen, is afhankelijk van wat u gebruikt en hoe u het gebruikt. Over het algemeen zijn er drie categorieën gegevens die we verzamelen en gebruiken:

Gegevens die u verstrekt
Dit zijn de gegevens die u zelf invoert wanneer u onze websites, producten en services gebruikt. Deze gegevens omvatten bijvoorbeeld uw naam, e-mailadres, de zoektermen die u invoert, uw adres en favoriete locaties, uw telefoonnummer, eventuele meldingen over kaartfouten en meldingen over flitsers die u invoert, uw lengte, gewicht, geslacht, leeftijd, enz. enz.
Gegevens verzameld via sensoren
Veel producten zijn uitgerust met een of meerdere sensoren of gebruiken de sensoren van de apparaten waarop de producten worden uitgevoerd. Voorbeelden van sensoren zijn GPS-, Wi-Fi- of Bluetooth-ontvangers. Wanneer deze sensoren geactiveerd zijn, verzamelen deze automatisch gegevens. Afhankelijk van het doel waarvoor de gegevens zijn vastgelegd, worden de gegevens mogelijk samen met gegevens waarmee u of uw apparaat kunnen worden geïdentificeerd verzonden naar Webfleet Solutions en andere partijen voor verder gebruik.
Metadata
Dit zijn gegevens die worden verzameld of automatisch worden gegenereerd terwijl u de websites, producten of services van Webfleet Solutions gebruikt. Metadata worden vaak verzameld of gegenereerd wanneer u een computerapparaat gebruikt of wanneer u gegevens verzendt via een computernetwerk, zoals het internet. Deze gegevens bevatten gegevens die u gebruikt in de gebruikersinterface en tijdens andere apparaatactiviteiten, evenals IP-adressen, unieke apparaat-id's, MAC-adressen van Wi-Fi- en Bluetooth-apparaten, cookies en gegevens van computeractiviteiten.

Gegevens die we van anderen ontvangen

We ontvangen gegevens van derden die zij hebben verzameld, onder hun verantwoordelijkheid en overeenkomstig hun privacybeleid, en gedeeld met ons. We gebruiken deze gegevens binnen de aangegeven grenzen van derden, maar ook binnen de grenzen van onze eigen privacybeginselen en ons eigen privacybeleid. We ontvangen realtime feeds van locatie, snelheid, sensoren en andere voertuigen, maar ook apparaatgegevens van, bijvoorbeeld, gebruikers van mobiele telefoons, wagenparken van bedrijven en voertuigen. We gebruiken deze gegevens alleen nadat we er zeker van zijn dat deze gegevens niet naar u kunnen worden herleid.

We ontvangen ook gegevens van derden als u interactie met hen heeft gehad, bijvoorbeeld wanneer u hun websites heeft bezocht of hun mobiele apps heeft gebruikt. Deze gegevens kunnen IP-adressen, unieke id's van apparaten, advertentie-id's, Wi-Fi- en Bluetooth MAC-adressen, cookies en andere gegevens van computeractiviteiten omvatten, evenals indicaties van uw gedrag, interesses en demografie.

Online

Website

Onze website biedt diverse functies en services. Hier vindt u meer informatie over onze producten en services. Via ons ondersteuningsgedeelte kunt u ondersteuning voor onze producten krijgen. Om onze website te verbeteren, om informatie te tonen die volgens ons relevant is voor u en om kwaadaardig of frauduleus gebruik te detecteren, verzamelen en analyseren we ook informatie over de manier waarop u onze website gebruikt.

Uzelf identificeren

U kunt onze website gebruiken zonder u te identificeren. Voor enkele delen van de website moet u zich echter aanmelden met uw Webfleet Solutions-account. Voor het WEBFLEET-platform moet u zich bijvoorbeeld aanmelden om activiteiten uit te voeren zoals het volgen van voertuigen in uw wagenpark of het verzenden van orders naar uw bestuurders.

Online en marketing

We gebruiken uw gegevens om een beter beeld te krijgen van Webfleet Solutions-gebruikers en van personen die nog geen Webfleet Solutions-gebruiker zijn. Dit doen we door allereerst gegevens van en over u, andere Webfleet Solutions-gebruikers en derden samen te voegen en daarna deze gegevens te analyseren om een beter beeld te krijgen van gedrag en demografieën. Deze inzichten worden gebruikt om onze producten, website en marketinginspanningen, waaronder online reclame, te verbeteren.

De gegevens die we gebruiken, zijn de gegevens die u ons heeft verstrekt via onze website en door u aan te melden voor een Webfleet Solutions-account. De gegevens omvatten geen gegevens die door Webfleet Solutions zijn gebruikt en verzameld tijdens uw gebruik van Webfleet Solutions-producten en -services, zoals de gegevens over uw locatie, navigatie of work-out.

De gegevens die we gebruiken, omvatten ook IP-adressen, advertentie-id's, cookies en andere gegevens van computeractiviteiten, evenals indicaties van uw gedrag, interesses en demografie. We gebruiken ook gelijksoortige gegevens die we ontvangen van derden, zoals YouTube, Facebook, LinkedIn en Google.

Onze producten en services

Services van Webfleet Solutions

Als uw voertuig zodanig is ingesteld dat dit verbinding maakt met services van Webfleet Solutions, verzamelt dit automatisch informatie ten behoeve van de WEBFLEET-service wanneer het voertuig wordt gebruikt met andere apparatuur die in het voertuig is geïnstalleerd.

De volgende informatie wordt continu verzameld: voertuiglocatie, g-kracht-/acceleratiegegevens en motorgerelateerde gegevens, zoals brandstofverbruik, klepposities, toerental en de stand van de kilometerteller. Welke informatie wordt verzameld, is met name afhankelijk van de apparatuur die in het voertuig is geïnstalleerd.

De eigenaar van het contract bepaalt voor welke doeleinden deze informatie vervolgens wordt gebruikt, wie hier toegang tot heeft en hoe lang de informatie wordt bewaard. Neem voor meer informatie contact op met de eigenaar van het contract. Dit is meestal de eigenaar of leasingnemer van het voertuig.

Webfleet Solutions gebruikt Google Analytics 360-software om informatie te verzamelen over hoe u de software, sites en applicaties van Webfleet Solutions gebruikt. De gebruiksinformatie die Webfleet Solutions verzamelt, bevat geen locatie-informatie of informatie die u heeft ingevoerd of geüpload. Op grond van een overeenkomst die Webfleet Solutions met Google is aangegaan, worden uw gegevens uitsluitend door Webfleet Solutions gebruikt en niet door Google voor andere doeleinden zoals reclame.

Curfer

Met uw Webfleet Solutions-apparatuur kan er informatie van uw auto worden opgehaald terwijl u deze gebruikt. Hierdoor kunt u rapporten en feedback over uw ritten en rijstijl ontvangen. Om u rapporten en feedback te kunnen sturen, wordt de informatie via de Webfleet Solutions smartphone-app CURFER verzonden naar Webfleet Solutions, via de internetverbinding van uw telefoon. De informatie wordt bewaard in uw account zo lang als dit account bestaat. Als er geen internetverbinding beschikbaar is, wordt de informatie beveiligd opgeslagen op uw apparatuur en later geüpload.

Uw informatie wordt opgeslagen in de EU en valt onder de Europese wetgeving met betrekking tot gegevensbescherming. Webfleet Solutions past beveiligingsmaatregelen toe die zijn gebaseerd op industriestandaarden om zo uw informatie te beschermen tegen onbevoegde toegang tijdens opslag en verzending.

Wij verlenen anderen geen toegang tot de verzamelde informatie en gebruikt de gegevens niet voor andere doeleinden, tenzij u hiervoor toestemming geeft of we daartoe uitdrukkelijk en rechtmatig opdracht hebben gekregen in verband met een juridisch proces.

Andere bestuurders van uw voertuig

Als u het voertuig deelt met andere bestuurders terwijl de apparatuur aangesloten is, dient u deze bestuurders te informeren dat er rij- en voertuiggegevens worden verzameld en dat u toegang heeft tot rapporten met deze gegevens.

Verzamelde gegevens

Uw apparatuur en de Webfleet Solutions-app CURFER verzamelen:

Uw apparatuur verzamelt geen locatiegegevens of gegevens over een voertuigongeval, en deze informatie wordt ook niet gedeeld met Webfleet Solutions.

Gegevens die alleen beschikbaar zijn op uw smartphone

De apparatuur verzendt aanvullende informatie naar uw smartphone terwijl de app geactiveerd is, zoals een gedetailleerde realtime stroom van parameterwaarden van het voertuig, waaronder snelheid, motortoerental, motortemperatuur, motorbelasting, brandstofniveau en andere informatie. Deze informatie wordt vervolgens weergegeven in de app. Deze gedetailleerde informatie wordt niet opgeslagen op de smartphone en niet verzonden naar Webfleet Solutions-servers.

Als u toestaat dat de app locatie-informatie gebruikt, wordt met deze informatie de positie van de smartphone bepaald wanneer het voertuig geparkeerd is (motor uitgeschakeld of smartphone buiten bereik van de apparatuur). Alleen de laatste positie wordt opgeslagen. De route van het voertuig wordt niet bijgehouden en de locatie wordt nooit gedeeld met Webfleet Solutions.

Uw CURFER-account

Wanneer u de Webfleet Solutions CURFER-app voor het eerst gebruikt, moet u een persoonlijk account maken en een gebruikersnaam, uw e-mailadres en een wachtwoord opgeven. Webfleet Solutions raadt u aan dat u de gegevens van uw account aan niemand doorgeeft en dat u een wachtwoord kiest dat u nergens anders voor gebruikt.

Uw account wordt gebruikt om de gegevens die Webfleet Solutions CURFER verzamelt beveiligd op te slaan op de Webfleet Solutions-servers. We gebruiken af en toe uw e-mailadres om u informatie te sturen over Webfleet Solutions CURFER, over gerelateerde producten/services, of in het geval van belangrijke updates om ervoor te zorgen dat u het product veilig en zonder onderbrekingen kunt gebruiken. We kunnen het e-mailadres tevens gebruiken om contact met u op te nemen als we dit wettelijk verplicht zijn.

U kunt uw CURFER-account op elk gewenst moment verwijderen met de smartphone-app.

We delen uw CURFER-accountgegevens niet met derden, tenzij we daartoe uitdrukkelijk en rechtmatig opdracht hebben gekregen.

Wanneer worden gegevens geüpload naar onze servers

De smartphone-app uploadt de gegevens die zijn verzameld met de LINK 100 automatisch naar de Webfleet Solutions-servers. Telkens wanneer de motor van het voertuig wordt uitgeschakeld en de mobiele telefoon een dataverbinding heeft, leest de app alle opgeslagen gegevens op uw LINK 100 en verzendt deze naar de Webfleet Solutions-servers. Dit gebeurt op de achtergrond, zelfs wanneer u de app niet actief gebruikt. Als u dit niet wilt, kunt u het gegevensgebruik voor de app uitschakelen of de functie 'Meld u af' in de app gebruiken.

Gebruik van uw locatie

De LINK 100 kan zelf niet uw locatie vastleggen en er wordt geen locatie-informatie gedeeld met Webfleet Solutions. U moet echter wel weten dat tijdens het gebruik van uw mobiele telefoon om de LINK 100 te verbinden met het internet er op uw mobiele telefoon mogelijk software van het besturingssysteem of andere apps worden uitgevoerd of communicatienetwerken worden gebruikt waarmee persoonlijke gegevens en locatiegegevens worden verzameld, verzonden of opgeslagen. Webfleet Solutions kan hierop geen invloed uitoefenen. Bekijk voor meer details de informatie en instellingen die uw mobiele-netwerkprovider heeft verstrekt of neem contact op met de verkoper van uw apparaat of apps.

Webfleet Solutions Mobiele applicaties: MyCar, WEBFLEET Mobile en WEBFLEET Logbook ("Apps")

Om de MyCar-app te gebruiken, moet een Webfleet Solutions LINK aanwezig en actief zijn in uw voertuig. De Webfleet Solutions LINK verzamelt continu gegevens van het voertuig om rapporten te maken en feedback te geven over uw ritten, uw rijstijl en de technische staat van uw voertuig. Deze voertuiggegevens worden gecombineerd met positiegegevens van de GPS-sensor in de Webfleet Solutions LINK en een tijdstempel, zodat alle gebeurtenissen en rapporten kunnen worden gekoppeld aan een plaats en tijdstip. Om u deze feedback te verschaffen wordt de informatie via de dataverbinding van de Webfleet Solutions LINK verzonden naar de servers van Webfleet Solutions. De gegevens worden op de servers van Webfleet Solutions opgeslagen en gekoppeld aan een account onder beheer van de fleet manager. De fleet manager van uw bedrijf (of werkgever) is de organisatie die het door u gebruikte voertuig ter beschikking stelt of in eigendom heeft en is meestal een fleet management-bedrijf, leasebedrijf, auto-importeur, dealer of fabrikant.

Er vindt voortdurend gegevensverkeer plaats tussen de Apps en de servers van Webfleet Solutions indien u de app toestemming geeft om de internetverbinding van uw smartphone te gebruiken. De Apps rapporteren en visualiseren de verzamelde gegevens in een grafische gebruikersinterface op uw smartphone.

Verzamelde informatie door de Webfleet Solutions LINK en de Apps

De Webfleet Solutions LINK en de Apps verzamelen de volgende gegevens:

Hoe uw gegevens worden gebruikt

De fleet manager heeft verschillende doeleinden gedefinieerd waarvoor de gegevens die worden verzameld via uw voertuig en de Apps zullen worden gebruikt, wie toegang heeft tot deze gegevens en hoe lang deze gegevens worden bewaard. Raadpleeg de informatie die uw fleet manager u hierover heeft verstrekt.

Andere bestuurders van uw voertuig

Als u uw voertuig met de Webfleet Solutions LINK deelt met andere bestuurders, dient u hen te informeren dat rij- en voertuiggegevens worden verzameld en dat zowel u als de fleet manager toegang hebben tot rapporten op basis van de verzamelde gegevens.

Gegevens die alleen beschikbaar zijn op uw smartphone

De Webfleet Solutions LINK verzendt aanvullende informatie naar uw smartphone wanneer de Apps geactiveerd zijn, zoals een gedetailleerde realtime stroom van parameterwaarden van het voertuig, waaronder snelheid, motortoerental, motortemperatuur, motorbelasting, brandstofniveau en andere informatie. Deze informatie wordt vervolgens weergegeven in de Apps. Deze gedetailleerde informatie wordt niet opgeslagen op uw smartphone.

Uw Apps-account

U ontvangt uw gebruikersgegevens voor de Apps van de fleet manager. Webfleet Solutions adviseert u het volgende te doen:

Uw account wordt gebruikt om u toegang te geven tot de gegevens die zijn opgeslagen op de servers van Webfleet Solutions. De gegevens worden samen met uw account bewaard zolang dit account bestaat of zolang de fleet manager dat nodig acht.

Wanneer worden gegevens geüpload naar onze servers

De Webfleet Solutions LINK uploadt automatisch de verzamelde gegevens naar Webfleet Solutions. Dit gebeurt frequent, meestal één keer per minuut.

Gebruik van uw locatie

De Apps beschikken over specifieke privacy-instellingen waarmee u het gebruik van locatiegegevens voor bepaalde doeleinden kunt in- of uitschakelen. Neem contact op met uw fleet manager voor specifieke informatie hierover.

Let er wel op dat wanneer u de app gebruikt, op uw smartphone ook besturingssysteemsoftware of andere apps actief kunnen zijn of communicatienetwerken in gebruik kunnen zijn die persoonlijke gegevens en locatiegegevens verzamelen, verzenden of opslaan. Webfleet Solutions kan hierop geen invloed uitoefenen. Bekijk voor meer details de informatie en instellingen die uw mobiele-netwerkprovider heeft verstrekt of neem contact op met de verkoper van uw apparaat of apps.

Voor gebruikers van de applicatie MyCar is de fleet manager de organisatie die het door u gebruikte voertuig ter beschikking stelt of in eigendom heeft; meestal is dit een leasebedrijf, auto-importeur, dealer of fabrikant.

Verwerking van uw gegevens

Gegevensbescherming

De gegevens die u uploadt, worden opgeslagen in de EU en vallen onder de Europese wetgeving met betrekking tot gegevensbescherming. Webfleet Solutions maakt gebruik van beveiligingsmethoden op basis van industriestandaarden, waaronder technologieën zoals pseudonimisering, hashing en versleuteling, om uw gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang terwijl ze zijn opgeslagen en wanneer ze worden verstuurd en ontvangen door de apparatuur.

Webfleet Solutions verleent anderen geen toegang tot uw gegevens en gebruikt de gegevens niet voor andere doeleinden, tenzij daartoe uitdrukkelijk en rechtmatig opdracht is gegeven. Voor meer informatie over de privacy- en beveiligingsmaatregelen van Webfleet Solutions kunt u terecht op de volgende webpagina: https://www.webfleet.com/nl_nl/webfleet/legal/general-data-protection-regulation/.

Uw rechten

Als u inzage wilt vragen in de door Webfleet Solutions verwerkte persoonsgegevens, gegevens wilt laten corrigeren of wissen, de verwerking wilt laten beperken, bezwaar wilt maken tegen de verwerking of een elektronische kopie van uw persoonsgegevens wilt aanvragen ten behoeve van een overdracht aan een ander bedrijf (voor zover de toepasselijke wetgeving u dit recht op gegevensdraagbaarheid verleent), kunt u contact opnemen met Webfleet Solutions zoals beschreven in het gedeelte Contact opnemen.

Als u Webfleet Solutions toestemming heeft verleend om uw persoonsgegevens te verzamelen, kunt u uw toestemming op elk gewenst moment intrekken door contact op te nemen met Webfleet Solutions zoals beschreven in het gedeelte Contact opnemen. Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van verwerkingen die we voorafgaand aan de intrekking hebben uitgevoerd.

We zullen uw verzoek in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving verwerken.

Verder heeft u het recht om een klacht in te dienen bij uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming.

Houd er rekening mee dat we bepaalde informatie mogelijk moeten bewaren voor administratieve doeleinden en/of om transacties af te ronden die u vóór het verzoek tot wijziging heeft gestart. Daarnaast is het mogelijk dat er gegevens in onze databases en andere systemen blijven staan en niet verwijderd worden.

Contact opnemen

Contactgegevens

Wanneer u vermoedt dat uw gegevens niet worden gebruikt voor het doel waarvoor u ze aan Webfleet Solutions heeft verstrekt of als u vragen of verzoeken heeft, kunt u contact opnemen met Webfleet Solutions via:

Webfleet Solutions B.V.
T.a.v. Functionaris gegevensbescherming
De Ruijterkade 154
1011 AC Amsterdam
Nederland

of een e-mail sturen naar privacy@webfleet.com.

Als u vermoedt dat andere ontvangers buiten Webfleet Solutions uw informatie niet gebruiken voor het doel waarvoor u deze aan hen heeft verstrekt, neemt u contact op met deze andere ontvangers.

Als u handelt namens een overheidsinstelling of autoriteiten voor rechtshandhaving

U kunt schrijven naar:

Webfleet Solutions B.V.
T.a.v. Beveiligingsfunctionaris / DPO
De Ruijterkade 154
1011 AC Amsterdam
Nederland

Of stuur een e-mail naar security@webfleet.com.

E-mailen

U wisselt persoonsgegevens uit als u via e-mail communiceert met Webfleet Solutions en zijn personeel met een e-mailadres dat eindigt op @Webfleet.com. Persoonsgegevens omvatten het gebruikte e-mailadres, de inhoud van de verzonden en ontvangen berichten en de metadata met betrekking tot het e-mailverkeer. Webfleet Solutions bewaart e-mailgegevens zolang de inbox van het e-mailadres eindigend op @Webfleet.com bestaat. Ons personeel bewaart soms e-mailberichten of delen daarvan ten behoeve van de administratie of archivering. Webfleet Solutions verwijdert de inbox van een e-mailadres van een Webfleet Solutions-medewerker binnen drie maanden na de uitdiensttreding van die persoon. Webfleet SolutionsPersoneel van kan ook zelf e-mailberichten uit hun inbox verwijderen. Los van dit beleid bewaart Webfleet Solutions ten minste vijftien jaar een exemplaar van elk e-mailbericht voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van wettelijke claims.

Bellen

Als u telefonisch contact opneemt met Webfleet Solutions, nemen we soms het gesprek op ten behoeve van de training van personeel of om gegevens met betrekking tot verkooptransacties vast te leggen. Als we gesprekken opnemen, wordt u hiervan vooraf op de hoogte gesteld en krijgt u de mogelijkheid om niet akkoord te gaan met de opname. Als u niet akkoord gaat met de opname van het gesprek, kunnen we u mogelijk niet van dienst zijn. We zullen u dit uitleggen in het geval deze situatie zich voordoet. Webfleet Solutions bewaart opnames maximaal drie maanden ten behoeve van trainingsdoeleinden. Opnames met betrekking tot verkooptransacties worden maximaal tien jaar bewaard.

Langskomen

Wanneer u Webfleet Solutions bezoekt, vragen we u om contactgegevens zoals uw naam, het bedrijf of de organisatie die u vertegenwoordigt, een e-mailadres en wie u bezoekt binnen Webfleet Solutions op te geven in ons elektronische bezoekersbeheersysteem. We gebruiken de door u opgegeven informatie alleen in het kader van uw bezoek, bijvoorbeeld voor beveiligingsdoeleinden. (Persoons)gegevens met betrekking tot uw bezoek worden drie maanden na het bezoek verwijderd.