Bedrijfs­in­te­graties

Verhoog de efficiëntie van uw wagenpark met premium oplossingen van derden

Met Webfleet laat u uw gehele organisatie slimmer werken, niet alleen het wagenpark. Bevorder de samen­werking tussen teams en afdelingen met behulp van wagen­park­ge­gevens. Met de open platform­be­na­dering van Webfleet kunt u processen aanpassen aan uw bedrijf of bestaande integraties uit ons partner­netwerk gebruiken.

Bedrijfs­in­te­gratie: belang­rijkste functies en voordelen

Boost applicaties

Profiteer van een volledig verbonden oplossing voor fleet management en perso­neels­beheer.

Snelle integratie

Imple­menteer uw oplossing snel en eenvoudig.

Werk slimmer

Pas uw werkproces aan, zowel op de weg als op kantoor.

Ontdek onze integraties voor wagenparken

bedrijfs­in­te­gratie partner Chargylize

EV.connect

Advies voor wagen­par­ke­lek­tri­fi­cering

Meer informatie


Functies voor bedrijfs­in­te­gratie

Kantoor­op­los­singen

Gebruik WEBFLEET.connect en verrijk uw back-of­fi­ce­sys­temen met nuttige gegevens over uw voertuigen op de weg, opdrachten en personeel, zoals aankomst­tijden, werktijden en aantal gereden kilometers. Onze Software en Hardware Alliance Partners bieden directe bedrijfs­in­te­gratie met tientallen applicaties.

API en SDK integratie⁠
bedrijfs­in­te­graties voor wagen­park­beheer
Oplossingen in het voertuig

Oplossingen in het voertuig

Voor optimale bedrijfs­in­te­gratie verbinden wij uw voertuigen met uw kantoor. En omdat we deze verbinding al tot stand hebben gebracht, willen we u in staat stellen andere apparaten te verbinden met uw back-office via LINK.connect. Creëer extra oplossingen in het voertuig, verbind externe hardware via Bluetooth met uw Webfleet LINK-voer­tuig­volg­systeem om aanvullende gegevens omtrent het voertuig te registreren, zoals temperatuur, banden­spanning, barcodes en RFID's.o

Zakelijke applicaties

Met onze PRO 8-apparaten digita­li­seren we het leven van uw mensen op de weg en wordt het voor iedereen gemak­ke­lijker om op de hoogte en up-to-date te blijven.

Maar dat gaat voor ons nog niet ver genoeg. Wij willen dat u ook uw eigen zakelijke applicaties moet kunnen gebruiken. En daarom hebben we PRO.connect voor bedrijfs­in­te­gratie ontwikkeld. Dit is een API waarmee u apps op de PRO 8 kunt integreren met uw eigen back-end­sys­temen.

Meer informatie over de PRO 8⁠
Zakelijke applicaties

Webfleet-API's voor bedrijfs­in­te­gratie

Webfleet heeft drie krachtige API's waarmee u uw bedrijfs­in­te­gratie een boost kunt geven.

WEBFLEET.connect

Integreer Webfleet met uw kantoor­ap­pli­caties.

LINK.connect

Maak verbinding met uw externe Bluetoot­h-ap­pa­raten en verzend gegevens vanuit het veld naar uw back-office.

PRO.connect

Gebruik mobiele apps op de PRO 8 Driver Terminal om iedere stap van het werkproces te digita­li­seren.

Alles wat u moet weten over fleet manage­ment-in­te­graties

Wat is een bedrijfs­in­te­gratie?

0
Naar content gaan

Een bedrijfs­in­te­gratie verwijst naar het proces van het combineren van verschil­lende onderdelen of aspecten van een bedrijf om activi­teiten te harmo­ni­seren. Hierbij worden verschil­lende systemen, processen, functies en afdelingen binnen een organisatie geïnte­greerd om de efficiëntie te verbeteren en gemeen­schap­pe­lijke doelen te bereiken. Bedrijfs­in­te­graties kunnen plaats­vinden binnen één bedrijf of binnen meerdere organi­saties die betrokken zijn bij een fusie, overname of strategisch partner­schap.

Wat is een API-in­te­gratie?

0
Naar content gaan

API-in­te­graties verbinden en combineren softwa­re­toe­pas­singen of systemen met behulp van application programming interfaces, oftewel API's. API-in­te­graties maken naadloze gegevens­uit­wis­seling en functi­o­na­liteit mogelijk tussen verschil­lende systemen, toepas­singen of platforms. Een dergelijke integratie stelt een bedrijf in staat om de mogelijk­heden van services van derden te benutten, toegang te krijgen tot externe gegevens­bronnen en processen te automa­ti­seren door verschil­lende softwa­re­com­po­nenten te integreren.

Wat is een cloud­in­te­gratie?

0
Naar content gaan

Cloud­in­te­graties combineren cloud­ge­ba­seerde toepas­singen, platforms of services, zodat ze naadloos samenwerken en gegevens delen. Het maakt handmatige gegevens­over­dracht of -synchro­ni­satie tussen verschil­lende systemen overbodig, omdat realtime gegevens­uit­wis­seling en samen­werking een belangrijke functie van cloud­in­te­graties zijn.

Wat is een ERP-sys­teem­in­te­gratie?

0
Naar content gaan

Met een ERP-in­te­gratie (enterprise resource planning) kan een organisatie het ERP-systeem verbinden met andere systemen of softwa­re­toe­pas­singen. ERP-sys­temen zijn uitgebreide softwa­reo­p­los­singen die verschil­lende bedrijfs­pro­cessen binnen fleet management beheren en integreren, van finance en human resources tot klant­re­la­tie­beheer. De stroom van wagen­park­ge­gevens verloopt soepel, waardoor infor­ma­tiesilo's worden voorkomen en handmatig beheer wordt verminderd. ERP-in­te­graties zorgen voor consis­tentie en nauwkeu­righeid van gegevens tussen verschil­lende wagen­park­af­de­lingen of -rollen.

Wat zijn fleet manage­ment-in­te­graties?

0
Naar content gaan

Een fleet manage­ment-in­te­gratie overbrugt een fleet manage­ment-systeem met softwa­re­toe­pas­singen of platforms. Het doel is om de efficiëntie van het wagenpark te verbeteren en de zakelijke besluit­vorming rondom voertuig-, brandstof- en bestuur­ders­beheer te verbeteren. Fleet manage­ment-in­te­graties vereen­vou­digen ook het monitoren van assets en bedrijfs­rap­portage.

Hoe werken bedrijfs­in­te­graties voor wagenparken?

0
Naar content gaan

Bedrijfs­in­te­graties voor wagenparken bieden kant-en-klare oplossingen die back-of­fi­ce­pro­cessen stroom­lijnen. Wagen­park­be­heerders kunnen daarom hun mobiele en in het voertuig ingebouwde tools koppelen aan hun kantoor­ad­mi­ni­stratie. Een wagenpark kan bijvoor­beeld hardware van derden laten commu­ni­ceren met de GPS-volg­sys­temen van het bedrijf om voertuig­ge­gevens te verzamelen. Dankzij de samen­werking van Webfleet met Chargylize kunnen wagenparken zelfs hun potentieel voor de overstap op elektrische voertuigen bepalen.

Wat zijn de belang­rijkste voordelen van bedrijfs­in­te­graties voor wagenparken?

0
Naar content gaan

Bedrijfs­in­te­graties maken het voor wagenparken eenvoudig om verschil­lende oplossingen van derden te gebruiken en tegelij­kertijd hun activi­teiten op één platform te beheren. Webfleet hanteert een open benadering van integraties, wat betekent dat wagenparken de flexi­bi­liteit hebben om de processen aan te passen aan de manier die het best werkt voor hun bedrijf.


Developer resources

Ga naar onze pagina's met developer resources en vind alles wat u nodig hebt om vandaag nog te beginnen met ontwikkelen.

Vraag een demo aan

Zie hoe Webfleet uw bedrijf verder kan helpen.

Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

  • Gerichte adver­tenties
  • Analyse
  • Perso­na­li­satie
  • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.