Üzleti integrációk

Növelje a járműparkja hatékony­ságát harmadik felek prémium megol­dá­saival

A Webfleet segít­sé­gével hatéko­nyabban dolgozhat az egész vállalati infra­struk­tú­rában, nem csak a járműpark esetében. Engedje szabadjára a jármű­par­ka­datok által nyújtott lehető­sé­geket a munkatársak és a részlegek közötti hatékonyabb együtt­mű­ködés érdekében. A Webfleet nyílt forráskódú megkö­ze­lí­té­sének köszön­hetően testre szabhatja a folya­ma­tokat a vállal­ko­zásnak megfelelően, vagy egyszerűen kiaknáz­hatja a partner­há­ló­za­tunkon keresztül kínált meglévő integ­rá­ciókat.

Fő funkciók és előnyök

Alkal­ma­zások tovább­fej­lesztése

Használja ki a teljesen össze­kap­csolt járműpark- és munka­erő-me­nedzsment megoldást.

Gyors integráció

Valósítsa meg megoldását gyorsan és egyszerűen.

Dolgozzon okosabban

Szabja személyre munka­fo­lya­matait mind az úton, mind az irodában.

Üzleti integrációs funkciók

Irodai megoldások

A WEBFLEET.connect segít­sé­gével háttér­rend­szereit az út hasznos adataival gazda­gít­hatja a járműveiről, a pozícióiról és munka­ere­jéről, ideértve az érkezési időket, a munkaidőt, a kilomé­ter­költ­séget és egyebeket. Szoft­ve­rekkel és hardve­rekkel foglalkozó partnereink több tucat alkalmazást kínálnak az azonnali integráció érdekében.

fleet manager driver 01
untranslated

Jármű­meg­ol­dások

Többet teszünk a járművek és az iroda közötti kapcsolat megte­rem­té­sénél. Azt is lehetővé tesszük, hogy más eszközöket csatla­koz­tasson háttér­rend­sze­reihez a LINK.connect haszná­la­tával. Engedé­lyezze a harmadik féltől származó hardve­reknek, hogy Blueto­oth-on keresztül kommu­ni­kál­janak a LINK nyomkö­vetési eszközzel, és további adatokat gyűjt­hes­senek a járműből és annak környe­ze­téből hőmér­sék­let-ér­zé­ke­lőkkel, gumiab­roncs­nyo­mással, vonal­kód-be­ol­va­sással, RFID megoldással és még sok mással.

Üzleti alkal­ma­zások

A PRO 8 eszközök segít­sé­gével digita­li­záljuk a mobil munkaerejét, így mindenki könnyebben tájéko­zódhat és naprakész maradhat.

A konkrét üzleti alkal­ma­zá­sokat a PRO.connect API-n keresztül is futtathatja, amely lehetővé teszi a PRO 8 alkal­ma­zá­sainak saját háttér­rend­sze­reivel való integ­rá­lását.

További információk a PRO 8-ról⁠
untranslated

Webfleet API-k

A Webfleet három hatékony API-val rendelkezik, amelyek elősegítik vállal­ko­zá­sának fejlődését.

WEBFLEET.connect

Integrálja a Webfleet megoldást irodai alkal­ma­zá­saival.

LINK.connect

Csatla­kozzon harmadik féltől származó Blueto­oth-esz­kö­zökhöz, és továbbítsa a terepen szerzett adatokat a háttér­rend­szerbe.

PRO.connect

Használjon mobil­al­kal­ma­zá­sokat a PRO 8 Jármű­ve­zetői terminálon a munka­fo­lyamat minden lépésének digita­li­zá­lá­sához.

Minden, amit tudni szeretne a jármű­park­ke­zelés integ­rá­ci­ó­járól

Mit jelent az üzleti integráció?

0
Ugrás a tartalomhoz

Az üzleti integráció során egy vállalkozás különböző részei vagy aspektusai egyesülnek a működésük össze­han­golása céljából. Ennek részeként egy szervezeten belül számos rendszert, folyamatot, funkciót és részleget integrálnak, hogy a különböző egységek hatéko­nyabbak legyenek, és elérjék közös céljaikat. Az üzleti integráció egyetlen vállalaton belül is megva­ló­sulhat, de több, egyesü­lésben, felvá­sár­lásban vagy stratégiai partner­ségben részt vevő szervezet is közre­mű­ködhet.

Mit jelent az API-in­teg­ráció?

0
Ugrás a tartalomhoz

Az API-in­teg­ráció össze­kap­csolja és kombinálja a szoftveres alkal­ma­zá­sokat vagy rendsze­reket API-k, azaz alkal­ma­zás­prog­ra­mozási interfészek segít­sé­gével. Az API-in­teg­ráció lehetővé teszi az eltérő rendszerek, alkal­ma­zások vagy platformok közötti zökke­nő­mentes adatmeg­osztást és működést. Az integ­rá­cióval a vállal­ko­zások kihasz­nál­hatják a harmadik felektől származó szolgál­ta­tások előnyeit, hozzá­fér­hetnek külső adatfor­rá­sokhoz, valamint automa­ti­zál­hatják folya­ma­taikat szoftverek különböző részeinek integ­rá­lá­sával.

Mit jelent a felhő­in­teg­ráció?

0
Ugrás a tartalomhoz

A felhő­in­teg­ráció összeköti a felhőalapú alkal­ma­zá­sokat, platfor­mokat vagy szolgál­ta­tá­sokat, így azok gördü­lé­kenyen együtt­mű­köd­hetnek, és megoszt­hatják adataikat egymással. A felhő­in­teg­rá­cióval nem lesz szükség a kézi adatát­vi­telre vagy különböző rendszerek közötti szink­ro­ni­zá­cióra, mivel a valós idejű adatmeg­osztás és együtt­mű­ködés a felhő­in­teg­ráció fő funkciói közé tartozik.

Mit jelent az ERP-in­teg­ráció?

0
Ugrás a tartalomhoz

Az ERP, azaz vállalati erőfor­rás-ter­vezés segít­sé­gével a szervezetek össze­köt­hetik ERP-rend­sze­reiket más rendsze­rekkel vagy szoftveres alkal­ma­zá­sokkal. Az ERP-rend­szerek átfogó szoftveres megoldások keretében menedzselnek és integrálnak különböző üzleti folya­ma­tokat a jármű­park­ke­ze­lésen belül, a pénzügyektől és emberi erőfor­rá­sokon át az ügyfél­kap­csolati menedzs­mentig. A járműpark adatfor­galma akadály­ta­lanul működhet, így megszűnnek az elszigetelt információs rendszerek, és csökken a kézi adminiszt­ráció. Az ERP-in­teg­ráció biztosítja, hogy az adatok egységesek és pontosak legyenek a járműpark különböző osztályain vagy feladat­kö­reiben.

Mit jelent a jármű­park­ke­zelés integ­rá­ciója?

0
Ugrás a tartalomhoz

A jármű­park­ke­zelési integráció során egy jármű­park­ke­zelési rendszert kötünk össze szoftveres alkal­ma­zá­sokkal vagy platfor­mokkal. Ennek célja, hogy fokozzuk a járműpark hatékony­ságát, és javítsuk a járművek, az üzemanyag és a jármű­ve­zetők kezelésével kapcsolatos üzleti döntés­ho­zatalt. A jármű­park­ke­zelés integ­rá­ciója leegy­sze­rűsíti az eszközök felügye­letét és az üzleti jelentések elkészí­tését is.

Hogyan működik az üzleti integráció a jármű­par­koknál?

0
Ugrás a tartalomhoz

A jármű­par­koknak szóló üzleti integráció kész megol­dá­sokat kínál, amelyek leegy­sze­rű­sítik a háttér­irodai folya­ma­tokat. Ennek segít­sé­gével a jármű­park­ke­zelők össze tudják kapcsolni a járművekbe épített és mobil­esz­kö­zeiket az irodai adminiszt­rá­cióval. Például egy járműpark engedé­lyezheti egy harmadik féltől származó hardvernek, hogy kommu­ni­kál­hasson a vállalat GPS-nyom­követő eszközeivel, és adatot gyűjthessen. A Webfleet együtt­mű­ködése a Chargy­li­ze-zal még a járműparkok elekt­ro­mo­sítási poten­ci­ál­jának felmé­ré­sében is segít.

Milyen előnyökkel jár az üzleti integráció a jármű­par­koknak?

0
Ugrás a tartalomhoz

Az üzleti integráció megkönnyíti, hogy a járműparkok különböző harmadik féltől származó megol­dá­sokat alkal­maz­zanak, miközben egyetlen platformon kezelik működésüket. A Webfleet nyitott az integ­rá­cióra, így a járműparkok rugalmasan testre szabhatják a saját vállal­ko­zá­suknak leginkább megfelelő folya­ma­tokat.


Fejlesztői erőforrások

Látogasson el a fejlesztői erőfor­rá­sokat tartalmazó oldalainkra, és találjon meg mindent, amire szüksége van a fejlődés azonnali megkez­dé­séhez.

Kérjen bemutatót

Tudja meg, hogyan segíthet a Webfleet vállal­ko­zá­sának.