Webfleet funkciók

Az első számú online megoldás, amely összeköti Önt, jármű­ve­zetőit és járműveit

Webfleet funkciók

Az első számú online megoldás, amely összeköti Önt, jármű­ve­zetőit és járműveit

A Webfleet egyszerűen használható „szoft­ver­szol­gál­tatás” techno­ló­giája segít a haszon­gép­jár­művek tulaj­do­no­sainak a hatékonyabb kezelésben. Innovatív online jármű­park­ke­zelési lehetőségei teljes körű rálátást nyújtanak mindenre, ami az úton történik. A főbb funkciókat az alábbiakban emeljük ki.

Fő funkciók

A kategória legjobb felhasz­nálói felülete

 • Egyszerű, könnyen használható felület, átlátható és sallang­mentes elemekkel.
 • Az optima­lizált felhasz­nálói felület minima­li­zálja a kattin­tá­sokat a gyorsabb munkavégzés érdekében
 • A legkor­szerűbb adatkezelés a magas színvonalú adatvédelem és adatbiz­tonság garantálása érdekében
 • Mindig korszerű, folya­ma­tosan megújuló megoldás
map vehicle small
map view 02

Térképek – Valós idejű nézet

 • Az utcaszintű térképekkel és a forgalmi infor­má­ci­ókkal részle­tesebb látha­tó­ságot kap a térképek szintjén, valamint mindig pontosan tudhatja járműveinek helyét és állapotát.
 • Válassza ki a díjnyertes TomTom vagy a Google térképeit.
 • Váltson a térkép különböző szintjei, például a forgalom, a címek és a területek között.
 • Csopor­to­sítsa a járműveket, hogy a térkép könnyebben áttekinthető legyen.

Irányí­tópult

A Webfleet irányí­tó­pult­jával egy pillanat alatt láthatja üzleti telje­sít­ményét. A KPI-k nyomon követhetik az egyének telje­sít­ményét, össze­ha­son­lít­hatják a csapatokat, vagy egyszerű áttekintést nyújthatnak a teljes műveletről. Akár 27 KPI is megje­le­níthető, így valós időben követheti nyomon a telje­sít­ményt az előre megha­tá­rozott KPI-khoz képest.

dashboard 01
wf tracking van supporting image 03

Jelentések

A Webfleet azonnali hozzáférést biztosít a fontos infor­má­ci­ókhoz, vagyis azono­sít­hatja a trendeket, és okosabb, megala­po­zottabb döntéseket hozhat vállal­kozása érdekében.

További információk a Webfleet jelen­té­seiről⁠

Kezelés bárhonnan

A Webfleet mobil­al­kal­mazás iOS- és Andro­id-rend­szeren is rendel­ke­zésre áll. A jármű­parkját táblagépen, laptopon vagy asztali számí­tó­gépen is kezelheti, ha a böngésző segít­sé­gével belép a Webfleet platformra.

További információ a helyfüg­getlen kezelésről⁠
wf desktop mobile
a b routing

A–B útvonal­ter­vezés a Webfleet platformon, amelynek segít­sé­gével útvonalakat küldhet közvetlenül a jármű­ve­ze­tőknek

 • Állítsa be a változókat, például az indulási/érkezési helyet/időpontot, valamint a jármű típusát.
 • Válassza ki, hogy az aktuális forgalmat bevonja-e a tervezésbe.
 • Válasszon alternatív útvonalakat, valamint javasolja a leggyorsabb útvonalat.
 • Szabja testre az útvonalat – az útpontok könnyen hozzá­ad­hatók szabad­szö­veges kereséssel, a térképen megadott pontokkal vagy a javasolt útvonal húzásával.
 • Küldje el a tervezett útvonalakat a legújabb jármű­ve­zetői termi­ná­lokra

Optima­li­zálja vállal­ko­zását a Webfleet további funkcióival

Vezetési napló

Vezetési napló

Stressz­mentes futás­tel­je­sít­mény-nyil­ván­tartás.

Webfleet Tachograph Manager

Webfleet mobil­al­kal­mazás
Webfleet Tachograph Manager

Megbízható többfunkciós megoldás a tachográf adatainak letöltésére, elemzésére és archi­vá­lására.

OptiDrive 360

OptiDrive 360 és Webfleet
OptiDrive 360

Javítsa csapata vezetési telje­sít­ményét.

Hátralevő vezetési idők

Hátralevő vezetési idők

Valós idejű hozzáférés a vezetési idő adataihoz.

Jármű­kar­ban­tartás

Jármű­kar­ban­tartás

A jármű­kar­ban­tartás okos ütemezése.

Dinamikus feladat­ki­osztás

Webfleet – Dinamikus feladat­ki­osztás
Dinamikus feladat­ki­osztás

Javítsa a feladat­ki­osztást és integrálja a forgalmi infor­má­ciókat a tervezésbe.

Webfleet TachoShare

Webfleet mobil­al­kal­mazás
Webfleet TachoShare

Távoli letöltési és archiválási modul, amely kapcsolatot kínál a meglévő elemzés­szol­gál­ta­tó­jával.

Webfleet Eszköz­kö­vetés

Webfleet Eszköz­kö­vetés

Ellenőrizze eszközeit és járműveit egyetlen felületen.

A 60,000 ügyfelei minden nap a Webfleet támoga­tására támasz­kodnak

Redujimos un 62% el número de eventos totales de conducción al mes
Alonso Naves Pelayo, Comandos del Norte

Kérjen bemutatót

Tudja meg, hogyan segíthet a Webfleet vállal­ko­zá­sának.

Az Ön hozzá­já­rulása szükséges

Ebben a részben külső tartalom beágyazása történik innen: .

A tartalom megje­le­ní­té­séhez az alábbi cooki­e-ka­te­góriák haszná­la­tához való hozzá­já­rulás szükséges:

 • Célzott hirdetések
 • Analitikai
 • Személyre szabás
 • Nélkü­löz­he­tetlen

További részle­tekért tekintse meg az adatvédelmi szabály­za­tunkat. Ha tudni szeretné, hogy a ###vendor_name### hogyan dolgozza fel az adatait, kérjük, tekintse meg az adatvédelmi szabály­za­tukat.