COVID–19-frissítés.  Tudjon meg többet

WEBFLEET Tachograph Manager

Minden, amire szükség van a megfe­le­lő­séghez, a lehető legkevesebb kényel­met­len­séggel

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

A WEBFLEET Tachograph Manager a megbízható többfunkciós megoldás a tachográf adatainak letöltésére, elemzésére és archi­vá­lására. A megfelelés megkönnyítése minden lépésnél.

A Tachograph Manager segít, hogy:

Maxima­li­zálja a terme­lé­keny­séget az automa­tizált letöl­té­sekkel

Betartsa a megfe­le­lőségi szabályozás határidejét

Csökkentse az ellen­őr­zések okozta stresszt

Elemezze a megfe­le­lő­séget

Bizton­ságban tartsa adatait minden ponton

Betartsa a jármű­ve­zetői órákra vonatkozó irány­el­veket1

Fő funkciók

Automa­tizált végpontok közötti folyamat

Felejtse el a drága, időigényes manuális letöl­té­seket. A Tachograph Manager automa­ti­zálja a folyamatot, a távoli adatle­töl­téstől az archi­vá­lásig és elemzésig. Kevesebb időt és folya­mat­költ­séget fordít az adatok elérésére, így szabadon összpon­to­síthat az alapte­vé­keny­ségre.

Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Legyen rugalmas a távoli letöl­té­sekkel

A jármű tachog­ráf-a­da­tainak letöl­té­sekor a jármű­ve­ze­tőnek nem kell egy adott helyen tartóz­kodnia. Ennek köszön­hetően rugalmasan tervezhet, és a teherautók feladatait sem kell megsza­kí­tania. Ha tacho­gráfjai nem támogatják a távoli letöl­té­seket, akkor manuálisan impor­tál­hatja a letöltött adatokat archiválás és elemzés céljából.

Megbízható IT-megoldás

Örömmel kezeljük vállalati kártyáját, biztonságos adatköz­pontban tartva azt. Az adatok tárolásához nincs szükség helyi infra­struk­túrára. Az adatokat a GDPR előírá­sainak megfelelően tároljuk, segítve a munka­vál­lalók személyes adatainak védelmében tett köteles­sé­gének telje­sí­tését.

Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Átlátható elemzés a megfe­le­lőség bizonyí­tá­sában

Számos részletes jelentés segít a kellő rálátás bizto­sí­tá­sában. Például a közösségi jogsértési jelentések világos áttekintést nyújtanak a várható bírságokról és tanácsot adnak a korrekciós intéz­ke­dé­sekről, míg a TachoGrade azt méri, hogy a járművezető mennyire felel meg a jármű­ve­zetői órákról szóló európai rendeletnek (561/2006/EK).

A határ­idő-ke­ze­lővel nyomon követheti a folya­ma­tokat

A Tachograph Manager lehetővé teszi a határidők széles körének ellen­őr­zését. Az átlátható kategó­ri­ákkal, a jármű­ve­zetői kártya lejárati dátumának áttekin­té­sével, a tachog­ráf-a­datok letöltési határ­ide­jével, a testre szabható emlékez­te­tőkkel és még sok minden mással csökkentheti a büntetések és a bírságok kockázatát.

Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Hátralevő vezetési idők

A rendszer elküldi Önnek a napi és heti hátralévő vezetési időket, így Ön felhasz­nál­hatja azokat az eseti feladat­ki­osz­táshoz és ütemezéshez, valamint valós idejű közösségi jogsértési értesí­té­seket is kap a Tachograph Manager Plus segít­sé­gével. Ez segít optima­li­zálni a feladat­ki­osztás tervezését, maxima­li­zálja a vezetési időt, megfelel a vezetési idő szabá­lyo­zá­sainak és csökkenti a bírságok esélyét.

Tudjon meg többet

Napi letöltések a gyors hozzáférés érdekében

Azonnal hozzá kell férnie az adatokhoz a fizetések havi kiszá­mí­tá­sához vagy azért, mert egy járművezető elhagyja a vállalatot? A Tachograph Manager Plus naponta egyszer letölti a jármű­ve­zetői kártya adatait. Így nyugodt lehet afelől, hogy a legfrissebb infor­má­ci­ókkal rendelkezik.

Webfleet Solutions

Kérjen bemutatót

Tudja meg, hogyan segíthet a WEBFLEET vállal­ko­zá­sának.

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Meg akarja tartani meglévő elemzési szolgál­ta­tóját?

Webfleet Solutions

Meg akarja tartani meglévő elemzési szolgál­ta­tóját?

A WEBFLEET TachoShare távolról tölti le és archiválja a tachográf adatait. Ezt követően ezeket az adatokat impor­tál­hatja a harmadik fél elemző­szoft­verébe.

Ismerje meg a WEBFLEET TachoShare megoldást
1Ez a funkció a Tachograph Manager Plus szolgál­ta­tással érhető el

Elavult böngészőt használ

Az oldal haszná­la­tához frissítsen egy modern webbön­gé­szőre.

Frissítés most