WEBFLEET Tachograph Manager

Wszystko, czego potrzeba, by z łatwością zachować zgodność z przepisami

WEBFLEET Tachograph Manager to niezawodne, wszech­stronne rozwiązanie umożli­wiające pobieranie, analizę i archi­wi­zację danych z tachografu cyfrowego. Zapewnia zgodność z przepisami na każdym kroku.

Tachograph Manager pomoże Ci

Zmaksy­ma­li­zować produk­tywność dzięki zauto­ma­ty­zo­waniu pobierania plików

Terminowo spełniać wymogi zgodności z przepisami

Zmniejszyć stres związany z inspekcjami

Dokładnie monitorować zgodność z przepisami

Zabez­pieczać dane na każdym etapie

Zapewnić zgodność z przepisami dotyczącymi czasu jazdy1

Najważ­niejsze funkcjo­nal­ności

Automa­ty­zacja komplek­sowych procesów

Zapomnij o kosztownym i czaso­chłonnym ręcznym pobieraniu danych. Tachograph Manager automa­tyzuje procesy od zdalnego pobierania danych po archi­wi­zację i analizy. W ten sposób potrzeba mniej czasu i kosztów na pozyski­wanie danych, dzięki czemu możesz skoncen­trować się na podstawowej działal­ności.

deadlines dashboard
autobahn 01

Zachowaj elastyczność dzięki zdalnemu pobieraniu danych

W czasie pobierania danych z tachografu pojazdu kierowca nie musi znajdować się w określonym miejscu. Dzięki temu planowanie jest elastyczne, a ciężarówki pozostają na drodze. Jeśli tachografy nie obsługują zdalnego pobierania danych, nadal można ręcznie importować pobrane dane do archi­wi­zacji i analiz.

Niezawodne rozwiązanie infor­ma­tyczne

Zarządzamy Twoją kartą przed­się­biorstwa, przecho­wując ją w bezpiecznym centrum danych. Przecho­wy­wanie danych nie wymaga lokalnej infra­struktury. Dane są przecho­wywane zgodnie z RODO, co pomaga w wypełnieniu obowiązku ochrony prywatności pracowników.

information security and privacy
analysis employees socialinfringments

Przejrzysta analiza pomagająca udowodnić zgodność z przepisami

Uzyskaj informacje, których potrze­bujesz, dzięki wielu szcze­gó­łowym raportom. Na przykład, sprawoz­dania z naruszenia obowią­zu­jących zasad dają jasny podgląd spodzie­wanych mandatów i porad dotyczących działań naprawczych, podczas gdy TachoGrade określa, w jakim stopniu kierowca spełnia wymogi europej­skiego rozpo­rzą­dzenia w sprawie czasu pracy kierowców ((WE) nr 561/2006).

Skutecznie zarządzaj terminami

Tachograph Manager umożliwia monito­ro­wanie szerokiego zakresu terminów. Jasne kategorie, podglądy terminów ważności kart kierowców, pobieranie terminów z danych tachografu, konfi­gu­ro­walne przypo­mnienia i wiele innych funkcji pomoże Ci zmniejszyć ryzyko kar i mandatów.

deadlines vehicles
rdt 01

Pozostałe czasy jazdy

Z Tachograph Manager Plus uzyskasz dzienny i tygodniowy raport o pozostałych czasach jazdy przydatny w razie doraźnego planowania i wysyłki oraz powia­do­mienia o narusze­niach reguł w czasie rzeczy­wistym. Pomaga to zopty­ma­li­zować planowanie wysyłek, zmaksy­ma­li­zować czas jazdy, zachować zgodność z przepisami dotyczącymi czasu jazdy i zmniejszyć prawdo­po­do­bieństwo kar pieniężnych.

Codzienne pobieranie najpo­trzeb­niej­szych danych

Potrze­bujesz natych­mia­stowego dostępu do danych w celu obliczenia miesięcznego wynagro­dzenia lub dlatego, że kierowca opuszcza firmę? Raz dziennie Tachograph Manager Plus pobiera dane z karty kierowcy. W ten sposób masz pewność, że korzystasz z aktualnych informacji.

mgmt backup downloaddata

driver management for transport companies

Jak zadbać o zadowolenie, zdrowie i wydajność kierowców

driver management for transport companies

Dowiedz się więcej o rekrutacji i sposobach zatrzymania kierowców w firmie, zwiększenia ich wydajności oraz zadbania o ich zdrowie i zadowolenie.

Pobierz BEZPŁATNY przewodnik

Zamów prezentację

Dowiedz się, jak WEBFLEET może pomóc Twojej firmie.

Czy nadal chcesz korzystać z obecnej instytucji anali­zu­jącej?

Czy nadal chcesz korzystać z obecnej instytucji anali­zu­jącej?

WEBFLEET TachoShare zdalnie pobiera pliki i archiwizuje dane tachografu. Następnie dane te można zaimpor­tować do oprogra­mo­wania anali­tycznego innych firm.

Wypróbuj WEBFLEET TachoShare
1Ta funkcja jest dostępna w usłudze Tachograph Manager Plus