Czas pracy kierowcy – zgodność z przepisami

Monitoruj czas pracy Twoich kierowców flotowych, aby zachować zgodność z przepisami

Jeśli zarządzasz flotą autokarów i flotą pojazdów ciężarowych w Polsce, musisz przestrzegać przepisów UE dotyczących czasu pracy kierowcy, które określają okresy odpoczynku i czas pracy. Nieprze­strze­ganie przepisów UE może doprowadzić do nałożenia wysokich kar pieniężnych i innych konse­kwencji. Nasz poradnik dotyczący czasu pracy kierowcy wyjaśnia niektóre z bardziej złożonych zasad, ułatwiając ich zrozumienie.

Przepisy dotyczące czasu pracy kierowcy w Polsce

Przepisy dotyczące czasu pracy kierowcy mają na celu dbanie o dobrostan kierowców i zwiększenie bezpie­czeństwa na drodze. W pojazdach komer­cyjnych należy zainsta­lować tachografy, które rejestrują takie dane jak czas jazdy i przejechany dystans. Jak określają przepisy prawa, każdy kierowca prowadzący komercyjny autobus lub pojazd ciężarowy wyposażony w tachograf musi posiadać kartę kierowcy. Na takiej karcie przecho­wywane są wszystkie dane kierowcy istotne z punktu widzenia przepisów, w tym informacje o okresach odpoczynku i przerwach. Przepisy UE mają na celu zapobie­ganie zmęczeniu kierowcy i zapewnienie uczciwej konkurencji między firmami trans­por­towymi.

czas pracy kierowcy w Polsce

Jakie przepisy dotyczące czasu jazdy i czasu pracy obowiązują dla pojazdów we flocie?

Zasady dotyczące czasu pracy kierowcy

Czas jazdy i czas pracy

Kierowcy pracujący w ramach floty trans­por­towej muszą przestrzegać zasad UE dotyczących czasu jazdy, czasu odpoczynku i czasu pracy. Zasady te mają na celu poprawę warunków pracy i bezpie­czeństwa na drodze. Podsu­mo­wanie zasad dotyczących czasu jazdy i czasu pracy:

Przejdź do zawartości
 • Kierowca nie może w ciągu jednego dnia jeździć dłużej niż przez 9 godzin. Dwa razy w tygodniu dopusz­czalne jest 10 godzin.
 • Kierowca nie może jeździć przez więcej niż 56 godzin tygodniowo
 • Kierowca musi zrobić sobie przerwę trwającą co najmniej 45 minut po 4,5 godziny jazdy. Musi mieć również codziennie co najmniej 11-godzinny odpoczynek. Maksymalnie trzy razy w tygodniu dopusz­czalne jest 9 godzin.
 • Średni czas pracy nie może przekraczać 48 godzin tygodniowo i maks. 60 godzin w ciągu jednego tygodnia (pod warunkiem, że nie spowoduje to przekro­czenia określonej powyżej wartości średniej).
 • Maksymalny czas pracy wynosi 10 godzin w przypadku pracy w nocy. Kierowca nie może pracować przez więcej niż 6 godzin – lub jeździć przez 4,5 godziny – bez przerwy.

Zgodność z przepisami

Przepisy UE mają zasto­so­wanie do pojazdów o wadze powyżej 3,5 tony i, w przypadku drogowego transportu pasażer­skiego, pojazdów przewo­żących więcej niż 9 osób (łącznie z kierowcą). Obejmuje to pojazdy ciężarowe, autokary i autobusy. Zasady te obowiązują w przypadku podróży na terenie danego kraju i całej Unii Europej­skiej. Zasady UE dotyczące tachografu i czasu pracy kierowcy mają również zasto­so­wanie do przejazdów trans­por­towych między Unią Europejską a Wielką Brytanią. Zasady UE określają czas, przez jaki kierowca może prowadzić pojazd oraz kiedy musi on odpocząć.

Aby zapewnić zgodność z przepisami, należy regularnie pobierać i analizować dane tachografu z jednostek zainsta­lo­wanych w pojeździe i kart kierowców – co najmniej co 28 dni dla każdego kierowcy i co najmniej co 90 dni dla każdego pojazdu. Zapoznaj się również z sekcją poniżej, w której opisano zasady UE dotyczące czasu pracy kierowcy.

Czas pracy kierowców
Przestrze­ganie czasu pracy kierowców

Zasady UE dotyczące czasu pracy kierowcy

Zgodnie z Rozpo­rzą­dzeniem (WE) nr 561/2006 kierowca nie może jeździć przez dłużej niż przez 9 godzin dziennie, z dopusz­czalnym wyjątkiem maks. 10 godzin dziennie dwa razy w tygodniu. Ponadto:

 • Kierowca nie może jeździć przez dłużej niż 56 godzin w tygodniu lub 90 godzin przez dwa kolejne tygodnie.
 • Kierowca musi zrobić sobie przerwę na co najmniej 45 godzin w każdym tygodniu jazdy – a czas odpoczynku musi rozpocząć się co najmniej 6 dni od zakończenia poprzed­niego czasu odpoczynku kierowcy.
Przejdź do zawartości
 • Kierowca może skorzystać ze skróconego tygodniowego okresu odpoczynku. W ciągu 6 dni od zakończenia tygodniowego okresu odpoczynku kierowca może wykorzystać skrócony okres co najmniej 24 godzin odpoczynku. Taka redukcja musi zostać zrekom­pen­sowana w jednym bloku czasu przed zakoń­czeniem trzeciego tygodnia nastę­pu­jącego po tygodniu, w którym podjęto zredukowany czas odpoczynku. Należy też wówczas wykorzystać dodatkowy, co najmniej 9-godzinny, okres odpoczynku. Wyjątek obowiązuje dla kierowców autokarów reali­zu­jących jeden przejazd pasażerski wewnątrz kraju – mogą oni odłożyć swój tygodniowy okres odpoczynku i odbyć go po 12 dniach.
 • Tygodniowych okresów odpoczynku nie należy przerywać, a ponadto kierowca nie może w tym czasie podejmować innej aktywności zawodowej.

Przepisy regulują również codzienne przerwy i okresy odpoczynku:

 • Po każdym okresie pracy wynoszącym 4,5 godziny kierowca musi odpocząć przez co najmniej 45 minut. Minuty te można wykorzystać w ramach jednej przerwy lub podzielić ją na dwie mniejsze. W takim przypadku pierwsza przerwa musi trwać co najmniej 15 minut, a druga co najmniej 30 minut (przerwę należy wykorzystać po 4,5 godziny jazdy).
 • Kierowcy muszą wykorzystać minimalny okres odpoczynku trwający 11 godzin po każdym dniu jazdy. Czas ten można wykorzystać jednorazowo lub podzielić na dwa okresy. W takim przypadku łączna liczba godzin musi wynosić 12 godzin (jeden okres 3 godzin, jeden co najmniej 9 godzin).
 • Kierowcy mogą skrócić okres odpoczynku do 9 godzin maksymalnie 3 dni w tygodniu. Codzienny okres odpoczynku należy wykorzystać łącznie w ciągu 24 godzin od rozpoczęcia dnia pracy kierowcy.

Co klasyfikuje się jako czas pracy kierowcy?

Wszelkie działania, za które kierowcy otrzymują zapłatę, są uznawane za czas pracy. Obejmuje to działania wykra­czające poza czas spędzony za kierownicą – takie jak udział w szkoleniach dla kierowców lub wykonywanie prac admini­stra­cyjnych. Załadunek i rozładunek pojazdów – oraz monito­ro­wanie załadunku i rozładunku – również liczy się jako czas pracy. Liczą się również wszystkie działania związane z przeglądem pojazdu – takie jak mycie pojazdu i przepro­wa­dzanie codziennych przeglądów pojazdu. Praktycznie każdy nieznany czas oczekiwania lub czas, który nie jest do dyspozycji kierowcy, kwalifikuje się jako czas pracy. Pamiętaj, jeśli kierowcy wykonują inne działania przed rozpo­częciem jazdy, będzie to również liczyć się do czasu pracy. Każdy rodzaj pracy, w tym prowadzenie pojazdu, wykonywanej przez ponad 6 godzin (lub 4,5 godziny jazdy) wymaga zrobienia 45-minutowej przerwy.

Aplikacja monito­rująca czas pracy kierowcy
Zgodność z przepisami

Zasady dotyczące czasu pracy kierowcy dla pojazdów HGV/ciężarowych

Przepisy dotyczące czasu pracy kierowców mają zasto­so­wanie w przypadku wielu operatorów transportu daleko­bieżnego i kierowców, którzy obsługują pojazdy ciężarowe. Przepisy UE mają zasto­so­wanie do pojazdów o masie powyżej 3,5 tony, odbywa­jących podróże na terenie kraju, do innych krajów UE lub do Wielkiej Brytanii. Wyjątek w ramach UE stanowią pojazdy używane przez wojsko, służby obrony cywilnej, straż pożarną i wyspe­cja­li­zowane pojazdy używane przez organizacje pomocy humani­tarnej, służby medyczne i w ramach akcji ratunkowych. W niektórych krajach UE obowiązują również wyjątki na poziomie krajowym.

Jak przestrzegać przepisów dotyczących godzin pracy kierowcy?

Tachografy cyfrowe są kluczowymi narzędziami, które pomagają Fleet managerom przestrzegać przepisów dotyczących czasu pracy kierowców. Tachografy cyfrowe gromadzą różne typy danych – od numerów rejestra­cyjnych pojazdów po działania kierowców i sytuacje takie jak przekra­czanie prędkości, jazda bez karty kierowcy i manipu­lo­wanie sprzętem. Dane z tachografów cyfrowych muszą być regularnie pobierane i analizowane. Dane z tachografu należy pobierać dla każdego kierowcy co najmniej co 28 dni i dla każdego pojazdu co 90 dni. Dowiedz się, jak tachografy cyfrowe mogą pomóc Ci przestrzegać przepisów dotyczących czasu pracy kierowcy.

Tachograf monito­rujący czas pracy kierowcy
Pobieranie danych odnośnie czasu pracy kierowców

Kto zostanie ukarany?

Firmy, które nie przestrzegają przepisów dotyczących czasu pracy kierowcy, mogą zostać obciążone karami finansowym. W bardziej poważnych przypadkach nieprze­strze­ganie przepisów może skutkować karą pozbawienia wolności lub odebrania licencji na prowadzenie firmy. Firmy, kierownicy flot i kierowcy mogą zostać pociągnięci do odpowie­dzial­ności w przypadku udowod­nienia wykroczenia. Pracownik, który nadzoruje realizację harmo­no­gramu może również zostać pociągnięty do odpowie­dzial­ności, jeśli czas pracy nie będzie prawidłowo udoku­men­towany, natomiast kierownik floty może ponieść odpowie­dzialność za brak przeszko­lenia kierowców lub przepro­wa­dzania standar­dowych kontroli czasu pracy.

Webfleet Tachograph Manager

Szukasz łatwego sposobu na zapewnienie zgodności z przepisami dotyczącymi tachografu i czasu pracy kierowcy? Webfleet Tachograph Manager automa­tyzuje proces zachowania zgodności, eliminując nakład pracy związanej z admini­stracją i przeglądami. Dzięki zdalnemu pobieraniu Twoi kierowcy nie muszą pojawiać się w konkretnym miejscu. Ogranicz ryzyko naruszenia przepisów i obciążenia karą finansową, zarządzając czasem pracy kierowcy i terminami dopełnienia formalności związanych z przestrze­ganiem przepisów w jednym miejscu. Dzięki precyzyjnym informacjom o pozostałym czasie jazdy, przerwach i okresach odpoczynku, a także szybkim ostrze­żeniom, kierowcy mogą łatwiej przestrzegać przepisów, a Ty – skuteczniej planować.

wf desktop tachomanager dashboard

Jak Webfleet wspiera floty trans­portowe?

wf compliance quick guide

Jak wykorzystać zgodność floty z przepisami

wf compliance quick guide

Chcesz poprawić bezpie­czeństwo i uniknąć kosztów? Wykorzystaj w pełni zgodność swojej floty z przepisami w zakresie godzin pracy kierowców i tachografów – zapoznaj się z naszym krótkim poradnikiem.

Pobierz poradnik

Wymagana jest Twoja zgoda

W tej sekcji treści zewnętrzne są pobierane z .

Aby wyświetlić treść, wymagana jest Twoja zgoda na następujące kategorie plików cookie:

 • Ukierun­kowane reklamy
 • Dane Analityczne
 • Perso­na­li­zacja
 • Niezbędne

Dalsze informacje znajdują się w naszej polityce prywatności. Jeśli interesuje Cię to, jak ###vendor_name### przetwarza Twoje dane, zapoznaj się z ich polityką prywatności.