Pravidla ohledně pracovní doby řidičů: co byste měli vědět

Pokud provozujete vozový park s nákladními vozy a autobusy v České republice, je vaším cílem zajistit dodržování předpisů EU ohledně pracovní doby řidičů, které upravují doby odpočinku a pracovní doby řidičů. Pokud legislativu EU nedodržíte, může to vést k velkým pokutám a dalším následkům. Naše příručka ohledně pracovní doby řidičů vysvětluje některá složitější pravidla, abyste snáze porozuměli tomu, co je od vás vyžadováno.

Jaký je účel nařízení ohledně pracovní doby řidičů?

Pravidla ohledně pracovní doby řidičů mají zajistit pohodu řidičů a zvýšit bezpečnost na silnicích. V užitkových vozidlech musí být nainsta­lovány tachografy, které zazna­me­návají data například o době řízení a ujeté vzdálenosti. Podle zákona musí mít všichni řidiči komerčních autobusů a nákladních vozů karty řidiče do tachografu. Tyto karty uchovávají všechny údaje o řidiči relevantní pro dodržování předpisů včetně časů přestávek a odpočinku. Nařízení EU mají za cíl předejít únavě řidičů a zajistit spraved­livou soutěž mezi dopravními společ­nostmi.

tired truck driver

Jaká jsou pravidla ohledně doby řízení a pracovní doby řidičů u vozidel ve vozových parcích?

Pravidla ohledně pracovní doby řidičů

Doba řízení a pracovní doba

V přepravních vozových parcích musí řidiči dodržovat předpisy EU ohledně pracovní doby, doby řízení a doby odpočinku. Tato pravidla byla zavedena, aby pomohla zlepšit pracovní podmínky a bezpečnost na silnicích. Pravidla ohledně pracovní doby a doby řízení v principu zahrnují následující:

Přejít na obsah
 • Řidiči nesmí řídit více než 9 hodin denně, což se může dvakrát týdně prodloužit na 10 hodin.
 • Řidiči nesmí řídit více než 56 hodin týdně.
 • Řidiči by si měli udělat alespoň 45minutovou přestávku na odpočinek po 4,5 hodinách řízení a musí denně odpočívat alespoň 11 hodin, přičemž až třikrát týdně může být denní doba odpočinku 9 hodin.
 • Pracovní doba nesmí překročit průměr 48 hodin týdně a maximální pracovní dobu 60 hodin za týden (za předpokladu, že není překročen průměr).
 • Při noční práci je maximální pracovní doba 10 hodin. Řidiči nesmí pracovat déle než 6 hodin bez přestávky nebo 4,5 hodiny, pokud řídí.

Dodržování legisla­tivních předpisů

Legislativa EU platí pro vozidla o hmotnosti více než 3,5 tuny a pro silniční přepravu cestujících vozidly pro více než 9 lidí (včetně řidiče). To zahrnuje nákladní vozy a autobusy. Pravidla platí pro cestování v rámci EU nebo skrz zemi EU. Pravidla o pracovní době řidičů a tachografu pro EU se také vztahují na přepravu mezi EU a Velkou Británií. Pravidla EU stanovují, jak dlouho mohou řidiči zůstat za volantem a kdy musí odpočívat.

Jejich dodržování vyžaduje, abyste pravidelně stahovali a analyzovali data tachografu z jednotek ve vozidlech a karet řidičů – alespoň jednou za 28 dní u řidiče a alespoň jednou za 90 dní u každého vozidla. Podívejte se také níže na část ohledně pracovní doby řidičů v EU.

truck tachograph 01
truck on the road 01

Pravidla EU ohledně pracovní doby řidičů

Podle nařízení (ES) č. 561/2006 nesmí řidiči řídit déle než 9 hodin denně, což se může prodloužit na 10 hodin, ale nejvýše dvakrát za týden. Kromě toho:

 • Řidiči nesmí řídit déle než 56 hodin v jednom týdnu nebo 90 hodin během dvou po sobě jdoucích týdnů.
 • Řidič musí v každém týdnu řízení alespoň 45 hodin odpočívat – a tato doba odpočinku musí začít nejpozději 6 dní od skončení předchozí doby odpočinku řidiče.
Přejít na obsah
 • Řidiči mohou využít snížené týdenní doby odpočinku. Do 6 dnů od konce posledního týdenního odpočinku může být doba odpočinku zkrácena na nejméně 24 hodin. Toto snížení poté musí být kompen­zováno jedním časovým úsekem před koncem třetího týdne od týdne počátečního snížení, a to společně s další dobou odpočinku o délce minimálně 9 hodin. Výjimka platí pro řidiče autobusů, kteří zajišťují jednu mezinárodní cestu s cestujícími a kteří si mohou odložit týdenní dobu odpočinku až o 12 dní.
 • Týdenní doby odpočinku musí být dodržovány průběžně a řidič nesmí během této doby provádět žádnou jinou pracovní činnost.

Legislativa nařizuje také každodenní přestávky a odpočinek:

 • Po každých 4,5 hodinách řízení si musí řidič udělat přestávku alespoň 45 minut. Tato doba může mít podobu jedné přestávky nebo dvou kratších s tím, že první má alespoň 15 minut a druhá alespoň 30 minut (tu je nutné si dát po 4,5 hodinách řízení).
 • Řidiči musí mít minimální dobu odpočinku 11 hodin po každém dni řízení. Tato doba může proběhnout v celku nebo může být rozdělena na dvě části a v takovém případě musí mít celkem 12 hodin (jeden tříhodinový odpočinek a druhý nejméně 9 hodin).
 • Řidiči si mohou až třikrát týdně zkrátit dobu odpočinku na 9 hodin. Celý denní odpočinek musí proběhnout do 24 hodin od začátku pracovního dne řidiče.

Co se považuje za pracovní dobu?

Za pracovní dobu se považují veškeré činnosti, za které by řidič měl být placen. To zahrnuje činnosti mimo kabinu vozu, jako jsou školení řidičů nebo adminis­tra­tivní úkony. Nakládání a vykládání vozidel – a jeho sledování – je také pracovní doba. Počítá se sem také všechno, co souvisí s údržbou vozidel, například mytí vozidla a jeho každodenní kontroly. V podstatě každé čekání nebo doba, se kterou nemohou řidiči volně nakládat, se charak­te­rizují jako pracovní doba. Nezapomeňte, že pokud budou řidiči před jízdou provádět jiné činnosti, bude se to počítat do jejich pracovní doby. Veškerá práce, včetně řízení, prováděná po dobu více než 6 hodin nebo 4,5 hodiny řízení bude vyžadovat, aby si řidiči udělali přestávku 45 minut.

truck pro8475 code scanning
trucks on the road sunset

Pravidla ohledně pracovní doby řidičů nákladních vozidel

Nařízení ohledně pracovní doby řidičů platí při dálkové dopravě a pro řadu řidičů nákladních vozidel. Legislativa EU platí pro vozidla o hmotnosti více než 3,5 tuny v rámci přepravy v EU nebo Velké Británii nebo přes ně. Mezi výjimky v EU patří vozidla používaná armádou, civilní obranou či požárními službami a speci­a­li­zovaná vozidla využívaná na humanitární pomoc nebo zdravot­nické a záchranné operace. V některých zemích EU jsou také výjimky na úrovni států.

Jak je možné dodržovat pravidla ohledně pracovní doby řidičů?

Digitální tachografy představují klíčový nástroj, který pomůže správcům vozového parku dodržovat nařízení o počtu hodin řízení. Digitální tachografy shromažďují různé typy údajů od regis­tračních čísel vozidla po činnosti řidičů a incidenty, jako je překročení rychlosti, jízda bez karty řidiče a nepovolená manipulace. Data z digitálních tachografů je nutné pravidelně stahovat a analyzovat. Interval činí maximálně 28 dní u každého řidiče a maximálně 90 dní u každého vozidla. Zjistěte, jak vám digitální tachografy mohou pomoci s dodržováním nařízení ohledně pracovní doby řidičů.

vdo tachograph 30
fleet manager cau 03

Kdo může dostat pokutu?

Pokutovány mohou být společnosti, které nedodrží předpisy ohledně pracovní doby řidičů. V závaž­nějších případech může nedodržení předpisů vést k odnětí svobody nebo odebrání provozní licence. Za prokázané přestupky mohou nést zodpo­vědnost společnosti, správci vozových parků i řidiči. Zaměstnanec, který má na starosti plánování, by také mohl nést zodpo­vědnost, pokud práce nemá správný rozvrh, zatímco správce vozového parku by nesl zodpo­vědnost za nepro­školení řidičů nebo neprovedení standardních kontrol pracovní doby.

Webfleet Tachograph Manager

Hledáte snadný způsob, jak zajistit dodržování předpisů ohledně pracovní doby řidičů a tachografů? Webfleet Tachograph Manager automa­tizuje procesy dodržování předpisů a eliminuje problémy s adminis­tra­tivou a kontrolami. Díky dálkovému stahování nemusí řidiči být na konkrétních místech. Správa doby řízení a termínů pro dodržování předpisů na jednom místě sníží riziko přestupků a pokut. Přesné údaje o zbývajících dobách řízení, přestávkách a dobách odpočinku a také včasná varování pomohou vašim řidičům dodržovat předpisy a vám umožní efektivněji plánovat práci.

wf desktop tachomanager dashboard

Jak může společnost Webfleet pomoci vašemu přepravnímu vozovému parku?

Je vyžadován váš souhlas

V této části je vložený externí obsah ze služby .

Pokud ho chcete zobrazit, je nutný váš souhlas s používáním násle­du­jících kategorií souborů cookie:

 • Cílená reklama
 • Analytické
 • Perso­na­lizace
 • Nezbytné

Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů. Pokud vás zajímá, jak společnost ###vendor_name### zpracovává vaše údaje, podívejte se na jejich zásady ochrany osobních údajů.