Regler för körtider: det här behöver du veta

Om du har en vagnpark med skåpbilar och lastbilar i Sverige måste du se till att följa gällande EU-för­ord­ningar angående körtider, där förarnas vilope­rioder och arbetstider regleras. Om du inte följer EU-för­ord­ningarna kan du åläggas höga sanktioner och andra konse­kvenser. Vår guide till körtider förklarar några av de mer kompli­cerade reglerna för att göra det enklare för dig att förstå vad som krävs.

Vad är syftet med regleringen av körtider?

Regleringen av körtider är avsedd att stödja förarnas välmående och öka säkerheten på vägarna. Färdskrivare som registrerar data som körtid och körsträcka måste finnas installerad i alla yrkesfordon. Enligt lag krävs förarkort till färdskrivare för alla yrkesförare som kör bussar och lastbilar. Förarkorten lagrar alla förardata som är relevanta för efterlevnad, inklusive vilope­rioder. EU-för­ord­ningarna strävar efter att minska förarnas utmattning samtidigt som de säker­ställer att trans­port­fö­retag konkurrerar på rättvisa grunder.

tired truck driver

Vilka är reglerna för körtider och arbetstider för vagnparker?

Regler för förares körtider

Körtider och arbetstider

Alla trans­port­vagn­parkers förare måste följa EU:s regler om körtider, vilope­rioder och arbetstider. De här reglerna finns för att hjälpa till att förbättra arbets­för­hål­landen och säkerheten på vägarna. Samman­fatt­ningsvis säger reglerna för körtider och arbetstider att:

Hoppa till innehåll
 • Förare får inte överskrida 9 timmar körtid om dagen, men det kan utökas till 10 timmar två gånger i veckan.
 • Förare för inte köra i mer än 56 timmar per vecka.
 • Förare ska vila minst 45 minuter efter 4,5 timmars körtid, och måste ha en dygnsvila på minst 11 timmar, men dygnsvilan kan sänkas till 9 timmar max tre gånger per vecka.
 • Arbetstider får inte överskrida ett genomsnitt på 48 timmar per vecka och maximalt 60 timmar för en vecka (förutsatt att den genom­snittliga arbetstiden inte överskrider gränsen).
 • Om nattarbete utförs får arbetstiden maximalt vara 10 timmar. Förare får inte jobba längre än 6 timmar utan vila, eller 4,5 timmar vid körning.

Efterlevnad av lagstiftning

EU-för­ord­ningar gäller för fordon som väger mer än 3,5 ton och vid vägtransport av passagerare gäller de för fordon med fler än nio personer (inklusive föraren). Detta gäller för lastbilar, skåpbilar och bussar. Reglerna gäller för resor inom eller igenom ett EU-land. EU-förares regler angående körtider och färdskrivare gäller också för transporter mellan EU och Storbri­tannien. EU-reglerna anger hur länge dina förare får vara på vägen och när de måste vila.

För att efterleva reglerna måste du regelbundet ladda ner och analysera färdskri­vardata från dina fordon och förarkort – minst var 28:e dag per förare och var 90:e dag för varje fordon. Se också nedan­stående stycke om EU:s regler för körtider.

truck tachograph 01
truck on the road 01

EU:s regler för förares körtider

Enligt Förordning (EG) nr 561/2006 får förare inte köra längre än 9 timmar per dag, men det kan förlängas till 10 timmar som mest två gånger i veckan. Dessutom:

 • Förare får inte köra längre än 56 timmar på en vecka eller 90 timmar under en samman­hängande tvåvec­kors­period.
 • Förare måste ta minst 45 timmars veckovila för varje vecka de kör – och denna veckovila måste påbörjas minst 6 dagar efter slutet på föregående veckovila.
Hoppa till innehåll
 • Förare kan ha en reducerad veckovila. Förare kan ha en reducerad veckovila på minst 24 timmar inom 6 dagar från slutet på deras senaste veckovila. Den här reducerade vilope­rioden måste sedan kompenseras med ett enda tidsblock före slutet av den tredje veckan efter slutet av den ursprungliga reduce­ringen och måste göras tillsammans med en ytterligare viloperiod på minst 9 timmar. Det finns ett undantag för bussförare som kör en enstaka trans­portresa av passagerare inter­na­tio­nellt, och som kan skjuta fram sin veckovila till efter 12 dagar.
 • Veckovilan måste göras sammantaget och förarna får inte utföra några andra yrkes­ak­ti­vi­teter under den perioden.

Lagstift­ningen reglerar också dygnsvila och raster:

 • För varje 4,5 timmes körtid måste förare vila minst 45 minuter. Vilan kan antingen tas i ett stycke, eller delas upp på två mindre, där den första måste vara minst 15 minuter och den andra minst 30 minuter (som måste ha tagits efter 4,5 timmars körning).
 • Förare måste ha en dygnsvila på minst 11 timmar för varje dag de kör. Vilope­rioden kan antingen tas som en enda viloperiod eller delas upp i två kortare vilope­rioder. Om vilope­rioden delas upp måste det totala antalet timmar vara 12 (en viloperiod på 3 timmar och en på minst 9 timmar).
 • Förare kan reducera sin viloperiod till 9 timmar upp till 3 dagar i veckan. Dygnsvilan måste göras i sin helhet inom 24 timmar från förarens senaste viloperiod.

Vad räknas som arbetstid?

Alla aktiviteter en förare får betalt för räknas som arbetstid. Det kan vara andra aktiviteter än att sitta bakom ratten, som att delta i förar­ut­bild­ningar eller utföra administ­rativt arbete. Att lasta och lossa fordon – och övervaka lastning och lossning – är också arbetstid. Allt som rör fordons­un­derhåll räknas också in, som att städa fordonet och utföra dagliga fordons­kon­troller. I stort sett räknas all väntetid och tid som föraren inte fritt kan disponera som arbetstid. Kom ihåg att om dina förare utför andra arbets­upp­gifter innan de börjar köra räknas det också in i deras arbetstid. Efter 6 timmars arbete, inklusive körtid, eller efter 4,5 timmars körtid, krävs en vila på 45 minuter.

truck pro8475 code scanning
trucks on the road sunset

Regler för förares körtider för tunga lastfordon/-bilar

Regler för körtid gäller för många trans­port­fö­retag och lastbils­chauf­förer som kör stora eller tunga lastfordon. EU-för­ord­ningen gäller för fordon som väger mer än 3,5 ton och som körs inom eller igenom ett EU-land, eller till Storbri­tannien. Inom EU finns undantag för fordon inom militären, försvaret, räddnings­tjänsten och speci­al­fordon för humanitärt och medicinskt hjälparbete samt utryck­nings­fordon. I vissa EU-länder finns också nationella undantag.

Hur kan du följa reglerna för körtider?

Digitala färdskrivare är ett viktigt verktyg som hjälper vagnpark­sad­mi­nist­ra­törer att följa reglerna för körtider. Digitala färdskrivare samlar in olika typer av data, från fordonets registre­rings­nummer till förarak­ti­vi­teter och händelser som fortkörning, körning utan förarkort eller manipu­le­rings­hän­delser. Data från digitala färdskrivare måste laddas ner och analyseras regelbundet. Ladda ned färdskri­vardata minst var 28:e dag för varje förare och var 90:e dag för varje fordon. Ta reda på hur digitala färdskrivare kan hjälpa dig att följa reglerna för körtider.

vdo tachograph 30
fleet manager cau 03

Vem får sanktioner?

Företag som inte följer reglerna för körtider kan få sanktioner. Allvar­ligare överträ­delser kan leda till att företagare döms till fängelse eller får sin licens för att bedriva verksamhet indragen. Företag, vagnpark­sad­mi­nist­ra­törer och förare kan alla hållas ansvariga för bevisade överträ­delser. Den anställde som ansvarar för schemaläggning kan också hållas ansvarig om arbetet inte schemalagts ordentligt, medan vagnpark­sad­mi­nist­ra­tören hålls ansvarig för bristande förar­ut­bildning och för att inte ha kontrol­lerat arbets­ti­derna ordentligt.

Webfleet Tachograph Manager

Letar du efter ett enkelt sätt att säkerställa efterlevnad av regler för körtider och färdskrivare? Webfleet Tachograph Manager automa­ti­serar efter­lev­nads­pro­cesser och eliminerar pappers­arbete och inspek­tioner. Med nedladd­ningar på distans behöver dina förare inte befinna sig på någon särskild plats. Minska risken för överträ­delser och sanktioner genom att hantera körtider och efter­lev­nads­de­ad­lines på ett enda ställe. Med tillför­litlig data om återstående körtid, vila och vilope­rioder samt varningar i god tid som hjälper dina förare att följa reglerna kan du planera mer effektivt.

wf desktop tachomanager dashboard

Hur kan Webfleet hjälpa din vagnpark med trans­port­fordon?