A jármű­ve­zetők munka­idejére vonatkozó szabályok: amit tudnia kell

Ha autóbusz- és teher­au­tó-jár­mű­parkot üzemeltet Magyar­or­szágon, akkor biztosan Ön is törekszik arra, hogy betartsa a jármű­ve­zetők pihenő­idejére és munka­idejére vonatkozó európai uniós szabályokat. Az uniós jogsza­bályok be nem tartása súlyos szankciókat és egyéb követ­kez­mé­nyeket vonhat maga után. A jármű­ve­zetők munka­idejére vonatkozó útmutatónk néhány bonyo­lultabb szabályt is ismeretet, hogy könnyebben megérthesse, mik az elvárások.

Mi a célja a jármű­ve­zetők munka­idejére vonatkozó szabá­lyo­zá­soknak?

A jármű­ve­zetői munkaidőre vonatkozó szabályozás célja a jármű­ve­zetők jóllétének támogatása és a közúti biztonság növelése. A haszon­gép­jár­mű­vekbe tachog­rá­fokat kell beszerelni, amelyek olyan adatokat rögzítenek, mint a vezetési idő és a megtett távolság. A törvény szerint minden keres­ke­delmi busz- és teher­au­tó-ve­ze­tőnek rendel­keznie kell tachográf jármű­ve­zetői kártyával. Ezek a kártyák minden olyan jármű­ve­zetői adatot eltárolnak, amelyek a megfe­le­lőség szempont­jából lényegesek, beleértve a munkaközi szüneteket és a pihenő­időket is. Az európai uniós szabá­lyo­zások célja, hogy megelőzzék a jármű­ve­zetők elfáradását, illetve hogy tisztes­séges versenyt tartsanak fenn a szállí­tó­cégek között.

tired truck driver

Milyen szabályok vonatkoznak a jármű­par­kokhoz tartozó jármű­ve­zetők vezetési idejére és munka­idejére?

A jármű­ve­zetők munka­idejére vonatkozó szabályok

Vezetési időtartam és munkaidő

Szállít­má­nyozó jármű­parkként a jármű­ve­ze­tőinek be kell tartaniuk a vezetési időre, pihenőidőre és munkaidőre vonatkozó európai uniós szabályokat. E szabályok a munka­kö­rül­mények, illetve a közúti biztonság javítását szolgálják. Össze­fog­lalva, a vezetési időre és a munkaidőre vonatkozó szabályok többek között a következők:

Ugrás a tartalomhoz
 • A jármű­ve­zetők napi vezetési ideje nem haladhatja meg a 9 órát, de heti kétszer 10 órára növelhető.
 • A jármű­ve­zetők egy héten nem vezethetnek 56 óránál többet
 • A jármű­ve­ze­tőknek 4,5 óra vezetés után legalább 45 perces, naponta pedig legalább 11 órás pihenőidőt kell tartaniuk. A napi 9 órás pihenőidő hetente háromszor megengedett.
 • A munkaidő átlagosan nem haladhatja meg a heti 48 órát, a maximális munkaidő pedig egy héten alatt nem lehet több 60 óránál (feltéve, hogy az átlagot nem lépik túl).
 • Éjszakai munkavégzés esetén a munkaidő legfeljebb 10 óra lehet. A jármű­ve­zetők nem dolgoz­hatnak 6 óránál tovább szünet nélkül, illetve 4,5 óránál tovább, ha vezetnek.

A jogsza­bá­lyoknak való megfelelés

Az európai uniós jogsza­bályok a 3,5 tonnát meghaladó tömegű járművekre, a közúti személy­szál­lí­tásra, valamint a kilencnél több személyt szállító járművekre (a vezetővel együtt) vonatkoznak. Ide tartoznak a teherautók, a távolsági buszok és a buszok. A szabályok az Európai Unió országain belüli vagy azon keresztül történő szállításra vonatkoznak. Az európai uniós jármű­ve­zetők munka­idejére és a tachográfra vonatkozó szabályok az Európai Unió és az Egyesült Királyság közötti szállítási utakra is vonatkoznak. Az európai uniós szabályok előírják, hogy a jármű­ve­zetők mennyi ideig lehetnek úton, és mikor kell pihenniük.

Az előírá­soknak való megfelelés érdekében rendsze­resen le kell töltenie és elemeznie kell a tachográf adatait a jármű­egy­sé­geiből és jármű­ve­zetői kártyáiból – jármű­ve­ze­tőnként legalább 28 naponta, jármű­venként pedig legalább 90 naponta. Kérjük, olvassa el az alábbi részt az európai uniós jármű­ve­zetők munka­idejére vonatkozó szabá­lyokról is.

truck tachograph 01
truck on the road 01

Az európai uniós jármű­ve­zetők munka­idejére vonatkozó szabályok

Az 561/2006/EK rendelet értelmében a jármű­ve­zetők napi 9 óránál többet nem vezethetnek, ez hetente legfeljebb kétszer 10 órára hosszab­bítható. Továbbá:

 • A jármű­ve­zetők nem vezethetnek 56 óránál többet egy héten, illetve 90 óránál többet két egymást követő héten.
 • A jármű­ve­ze­tőknek minden, vezetéssel töltött héten legalább 45 óra pihenőt kell tartaniuk – és ennek a pihenő­időnek legalább 6 nappal a járművezető korábbi pihenő­ide­jének végétől számítva kell kezdődnie.
Ugrás a tartalomhoz
 • A jármű­ve­zetők csökkentett heti pihenőidőt is igénybe vehetnek. Az utolsó heti pihenőidő végét követő 6 napon belül a járművezető legalább 24 órás csökkentett pihenőidőt tarthat. Ezt a csökkentést az első csökkentett pihenőidő hetét követő harmadik hét vége előtt egyhuzamban kell kompenzálni, és egy további, legalább 9 órás pihenő­idővel együtt kell kivenni. Kivételt képeznek azok a távol­sá­gi­busz-ve­zetők, akik egyetlen nemzetközi utasszál­lítást bonyo­lí­tanak le, ők a heti pihenőidőt 12 nappal későbbre is elhalaszt­hatják.
 • A heti pihenőidőt folya­ma­tosan tartani kell, és ebben az időszakban a járművezető más szakmai tevékeny­séget nem folytathat.

A jogszabály napi szüneteket és pihenőket is előír:

 • Minden 4,5 órás vezetési idő után a jármű­ve­ze­tőnek legalább 45 perces szünetet kell tartania. Ezeket a szüneteket egyetlen szünetként vagy két kisebb szünetben is megtart­hatják úgy, hogy az elsőnek legalább 15 perces, a másodiknak pedig legalább 30 perces szünetnek kell lennie (amelyet 4,5 óra vezetés után kell teljesíteni).
 • A jármű­ve­ze­tőknek minden vezetéssel töltött nap után legalább 11 órás pihenőidőt kell tartaniuk. Ez az idő egyben vagy két részre osztva is kivehető, utóbbi esetben az óraszámnak összesen 12 órának kell lennie (egy 3 órás pihenő és egy legalább 9 órás pihenő).
 • A jármű­ve­zetők a pihenő­ide­jüket heti 3 napon 9 órára csökkent­hetik. A napi pihenőidőt a járművezető munka­nap­jának kezdetétől számított 24 órán belül összesítve kell számítani.

Mi minősül munkaidőnek?

Minden olyan tevékenység munkaidőnek minősül, amelyért a jármű­ve­ze­tőnek fizetést kell adni. Ez magában foglalja a volán mögött töltött idejükön kívüli tevékeny­sé­geket is, mint például a jármű­ve­zetői képzéseket vagy adminiszt­ratív feladatokat. A járművek be- és kirakodása, valamint a be- és kirakodás felügyelete is munkaidőnek számít. A jármű karban­tar­tá­sával kapcsolatos összes tevékenység szintén beleszámít, úgy mint a jármű tisztítása és a jármű napi ellenőrzése. Alapvetően minden ismeretlen várakozási idő, illetve olyan idő, amellyel a jármű­ve­zetők nem rendel­kez­hetnek szabadon, munkaidőnek minősül. Ne feledje, ha a járművezető más tevékeny­séget folytat a vezetés előtt, az is beleszámít a munka­idejébe. Minden 6 órát meghaladó munkavégzés (ebbe a vezetés is beletar­tozik), illetve 4,5 órát meghaladó vezetés után 45 perc szünetet kell tartani.

truck pro8475 code scanning
trucks on the road sunset

A jármű­ve­zetők munka­idejére vonatkozó szabályok teher­gép­kocsik/teherautók esetében

A jármű­ve­zetők munka­idejére vonatkozó szabá­lyo­zások számos fuvarozóra és teher­gép­jár­mű-ve­zetőre vonatkoznak, akik nagy vagy nehéz teher­gép­jár­mű­veket (HGV-ket) kezelnek. Az európai uniós jogsza­bályok a 3,5 tonnánál nagyobb tömegű, az Európai Unió országain belül vagy azon keresztül, illetve az Egyesült Királyságba közlekedő járművekre vonatkoznak. Az Európai Unión belül mentesség vonatkozik a hadsereg, a polgári védelem, a tűzoltóság által, valamint a humani­tárius segít­ség­nyúj­táshoz, egész­ségügyi és mentési művele­tekhez használt speciális járművekre. Az Európai Unió egyes országaiban nemzeti mentességek is érvényben vannak.

Hogyan lehet betartani a jármű­ve­zetői munkaidőre vonatkozó előírásokat?

A digitális tachográfok kulcs­fon­tosságú eszközök ahhoz, hogy a jármű­park­ke­zelők betartsák a jármű­ve­zetők munka­idejére vonatkozó szabá­lyo­zá­sokat. A digitális tachográfok számos különféle adatot gyűjtenek, ezek közé tartozik például a jármű rendszáma, a járművezető által végzett tevékeny­ségek és az olyan események, mint a gyorshajtás, a jármű­ve­zetői kártya nélküli vezetés, illetve a szabotázs. A digitális tachog­rá­fokból származó adatokat rendsze­resen le kell tölteni és elemezni kell. Az egyes jármű­ve­ze­tőket tekintve legalább 28 naponta, az egyes járműveket tekintve pedig 90 naponta kötelező letölteni a tachográf adatait. Fedezze fel, hogy miként segíthetnek a digitális tachográfok a jármű­ve­zetők munka­idejére vonatkozó szabá­lyo­zások betar­tá­sában.

vdo tachograph 30
fleet manager cau 03

Ki kapja a büntetést?

Azon cégek, amelyek nem tartják be a jármű­ve­zetői munkaidőre vonatkozó szabályokat, pénzbír­sággal sújthatók. Súlyosabb esetekben a szabályok be nem tartása börtön­bün­tetést vagy a működési engedély vissza­vo­nását is maga után vonhatja. A cégek, a jármű­park­ke­zelők és a jármű­ve­zetők mind felelős­ségre vonhatók a bizonyított jogsér­té­sekért. A beosztást felügyelő alkalmazott felelős­ségre vonható, ha a munka nincs megfelelően ütemezve, míg a jármű­park­kezelő például a jármű­ve­zetői képzés hiányáért vagy a normál munka­idő-el­len­őr­zések elmulasz­tá­sáért kérhető számon.

Webfleet Tachograph Manager

Egyszerű módot keres a jármű­ve­zetők munka­idejére vonatkozó szabályok és a tachográfra vonatkozó követel­mények betartására? A Webfleet Tachograph Manager automa­ti­zálja a megfe­le­lőségi folya­ma­tokat, így nincs szükség papír­munkára, és az ellen­őr­zések sem okoznak fejfájást. A távoli letöltési funkció révén a jármű­ve­ze­tőknek nem kell adott helyeken lenniük. A vezetési idők és a megfe­le­lőségi határidők egy helyen történő kezelésével jelentősen csökkentheti a jogsértések és a szankciók kockázatát. A hátralévő vezetési időre, a szünetekre és a pihenőidőre vonatkozó pontos adatok, valamint az időszerű figyel­mez­te­tések segítik a jármű­ve­ze­tőket abban, hogy megfe­lel­jenek az előírá­soknak, illetve hatéko­nyabban tervez­hessék meg útjaikat.

wf desktop tachomanager dashboard

Mit tehet a Webfleet a szállít­má­nyozó jármű­park­jáért?

Az Ön hozzá­já­rulása szükséges

Ebben a részben külső tartalom beágyazása történik innen: .

A tartalom megje­le­ní­té­séhez az alábbi cooki­e-ka­te­góriák haszná­la­tához való hozzá­já­rulás szükséges:

 • Célzott hirdetések
 • Analitikai
 • Személyre szabás
 • Nélkü­löz­he­tetlen

További részle­tekért tekintse meg az adatvédelmi szabály­za­tunkat. Ha tudni szeretné, hogy a ###vendor_name### hogyan dolgozza fel az adatait, kérjük, tekintse meg az adatvédelmi szabály­za­tukat.