Webfleet Cold Chain

Mindig megfelelő hőmérséklet

A Webfleet Cold Chain teljes rálátást biztosít a hűtőko­csikból álló jármű­parkjára, hogy ne kelljen aggódnia a hűtési lánc fenntar­tását igénylő műveletek miatt. Ez a rugalmas megoldás valós idejű hőmér­sék­let-fel­ügye­lettel és -vezér­léssel segíti elő mind a hőérzékeny áruk védelmét, mind a hűtési lánc követel­mé­nyeinek való megfelelést.

Ebben segít Önnek a Webfleet Cold Chain

A rakomány védelme

Felügyelje a hőmér­sék­letet a teljes jármű­park­jában, mind az úton, mind azon kívül.

A költségek csökkentése

Reagáljon a kritikus helyzetekre, csökkentse az áruk megron­gá­ló­dá­sának kockázatát, és kerülje el a többlet­költ­sé­geket.

Megfelelés az előírá­soknak

Szolgáljon bizonyí­tékkal az ügyfelei és a megfe­le­lő­séget ellenőrző hatóságok számára arról, hogy a hűtési lánc nem szakadt meg.

Támogatás minden járművének

Használja ki a különböző beállí­tá­sokat, hogy egyéni hőmér­sék­let­ada­tokhoz férjen hozzá egyetlen platformon.

Key features

Valós idejű rálátás a hűtőko­csikból álló jármű­parkjára

Tekintse át minden szabá­lyozott hőmér­sékletű járművét és pótkocsiját a legfrissebb hőmér­sékleti adatokkal együtt. Akár oltóanya­gokat, akár hőérzékeny élelmi­sze­reket szállít a jármű­park­jával, pillanatok alatt ellen­őrizheti, hogy a rakomány a megfelelő hőmér­sék­leten van tárolva, így minimálisra csökkentheti a sérült áruk miatti kárigé­nyeket.1

cold chain overview
cold chain real time

Értesítések valós időben

A figyel­mez­te­tések segít­sé­gével reagálhat a kritikus hőmér­sékleti eseményekre, ha a hőmérséklet túllépi a maximális vagy minimális küszöb­ér­té­keket. A hőmér­sék­let-ér­zékelő küszöb­ér­tékei teljes mértékben konfi­gu­rál­hatóak. A küszöb­ér­té­keket Ön állíthatja be a szállított áruk számára elfogadható hőmér­sék­let-tar­tomány alapján. Ön irányít.

A hőmér­sék­let­határ megsértése

A hőmér­sék­let­ha­tár-sértési esemé­nyekről szóló áttekin­téssel megál­la­pít­hatja a kritikus helyzetek kiváltó okát. Vizsgálja ki, hogy a hőmérséklet hol és miért lépte át a beállított küszöb­ér­té­keket, és elemezze ki az adott esemény részleteit járművekre lebontva.

cold chain temperature violation
coldchain trucksfleet loading dock

Az ajtók és a hűtőegység állapota

Digitális bemenetek mutatják az ajtó állapotát (NYITVA/ZÁRVA) és a hűtőegység állapotát (BE-/KIKAPCSOLVA), amelyek segít­sé­gével Ön és a jármű­ve­zetői gyorsan csele­ked­hetnek, ha fennáll a hűtési lánc megsza­ka­dá­sának veszélye.

Helyre vonatkozó adatok

A hőmér­sékleti események helyének pontos megha­tá­rozása átláthatóvá teszi a hűtési lánc fenntar­tását igénylő műveleteket. Minden egyes hőmér­sékleti értéknél részletesen láthatóak a helyre vonatkozó információk, térképes nyomkö­vetési nézettel együtt.2

cold chain violation on map
cold chain temperature violation 2

Hozzáférés a korábbi adatokhoz

A hőmér­sékleti adatokat legfeljebb egy évig tároljuk, és azok közvetlenül megte­kint­hetők, vagy letölthető jelen­té­seken keresztül érhetők el. Ezáltal meggyőző bizonyíték áll rendel­ke­zésre az Ön, az ügyfelei és a megfe­le­lő­séget ellenőrző hatóságok számára arról, hogy a hűtési lánc nem szakadt meg.


Minden, amit tudni szeretne a hűtési láncról

Mi az a hűtési lánc?

0
Ugrás a tartalomhoz

A hűtési láncnak számos eleme van: a termékeket előállító gyár vagy farm, a termékek elszál­lítása a raktárba, majd azok tovább­szál­lítása az ügyfeleknek történő végleges átadáshoz. A hűtőkocsis járműparkok szerepe létfon­tosságú a szállított termékek bizton­sá­gának és minőségének megőr­zé­séhez.

Milyen példák vannak a hűtési láncban történő szállításra?

0
Ugrás a tartalomhoz

Minden hűtési láncban szállított termék hőérzékeny. A hűtési láncban történő szállítást igénylő termékek közé tartoznak az élelmi­szerek, gyógyszerek, vakcinák, vegyi anyagok, növények és orvosi felsze­re­lések. Az ilyen termékeket egy bizonyos hőmér­sék­let-tar­to­mányon belül kell szállítani.

Mi az a hűtési­lánc-ke­zelés?

0
Ugrás a tartalomhoz

A hűtési­lánc-ke­zelés biztosítja a hőérzékeny áruk biztonságát és minőségét. A hűtési láncba tartozó járműparkok ezt úgy valósítják meg, hogy a szállítás során állandó hőmér­sék­leten tartják a rakományt. Hőmér­sék­lettel kapcsolatos probléma esetén a jármű­park­ke­ze­lőnek gyorsan kell tudnia intézkedni, hogy megelőz­hesse az áruk károsodását.

Milyen előnyei vannak a hűtési­lánc-ke­ze­lésnek?

0
Ugrás a tartalomhoz

A hűtési­lánc-ke­zelés legfőbb előnye az áru épségének megőrzése. Ha nem a megfelelő hőmér­sék­leten szállítják, az az áruk károso­dá­sához, eluta­sí­tá­sához, valamint elmaradt haszonhoz és az ügyfelek elége­det­len­sé­géhez vezet. Bizonyos esetekben a nem megfelelő hőmérséklet az emberek egészségére is veszélyt jelenthet. Megfelelő hűtési­lánc-ke­ze­léssel a járműparkok elkerül­hetik a megfe­le­léssel kapcsolatos problémákat és hírnév romlását is.

Mit jelent a hűtési lánc logisz­tikája?

0
Ugrás a tartalomhoz

A hűtési lánc logisz­tikája az a folyamat, amely keretében a hőérzékeny áruk szállítását kezelik a teljes ellátási lánc során, a gyártástól a fogyasz­tásig. A hűtési láncba tartozó járműparkok ellenőrzött és állandó hőmér­sékleti környezet fenntar­tására törekszenek, amivel garan­tálható a rakomány minősége és biztonsága a szállítás során.

Hogyan felügyelhető a hűtési lánc?

0
Ugrás a tartalomhoz

A hőmér­sék­lettel kapcsolatos problémák kiváltó okának megértése elenged­he­tetlen. Enélkül nem fog tudni proaktív választ adni a problémára. A kiváltó ok megál­la­pí­tá­sához tudni kell, hogy a probléma hol, mikor és miért történt. Emiatt alkalmaz egyre több járműpark hűtési­lánc-te­le­ma­tikát, amely mutatja a valós idejű hőmér­sékleti állapotokat és a jármű helyadatait.

Milyen hőmér­sék­le­teket alkalmaznak a hűtési láncban történő szállí­táshoz?

0
Ugrás a tartalomhoz

A hűtési láncban történő szállí­táshoz különböző hőmér­sék­le­teket alkalmaznak. A jármű­par­koknak minden szállított árutípus esetében egy bizonyos tartományon belül kell tartani a hőmér­sék­letet. Például a fagyasztott áruknál az általános hőmér­sék­let-tar­tomány -18 °C-tól -20 °C-ig terjed. A minimális és maximális hőmérséklet, amelynek a jármű­par­koknak meg kell felelniük, régiónként vagy orszá­gonként eltérőek lehetnek. A jármű­par­koknak ezért napra­késznek kell lenniük azoknak a terüle­teknek a szabá­lyo­zá­saival kapcso­latban, ahol hőérzékeny árukat szállítanak.

wf cold chain datasheet

Töltse le a Webfleet Cold Chain adatlapját

wf cold chain datasheetTöltse le az adatlapot

Kérjen bemutatót

Ismerje meg, hogyan segíthet a Webfleet Cold Chain a hőérzékeny áruk védelmében.

1 A Webfleet Cold Chain egy foglalható szolgál­tatás egy Webfleet tarifa­cso­mag-e­lő­fi­ze­tésen felül
2 Járműkövető eszköz (LINK) szükséges mindkét adatkap­csolati lehető­séghez – az egyve­ze­tékes érzéke­lőkhöz és az API-hoz is.

Az Ön hozzá­já­rulása szükséges

Ebben a részben külső tartalom beágyazása történik innen: .

A tartalom megje­le­ní­té­séhez az alábbi cooki­e-ka­te­góriák haszná­la­tához való hozzá­já­rulás szükséges:

  • Célzott hirdetések
  • Analitikai
  • Személyre szabás
  • Nélkü­löz­he­tetlen

További részle­tekért tekintse meg az adatvédelmi szabály­za­tunkat. Ha tudni szeretné, hogy a ###vendor_name### hogyan dolgozza fel az adatait, kérjük, tekintse meg az adatvédelmi szabály­za­tukat.