Webfleet Cold Chain

Rätt temperatur – varje gång

Med Webfleet Cold Chain får du fullständig insyn i din vagnpark för kyltrans­porter för en kyltrans­port­verk­samhet utan problem. Den här anpass­ningsbara lösningen har funktioner för att övervaka och kontrollera temperatur i realtid, vilket innebär att du både kan skydda tempe­ra­tur­känsliga produkter och följa alla regler för kyltrans­porter.

Webfleet Cold Chain hjälper dig att ...

Skydda lasten

Övervaka tempe­ra­turstatus för hela vagnparken, oavsett var alla fordon befinner sig.

Minska kostnaderna

Reagera vid kritiska situationer, minska risken för förstörd last och undvik extra­kost­nader.

Säkra regel­ef­ter­levnad

Visa dina kunder och efter­lev­nads­myn­dig­heter att det inte har uppstått något brott i kylkedjan.

Stöd för alla dina fordon

Få tillgång till anpassade tempe­ra­turdata på en enda plattform.

Huvud­funk­tioner

Realtids­in­for­mation om din vagnpark för kyltrans­porter

Se alla dina kylfordon och -släp med den senaste tempe­ra­tursta­tusen. Oavsett om din vagnpark kör vaccin eller tempe­ra­tur­känsliga matvaror kan du snabbt kontrollera att lasten har rätt temperatur och minimera skade­stånds­an­språk för skadade varor.1

cold chain overview
cold chain real time

Notiser i realtid

Varningar hjälper dig att reagera på kritiska tempe­ra­turav­vi­kelser om tempe­ra­turen överskrider maximala eller minimala tröskel­värden. Du kan konfigurera alla tempe­ra­tur­sen­sorers tröskel­värden. Du ställer in tröskel­värden baserat på det acceptabla tempe­ra­turin­ter­vallet för lasten du ansvarar för. Du har kontrollen.

Tempe­ra­turö­ver­trä­delser

Se grundor­saken till kritiska situationer med en översikt över alla tempe­ra­turav­vi­kelser. Undersök var och varför tempe­ra­turen överskrider inställda tröskel­värden och titta närmare på detaljerade händel­se­a­na­lyser per fordon.

cold chain temperature violation
coldchain trucksfleet loading dock

Dörr- och kylag­gre­gat­status

Digitala indata visar dörrstatus (öppen/stängd) och kylag­gre­gatets status (på/av), vilket hjälper dig och dina förare att reagera snabbt på situationer där kylkedjan kan brytas.

Positionsdata

Lokalisera den exakta positionen för tempe­ra­turav­vi­kelser för insyn i kyltrans­port­verk­sam­heten. Detaljerad positions­in­for­mation för alla tempe­ra­tur­poster och dessutom en karts­pår­ningsvy.2

cold chain violation on map
cold chain temperature violation 2

Tillgång till historiska data

Tempe­ra­turdata arkiveras i upp till ett år och du kan visa dem direkt eller hämta rapporter. Det ger dig, dina kunder och efter­lev­nads­myn­dig­heter bevis på att det inte har uppstått något brott i kylkedjan.


Allt du behöver veta om kylkedjan

Vad är en kylkedja?

0
Hoppa till innehåll

Det finns många delar i kylkedjan: fabriken eller gården där varor produceras, transporten av varor till förva­rings­platsen samt vidare transport för slutlig leverans till kunderna. Vagnparker för kyltrans­porter spelar en avgörande roll för att bevara säkerheten och kvaliteten hos trans­por­terade varor.

Låt oss titta på några exempel på kylked­je­trans­porter.

0
Hoppa till innehåll

Alla varor som trans­por­teras i kylkedjan är tempe­ra­tur­känsliga. Några exempel på produkter som kräver kylked­je­trans­porter är livsmedel, mediciner, vacciner, kemikalier, växter och medicinsk utrustning. Sådana varor måste trans­por­teras inom vissa tempe­ra­turin­tervall.

Vad är kylked­je­han­tering?

0
Hoppa till innehåll

Kylked­je­han­tering innebär att säkerställa säkerheten och kvaliteten hos tempe­ra­tur­känsliga produkter. Vagnparker för kyltransport gör detta genom att hålla lasten vid jämna tempe­ra­turer under trans­port­pro­cessen. Vid en tempe­ra­turav­vi­kelse bör vagnpark­sad­mi­nist­ra­tören kunna agera snabbt för att undvika skadade varor.

Vilka är fördelarna med kylked­je­han­tering?

0
Hoppa till innehåll

Den huvud­sakliga fördelen med kylked­je­han­tering är att man skyddar lastens integritet. Fel temperatur under transport leder till skadade och kasserade produkter, uteblivna intäkter och missnöjda kunder. I vissa fall kan felaktiga tempe­ra­turer även utgöra en risk för människors hälsa. Med rätt kylked­je­han­tering undviker vagnparker efter­lev­nads­problem och ett skadat rykte.

Vad är kylked­je­lo­gistik?

0
Hoppa till innehåll

Kylked­je­lo­gistik är en process genom vilken transport av tempe­ra­tur­känsliga varor hanteras längs en leveranskedja, från produktion till konsumtion. Vagnparker för kyltransport strävar efter att hålla en kontrol­lerad och jämn tempe­ra­turmiljö, vilket säker­ställer lastens kvalitet genom transporten.

Hur övervakar du kylkedjan?

0
Hoppa till innehåll

Det är av väsentlig betydelse att man förstår den grund­läg­gande orsaken till en tempe­ra­turav­vi­kelse. Annars kan man inte ta fram en proaktiv lösning. Att identifiera den grund­läg­gande orsaken kräver att man tittar på var, när och varför en händelse har inträffat. Det är därför som vagnparker i allt högre utsträckning inför kylked­je­te­le­matik, vilken tillhan­da­håller realtidsdata för tempe­ra­turstatus och fordons­po­sition.

Vilka tempe­ra­turer används i kylked­je­trans­porter?

0
Hoppa till innehåll

I kylked­je­trans­porter används olika tempe­ra­turer. Vagnpar­kerna måste hålla sig inom vissa intervall anpassade till den last som trans­por­teras. Det allmänna intervallet för till exempel frysta varor är -18 °C till -20 °C. De intervaller som vagnparker håller sig till kan variera i förhållande till område och land. Vagnparker måste därför hålla sig à jour med de regler som gäller inom de områden där de trans­por­terar tempe­ra­tur­känsliga varor.

wf cold chain datasheet

Hämta databladet för Webfleet Cold Chain

wf cold chain datasheetLadda ner datablad

Få en demo

Få information om hur Webfleet Cold Chain kan hjälpa dig att skydda din tempe­ra­tur­känsliga last.

1 Webfleet Cold Chain är en bokningsbar tjänst som du kan lägga till i ditt Webfleet-abonnemang.
2 Fordons­spår­nings­en­heter (LINK) krävs vid båda alter­na­tiven för datain­hämtning: enkabelsen­sorer och API.

Du behöver ge ditt samtycke

I det här avsnittet bäddas externt innehåll in från .

För att visa innehållet krävs ditt samtycke för följande cooki­e­ka­te­gorier:

  • Riktad reklam
  • Analyser
  • Personlig anpassning
  • Nödvändiga

Mer information finns i vår sekre­tes­spolicy. Mer information om hur ###vendor_name### behandlar dina uppgifter hittar du i deras sekre­tes­spolicy.