Webfleet Cold Chain

Rätt temperatur – varje gång

Få en demo

Ange förnamn.
Ange efternamn.
Ange företag.
Ange telefon­nummer.
Ange din e-post­a­dress

Dina person­upp­gifter är säkra hos oss. Läs vår Sekre­tes­spolicy för mer information.

Webfleet Cold Chain

Rätt temperatur – varje gång

Webfleet Cold Chain

Rätt temperatur – varje gång

Med Webfleet Cold Chain får du fullständig insyn i din vagnpark för kyltrans­porter för en kyltrans­port­verk­samhet utan problem. Den här anpass­ningsbara lösningen har funktioner för att övervaka och kontrollera temperatur i realtid, vilket innebär att du både kan skydda tempe­ra­tur­känsliga produkter och följa alla regler för kyltrans­porter.

Webfleet Cold Chain hjälper dig att ...

Skydda lasten

Övervaka tempe­ra­turstatus för hela vagnparken, oavsett var alla fordon befinner sig.

Minska kostnaderna

Reagera vid kritiska situationer, minska risken för förstörd last och undvik extra­kost­nader.

Säkra regel­ef­ter­levnad

Visa dina kunder och efter­lev­nads­myn­dig­heter att det inte har uppstått något brott i kylkedjan.

Stöd för alla dina fordon

Få tillgång till anpassade tempe­ra­turdata på en enda plattform.

Huvud­funk­tioner

Realtids­in­for­mation om din vagnpark för kyltrans­porter

Visa alla dina kylfordon och -släp med den senaste tempe­ra­tursta­tusen.1

cold chain overview
cold chain real time

Notiser i realtid

Få meddelanden när tempe­ra­turen överskrider max- och minimitrös­kel­värden. Du kan konfigurera alla tempe­ra­tur­sen­sorers tröskel­värden. Du har kontrollen.

Tempe­ra­turö­ver­trä­delser

Få översikt över alla tempe­ra­turö­ver­trä­delser när tempe­ra­turen överskrider angivna trökel­värden och visa detaljerad händel­se­a­nalys per fordon.

cold chain temperature violation
coldchain trucksfleet loading dock

Dörr- och kylag­gre­gat­status

Digitala indata används till att visa dörrstatus (öppen/stängd) och kylag­gre­gat­status (på/av).

Positionsdata

Detaljerad positions­in­for­mation för alla tempe­ra­tur­poster och dessutom en karts­pår­ningsvy.2

cold chain violation on map
cold chain temperature violation 2

Tillgång till historiska data

Tempe­ra­turdata arkiveras i upp till ett år och du kan visa dem direkt eller hämta dem i rapporter.


Allt du behöver veta om kylkedjan

Vad är en kylkedja?

0
Hoppa till innehåll

Det finns många delar i kylkedjan: fabriken eller gården där varor produceras, transporten av varor till förva­rings­platsen samt vidare transport för slutlig leverans till kunderna. Vagnparker för kyltrans­porter spelar en avgörande roll för att bevara säkerheten och kvaliteten hos trans­por­terade varor.

Låt oss titta på några exempel på kylked­je­trans­porter.

0
Hoppa till innehåll

Alla varor som trans­por­teras i kylkedjan är tempe­ra­tur­känsliga. Några exempel på produkter som kräver kylked­je­trans­porter är livsmedel, mediciner, vacciner, kemikalier, växter och medicinsk utrustning. Sådana varor måste trans­por­teras inom vissa tempe­ra­turin­tervall.

Vad är kylked­je­han­tering?

0
Hoppa till innehåll

Kylked­je­han­tering innebär att säkerställa säkerheten och kvaliteten hos tempe­ra­tur­känsliga produkter. Vagnparker för kyltransport gör detta genom att hålla lasten vid jämna tempe­ra­turer under trans­port­pro­cessen. Vid en tempe­ra­turav­vi­kelse bör vagnpark­sad­mi­nist­ra­tören kunna agera snabbt för att undvika skadade varor.

Vilka är fördelarna med kylked­je­han­tering?

0
Hoppa till innehåll

Den huvud­sakliga fördelen med kylked­je­han­tering är att man skyddar lastens integritet. Fel temperatur under transport leder till skadade och kasserade produkter, uteblivna intäkter och missnöjda kunder. I vissa fall kan felaktiga tempe­ra­turer även utgöra en risk för människors hälsa. Med rätt kylked­je­han­tering undviker vagnparker efter­lev­nads­problem och ett skadat rykte.

Vad är kylked­je­lo­gistik?

0
Hoppa till innehåll

Kylked­je­lo­gistik är en process genom vilken transport av tempe­ra­tur­känsliga varor hanteras längs en leveranskedja, från produktion till konsumtion. Vagnparker för kyltransport strävar efter att hålla en kontrol­lerad och jämn tempe­ra­turmiljö, vilket säker­ställer lastens kvalitet genom transporten.

Hur övervakar du kylkedjan?

0
Hoppa till innehåll

Det är av väsentlig betydelse att man förstår den grund­läg­gande orsaken till en tempe­ra­turav­vi­kelse. Annars kan man inte ta fram en proaktiv lösning. Att identifiera den grund­läg­gande orsaken kräver att man tittar på var, när och varför en händelse har inträffat. Det är därför som vagnparker i allt högre utsträckning inför kylked­je­te­le­matik, vilken tillhan­da­håller realtidsdata för tempe­ra­turstatus och fordons­po­sition.

Vilka tempe­ra­turer används i kylked­je­trans­porter?

0
Hoppa till innehåll

I kylked­je­trans­porter används olika tempe­ra­turer. Vagnpar­kerna måste hålla sig inom vissa intervall anpassade till den last som trans­por­teras. Det allmänna intervallet för till exempel frysta varor är -18 °C till -20 °C. De intervaller som vagnparker håller sig till kan variera i förhållande till område och land. Vagnparker måste därför hålla sig à jour med de regler som gäller inom de områden där de trans­por­terar tempe­ra­tur­känsliga varor.

wf cold chain datasheet

Hämta databladet för Webfleet Cold Chain

wf cold chain datasheetLadda ner datablad

Få en demo

Få information om hur Webfleet Cold Chain kan hjälpa dig att skydda din tempe­ra­tur­känsliga last.

Få en demo

Få information om hur Webfleet Cold Chain kan hjälpa dig att skydda din tempe­ra­tur­känsliga last.

Få en demo

Ange förnamn.
Ange efternamn.
Ange företag.
Ange telefon­nummer.
Ange din e-post­a­dress

Dina person­upp­gifter är säkra hos oss. Läs vår Sekre­tes­spolicy för mer information.

1 Webfleet Cold Chain är en bokningsbar tjänst som du kan lägga till i ditt Webfleet-abonnemang.
2 Fordons­spår­nings­en­heter (LINK) krävs vid båda alter­na­tiven för datain­hämtning: enkabelsen­sorer och API.