Vagnparkens efterlevnad: välj stödjande lösningar

Enkel efterlevnad med automatiska uppgifter och exakt information

Det är enklare att säkerställa förarnas, fordonens och företagets efterlevnad av förän­derliga bestäm­melser med Webfleet. Vårt utbud av lösningar för vagnparkens efterlevnad hjälper dig att sänka kostnaderna, undvika straffav­gifter, öka produk­ti­vi­teten, hjälpa förarna och fokusera på att ge mervärde till kunderna. Du hittar allt du behöver veta om våra lösningar för vagnparkens efterlevnad här.


Utforska våra efter­lev­nads­för­delar för vagnparker

Färdskri­var­han­tering

Färdskri­var­han­tering

Få översikt över körtider och arbetstider inom EU med fjärr­ned­ladd­ningar och arkivering av färdskri­vardata

Spårning av körsträck­sdata

Spårning av körsträck­sdata

Styrk uppfyllelse av skatt­skyl­dighet med tillför­litliga och exakta data

Digita­li­serade fordonsin­spek­tioner

Digita­li­serade fordonsin­spek­tioner

Digita­lisera förarnas dagliga inspek­tioner

Tempe­ra­turö­ver­vakning

Tempe­ra­turö­ver­vakning

Övervaka lasten effektivt och skapa omfattande rapporter

Övervakning av däcktryck

Övervakning av däcktryck

Håll däcken i kördugligt skick med kontroll av temperatur och tryck dygnet runt

Hantering av maximal lastvikt

Hantering av maximal lastvikt

Få bättre översikt över lasten och följ reglerna för tillåtna maxvikter

Förari­den­ti­fi­ering

Förari­den­ti­fi­ering

Automa­tisera förari­den­ti­fi­e­ringen för förarav­sedda insikter i realtid

CO2-rapport

CO2-rapport

Tillför­litlig rappor­tering av din verksamhets miljöpå­verkan

Säkerställ efterlevnad med Webfleet

Undvik böter

Skydda företagets rykte

Minska administ­ra­tions­bördan

med digita­li­serade lösningar

Räkna med korrekt rappor­tering

för regel­ef­ter­levnad

Fatta smartare beslut

med omfattande analys

Förbättra vagnparks­sä­ker­heten

med säkerställd efterlevnad

Säkert dataarkiv och lagring

för att säkerställa dataskydd

Funktioner för vagnparkens efterlevnad

Färdskri­var­lös­ningar för efterlevnad utan krångel

Med Webfleet Tachograph Manager Plus kan du fjärr­ned­ladda, analysera och övervaka körtider och arbetstider. Exakta och uppdaterade återstående körtider per dag och vecka hjälper dig och förarna att följa bestäm­melser och undvika böter. Hantera alla deadlines på ett ställe och missa aldrig ett slutdatum för efterlevnad igen. Rapporterna för sociala överträ­delser ger dig en översikt över förväntade böter och råd om åtgärder. TachoGrade används till att mäta hur väl dina förare efterlever förordning (EG) nr 561/2006 om körtid.

Läs mer om Webfleet Tachograph Manager⁠
pro8 incar wide
logbook header new ui en km

Automatisk körsträck­s­spårning för korrekt skatte­de­kla­ration

Webfleet Logbook dokumen­terar resor och vagnparkens körsträcka så att de anställdas förmåner beskattas korrekt. Med den här infor­ma­tionen kan du beräkna skatte­de­kla­ra­tionen och följa lokala revisions­be­stäm­melser.

Läs mer om Webfleet Logbook⁠

Digital fordonsin­spektion enligt säker­hets­fö­re­skrifter

Webfleet Vehicle Check App digita­li­serar processen för dagliga fordonsin­spek­tioner. Det hjälper förare och vagnparks­chefer att minska pappers­ar­betet, effek­ti­visera processen för regel­ef­ter­levnad och agera snabbt för att åtgärda fordonsfel för en säkrare vagnpark.

Läs mer om Webfleet Vehicle Check⁠
truck mobile vehicle check dashboard
cold chain truck

Kyltrans­port­verk­samhet utan problem

Webfleet Cold Chain ger dig fullständig insyn i din vagnpark för kyltrans­porter så att du kan se till att dina fordon och tillgångar har rätt temperatur. Med övervakning och styrning i realtid kan du både skydda din tempe­ra­tur­känsliga last och följa alla regler för kyltrans­porter.

Läs mer om Webfleet Cold Chain⁠

Aktiv däckö­ver­vakning

Se till att du uppfyller standarder för däckun­derhåll och säkerhet. Webfleets övervak­nings­system för däcktryck ger tryck- och tempe­ra­turö­ver­vakning i realtid tillsammans med varningar och meddelanden om förebyg­gande underhåll. Det hjälper dig att minska antalet olyckor och bidra till allmän vägsäkerhet och miljöskydd.

Läs mer om Webfleets övervak­nings­system för däcktryck⁠
truck front tyre 01
wf power up trailer

Undvik att överbelasta dina fordon

Webfleet Trailer gör det lättare att följa bestäm­mel­serna om tillåten maxvikt för lastbilar. Med information om total status för nytto­lastvikten och en översikt per axel kan du följa viktbe­gräns­ningarna i din region och minska risken för sanktions­av­gifter och olyckor vid överbe­lastade fordon.

Läs mer om Webfleet Trailer⁠

Spara tid genom att undvika pappers­arbete

Webfleets förari­den­ti­fi­ering automa­ti­serar registre­ringen av arbetstid och körsträcka, vilket gör det enkelt att följa reglerna för kör- och vilotider och säkerställa att löneupp­gif­terna är korrekta. Registrera förarnas in- och utcheck­nings­tider digitalt och presentera bevis på arbetstider till kunder utan en massa pappers­arbete.

Läs mer om förari­den­ti­fi­ering⁠
pro i incar login
C02 Report TUV certif 2

Skapa koldi­ox­idrap­porter för efterlevnad av CSRD, EU-di­rek­tivet om hållbar­hets­rap­por­tering

CSRD är en EU-för­ordning som reglerar hur vissa företag ska rapportera information om hållbarhet och sociala konse­kvenser av sin verksamhet. Du kan använda koldi­ox­idrap­porten i Webfleet till att snabbt skapa tillför­litliga utsläpps­rap­porter för vagnparken samtidigt som det ger dig information om hur du kan minska ditt koldi­ox­i­dav­tryck. Vår rapport­metod är certifierad av TÜV Rheinland.


Allt du behöver veta om våra lösningar för vagnparkens efterlevnad

Vad är efterlevnad?

0
Hoppa till innehåll

Efterlevnad handlar om att följa regler, till exempel en förordning, policy, standard eller lag. Alla länder och regioner följer olika regelupp­sätt­ningar. Det är viktigt att verksam­heter väljer en lösning för vagnparks­han­tering som är anpassad efter lokala och inter­na­tio­nella bestäm­melser.

Varför är regel­ef­ter­levnad viktigt för vagnparker?

0
Hoppa till innehåll

Brott mot regler medför ofta en straffavgift. Om vagnparkens efterlevnad säkerställs kan du minska risken för böter, rätts­tvister eller nedläggning av verksam­heten. Efterlevnad av regler bidrar till förarens och andra trafi­kanters välmående, beroende på typ av bestämmelse. Det hjälper dig också att hålla fordonen i kördugligt skick.

Hur kan Webfleet hjälpa verksam­heter att efterleva regler?

0
Hoppa till innehåll

Tachograph Manager Plus hjälper dig att hantera policyer för bestäm­melser om körtid och arbetstid, och Webfleet Vehicle Check hjälper dig med dagliga inspek­tioner och effek­ti­vi­sering av processen för efterlevnad.

Vilka verksam­heter har nytta av lösningar för efterlevnad?

0
Hoppa till innehåll

Alla verksam­heter som måste göra en skatte­de­kla­ration och efterleva bestäm­melser om säkerhet och körtid kan ha nytta av lösningar för efterlevnad. Några exempel är transport- och logistik­fö­retag och vagnparker som tillhan­da­håller sista kilome­ter­n-le­ve­ranser.

Du behöver ge ditt samtycke

I det här avsnittet bäddas externt innehåll in från .

För att visa innehållet krävs ditt samtycke för följande cooki­e­ka­te­gorier:

  • Riktad reklam
  • Analyser
  • Personlig anpassning
  • Nödvändiga

Mer information finns i vår sekre­tes­spolicy. Mer information om hur ###vendor_name### behandlar dina uppgifter hittar du i deras sekre­tes­spolicy.