Vagnparkens efterlevnad: välj stödjande lösningar

Enkel efterlevnad med automatiska uppgifter och exakt information

Få en demo

Ange förnamn.
Ange efternamn.
Ange företag.
Ange telefon­nummer.
Ange din e-post­a­dress

Dina person­upp­gifter är säkra hos oss. Läs vår Sekre­tes­spolicy för mer information.

Vagnparkens efterlevnad: välj stödjande lösningar

Enkel efterlevnad med automatiska uppgifter och exakt information

Vagnparkens efterlevnad: välj stödjande lösningar

Enkel efterlevnad med automatiska uppgifter och exakt information

Det är enklare att säkerställa förarnas, fordonens och företagets efterlevnad av förän­derliga bestäm­melser med Webfleet. Vårt utbud av lösningar för vagnparkens efterlevnad hjälper dig att sänka kostnaderna, undvika straffav­gifter, öka produk­ti­vi­teten, hjälpa förarna och fokusera på att ge mervärde till kunderna. Du hittar allt du behöver veta om våra lösningar för vagnparkens efterlevnad här.


Utforska våra efter­lev­nads­för­delar för vagnparker

Färdskri­var­han­tering

Färdskri­var­han­tering

Få översikt över körtider och arbetstider inom EU med fjärr­ned­ladd­ningar och arkivering av färdskri­vardata

Spårning av körsträck­sdata

Spårning av körsträck­sdata

Styrk uppfyllelse av skatt­skyl­dighet med tillför­litliga och exakta data

Digita­li­serade fordonsin­spek­tioner

Digita­li­serade fordonsin­spek­tioner

Digita­lisera förarnas dagliga inspek­tioner

Tempe­ra­turö­ver­vakning

Tempe­ra­turö­ver­vakning

Övervaka lasten effektivt och skapa omfattande rapporter

Säkerställ efterlevnad med Webfleet

Undvik böter

Skydda företagets rykte

Minska administ­ra­tions­bördan

med digita­li­serade lösningar

Räkna med korrekt rappor­tering

för regel­ef­ter­levnad

Fatta smartare beslut

med omfattande analys

Förbättra vagnparks­sä­ker­heten

med säkerställd efterlevnad

Säkert dataarkiv och lagring

för att säkerställa dataskydd

Funktioner för vagnparkens efterlevnad

Färdskri­var­lös­ningar för efterlevnad utan krångel

Med Webfleet Tachograph Manager Plus kan du fjärr­ned­ladda, analysera och övervaka körtider och arbetstider. Exakta och uppdaterade återstående körtider per dag och vecka hjälper dig och förarna att följa bestäm­melser och undvika böter. Hantera alla deadlines på ett ställe och missa aldrig ett slutdatum för efterlevnad igen. Rapporterna för sociala överträ­delser ger dig en översikt över förväntade böter och råd om åtgärder. TachoGrade används till att mäta hur väl dina förare efterlever förordning (EG) nr 561/2006 om körtid.

Läs mer om Webfleet Tachograph Manager⁠
pro8 incar wide
logbook header new ui en km

Automatisk körsträck­s­spårning för korrekt skatte­de­kla­ration

Webfleet Logbook dokumen­terar resor och vagnparkens körsträcka så att de anställdas förmåner beskattas korrekt. Med den här infor­ma­tionen kan du beräkna skatte­de­kla­ra­tionen och följa lokala revisions­be­stäm­melser.

Läs mer om Webfleet Logbook⁠

Digital fordonsin­spektion enligt säker­hets­fö­re­skrifter

Webfleet Vehicle Check App digita­li­serar processen för dagliga fordonsin­spek­tioner. Det hjälper förare och vagnparks­chefer att minska pappers­ar­betet, effek­ti­visera processen för regel­ef­ter­levnad och agera snabbt för att åtgärda fordonsfel för en säkrare vagnpark.

Läs mer om Webfleet Vehicle Check⁠
truck mobile vehicle check dashboard
cold chain truck

Kyltrans­port­verk­samhet utan problem

Webfleet Cold Chain ger dig fullständig insyn i din vagnpark för kyltrans­porter så att du kan se till att dina fordon och tillgångar har rätt temperatur. Med övervakning och styrning i realtid kan du både skydda din tempe­ra­tur­känsliga last och följa alla regler för kyltrans­porter.

Läs mer om Webfleet Cold Chain⁠

Allt du behöver veta om våra lösningar för vagnparkens efterlevnad

Vad är efterlevnad?

0
Hoppa till innehåll

Efterlevnad handlar om att följa regler, till exempel en förordning, policy, standard eller lag. Alla länder och regioner följer olika regelupp­sätt­ningar. Det är viktigt att verksam­heter väljer en lösning för vagnparks­han­tering som är anpassad efter lokala och inter­na­tio­nella bestäm­melser.

Varför är regel­ef­ter­levnad viktigt för vagnparker?

0
Hoppa till innehåll

Brott mot regler medför ofta en straffavgift. Om vagnparkens efterlevnad säkerställs kan du minska risken för böter, rätts­tvister eller nedläggning av verksam­heten. Efterlevnad av regler bidrar till förarens och andra trafi­kanters välmående, beroende på typ av bestämmelse. Det hjälper dig också att hålla fordonen i kördugligt skick.

Hur kan Webfleet hjälpa verksam­heter att efterleva regler?

0
Hoppa till innehåll

Tachograph Manager Plus hjälper dig att hantera policyer för bestäm­melser om körtid och arbetstid, och Webfleet Vehicle Check hjälper dig med dagliga inspek­tioner och effek­ti­vi­sering av processen för efterlevnad.

Vilka verksam­heter har nytta av lösningar för efterlevnad?

0
Hoppa till innehåll

Alla verksam­heter som måste göra en skatte­de­kla­ration och efterleva bestäm­melser om säkerhet och körtid kan ha nytta av lösningar för efterlevnad. Några exempel är transport- och logistik­fö­retag och vagnparker som tillhan­da­håller sista kilome­ter­n-le­ve­ranser.

Få en demo

Titta på hur Webfleet kan hjälpa ditt företag.

Få en demo

Ange förnamn.
Ange efternamn.
Ange företag.
Ange telefon­nummer.
Ange din e-post­a­dress

Dina person­upp­gifter är säkra hos oss. Läs vår Sekre­tes­spolicy för mer information.