Jármű­park-meg­fe­lelés: Válasszon támogató megol­dá­sokat

Nehézségek nélkül, automa­tizált felada­tokkal és pontos adatokkal

A Webfleet segít­sé­gével a jármű­ve­ze­tőinek, járműveinek és válla­la­tának könnyebb lesz megfelelnie a változó előírá­soknak. A jármű­park-meg­fe­lelési megol­dá­saink kínálata segít a költségek csökken­té­sében, a büntetések elkerü­lé­sében, a produk­ti­vitás növelésében, a jármű­ve­zetők támoga­tá­sában, és arra helyezi a hangsúlyt, hogy hogyan nyújthat értékesebb szolgál­tatást az ügyfeleinek. Itt mindent megtalál, amit tudnia kell a flottáknak szánt megfe­le­lőségi megol­dá­sokról.


Fedezze fel a megfelelési megoldások előnyeit járműparkok számára

Tachog­ráf­ke­zelés

Tachog­ráf­ke­zelés

Rálátást kaphat az európai uniós vezetési időkre és munkaidőkre a távoli letöl­té­sekkel és a tachográf adatainak archi­vá­lá­sával

A futás­tel­je­sítmény adatainak követése

A futás­tel­je­sítmény adatainak követése

Igazolja az adóügyi szabá­lyoknak való megfelelést megbízható és pontos adatokkal

Digita­lizált jármű­el­len­őrzés

Digita­lizált jármű­el­len­őrzés

Digita­li­zálja a jármű­ve­zetők napi körbe­já­rását

Hőmér­sék­let-fi­gyelés

Hőmér­sék­let-fi­gyelés

Felügyelje hatékonyan a rakományát, és készítsen átfogó jelen­té­seket

Maximális terhelési tömeg kezelése

Maximális terhelési tömeg kezelése

Legyen átlátható a rakománya, és feleljen meg a maximális megengedett tömegre vonatkozó szabá­lyoknak

Járművezető azonosítása

Járművezető azonosítása

Automa­ti­zálja a járművezető azono­sí­tását a valós idejű jármű­ve­zetői adatokhoz

Feleljen meg az előírá­soknak a Webfleet segít­sé­gével

Kerülje el a bünte­té­seket

És előzze meg a hírnév romlását

Csökkentse minimálisra az adminiszt­ratív terheket

Digita­lizált megol­dá­sokkal

Támasz­kodjon pontos jelen­té­sekre

Az előírá­soknak való megfe­le­lésért

Hozzon okosabb döntéseket

Átfogó elemzé­sekkel

Növelje járműparkja biztonságát

Miközben betartja az előírásokat

Adatok biztonságos archiválása és tárolása

Az adatbiz­tonság garan­tá­lá­sáért

Jármű­park-meg­fe­lelési funkciók

Tachográf megoldások a problé­ma­mentes megfe­le­lésért

A Webfleet Tachograph Manager Plus lehetővé teszi, hogy távolról letöltse, elemezze és felügyelje a vezetési időket és a munkaidőket. Pontos és naprakész napi és heti hátralevő vezetési idők segítik, hogy a jármű­ve­zetői megfe­lel­jenek az előírá­soknak, és elkerüljék a bírságokat. Kezeljen minden határidőt egy helyen, hogy soha ne mulassza el a megfe­le­léssel kapcsolatos feladatokat. A közösségi jogsértési jelentések világos áttekintést nyújtanak a várható bírságokról, és tanácsot adnak a korrekciós intéz­ke­dé­sekről, míg a TachoGrade azt méri, hogy a járművezető mennyire felel meg a jármű­ve­zetői órákról szóló európai rendeletnek (561/2006 EK).

További információ a Webfleet Tachograph Managerről⁠
pro8 incar wide
logbook header new ui en km

Automa­tizált futás­tel­je­sít­mény-nyom­kö­vetés a pontos adóbe­val­lá­sokhoz

A Webfleet Logbook a járműpark utazásainak és futás­tel­je­sít­mé­nyének dokumen­tá­lá­sával biztosítja a munka­vál­lalói juttatások utáni pontos adózást. Ezek az adatok segítenek az adóbevallás kiszá­mí­tá­sában és a helyi ellenőrzési szabá­lyoknak való megfe­le­lésben.

További információk a Webfleet Logbook alkal­ma­zásról⁠

Biztonsági előírásokra szabott digitális jármű­el­len­őrzés

A Webfleet Vehicle Check App digita­li­zálja a járműpark napi ellenőrzési folyamatait. Ezzel a jármű­ve­zetők és a jármű­park­ke­zelők csökkent­hetik a papírmunkát, egysze­rű­sít­hetik a megfe­le­lőségi folya­ma­tokat és gyorsan intézhetik a járművek meghi­bá­so­dá­sainak kijavítását a járműpark biztonságos működése érdekében.

További információ a Webfleet Vehicle Checkről⁠
truck mobile vehicle check dashboard
cold chain truck

Hűtési lánc fenntar­tását igénylő műveletek problé­ma­men­tesen

A Webfleet Cold Chain teljesen átláthatóvá teszi hűtőko­csikból álló jármű­parkját, és lehetővé teszi a megfelelő hőmérséklet fenntar­tását járművei és eszközei számára. A valós idejű felügyelet és vezérlés segít­sé­gével megóvhatja a hőérzékeny áruit, miközben megfelelhet a hűtési lánc követel­mé­nyeinek is.

További információ a Webfleet Cold Chain szolgál­ta­tásról⁠

Kerülje a járművek túlter­he­lését

A Webfleet Trailer megkönnyíti a teher­gép­jár­művek maximális megengedett tömegére vonatkozó előírá­soknak való megfelelést. Az általános és tenge­lyen­kénti teherbírási állapotra vonatkozó információk alapján eleget tehet a régiójában érvényes súlykor­lá­to­zá­soknak, és csökkentheti a túlterhelt járművek miatti bírságok és balesetek kockázatát.

Tudjon meg többet a Webfleet Trailertől⁠
wf power up trailer
pro i incar login

Időt takaríthat meg a papírmunka elhagyá­sával

A Webfleet jármű­ve­zetői azonosítási szolgál­tatása automa­ti­zálja a munkaidő és a futás­tel­je­sítmény rögzítését, így könnyen betarthatja a jármű­ve­zetők munka­idejére vonatkozó szabályokat, és bizto­sít­hatja a bérszám­fejtés pontosságát. Digitálisan rögzítheti a jármű­ve­zetők bejelent­kezési és kijelent­kezési időpontját, így bizonyít­hatja a munkaidőt az ügyfelek felé, mindezt a papír­mun­kával járó fejfájás nélkül.

További információk a jármű­ve­zetők azono­sí­tá­sáról⁠

CO2-jelentések készítése a CSRD-nek való megfe­le­léshez

A fenntart­ha­tó­sággal kapcsolatos vállalati beszá­mo­lásról szóló irányelv (CSRD) egy olyan európai uniós szabályozás, amely előírja egyes vállalatok számára a tevékeny­ségeik környezeti és társadalmi hatásának közzé­té­telét. A Webfleet CO2 Report segít­sé­gével gyorsan készíthet pontos jelen­té­seket a járműpark kibocsá­tá­sáról, és megis­merheti a szénlábnyom csökken­té­sének lehető­ségeit. A jelen­tés­ké­szítési módszer­ta­nunkat a TÜV Rheinland tanúsította.

C02 Report TUV certif 2

Minden, amit tudni szeretne a jármű­park-meg­fe­lelési megol­dá­sa­inkról

Mi az a megfelelés?

0
Ugrás a tartalomhoz

A megfelelés egy bizonyos szabály, például jogi szabályozás, irányelv, előírás vagy törvény betartását jelenti. Minden ország és régió más és más szabályokat követ. A vállal­ko­zások számára fontos, hogy olyan jármű­park­kezelő megoldást válasszanak, amelyek megfelelnek a helyi és nemzetközi szabá­lyo­zá­soknak.

Miért olyan fontos a járműparkok számára a megfelelés?

0
Ugrás a tartalomhoz

A szabályok be nem tartása gyakran bünte­té­sekkel jár. Ha megfelel az előírá­soknak, az segít csökkenteni a bírságok, perek vagy a vállalkozás bezárásának kockázatát. A szabályozás típusától függően a megfelelés az Ön jármű­ve­zetői és a többi közlekedő jóllétét is támogatja. Továbbá a járműveinek forga­lom­biztos állapotának megőr­zé­sében is segítséget nyújt.

Hogyan segíthet a Webfleet a válla­la­toknak az előírá­soknak való megfe­le­lésben?

0
Ugrás a tartalomhoz

A Tachograph Manager Plus segít a vezetési időkre és a munkaidőre vonatkozó irányelvek kezelésében, míg a Webfleet Vehicle Check alkalmazás a napi jármű­el­len­őr­zé­seket, és így a megfelelési folyamat egysze­rű­sí­tését támogatja.

Mely vállal­ko­zá­soknak lehetnek előnyösek a megfelelési megoldások?

0
Ugrás a tartalomhoz

Bármely, adóbe­val­lásra és a biztonsági, illetve a vezetési időkre vonatkozó szabá­lyo­zások betartására kötelezett vállalkozás számára előnyös lehet a megfelelési megoldások használata. Néhány példa erre a szállítási és logisztikai vállalatok, valamint az utolsó mérföldes szállítást végző járműparkok.

Az Ön hozzá­já­rulása szükséges

Ebben a részben külső tartalom beágyazása történik innen: .

A tartalom megje­le­ní­té­séhez az alábbi cooki­e-ka­te­góriák haszná­la­tához való hozzá­já­rulás szükséges:

  • Célzott hirdetések
  • Analitikai
  • Személyre szabás
  • Nélkü­löz­he­tetlen

További részle­tekért tekintse meg az adatvédelmi szabály­za­tunkat. Ha tudni szeretné, hogy a ###vendor_name### hogyan dolgozza fel az adatait, kérjük, tekintse meg az adatvédelmi szabály­za­tukat.