Okosabb ellen­őr­zések.​ Bizton­sá­gosabb járművek.

Digita­li­zálja ellen­őr­zését a Webfleet Vehicle Check ​alkal­ma­zással

A Webfleet Vehicle Check digita­li­zálja a jármű­ve­zetők mindennapi körbejárási ellen­őr­zését. A mobil­al­kal­mazás minima­li­zálja a papírmunkát és korsze­rűsíti a megfelelési folya­ma­tokat, így egyszerűen megoldhatja a járműveknél felmerülő hibákat a bizton­sá­gosabb működési feltételek biztosítása érdekében.​​

A Webfleet Vehicle Check segít­sé­gével:

Digita­li­zál­hatja az ellenőrzési és karban­tartási folya­ma­tokat​

Gyorsan reagálhat a valós idejű hibaje­lentés segít­sé­gével

Növelheti a közle­ke­dés­biz­ton­ságot és a jármű üzemidejét

Betarthatja a biztonsági előírásokat​

Megta­ka­rít­hatja a közúti ellen­őr­zések jelen­té­seinek lekérésére fordított időt​

Használható áttekin­té­sekhez juthat egyetlen kezelő­fe­lü­leten​

Fő funkciók

Egyszerűen használható mobil­al­kal­mazás​

A jármű­ve­zetők mostantól egyetlen érintéssel elindít­hatják a járművek körbejárási ellen­őr­zését, valamint papírmentes formában adhatják le az ellen­őr­ző­listát. ​

easy to use mobile app
predefined defects list

Előre megha­tá­rozott hibák listája​

Takarítson meg időt azzal, hogy kiválasztja a hiba típusát, illetve csatoljon fényképet és megjegy­zé­seket, hogy könnyebben elmagya­ráz­hassa a jármű meghi­bá­so­dá­sával kapcsolatos infor­má­ciókat.​

Vezér­lő­pult­nézet törlése​

Tekintse meg a jármű állapotát, beleértve a forga­lom­biz­tos­ságot, a hibák számát és a korábbi ellen­őr­ző­lis­tákat. A jármű­ve­zetők egyszerűen lekérhetik a korábbi ellen­őr­ző­lis­tákat közúti ellenőrzés esetén.​

clear dashboard view
seamless maintenence

Zökke­nő­mentes karban­tartás​

Férjen hozzá a jármű-el­len­őr­ző­lista jelen­té­sekhez, és kövesse nyomon az aktuális hibákat. Hozzon létre karban­tartási feladatot egyetlen kattin­tással, és oldja meg időben a hibát a bizton­sá­gosabb működési feltételek biztosítása érdekében.​

Azonnali értesítések​

Értesüljön, ha nem forga­lom­biztos jármű tartózkodik az utakon vagy ha a járművezető nem adja le az ellen­őr­ző­listát indulás előtt.

instant notifications
checklist management

Ellen­őr­ző­lis­ta-ke­zelés​​

Használjon előre megha­tá­rozott ellen­őr­ző­lis­ta-sab­lo­nokat, illetve kezelje és konfi­gu­rálja egyszerűen őket igény szerint a biztonsági előírá­soknak való jobb megfelelés érdekében.​

Univerzális felhasz­nálói élmény

A Webfleet Vehicle Check teljes egészében integrálva van a Webfleet alkal­ma­zásba, így valós időben kezelheti azt, ráadásul egyetlen kezelő­fe­lü­leten. Közvetlenül a Webfleet alkal­ma­zásban hozhatja létre a karban­tartási feladatokat a hibák ellen­őr­ző­listája alapján.​

fleet manager driver 01

Mire lesz szüksége a Webfleet Vehicle Check​alkal­ma­záshoz?

Egy járműkövető LINK eszközre1

Egy, a Webfleet Vehicle Check kiegészítő szolgál­tatást tartalmazó Webfleet-előfi­ze­tésre2

A Webfleet Vehicle Check alkal­ma­zásra3

1 Kivéve LINK 340​.

2 A Webfleet Vehicle Check és a Webfleet LINK/ECO/NAV/LIVE előfizetés egy kiegészítő szolgál­tatás. ​

3 Legalább Android 6.0/ iOS 11.0 és mobil­in­ter­net-kap­csolat szükséges. PRO 8 jármű­ve­zetői termi­ná­lokkal és okoste­le­fo­nokkal kompa­ti­bilis.​