Okosabb ellen­őr­zések. Bizton­sá­gosabb járművek.

Digita­li­zálja ellen­őr­zését a Webfleet Vehicle Check alkal­ma­zással

Kérjen bemutatót

Okosabb ellen­őr­zések. Bizton­sá­gosabb járművek.

Digita­li­zálja ellen­őr­zését a Webfleet Vehicle Check alkal­ma­zással

A Webfleet Vehicle Check digita­li­zálja a jármű­ve­zetők mindennapi körbejárási ellen­őr­zését. A mobil­al­kal­mazás minima­li­zálja a papírmunkát és korsze­rűsíti a megfelelési folya­ma­tokat, így egyszerűen megoldhatja a járműveknél felmerülő hibákat a bizton­sá­gosabb működési feltételek biztosítása érdekében.

Nézze a videót

A Webfleet Vehicle Check segít­sé­gével:

Digita­li­zál­hatja az ellenőrzési és karban­tartási folya­ma­tokat

Gyorsan reagálhat a valós idejű hibaje­lentés segít­sé­gével

Növelheti a közle­ke­dés­biz­ton­ságot és a jármű üzemidejét

Betarthatja a biztonsági előírásokat

Megta­ka­rít­hatja a közúti ellen­őr­zések jelen­té­seinek lekérésére fordított időt

Használható áttekin­té­sekhez juthat egyetlen kezelő­fe­lü­leten

Fő funkciók

Egyszerűen használható mobil­al­kal­mazás

A jármű­ve­zetők mostantól egyetlen érintéssel elindít­hatják a járművek körbejárási ellen­őr­zését, valamint papírmentes formában adhatják le az ellen­őr­ző­listát.

easy to use mobile app
predefined defects list

Előre megha­tá­rozott hibák listája

Takarítson meg időt azzal, hogy kiválasztja a hiba típusát, illetve csatoljon fényképet és megjegy­zé­seket, hogy könnyebben elmagya­ráz­hassa a jármű meghi­bá­so­dá­sával kapcsolatos infor­má­ciókat.

Vezér­lő­pult­nézet törlése

Tekintse meg a jármű állapotát, beleértve a forga­lom­biz­tos­ságot, a hibák számát és a korábbi ellen­őr­ző­lis­tákat. A jármű­ve­zetők egyszerűen lekérhetik a korábbi ellen­őr­ző­lis­tákat közúti ellenőrzés esetén.

clear dashboard view
seamless maintenence

Zökke­nő­mentes karban­tartás

Férjen hozzá a jármű-el­len­őr­ző­lista jelen­té­sekhez, és kövesse nyomon az aktuális hibákat. Hozzon létre karban­tartási feladatot egyetlen kattin­tással, és oldja meg időben a hibát a bizton­sá­gosabb működési feltételek biztosítása érdekében.

Azonnali értesítések

Értesüljön, ha nem forga­lom­biztos jármű tartózkodik az utakon vagy ha a járművezető nem adja le az ellen­őr­ző­listát indulás előtt.

instant notifications
checklist management

Ellen­őr­ző­lis­ta-ke­zelés

Használjon előre megha­tá­rozott ellen­őr­ző­lis­ta-sab­lo­nokat, illetve kezelje és konfi­gu­rálja egyszerűen őket igény szerint a biztonsági előírá­soknak való jobb megfelelés érdekében.

Univerzális felhasz­nálói élmény

A Webfleet Vehicle Check teljes egészében integrálva van a Webfleet alkal­ma­zásba, így valós időben kezelheti azt, ráadásul egyetlen kezelő­fe­lü­leten. Közvetlenül a Webfleet alkal­ma­zásban hozhatja létre a karban­tartási feladatokat a hibák ellen­őr­ző­listája alapján.

fleet manager driver 01

wfs vehicle check datasheet

Adatlap elérése

wfs vehicle check datasheet

A Vehicle Check funkcióival és előnyeivel kapcsolatos PDF letöltése

Töltse le az adatlapot

Minden, amit tudni szeretne a jármű­el­len­őr­zésről

Miért fontos a jármű­el­len­őrzés?

0
Ugrás a tartalomhoz

A járművezető napi körbejárási ellen­őr­zé­séhez hozzá­tar­tozik a fékrendszer, a gumiab­roncsok állapotának és a kormány­ke­réknek, valamint az összes olyan belső vagy külső elemnek az ellenőrzése, amelyek elenged­he­tet­lenek a jármű forga­lom­biz­tossága és a biztonsági előírások szempont­jából. Az Európai Unión belül közlekedő teher­gép­jár­művek közúti ellen­őr­zé­seken és éves műszaki vizsgán esnek át, amely hozzájárul a teherautók és pótkocsik forga­lom­biztos állapotának megőr­zé­séhez. A jármű­el­len­őrzés segít csökkenteni az állásidőt is, ugyanis lehet tervezni a várható javítá­sokkal. Átlagosan 15 percet vesz igénybe a napi körbejárás, de lehetnek eltérések. Fontos, hogy mind a jármű, mind pedig a pótkocsi ellenőrzése átfogó és gondosan kivite­lezett legyen. Megéri a ráfordított időt a járműpark biztonsága és hatékonysága érdekében.

Hogy működik a Vehicle Check alkalmazás?

0
Ugrás a tartalomhoz

A Vehicle Check alkalmazás leegy­sze­rűsíti a napi körbejárást. Az okoste­le­fonon vagy a PRO jármű­ve­zetői terminálon keresztül megnyitott alkalmazás segít­sé­gével a jármű­ve­zetők végigmennek az ellenőrzési listán, felmérik az elemek állapotát, rögzítik az esetleges hibákat és megerősítik a jármű forga­lom­biz­tos­ságát. Még referen­cia­ké­peket is feltölt­hetnek. Az ellenőrzés elvégzése után digitálisan aláírják és beküldik az ellenőrzési listát. Értesítést kap, ha egy járművezető nem adja le az ellen­őr­ző­listát indulás előtt.

Hogyan javítja a Vehicle Check alkalmazás a járműpark hatékony­ságát?

0
Ugrás a tartalomhoz

A Vehicle Check alkal­ma­zással nem kell a papír­mun­kával foglalkozni sem Önnek, sem a jármű­ve­ze­tőknek. A jármű­ve­zetők például egyszerűen lekérhetik az alkal­ma­zásból a korábbi ellen­őr­ző­lis­tákat közúti ellenőrzés esetén. A Webfleet digitális jelentései valós idejű látha­tó­ságot nyújtanak, hogy azonnal intézkedni lehessen, legyen szó karban­tartási feladatok létre­ho­zá­sáról vagy a javítások üteme­zé­séről.

Hogyan segít a Vehicle Check alkalmazás a jármű­ve­ze­tőknek a napi körbejárás során?

0
Ugrás a tartalomhoz

A Vehicle Check alkalmazás megkönnyíti a napi körbejárást a jármű­ve­zetők számára. Az alkal­ma­záson belül hozzá­fér­hetnek a javasolt ellenőrzési listákhoz, amelyek lehetnek előre beállított sablonok vagy kifeje­zetten az Ön jármű­park­jának jármű­tí­pu­saihoz igazított listák. Egyetlen gombnyo­mással elérnek mindent a jármű­ve­zetők, amire szükségük van – nem kell megje­gyezniük az ellenőrzési listákat vagy papír­mun­kával bajlódniuk. Egyszerűen kitöltik, majd beküldik az ellenőrzési listát digitálisan.

Hogyan lehet telepíteni a Vehicle Check alkalmazást?

0
Ugrás a tartalomhoz

A Vehicle Check alkalmazás haszná­la­tához rendel­keznie kell egy LINK járműkövető eszközzel, valamint egy Webfleet Vehicle Check kiegészítő szolgál­tatást tartalmazó Webfleet előfi­ze­téssel. Ha megtörtént az üzembe helyezés, a jármű­ve­zetők díjmentesen letölthetik és telepít­hetik a Vehicle Check alkalmazást. Emellett a Webfleet PRO jármű­ve­zetői terminálon keresztül is használ­hatják az alkalmazást.

Mire lesz szüksége a Webfleet Vehicle Check­al­kal­ma­záshoz?

Egy járműkövető LINK eszközre1

Egy, a Webfleet Vehicle Check kiegészítő szolgál­tatást tartalmazó Webfleet-előfi­ze­tésre2

A Webfleet Vehicle Check alkal­ma­zásra3

1 Kivéve LINK 340.

2 A Webfleet Vehicle Check és a Webfleet LINK/ECO/NAV/LIVE előfizetés egy kiegészítő szolgál­tatás.

3 Legalább Android 6.0/ iOS 11.0 és mobil­in­ter­net-kap­csolat szükséges. PRO 8 jármű­ve­zetői termi­ná­lokkal és okoste­le­fo­nokkal kompa­ti­bilis.

Az Ön hozzá­já­rulása szükséges

Ebben a részben külső tartalom beágyazása történik innen: .

A tartalom megje­le­ní­té­séhez az alábbi cooki­e-ka­te­góriák haszná­la­tához való hozzá­já­rulás szükséges:

  • Célzott hirdetések
  • Analitikai
  • Személyre szabás
  • Nélkü­löz­he­tetlen

További részle­tekért tekintse meg az adatvédelmi szabály­za­tunkat. Ha tudni szeretné, hogy a ###vendor_name### hogyan dolgozza fel az adatait, kérjük, tekintse meg az adatvédelmi szabály­za­tukat.