Webfleet Vehicle Check App

Dagelijkse voertui­gin­specties in één mobiele app.

Demo aanvragen

Webfleet Vehicle Check App

Dagelijkse voertui­gin­specties in één mobiele app.

Webfleet Vehicle Check digita­li­seert het dagelijkse inspec­tie­rondje door uw bestuurders. De mobiele app beperkt papierwerk tot een minimum en stroomlijnt het nalevings­proces, zodat u snel kunt handelen om voertuig­ge­breken te verhelpen voor een betere verkeers­vei­ligheid.

Bekijk de video

Met de Webfleet Vehicle Check App kunt u

Het inspectie- en onder­houds­proces digita­li­seren

Snel reageren dankzij realtime rapportage van voertuig­ge­breken

De verkeers­vei­ligheid en voertuig­pro­duc­ti­viteit verhogen

Voldoen aan veilig­heids­voor­schriften

Tijd besparen bij het ophalen van rapporten voor inspecties langs de weg

Profiteren van een praktisch overzicht in één interface

Belang­rijkste functies van de Vehicle Check App

Gebruiks­vrien­de­lijke mobiele app

Bestuurders kunnen hun voertuig check uitvoeren en met een paar tikken een digitale checklist verzenden.

Gebruiks­vrien­de­lijke vehicle check app
Lijst met vooraf gedefi­ni­eerde gebreken voor elke voertuig check

Lijst met vooraf gedefi­ni­eerde gebreken

Bespaar tijd door eenv udigweg het type gebrek te selecteren en foto's en opmerkingen toe te voegen die problemen met het voertuig verhelderen.

Duidelijk voertuig check dashboard

Bekijk de status van uw voertuig, inclusief geschiktheid voor op de weg, aantal defecten en eerdere checklists. Bestuurders kunnen recente checklists eenvoudig ophalen bij een inspectie langs de weg.

Duidelijk voertuig check dashboard
Probleemloos wagenpark onderhoud met een vehicle check app

Probleemloos wagenpark onderhoud met de vehicle check app

Bekijk voertuig checklists en houd niet-ver­holpen gebreken bij. Maak met één klik een onder­houdstaak aan, zodat gebreken op tijd kunnen worden verholpen voor een betere verkeers­vei­ligheid.

Realtime meldingen van alle voertuig checks

Ontvang een melding wanneer een ongeschikt voertuig de weg opgaat of wanneer een bestuurder een rit start zonder de voertuig­checklist in te dienen.

Realtime meldingen van alle voertuig checks
Checklist Beheer voor alle voertuig checks

Checklist beheer

U kunt vooraf gedefi­ni­eerde checklist sjablonen gebruiken of ze eenvoudig beheren en naar wens aanpassen, zodat u beter aan de veilig­heids­voor­schriften kunt voldoen.

Volledige integratie van de voertuig checks in het wagen­park­beheer

Webfleet Vehicle Check is volledig geïnte­greerd in Webfleet, zodat u in realtime toegang heeft via één interface. U kunt onder­houds­taken recht­streeks in Webfleet maken op basis van gebreken in checklists.

Volledige integratie van de voertuig checks in het wagen­park­beheer

wfs vehicle check datasheet

Download het gegevensblad

wfs vehicle check datasheet

Download een PDF van de functies en voordelen van Vehicle Check.

Nu downloaden

Alles wat u moet weten over voertuig­con­troles

Waarom zijn voertuig­con­troles belangrijk?

0
Naar content gaan

Een dagelijkse voertuig­con­trole door de bestuurder bestaat uit het controleren van de remsystemen, de staat van de banden, de besturing en andere binnen- en buiten­on­der­delen die van cruciaal belang zijn voor de rijwaar­digheid en de veilig­heids­normen van het voertuig. Zware bedrijfs­wagens die in de EU rijden kunnen te maken krijgen met wegen­in­specties en jaarlijkse APK's. Met voertuig­con­troles houdt u uw vracht­wagens en aanhangers rijwaardig. Voertui­gin­specties helpen ook uitvaltijd te voorkomen, omdat u kunt anticiperen op reparaties en deze kunt inplannen. Een dagelijkse inspec­tie­ronde duurt gemiddeld 15 minuten, maar de duur kan variëren. Het is van belang dat controles op zowel het voertuig als de aanhanger uitgebreid en zorgvuldig worden uitgevoerd. Dit is welbestede tijd voor een productief en veilig wagenpark.

Hoe werkt de Vehicle Check app?

0
Naar content gaan

De Vehicle Check app vereen­voudigt dagelijkse voertui­gin­specties. Als bestuurders de app hebben geopend op hun smartphone of PRO Driver Terminal, kunnen ze de inspec­tie­checklist doornemen om de items na te lopen, eventuele defecten te noteren en de rijwaar­digheid van het voertuig te beoordelen. Ze kunnen zelfs onder­steu­nende afbeel­dingen uploaden. Na het voltooien van de voertuig­con­trole onder­te­kenen ze de checklist en verzenden ze deze digitaal. U ontvangt een waarschuwing als een bestuurder aan een rit begint zonder de checklist te verzenden.

Hoe helpt de Vehicle Check app de efficiëntie van wagenparken?

0
Naar content gaan

Met de Vehicle Check app is papierwerk verleden tijd voor u en uw bestuurders. Tijdens voertui­gin­specties langs de weg kunnen bestuurders bijvoor­beeld snel recente checklists uit de app ophalen. In Webfleet bieden digitale rapporten u het realtime inzicht om snel te handelen, of het nu gaat om het maken van onder­houds­taken of het plannen van reparaties.

Hoe helpt de Vehicle Check-app bestuurders met hun dagelijkse voertui­gin­specties?

0
Naar content gaan

De Vehicle Check app maakt dagelijkse voertuig­con­trole eenvoudig voor bestuurders. Via de app krijgen ze toegang tot de checklist van uw voorkeur, ofwel de vooraf gedefi­ni­eerde sjabloon of een lijst die u heeft aangepast aan de voertuig­typen van uw wagenpark. Alles wat bestuurders nodig hebben is binnen handbereik – ze hoeven zich geen zorgen te maken over het onthouden van checklists of het doorbla­deren van papierwerk. Ze vullen de checklist gewoon in en archiveren deze digitaal.

Wat heb ik nodig om de Vehicle Check app te installeren?

0
Naar content gaan

Om aan de slag te gaan met de Vehicle Check app heeft u een LINK-voer­tuig­volg­systeem en een Webfleet-abon­nement met Webfleet Vehicle Check als extra service nodig. Als u dit heeft, kunnen bestuurders de Vehicle Check-app gratis downloaden en installeren. Ze kunnen de app ook gebruiken via een Webfleet PRO Driver Terminal.

Wat u nodig heeft voor Webfleet Vehicle Check

Een LINK-systeem voor voertuig­tracking

Een LINK-systeem voor voertuig­tracking1

Een Webfleet-abon­nement met aanvullende Webfleet Vehicle Check-service

Een Webfleet-abonnement met aanvullende Webfleet Vehicle Check-service2

De Webfleet Vehicle Check-app

De Webfleet Vehicle Check-app3

1 Met uitzon­dering van de LINK 340.

2 Webfleet Vehicle Check is een aanvullende service die kan worden gecom­bi­neerd met een Webfleet LINK/ECO/NAV/LIVE-abon­nement.

3 Vereist Android 6.0/ iOS 11.0 of hoger en een mobiele inter­net­ver­binding. Geschikt voor PRO 8 Driver Terminals of smartphones.

Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

  • Gerichte adver­tenties
  • Analyse
  • Perso­na­li­satie
  • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.