Current
Visible
Height
Current
Height
Initial
Height
Scroll
Lock
Shrink
Height
Difference
Shrink
Height
Offset
Overlay
Height

Gebruiksvoorwaarden

Lees welke voorwaarden van toepassing zijn als u webpagina's van Webfleet Solutions bezoekt

Inhoudsopgave

 1. Bereik
 2. Algemene opmerkingen
 3. Beperkingen voor gebruik
 4. Intellectueel eigendom
 5. Privacy en cookies
 6. Websites van derden
 7. Mobiele services en toegang
 8. Schadeloosstelling
 9. Garantiedisclaimer
 10. Beperking van aansprakelijkheid
 11. Toepasselijk recht en bevoegd gerecht
 12. Overig
 13. Scheidbaarheid
 14. Vragen of opmerkingen

Lijst met definities

Product
Alle Webfleet Solutions-producten die aan u zijn verkocht.
Algemene voorwaarden
De algemene voorwaarden van Webfleet Solutions zoals vermeld op https://www.webfleet.com/nl_nl/webfleet/legal/terms/.
Gebruiksvoorwaarden
Deze gebruiksvoorwaarden van de websites van Webfleet Solutions.
Materiaal van derden
Content, softwarecodes, gegevens, informatie, functionaliteit, andere content en algoritmen die in licentie zijn gegeven of anderszins door anderen dan Webfleet Solutions beschikbaar zijn gesteld.
Content van Webfleet Solutions
Alle informatie, tekst, bestanden, scripts, grafieken, foto's, geluidsfragmenten, muziek, video's, interactieve functies, functionaliteiten of andere soortgelijke materialen die door Webfleet Solutions beschikbaar zijn gesteld.
Websites van Webfleet Solutions
Alle websites die door Webfleet Solutions beschikbaar worden gesteld en die voor u toegankelijk zijn zonder dat u zich vooraf hoeft te registreren of aan te melden, zoals https://www.webfleet.com.
Gebruiker
Iedere gebruiker van een website van Webfleet Solutions.

1. Reikwijdte

Lees wanneer onze gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn en wat hierdoor wordt gedekt.

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van websites van Webfleet Solutions en bevatten uw rechten, plichten en beperkingen wanneer u websites van Webfleet Solutions gebruikt.

Als u deze website van Webfleet Solutions blijft gebruiken, accepteert u al deze gebruiksvoorwaarden, wijzigingen en toevoegingen daarop, en bent u daaraan gebonden.

Webfleet Solutions kan deze gebruiksvoorwaarden op elk moment wijzigen met of zonder voorafgaande kennisgeving, en de wijzigingen gelden vanaf het moment dat ze op de websites van Webfleet Solutions worden gepubliceerd. Bekijkt u de Webfleet Solutions-websites regelmatig. Als u gebruik blijft maken van de websites van Webfleet Solutions zal dit worden beschouwd als aanvaarding van de herziene voorwaarden.

2. Algemene opmerkingen

In dit gedeelte vindt u algemene informatie die u meer inzicht geeft in het doel van deze gebruiksvoorwaarden.

LEES DE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG VOORDAT U WEBSITES VAN Webfleet Solutions GEBRUIKT.

De websites van Webfleet Solutions zijn sites die of door Telematics USA Inc. worden beheerd als u in de VS of Canada woont, of door Webfleet Solutions International BV als u elders woont.

Als u in de VS of Canada woont, worden deze gebruiksvoorwaarden van kracht tussen u en TT Telematics USA Inc., een onderneming in Delaware met het hoofdkantoor gevestigd op het adres 100 Summit Drive, Burlington, MA 01803, VS; anders worden deze gebruiksvoorwaarden van kracht tussen u en Webfleet Solutions B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met hoofdkantoor in Amsterdam, statutair gevestigd in Amsterdam op het adres De Ruijterkade 154 (1011 AC) Amsterdam, Nederland en geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel in Nederland onder nummer 61185787 en met btw-nummer NL 8542.44.797.B01. (in beide gevallen Webfleet Solutions).

Door het bezoeken of gebruiken van een website van Webfleet Solutions erkent u dat u deze gebruiksvoorwaarden en de toepasselijke wetgeving heeft gelezen, deze begrijpt en ermee instemt dat deze bindend voor u zijn, of u nu een geregistreerd account bij Webfleet Solutions heeft of niet.

Als u het niet eens bent met deze gebruiksvoorwaarden, dient u de websites van Webfleet Solutions niet te gebruiken. Bij aankoop van een Webfleet Solutions-product en/of -service kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn, waaronder de algemene voorwaarden op https://www.webfleet.com/nl_nl/webfleet/legal/terms/, en u kunt worden gevraagd deze aanvullende voorwaarden expliciet te accepteren. Zulke aanvullende bepalingen kunnen een aanvulling vormen op deze gebruiksvoorwaarden of, voor zover ze inconsistent zijn met de inhoud of bedoeling van deze gebruiksvoorwaarden, vervangen dergelijke aanvullende bepalingen deze gebruiksvoorwaarden.

U stemt ermee in dat iedere kennisgeving, overeenkomst, bekendmaking of andere communicatie die Webfleet Solutions u elektronisch stuurt als u de website van Webfleet Solutions gebruikt, voldoet aan alle juridische communicatievereisten.

Hoewel zorgvuldigheid is betracht inzake de juistheid van de informatie op de websites van Webfleet Solutions, neemt Webfleet Solutions hiervoor geen verantwoordelijkheid op zich. Deze websites van Webfleet Solutions en de content van Webfleet Solutions worden verstrekt 'in 'hun huidige staat' en 'zoals beschikbaar'. We kunnen de websites van Webfleet Solutions af en toe updaten en content van Webfleet Solutions op elk moment wijzigen. De websites van Webfleet Solutions kunnen verwijzen naar specifieke content van Webfleet Solutions die mogelijk niet beschikbaar is of op enig moment niet beschikbaar zal komen in een bepaald land. Neem contact op met onze plaatselijke vertegenwoordiger voor meer informatie.

3. Beperkingen voor gebruik

Raadpleeg deze voorwaarden om te lezen hoe u de Webfleet Solutions-websites legaal gebruikt.

U mag de websites en content van Webfleet Solutions alleen gebruiken voor legale doeleinden. U stemt ermee in kennisgevingen van eigendom van materialen die zijn gedownload, geprint of anderszins verkregen via de websites van Webfleet Solutions, niet te wijzigen of te verwijderen. U stemt ermee in content die beschikbaar is via de websites van Webfleet Solutions niet te wijzigen, kopiëren, vertalen, uit te zenden, verbeelden, tonen, distribueren, inlijsten, reproduceren, opnieuw te publiceren, downloaden, tonen, plaatsen, verzenden of verkopen.

Het is niet toegestaan: (i) de zoekresultaten van het format of volgorde waarin deze aan u worden geleverd via de websites van Webfleet Solutions te wijzigen, veranderen, bewerken, samenvoegen of anderszins te veranderen, waaronder het wijzigen, veranderen, bewerken of anderszins veranderen van handelsmerken die worden getoond als deel van de zoekresultaten; (ii) de zoekresultaten te combineren, mengen of samenvoegen met enige andere zoekdiensten waaronder Google Local Search; (iii) de zoekresultaten door te verkopen, te commercialiseren, in een syndicaat te organiseren of er anderszins enige inkomsten aan te ontlenen, hetzij direct of indirect, of derden inkomsten aan de zoekresultaten te laten ontlenen; (iv) enige actie te ondernemen die het berekenen door Webfleet Solutions van reclame-inkomsten voortkomend uit de zoekresultaten zou voorkomen, hinderen, verkeerd weergeven of er anderszins inbreuk op zou maken.

U stemt ermee in de websites van Webfleet Solutions niet op enige wijze te gebruiken die inbreuk maakt op de rechten van derden.

U stemt ermee geen gebruik te maken van datamining, robots, scraping (waaronder screen-scraping) of gelijksoortige methodes voor gegevensverzameling. U stemt ermee in geen actie te ondernemen die de veiligheid van de websites van Webfleet Solutions in opspraak brengen, de websites van Webfleet Solutions ontoegankelijk voor anderen maken of anderszins de websites of content van Webfleet Solutions beschadigen.

Webfleet Solutions behoudt zich het recht voor om uw toegang tot de websites van Webfleet Solutions op te schorten of te beëindigen indien Webfleet Solutions denkt - uitsluitend naar eigen goeddunken - dat u zich niet aan deze gebruiksvoorwaarden heeft gehouden.

4. Intellectuele eigendom

Lees hoe de content van de Webfleet Solutions-websites auteursrechtelijk beschermd is. Raadpleeg het gedeelte Intellectuele eigendom voor meer informatie.

Alle intellectueel eigendom ten aanzien van de websites van Webfleet Solutions is eigendom van We, zijn dochterondernemingen en licentiegevers, waaronder (zonder beperking) materialen die worden beschermd door auteursrecht, handelsmerk of patentwetgeving. Alle handelsmerken, servicemerken en handelsnamen (bijv., de naam Webfleet Solutions en het logo met de twee handen) zijn het eigendom van en geregistreerd en/of in licentie uitgegeven door Webfleet Solutions N.V. en zijn dochterondernemingen. Alle content op de websites van Webfleet Solutions vormen een collectief werk volgens de auteursrechtwetgeving van de Verenigde Staten en/of Nederland en andere auteursrechtwetten en is het intellectueel eigendom van Webfleet Solutions. Alle rechten zijn voorbehouden. Niets in deze gebruiksvoorwaarden mag worden geïnterpreteerd als het verlenen van licenties of intellectuele eigendomsrechten aan u.

5. Privacy en cookies

Ons privacybeleid, dat is opgenomen in deze gebruiksvoorwaarden onder deze referentie, beschrijft in meer detail het verzamelen en het gebruik van informatie op de websites van Webfleet Solutions en het gebruik van cookies. Als u meer informatie wilt over hoe Webfleet Solutions omgaat met informatie over u en het gebruik van cookies door Webfleet Solutions, leest u dan het privacybeleid van Webfleet Solutions op onze website https://www.webfleet.com/nl_nl/webfleet/legal/general-data-protection-regulation/.

6. Websites van derden

De websites van Webfleet Solutions kunnen links naar websites van derden bevatten, uitsluitend voor uw gemak. Webfleet Solutions heeft geen controle over deze websites van derden en ondersteunt of monitort deze websites, die aparte gebruiksvoorwaarden en privacybeleid hebben, niet. Indien u deze links aanklikt verlaat u onze website. Webfleet Solutions is niet verantwoordelijk voor de content of het beleid van websites van derden en u bezoekt deze websites van derden op eigen risico.

7. Mobiele services en toegang

Indien de websites van Webfleet Solutions functies bevatten die beschikbaar zijn voor bepaalde mobiele apparaten of via verbinding met zo'n mobiel apparaat (bijv. tethering), erkent u en stemt u ermee in dat de tarieven van uw mobiele dienstverlener van toepassing zijn, waaronder in sommige gevallen aanvullende kosten voor tethering. Niet alle mobiele services zullen werken met alle dienstverleners of producten.

8. Schadeloosstelling

U stemt ermee in Webfleet Solutions en zijn dochterondernemingen, kaderleden, directeurs, werknemers, agenten, licentiehouders en leveranciers te vergoeden, te verdedigen en schadeloos te stellen, tegen alle vorderingen, verliezen, verplichtingen, uitgaven, schade en kosten, met inbegrip van, zonder beperking, honoraria van advocaten die het gevolg zijn van of die op enige wijze verband houden met uw gebruik van de websites van Webfleet Solutions, uw gedrag in verband met de websites van Webfleet Solutions of met andere gebruikers, of enige overtreding van deze gebruiksvoorwaarden, wetgeving of de rechten van derden.

9. Garantiedisclaimer

We vragen u extra aandacht aan dit artikel te besteden. Raadpleeg dit gedeelte voor informatie over de verantwoordelijkheden van Webfleet Solutions met betrekking tot de werking van de Webfleet Solutions-websites en de content van Webfleet Solutions op deze websites.

De websites van Webfleet Solutions, waaronder de content van Webfleet Solutions en materiaal van derden dat op deze websites van Webfleet Solutions staat, worden geleverd "zoals het is" en zonder enigerlei garanties. Voor zover toegestaan door de wet verleent Webfleet Solutions geen garanties, expliciet of impliciet, voor de werking van de websites en de content van Webfleet Solutions.

Webfleet Solutions verleent geen garanties en doet geen uitspraken over de veiligheid van de websites van Webfleet Solutions. U erkent dat verzonden informatie kan worden onderschept door onbevoegde derden en Webfleet Solutions kan geen specifieke resultaten garanderen of beloven van het gebruik van de websites van Webfleet Solutions. Webfleet Solutions verklaart of garandeert niet dat de websites van Webfleet Solutions ononderbroken of foutloos zullen functioneren, dat gebreken zullen worden gecorrigeerd of dat de websites van Webfleet Solutions of de server die de websites van Webfleet Solutions beschikbaar maakt, vrij zijn van virussen of andere schadelijke zaken.

Voor zover toegestaan door de wet geeft Webfleet Solutions geen verklaringen of garanties voor het gebruik van de content van Webfleet Solutions op de websites van Webfleet Solutions wat de juistheid, nauwkeurigheid, geschiktheid, nut, betrouwbaarheid betreft of anderszins. U begrijpt en stemt ermee in dat u content van Webfleet Solutions downloadt of anderszins verkrijgt op eigen risico, en dat u uitsluitend verantwoordelijk bent voor het gebruik van en enige schade aan uw apparaat dat u gebruikt om op de websites van Webfleet Solutions te komen, verlies van gegevens of enige andere schade die hieruit kan voortkomen. Webfleet Solutions behoudt zich het recht voor een deel of alle content van Webfleet Solutions en andere items die op de websites van Webfleet Solutions staan of worden gebruikt, op elk moment zonder kennisgeving te wijzigen. Beperkingen of uitsluitingen van garanties worden niet toegestaan door sommige staten, waardoor bovenstaande beperkingen mogelijk niet op u van toepassing zijn.

10. Beperking van aansprakelijkheid

Raadpleeg dit gedeelte voor informatie over de omstandigheden waaronder Webfleet Solutions aansprakelijk is voor schade die wordt veroorzaakt door Webfleet Solutions-websites en content van Webfleet Solutions. De informatie in dit artikel heeft geen invloed op uw rechten die u uit hoofde van de toepasselijke nationale wetgeving geniet.

Niets in deze gebruiksvoorwaarden sluit de aansprakelijkheid van Webfleet Solutions uit of beperkt die voor wat betreft overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid, fraude of bedrieglijke onjuiste weergave, of ten aanzien van de impliciete garanties in paragraaf 12 tot en met 15 van de Wet op de Verkoop van Goederen uit 1979 of de Wet inzake consumentenbescherming uit 1987, of uw wettelijke rechten ten aanzien van ondeugdelijke producten of producten die niet voldoen aan de beschrijving of voor enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt door toepasselijk recht.

Onderworpen aan het bovenvermelde en voor de volle omvang van de mogelijkheden die het geldende recht biedt, zijn noch Webfleet Solutions noch zijn dochterondernemingen, leveranciers en/of onderaannemers aansprakelijk jegens u of enige derde voor enige directe schade, speciale schade, incidentele schade, indirecte schade of gevolgschade, waaronder winstderving, verlies van zakelijke kansen, onderbreking van de bedrijfsvoering, schade hetzij in contract, onrechtmatige daad (waaronder nalatigheid), schending van een wettelijke plicht of die zich anderszins voordoen door of in verband met:

Zelfs als Webfleet Solutions van de mogelijkheid van zulke schade op de hoogte is gesteld. U neemt volledige verantwoordelijkheid voor uw gebruik van de websites en content van Webfleet Solutions. Uw enige maatregel tegen Webfleet Solutions voor het gebruik van de websites van Webfleet Solutions is stoppen met het gebruik van de websites van Webfleet Solutions.

We zullen niet aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade veroorzaakt door een virus, opzettelijke versperring van de toegang tot de server of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur, computerprogramma's, gegevens of ander bedrijfseigen materiaal kan infecteren als gevolg van het gebruik van de websites van Webfleet Solutions, of als u enige content downloadt van websites van Webfleet Solutions of van hieraan gekoppelde website.

Echter, als blijkt dat Webfleet Solutions aansprakelijk is jegens u voor schade of verlies dat op enigerlei wijze in verband staat met het (geen) toegang hebben tot en/of het (niet) kunnen gebruiken van de websites van Webfleet Solutions, bedraagt de totale aansprakelijkheid van Webfleet Solutions voor de websites van Webfleet Solutions voor één of meer claims niet meer dan US $350,00. Toepasselijk recht zal mogelijk geen beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid of incidentele of gevolgschade toestaan, dus de bovengenoemde beperking of uitsluiting is mogelijk niet op u van toepassing.

Andere beperkingen of uitsluitingen van aansprakelijkheid die van toepassing kunnen zijn op aansprakelijkheid als gevolg van de levering van enig(e) product(en) aan u, zullen worden vermeld in onze algemene voorwaarden op https://www.webfleet.com/nl_nl/webfleet/legal/terms/.

11. Toepasselijk recht en bevoegd gerecht

Indien u een inwoner bent van de VS of Canada stemt u ermee in dat op deze gebruiksvoorwaarden en de content van Webfleet Solutions de wetgeving van de staat New York, VS, van toepassing is, zonder acht te slaan op de keuze van wettelijke bepalingen en dat alle geschillen, claims en gerechtelijke procedures die direct of indirect voortkomen uit of in verband staan met de gebruiksvoorwaarden van de content van Webfleet Solutions, afzonderlijk worden beslecht zonder toevlucht te nemen tot enige procesvorm, en uitsluitend in de staats- of federale rechtbanken gevestigd in New York City, New York, VS.

Indien u buiten de VS of Canada woont, zijn alle geschillen, claims en gerechtelijke procedures die direct of indirect voortkomen uit de gebruiksvoorwaarden van de content van Webfleet Solutions onderworpen aan Nederlands recht, zonder rekening te houden met enige conflicten van wetbeginselen die zouden resulteren in de toepassing van de wet van een ander rechtsgebied en worden ze uitsluitend beslecht door de gerechtelijke instanties in Amsterdam, Nederland. Het VN-verdrag uit 1980 inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken is niet van toepassing op de websites van Webfleet Solutions of deze gebruiksvoorwaarden en wordt bij dezen uitdrukkelijk afgewezen.

12. Overig

Tenzij dit verboden is op grond van het toepasselijk recht, moet enige vordering of claim die u mogelijk heeft ten aanzien van de websites van Webfleet Solutions worden ingediend binnen één (1) jaar nadat de claim of vordering ontstaat.

Het niet aandringen op of afdwingen door Webfleet Solutions van een strikte uitvoering van enige van de gebruiksvoorwaarden wordt niet beschouwd als afstand van enige bepaling of recht. Noch de handelwijze tussen de partijen, noch de handelspraktijk kan een wijziging vormen van de gebruiksvoorwaarden. Webfleet Solutions kan op elk moment zijn rechten en zijn plichten krachtens de gebruiksvoorwaarden overdragen aan een andere partij zonder kennisgeving aan u.

13. Scheidbaarheid

Indien enige bepaling in de gebruiksvoorwaarden als ongeldig wordt beschouwd, blijven de overige bepalingen afdwingbaar. Indien enige bepaling in de gebruiksvoorwaarden als onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, dan wordt die bepaling als scheidbaar beschouwd en blijven de overige bepalingen rechtsgeldig en afdwingbaar.

14. Vragen of opmerkingen

Als u vragen, suggesties, klachten of opmerkingen heeft over de websites van Webfleet Solutions of deze gebruiksvoorwaarden, of als u om welke reden dan ook contact wilt opnemen met Webfleet Solutions, kunt u een e-mail sturen via https://www.webfleet.com/nl_nl/webfleet/support/.