Juridische informatie

Lijst met definities

Product
Alle Webfleet-producten die aan u zijn verkocht.
Algemene voorwaarden
De algemene voorwaarden van Webfleet zoals vermeld op https://www.webfleet.com/nl_nl/webfleet/legal/terms/.
Gebruiks­voor­waarden
Deze gebruiks­voor­waarden van de websites van Webfleet.
Materiaal van derden
Content, softwa­re­codes, gegevens, informatie, functi­o­na­liteit, andere content en algoritmen die in licentie zijn gegeven of anderszins door anderen dan Webfleet beschikbaar zijn gesteld.
Content van Webfleet
Alle informatie, tekst, bestanden, scripts, grafieken, foto's, geluids­frag­menten, muziek, video's, inter­ac­tieve functies, functi­o­na­li­teiten of andere soort­ge­lijke materialen die door Webfleet beschikbaar zijn gesteld.
Websites van Webfleet
Alle websites die door Webfleet beschikbaar worden gesteld en die voor u toegan­kelijk zijn zonder dat u zich vooraf hoeft te registreren of aan te melden, zoals https://www.webfleet.com.
Gebruiker
Iedere gebruiker van een website van Webfleet.

1. Reikwijdte

Lees wanneer onze gebruiks­voor­waarden van toepassing zijn en wat hierdoor wordt gedekt.

Deze gebruiks­voor­waarden zijn van toepassing op het gebruik van websites van Webfleet en bevatten uw rechten, plichten en beperkingen wanneer u websites van Webfleet gebruikt.

Als u deze website van Webfleet blijft gebruiken, accepteert u al deze gebruiks­voor­waarden, wijzigingen en toevoe­gingen daarop, en bent u daaraan gebonden.

Webfleet kan deze gebruiks­voor­waarden op elk moment wijzigen met of zonder vooraf­gaande kennis­geving, en de wijzigingen gelden vanaf het moment dat ze op de websites van Webfleet worden gepubli­ceerd. Bekijkt u de Webfleet-websites regelmatig. Als u gebruik blijft maken van de websites van Webfleet zal dit worden beschouwd als aanvaarding van de herziene voorwaarden.

2. Algemene opmerkingen

In dit gedeelte vindt u algemene informatie die u meer inzicht geeft in het doel van deze gebruiks­voor­waarden.

LEES DE GEBRUIKS­VOOR­WAARDEN AANDACHTIG VOORDAT U WEBSITES VAN Webfleet GEBRUIKT.

De websites van Webfleet zijn sites die of door Telematics USA Inc. worden beheerd als u in de VS of Canada woont, of door Bridgestone Mobility Solutions B.V. als u elders woont.

Als u in de VS of Canada woont, worden deze gebruiks­voor­waarden van kracht tussen u en TT Telematics USA Inc., een onderneming in Delaware met het hoofd­kantoor gevestigd op het adres 100 Summit Drive, Burlington, MA 01803, VS; anders worden deze gebruiks­voor­waarden van kracht tussen u en Bridgestone Mobility Solutions B.V., een besloten vennoot­schap met beperkte aanspra­ke­lijkheid, met hoofd­kantoor in Amsterdam, statutair gevestigd in Amsterdam op het adres Beetho­ven­straat 503, 1083 HK Amsterdam, Nederland en geregi­streerd in het handels­re­gister van de Kamer van Koophandel in Nederland onder nummer 61185787 en met btw-nummer NL 8542.44.797.B01. (in beide gevallen Webfleet).

Door het bezoeken of gebruiken van een website van Webfleet erkent u dat u deze gebruiks­voor­waarden en de toepas­se­lijke wetgeving heeft gelezen, deze begrijpt en ermee instemt dat deze bindend voor u zijn, of u nu een geregi­streerd account bij Webfleet heeft of niet.

Als u het niet eens bent met deze gebruiks­voor­waarden, dient u de websites van Webfleet niet te gebruiken. Bij aankoop van een Webfleet-product en/of -service kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn, waaronder de algemene voorwaarden op https://www.webfleet.com/nl_nl/webfleet/legal/terms/, en u kunt worden gevraagd deze aanvullende voorwaarden expliciet te accepteren. Zulke aanvullende bepalingen kunnen een aanvulling vormen op deze gebruiks­voor­waarden of, voor zover ze incon­sistent zijn met de inhoud of bedoeling van deze gebruiks­voor­waarden, vervangen dergelijke aanvullende bepalingen deze gebruiks­voor­waarden.

U stemt ermee in dat iedere kennis­geving, overeen­komst, bekend­making of andere commu­ni­catie die Webfleet u elektro­nisch stuurt als u de website van Webfleet gebruikt, voldoet aan alle juridische commu­ni­ca­tie­ve­r­eisten.

Hoewel zorgvul­digheid is betracht inzake de juistheid van de informatie op de websites van Webfleet, neemt Webfleet hiervoor geen verant­woor­de­lijkheid op zich. Deze websites van Webfleet en de content van Webfleet worden verstrekt 'in 'hun huidige staat' en 'zoals beschikbaar'. We kunnen de websites van Webfleet af en toe updaten en content van Webfleet op elk moment wijzigen. De websites van Webfleet kunnen verwijzen naar specifieke content van Webfleet die mogelijk niet beschikbaar is of op enig moment niet beschikbaar zal komen in een bepaald land. Neem contact op met onze plaat­se­lijke verte­gen­woor­diger voor meer informatie.

3. Beperkingen voor gebruik

Raadpleeg deze voorwaarden om te lezen hoe u de Webfleet-websites legaal gebruikt.

U mag de websites en content van Webfleet alleen gebruiken voor legale doeleinden. U stemt ermee in kennis­ge­vingen van eigendom van materialen die zijn gedownload, geprint of anderszins verkregen via de websites van Webfleet, niet te wijzigen of te verwijderen. U stemt ermee in content die beschikbaar is via de websites van Webfleet niet te wijzigen, kopiëren, vertalen, uit te zenden, verbeelden, tonen, distri­bueren, inlijsten, repro­du­ceren, opnieuw te publiceren, downloaden, tonen, plaatsen, verzenden of verkopen.

Het is niet toegestaan: (i) de zoekre­sul­taten van het format of volgorde waarin deze aan u worden geleverd via de websites van Webfleet te wijzigen, veranderen, bewerken, samenvoegen of anderszins te veranderen, waaronder het wijzigen, veranderen, bewerken of anderszins veranderen van handels­merken die worden getoond als deel van de zoekre­sul­taten; (ii) de zoekre­sul­taten te combineren, mengen of samenvoegen met enige andere zoekdiensten waaronder Google Local Search; (iii) de zoekre­sul­taten door te verkopen, te commer­ci­a­li­seren, in een syndicaat te organiseren of er anderszins enige inkomsten aan te ontlenen, hetzij direct of indirect, of derden inkomsten aan de zoekre­sul­taten te laten ontlenen; (iv) enige actie te ondernemen die het berekenen door Webfleet van recla­me-in­komsten voortkomend uit de zoekre­sul­taten zou voorkomen, hinderen, verkeerd weergeven of er anderszins inbreuk op zou maken.

U stemt ermee in de websites van Webfleet niet op enige wijze te gebruiken die inbreuk maakt op de rechten van derden.

U stemt ermee geen gebruik te maken van datamining, robots, scraping (waaronder screen-s­craping) of gelijk­soortige methodes voor gegevens­ver­za­meling. U stemt ermee in geen actie te ondernemen die de veiligheid van de websites van Webfleet in opspraak brengen, de websites van Webfleet ontoe­gan­kelijk voor anderen maken of anderszins de websites of content van Webfleet beschadigen.

Webfleet behoudt zich het recht voor om uw toegang tot de websites van Webfleet op te schorten of te beëindigen indien Webfleet denkt - uitsluitend naar eigen goeddunken - dat u zich niet aan deze gebruiks­voor­waarden heeft gehouden.

4. Intel­lec­tuele eigendom

Lees hoe de content van de Webfleet-websites auteurs­rech­telijk beschermd is. Raadpleeg het gedeelte Intel­lec­tuele eigendom voor meer informatie.

Alle intel­lec­tueel eigendom ten aanzien van de websites van Webfleet is eigendom van We, zijn dochter­on­der­ne­mingen en licen­tie­gevers, waaronder (zonder beperking) materialen die worden beschermd door auteurs­recht, handelsmerk of patent­wet­geving. Alle handels­merken, servi­ce­merken en handels­namen (bijv., de naam Webfleet en het logo met de twee handen) zijn het eigendom van en geregi­streerd en/of in licentie uitgegeven door Webfleet N.V. en zijn dochter­on­der­ne­mingen. Alle content op de websites van Webfleet vormen een collectief werk volgens de auteurs­recht­wet­geving van de Verenigde Staten en/of Nederland en andere auteurs­recht­wetten en is het intel­lec­tueel eigendom van Webfleet. Alle rechten zijn voorbe­houden. Niets in deze gebruiks­voor­waarden mag worden geïnter­pre­teerd als het verlenen van licenties of intel­lec­tuele eigen­doms­rechten aan u.

5. Privacy en cookies

Ons priva­cy­beleid, dat is opgenomen in deze gebruiks­voor­waarden onder deze referentie, beschrijft in meer detail het verzamelen en het gebruik van informatie op de websites van Webfleet en het gebruik van cookies. Als u meer informatie wilt over hoe Webfleet omgaat met informatie over u en het gebruik van cookies door Webfleet, leest u dan het priva­cy­beleid van Webfleet op onze website https://www.webfleet.com/nl_nl/webfleet/legal/general-da­ta-pro­tec­ti­on-re­gu­lation/.

6. Websites van derden

De websites van Webfleet kunnen links naar websites van derden bevatten, uitsluitend voor uw gemak. Webfleet heeft geen controle over deze websites van derden en ondersteunt of monitort deze websites, die aparte gebruiks­voor­waarden en priva­cy­beleid hebben, niet. Indien u deze links aanklikt verlaat u onze website. Webfleet is niet verant­woor­delijk voor de content of het beleid van websites van derden en u bezoekt deze websites van derden op eigen risico.

7. Mobiele services en toegang

Indien de websites van Webfleet functies bevatten die beschikbaar zijn voor bepaalde mobiele apparaten of via verbinding met zo'n mobiel apparaat (bijv. tethering), erkent u en stemt u ermee in dat de tarieven van uw mobiele dienst­ver­lener van toepassing zijn, waaronder in sommige gevallen aanvullende kosten voor tethering. Niet alle mobiele services zullen werken met alle dienst­ver­leners of producten.

8. Schade­loos­stelling

U stemt ermee in Webfleet en zijn dochter­on­der­ne­mingen, kaderleden, directeurs, werknemers, agenten, licen­tie­houders en leveran­ciers te vergoeden, te verdedigen en schadeloos te stellen, tegen alle vorderingen, verliezen, verplich­tingen, uitgaven, schade en kosten, met inbegrip van, zonder beperking, honoraria van advocaten die het gevolg zijn van of die op enige wijze verband houden met uw gebruik van de websites van Webfleet, uw gedrag in verband met de websites van Webfleet of met andere gebruikers, of enige overtreding van deze gebruiks­voor­waarden, wetgeving of de rechten van derden.

9. Garan­tie­dis­claimer

We vragen u extra aandacht aan dit artikel te besteden. Raadpleeg dit gedeelte voor informatie over de verant­woor­de­lijk­heden van Webfleet met betrekking tot de werking van de Webfleet-websites en de content van Webfleet op deze websites.

De websites van Webfleet, waaronder de content van Webfleet en materiaal van derden dat op deze websites van Webfleet staat, worden geleverd "zoals het is" en zonder enigerlei garanties. Voor zover toegestaan door de wet verleent Webfleet geen garanties, expliciet of impliciet, voor de werking van de websites en de content van Webfleet.

Webfleet verleent geen garanties en doet geen uitspraken over de veiligheid van de websites van Webfleet. U erkent dat verzonden informatie kan worden onderschept door onbevoegde derden en Webfleet kan geen specifieke resultaten garanderen of beloven van het gebruik van de websites van Webfleet. Webfleet verklaart of garandeert niet dat de websites van Webfleet ononder­broken of foutloos zullen functi­o­neren, dat gebreken zullen worden gecor­ri­geerd of dat de websites van Webfleet of de server die de websites van Webfleet beschikbaar maakt, vrij zijn van virussen of andere schadelijke zaken.

Voor zover toegestaan door de wet geeft Webfleet geen verkla­ringen of garanties voor het gebruik van de content van Webfleet op de websites van Webfleet wat de juistheid, nauwkeu­righeid, geschiktheid, nut, betrouw­baarheid betreft of anderszins. U begrijpt en stemt ermee in dat u content van Webfleet downloadt of anderszins verkrijgt op eigen risico, en dat u uitsluitend verant­woor­delijk bent voor het gebruik van en enige schade aan uw apparaat dat u gebruikt om op de websites van Webfleet te komen, verlies van gegevens of enige andere schade die hieruit kan voortkomen. Webfleet behoudt zich het recht voor een deel of alle content van Webfleet en andere items die op de websites van Webfleet staan of worden gebruikt, op elk moment zonder kennis­geving te wijzigen. Beperkingen of uitslui­tingen van garanties worden niet toegestaan door sommige staten, waardoor boven­staande beperkingen mogelijk niet op u van toepassing zijn.

10. Beperking van aanspra­ke­lijkheid

Raadpleeg dit gedeelte voor informatie over de omstan­dig­heden waaronder Webfleet aanspra­kelijk is voor schade die wordt veroorzaakt door Webfleet-websites en content van Webfleet. De informatie in dit artikel heeft geen invloed op uw rechten die u uit hoofde van de toepas­se­lijke nationale wetgeving geniet.

Niets in deze gebruiks­voor­waarden sluit de aanspra­ke­lijkheid van Webfleet uit of beperkt die voor wat betreft overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid, fraude of bedrieg­lijke onjuiste weergave, of ten aanzien van de impliciete garanties in paragraaf 12 tot en met 15 van de Wet op de Verkoop van Goederen uit 1979 of de Wet inzake consu­men­ten­be­scherming uit 1987, of uw wettelijke rechten ten aanzien van ondeug­de­lijke producten of producten die niet voldoen aan de beschrijving of voor enige andere aanspra­ke­lijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt door toepas­selijk recht.

Onderworpen aan het boven­ver­melde en voor de volle omvang van de mogelijk­heden die het geldende recht biedt, zijn noch Webfleet noch zijn dochter­on­der­ne­mingen, leveran­ciers en/of onder­aan­nemers aanspra­kelijk jegens u of enige derde voor enige directe schade, speciale schade, incidentele schade, indirecte schade of gevolg­schade, waaronder winst­derving, verlies van zakelijke kansen, onder­breking van de bedrijfs­voering, schade hetzij in contract, onrecht­matige daad (waaronder nalatigheid), schending van een wettelijke plicht of die zich anderszins voordoen door of in verband met:

  • Het gebruik van de websites van Webfleet of het geen toegang hebben hiertoe;
  • Gebruik van of vertrouwen op enige content van Webfleet die is weergegeven op de websites van Webfleet;
  • Verloren gegane gegevens of informatie en dergelijke die het gevolg zijn van de toegang tot of het gebruik van de websites van Webfleet of het geen toegang hebben tot de websites en de content van Webfleet; of
  • Het gedrag van andere gebruikers (online of offline) of aanwe­zigheid bij een event van Webfleet.

Zelfs als Webfleet van de mogelijkheid van zulke schade op de hoogte is gesteld. U neemt volledige verant­woor­de­lijkheid voor uw gebruik van de websites en content van Webfleet. Uw enige maatregel tegen Webfleet voor het gebruik van de websites van Webfleet is stoppen met het gebruik van de websites van Webfleet.

We zullen niet aanspra­kelijk zijn voor enig verlies of schade veroorzaakt door een virus, opzet­te­lijke versperring van de toegang tot de server of ander techno­lo­gisch schadelijk materiaal dat uw compu­ter­ap­pa­ratuur, compu­ter­pro­gramma's, gegevens of ander bedrijfs­eigen materiaal kan infecteren als gevolg van het gebruik van de websites van Webfleet, of als u enige content downloadt van websites van Webfleet of van hieraan gekoppelde website.

Echter, als blijkt dat Webfleet aanspra­kelijk is jegens u voor schade of verlies dat op enigerlei wijze in verband staat met het (geen) toegang hebben tot en/of het (niet) kunnen gebruiken van de websites van Webfleet, bedraagt de totale aanspra­ke­lijkheid van Webfleet voor de websites van Webfleet voor één of meer claims niet meer dan US $350,00. Toepas­selijk recht zal mogelijk geen beperking of uitsluiting van aanspra­ke­lijkheid of incidentele of gevolg­schade toestaan, dus de boven­ge­noemde beperking of uitsluiting is mogelijk niet op u van toepassing.

Andere beperkingen of uitslui­tingen van aanspra­ke­lijkheid die van toepassing kunnen zijn op aanspra­ke­lijkheid als gevolg van de levering van enig(e) product(en) aan u, zullen worden vermeld in onze algemene voorwaarden op https://www.webfleet.com/nl_nl/webfleet/legal/terms/.

11. Toepas­selijk recht en bevoegd gerecht

Indien u een inwoner bent van de VS of Canada stemt u ermee in dat op deze gebruiks­voor­waarden en de content van Webfleet de wetgeving van de staat New York, VS, van toepassing is, zonder acht te slaan op de keuze van wettelijke bepalingen en dat alle geschillen, claims en gerech­telijke procedures die direct of indirect voortkomen uit of in verband staan met de gebruiks­voor­waarden van de content van Webfleet, afzon­derlijk worden beslecht zonder toevlucht te nemen tot enige procesvorm, en uitsluitend in de staats- of federale rechtbanken gevestigd in New York City, New York, VS.

Indien u buiten de VS of Canada woont, zijn alle geschillen, claims en gerech­telijke procedures die direct of indirect voortkomen uit de gebruiks­voor­waarden van de content van Webfleet onderworpen aan Nederlands recht, zonder rekening te houden met enige conflicten van wetbe­gin­selen die zouden resulteren in de toepassing van de wet van een ander rechts­gebied en worden ze uitsluitend beslecht door de gerech­te­lijke instanties in Amsterdam, Nederland. Het VN-verdrag uit 1980 inzake inter­na­ti­onale koopover­een­komsten van roerende zaken is niet van toepassing op de websites van Webfleet of deze gebruiks­voor­waarden en wordt bij dezen uitdruk­kelijk afgewezen.

12. Overig

Tenzij dit verboden is op grond van het toepas­selijk recht, moet enige vordering of claim die u mogelijk heeft ten aanzien van de websites van Webfleet worden ingediend binnen één (1) jaar nadat de claim of vordering ontstaat.

Het niet aandringen op of afdwingen door Webfleet van een strikte uitvoering van enige van de gebruiks­voor­waarden wordt niet beschouwd als afstand van enige bepaling of recht. Noch de handelwijze tussen de partijen, noch de handels­praktijk kan een wijziging vormen van de gebruiks­voor­waarden. Webfleet kan op elk moment zijn rechten en zijn plichten krachtens de gebruiks­voor­waarden overdragen aan een andere partij zonder kennis­geving aan u.

13. Scheid­baarheid

Indien enige bepaling in de gebruiks­voor­waarden als ongeldig wordt beschouwd, blijven de overige bepalingen afdwingbaar. Indien enige bepaling in de gebruiks­voor­waarden als onwettig, nietig of niet-af­dwingbaar wordt beschouwd, dan wordt die bepaling als scheidbaar beschouwd en blijven de overige bepalingen rechts­geldig en afdwingbaar.

14. Vragen of opmerkingen

Als u vragen, suggesties, klachten of opmerkingen heeft over de websites van Webfleet of deze gebruiks­voor­waarden, of als u om welke reden dan ook contact wilt opnemen met Webfleet, kunt u een e-mail sturen via https://www.webfleet.com/nl_nl/webfleet/support/.

Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

  • Gerichte adver­tenties
  • Analyse
  • Perso­na­li­satie
  • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.