Právní poučení

Seznam definicí

Výrobek
Každý výrobek Webfleet Solutions, který vám bude prodán.
Podmínky a ustanovení
Všeobecné podmínky a ustanovení společnosti Webfleet Solutions ve znění dostupném na adrese https://www.webfleet.com/cs_cz/webfleet/legal/terms/.
Podmínky používání
Tyto webové stránky s podmínkami používání produktů Webfleet Solutions.
Materiál třetích stran
Obsah, softwarové kódy, data, informace, funkce, další obsah a algoritmy licencované nebo jinak poskytnuté jinými subjekty než společností Webfleet Solutions.
Obsah společnosti Webfleet Solutions
Veškeré informace, texty, soubory, skripty, grafické prvky, fotografie, zvuky, hudba, videa, inter­ak­tivní vlastnosti, funkce nebo jiné obdobné materiály poskytnuté společností Webfleet Solutions.
Webové stránky společnosti Webfleet Solutions
Veškeré webové stránky poskytnuté společností Webfleet Solutions, které jsou vám přístupné bez předchozí registrace nebo přihlášení, zejména https://www.webfleet.com.
Uživatel
Kterýkoli uživatel webových stránek společnosti Webfleet Solutions.

1. Rozsah platnosti

Zjistěte, na co se vztahují naše podmínky používání a co zahrnují.

Tyto podmínky používání se vztahují na používání webových stránek společnosti Webfleet Solutions a vymezují práva, povinnosti a omezení při používání webových stránek společnosti Webfleet Solutions.

Tím, že budete pokračovat v používání webových stránek společnosti Webfleet Solutions, všechny tyto podmínky používání, včetně doplňků a dodatků k nim, přijímáte a jste povinni se jimi řídit.

Společnost Webfleet Solutions je oprávněna tyto podmínky používání kdykoli změnit, a to po předchozím oznámení i bez něj, s účinností od okamžiku umístění nového znění podmínek na webové stránky společnosti Webfleet Solutions. Pravidelně kontrolujte webové stránky společnosti Webfleet Solutions. Pokračující používání webových stránek společnosti Webfleet Solutions bude považováno za váš souhlas s aktua­li­zo­vaným zněním podmínek.

2. Všeobecné poznámky

Tato část poskytuje informace obecné povahy. Mají vám pomoci lépe pochopit účel těchto podmínek používání.

PŘEDTÍM, NEŽ ZAČNETE POUŽÍVAT WEBOVÉ STRÁNKY SPOLEČNOSTI Webfleet Solutions, PŘEČTĚTE SI TYTO PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ.

Webové stránky společnosti Webfleet Solutions provozuje buď společnost TT Telematics USA Inc., jste-li obyvatelem USA nebo Kanady, nebo Bridgestone Mobility Solutions B.V., pokud bydlíte kdekoli jinde.

Jste-li obyvatelem USA nebo Kanady, smluvními stranami těchto podmínek používání jste vy a společnost TT Telematics USA Inc., korporace regis­trovaná ve státě Delaware, se sídlem na adrese 100 Summit Drive, Burlington, MA 01803, USA; v ostatních případech jste smluvními stranami těchto podmínek používání vy a Bridgestone Mobility Solutions B.V., soukromá společnost s omezeným ručením, se sídlem v Amsterdamu na adrese Beetho­ven­straat 503, 1083 HK Amsterdam, Nizozemsko, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obchodní komorou v Nizozemsku pod číslem 61185787, které bylo přiděleno daňové identi­fi­kační číslo NL 8542.44.797.B01. (v obou případech Webfleet Solutions).

Tím, že vstupujete na webové stránky společnosti Webfleet Solutions nebo je používáte, potvrzujete, že jste si tyto podmínky používání přečetli, rozumíte jim a zavazujete se je dodržovat, včetně příslušných právních předpisů, bez ohledu na to, zda máte u společnosti Webfleet Solutions regis­trovaný účet či nikoli.

Pokud s těmito podmínkami používání nesou­hlasíte, webové stránky společnosti Webfleet Solutions nepou­ží­vejte. Na váš nákup produktu a/nebo služby Webfleet Solutions se mohou vztahovat další podmínky, včetně všeobecných obchodních podmínek https://www.webfleet.com/cs_cz/webfleet/legal/terms/, a může se stát, že budete vyzváni k tomu, abyste tyto další podmínky výslovně přijali. Tyto dodatečné podmínky mohou doplnit tyto podmínky používání, případně pokud jsou s těmito podmínkami používání v rozporu, budou těmto podmínkám používání nadřazeny.

Souhlasíte s tím, že každé oznámení, dohoda, sdělení nebo jiná forma komunikace, kterou vám společnost Webfleet Solutions zašle elektro­nicky během vašeho používání webových stránek společnosti Webfleet Solutions bude vyhovovat veškerým právním požadavkům na komunikaci.

Přestože zajištění přesnosti informací na webových stránkách společnosti Webfleet Solutions věnujeme velkou pozornost, nepřebírá za ně společnost Webfleet Solutions žádnou odpovědnost. Tyto webové stránky společnosti Webfleet Solutions a obsah Webfleet Solutions jsou poskytovány „tak, jak jsou“ a „tak, jak jsou k dispozici“. Webové stránky společnosti Webfleet Solutions můžeme čas od času aktua­li­zovat a kdykoli můžeme provést změnu obsahu Webfleet Solutions. Webové stránky společnosti Webfleet Solutions mohou obsahovat odkazy na určitý obsah Webfleet Solutions, který nemusí být v konkrétní zemi k dispozici nebo v ní nesmí být poskytován. Další informace získáte od našeho místního zástupce.

3. Omezení používání

Tyto podmínky vám umožní lépe pochopit, jak lze webové stránky společnosti Webfleet Solutions zákonně používat.

Webové stránky společnosti Webfleet Solutions a obsah Webfleet Solutions smíte používat pouze k legálním účelům. Zavazujete se, že na stahovaných, vytištěných nebo jinak získaných materiálech prostřed­nictvím webových stránek společnosti Webfleet Solutions nebudete pozměňovat žádná oznámení o vlastnickým právech ani je z nich nebudete odstraňovat. Zavazujete se, že nebudete pozměňovat, kopírovat, překládat, vysílat, předvádět formou představení, zobrazovat, šířit, vkládat do rámců, repro­du­kovat, znovu publikovat, stahovat, zobrazovat, přidávat, přenášet nebo prodávat žádný obsah dostupný prostřed­nictvím webových stránek společnosti Webfleet Solutions.

Nejste oprávněni: (i) upravovat, pozměňovat, editovat, slučovat či jinak měnit formát nebo pořadí, v němž jsou vám výsledky vyhledávání doručeny prostřed­nictvím webových stránek společnosti Webfleet Solutions, včetně úpravy, pozměňování, editování nebo jiných změn týkajících se ochranných známek, jež se zobrazují jakou součást výsledků vyhledávání; (ii) kombinovat, směšovat nebo slučovat výsledky vyhledávání s výsledky vyhledávání pomocí jiných vyhle­dá­vacích služeb, včetně Google Local Search; (iii) výsledky vyhledávání dále prodávat, uvádět na trh, sdružovat s jinými výrobky či službami, případně z nich jinak odvozovat jakékoli příjmy, a to přímo ani nepřímo, nebo jakékoli třetí straně dovolit, aby z výsledků vyhledávání odvozovala své příjmy; (iv) podnikat jakékoli kroky, jež by mohly znemožnit, bránit, zkreslovat nebo jinak narušovat schopnost společnosti Webfleet Solutions vypočíst reklamní příjmy generované výsledky vyhledávání.

Zavazujete se, že webové stránky společnosti Webfleet Solutions nebudete používat žádným způsobem, který by mohl narušovat práva třetích stran.

Zavazujete se, že nebudete používat žádné nástroje dolování dat, roboty, scraping (včetně screen scrapingu) nebo podobné nástroje sběru dat. Zavazujete se, že nepod­niknete žádné kroky, které by mohly ohrozit bezpečnost webových stránek společnosti Webfleet Solutions, způsobit jejich nepří­stupnost ostatním nebo jinak ohrožovat webové stránky společnosti Webfleet Solutions, případně obsah Webfleet Solutions.

Společnost Webfleet Solutions si vyhrazuje právo pozastavit nebo ukončit váš přístup na webové stránky společnosti Webfleet Solutions, pokud se společnost Webfleet Solutions bude na základě vlastního uvážení domnívat, že jste porušili tyto podmínky používání.

4. Duševní vlastnictví

Zjistěte, jakým způsobem je obsah webových stránek společnosti Webfleet Solutions chráněn autorským právem. Detailní informace ohledně adresy IP naleznete v části Duševní vlastnictví.

Veškeré předměty duševního vlastnictví týkající se webových stránek společnosti Webfleet Solutions jsou majetkem společnosti Webfleet Solutions, jejích přidru­žených společností a posky­to­vatelů licencí. Mezi tyto předměty patří (nikoli výlučně) materiály chráněné autorským právem, ochrannou známkou nebo patentovými předpisy. Veškeré ochranné známky týkající se výrobků nebo služeb a obchodní názvy (například název Webfleet Solutions a logo se dvěma rukama) jsou vlastněny, regis­trovány nebo licencovány společností Webfleet Solutions N.V. a jejími přidru­ženými společ­nostmi. Veškerý obsah na webových stránkách společnosti Webfleet Solutions je kolektivní dílo podle autor­sko­právních předpisů Spojených států nebo Nizozemska a jiných zemí a je zákonem chráněným majetkem společnosti Webfleet Solutions. Veškerá práva vyhrazena. Nic z obsahu těchto podmínek používání se nebude vykládat, jakoby vám byla udělena jakákoli licence k právům duševního vlastnictví.

5. Ochrana osobních údajů a soubory cookie

Podrobné informace o shromaž­ďování a používání osobních údajů na webových stránkách společnosti Webfleet Solutions a používání souborů cookies jsou uvedeny v našich Zásadách ochrany osobních údajů, které jsou formou odkazu začleněny do těchto podmínek používání. Chcete-li se o tom, jakým způsobem společnost Webfleet Solutions nakládá s vašimi osobními údaji, a o používání souborů cookie společností Webfleet Solutions dozvědět více, přečtěte si zásady ochrany osobních údajů společnosti Webfleet Solutions na našich webových stránkách https://www.webfleet.com/cs_cz/webfleet/legal/genera­l-da­ta­-pro­tecti­on-re­gu­lation/.

6. Webové stránky třetích stran

Webové stránky společnosti Webfleet Solutions mohou obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran, jež jsou zařazeny výhradně v zájmu usnadnění jejich používání. Společnost Webfleet Solutions tyto webové stránky třetích stran neschvaluje, nemoni­toruje ani nad nimi nemá kontrolu. Tyto stránky třetích stran mají vlastní podmínky používání a zásady ochrany osobních údajů. Pokud tyto odkazy použijete, opustíte naše webové stránky. Společnost Webfleet Solutions neodpovídá za obsah nebo zásady webových stránek třetích stran a na tyto webové stránky třetích stran přistu­pujete na své vlastní riziko.

7. Mobilní služby a přístup

V případě, že webové stránky společnosti Webfleet Solutions obsahují funkce, které jsou k dispozici pro některá mobilní zařízení nebo prostřed­nictvím připojení přes takové mobilní zařízení (např. tethering), berete na vědomí a souhlasíte s tím, že tato služba podléhá poplatkům vašeho posky­to­vatele a v některých případech i poplatkům za tethering. Ne všechny mobilní služby budou funkční pro všechny posky­to­vatele nebo výrobky.

8. Odškodnění

Zavazujete se, že společnost Webfleet Solutions, její přidružené společnosti, vedoucí pracovníky, členy statu­tárních orgánů, zaměstnance, obchodní zástupce, posky­to­vatele licencí a dodavatele odškodníte, budete hájit a chránit vůči všem nárokům, ztrátám, závazkům, výdajům, škodám a nákladům, včetně poplatků za právní zastoupení, vyplý­va­jícím z vašeho užívání webových stránek společnosti Webfleet Solutions, vašeho jednání v souvislosti s nimi nebo vašeho jednání ve vztahu k jiným uživatelům, nebo z jakéhokoli porušení těchto podmínek používání, libovolného zákona či práva jakékoli třetí strany, případně se shora uvedeným jakýmkoli způsobem souvi­se­jícím.

9. Zřeknutí se záruky

Věnujte prosím zvláštní pozornost této části. V této části zjistíte, v jakém rozsahu je společnost Webfleet Solutions odpovědná za provoz webových stránek společnosti Webfleet Solutions a za obsah Webfleet Solutions, který se na nich nachází.

Webové stránky společnosti Webfleet Solutions, včetně obsahu Webfleet Solutions a materiálů třetích stran nachá­ze­jících se na těchto webových stránkách společnosti Webfleet Solutions, jsou poskytovány „tak, jak jsou“ a bez záruk jakéhokoli druhu. V maximálním rozsahu povoleném zákonem odmítá společnost Webfleet Solutions veškeré záruky, výslovné či mlčky předpo­kládané, týkající se provozu webových stránek společnosti Webfleet Solutions a obsahu Webfleet Solutions.

Společnost Webfleet Solutions neposkytuje žádné záruky ani prohlášení ohledně zabezpečení webových stránek společnosti Webfleet Solutions. Berete na vědomí, že veškeré odesílané informace mohou být zachyceny neopráv­něnými třetími stranami a společnost Webfleet Solutions nemůže zaručit ani přislíbit žádné konkrétní výsledky plynoucí z používání webových stránek společnosti Webfleet Solutions. Společnost Webfleet Solutions nepro­hlašuje ani neručí za to, že webové stránky společnosti Webfleet Solutions budou v provozu bez přerušení nebo bez chyb, že případné chyby budou odstraněny nebo že se na webových stránkách společnosti Webfleet Solutions či na serveru, jehož prostřed­nictvím jsou k dispozici, nevyskytují viry či jiné škodlivé jevy.

V maximálním rozsahu povoleném zákonem neposkytuje společnost Webfleet Solutions žádné záruky ani prohlášení týkající se používání obsahu Webfleet Solutions na webových stránkách společnosti Webfleet Solutions z hlediska správnosti, přesnosti, přimě­ře­nosti, užitečnosti, spoleh­li­vosti ani jinak. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že obsah Webfleet Solutions stahujete nebo jinak získáváte na své vlastní riziko a budete výlučně odpovídat za vlastní používání a případné škody na svém zařízení, přes které přistu­pujete na webové stránky společnosti Webfleet Solutions, ztrátu dat nebo jinou škodu libovolného druhu, která může nastat. Společnost Webfleet Solutions si vyhrazuje právo kdykoli bez oznámení změnit libovolný obsah Webfleet Solutions i jiné položky používané nebo obsažené na webových stránkách společnosti Webfleet Solutions. Některé státy nepovolují omezení záruk nebo výjimky z nich, proto se shora uvedená omezení na vás nemusí vztahovat.

10. Omezení odpověd­nosti

V této části zjistíte, za jakých podmínek nese společnost Webfleet Solutions odpovědnost za poškození způsobená webovými stránkami společnosti Webfleet Solutions a obsahu Webfleet Solutions. Tato část nemá vliv na vaše práva plynoucí z platných závazných vnitrostátních právních předpisů.

Nic z toho, co je uvedeno v těchto podmínkách používání, nevylučuje ani neomezuje odpovědnost společnosti Webfleet Solutions za úmrtí nebo úraz, k němuž dojde na základě nedbalosti, podvodu nebo záměrně zkreslených prohlášení, případně ve vztahu k mlčky předpo­klá­daným zárukám uvedeným v článcích 12 až 15 zákona o prodeji zboží z roku 1979 nebo zákona o ochraně spotře­bitele z roku 1987, nebo vaše zákonná práva týkající se vadných výrobků nebo výrobků neodpo­ví­da­jících popisu, případně odpovědnost za jakýkoli jiný závazek, který podle příslušného práva nelze vyloučit nebo omezit.

S výhradou výše uvedeného nebudou v maximálním rozsahu povoleném příslušnými předpisy společnost Webfleet Solutions ani její přidružené společnosti, dodavatelé a/nebo subdo­da­vatelé odpovídat vám ani žádné třetí straně za žádné přímé, zvláštní, náhodné, nepřímé nebo následné škody, včetně ušlého zisku, ztráty zakázky, přerušení podni­ka­telské činnosti, škody, ať již smluvní nebo na základě deliktu (včetně nedba­lostního), porušení zákonné povinnosti nebo jinak, k nimž došlo na základě:

  • používání webových stránek společnosti Webfleet Solutions nebo nemožnosti přístupu na tyto stránky,
  • používání libovolného obsahu Webfleet Solutions zobra­zo­vaného na webových stránkách společnosti Webfleet Solutions nebo spoléhání se na tento obsah,
  • ztráty dat nebo informací a podobně v důsledku přístupu na webové stránky společnosti Webfleet Solutions, včetně obsahu Webfleet Solutions, jejich použití nebo nemožnosti přístupu na ně či jejich používání,
  • jednání jiných uživatelů (online i offline), případně účasti na akci společnosti Webfleet Solutions.

Tato ujednání platí i v případě, že byla společnost Webfleet Solutions na možnost vzniku takových škod upozorněna. Přebíráte plnou odpovědnost za vlastní používání webových stránek společnosti Webfleet Solutions a obsahu Webfleet Solutions. Vaším jediným opravným prostředkem vůči společnosti Webfleet Solutions ve vztahu k používání webových stránek společnosti Webfleet Solutions je možnost ukončit jejich používání.

Neodpo­vídáme za žádné ztráty ani škody způsobené virem, útokem DDoS nebo jiným techno­lo­gicky škodlivým materiálem, který může nakazit vaši výpočetní techniku, počítačové programy, data nebo jiný chráněný materiál na základě vašeho použití webových stránek společnosti Webfleet Solutions nebo stažení libovolného obsahu Webfleet Solutions, případně návštěvy libovolných souvi­se­jících webových stránek.

S ohledem na výše uvedené, pokud bude společnost Webfleet Solutions shledána vůči vám odpovědnou za jakoukoli škodu nebo ztrátu, která jakýmkoli způsobem souvisí s vaším přístupem na stránky společnosti Webfleet Solutions nebo jejich používáním, případně nemožností přístupu na ně nebo jejich používání, nebude souhrnná výše odpověd­nosti v rámci webových stránek společnosti Webfleet Solutions na základě žádného jednot­livého nároku ani v souhrnu překračovat částku 350 USD. Rozhodné právo nemusí povolovat omezení nebo vyloučení odpověd­nosti či náhodných nebo následných škod, takže výše uvedené omezení nebo vyloučení pro vás nemusí platit.

Je-li vám dodán libovolný výrobek či několik výrobků, mohou v důsledku takového dodání platit jiná omezení a vyloučení odpověd­nosti, která jsou uvedena v našich všeobecných obchodních podmínkách: https://www.webfleet.com/cs_cz/webfleet/legal/terms/.

11. Rozhodné právo a příslušný soud

Pokud máte trvalý pobyt na území USA nebo Kanady, souhlasíte s tím, že se tyto podmínky používání a obsah Webfleet Solutions ve všech ohledech řídí podle zákonů státu New York (USA), bez ohledu na případná kolizní ustanovení, a že veškeré spory, nároky nebo soudní pře přímo či nepřímo vyplývající z podmínek používání nebo obsahu Webfleet Solutions, případně s nimi související, budou řešeny indivi­duálně, bez připuštění jakékoli formy hromadné žaloby, a výlučně před státními a federálními soudy na území města New York City ve státě New York (USA).

Máte-li trvalý pobyt mimo území USA, budou se veškeré spory, nároky nebo soudní pře přímo či nepřímo vyplývající z podmínek používání nebo obsahu Webfleet Solutions, případně s nimi související, řídit nizozemským právem, bez ohledu na případná kolizní pravidla, která by vyplynula z použití práva jakékoli jiné jurisdikce, a budou řešeny výhradně soudy v nizozemském Amsterdamu. Webové stránky společnosti Webfleet Solutions ani tyto podmínky používání se neřídí Úmluvou OSN o meziná­rodním prodeji zboží z roku 1980 a její použití se tímto výslovně odmítá.

12. Různé

Pokud to nebude vyloučeno rozhodným právem, musí být každá žaloba nebo nárok, jež případně můžete ve vztahu k webovým stránkám společnosti Webfleet Solutions uplatnit, uplatněna do jednoho (1) roku od vzniku nároku či příčiny žaloby.

Skutečnost, že společnost Webfleet Solutions nebude trvat na důsledném plnění kterékoli z podmínek používání nebo takové plnění nebude vymáhat, se nebude považovat za zřeknutí se takového ujednání nebo práva. Na znění či platnost těchto podmínek používání nebude mít vliv průběh jednání mezi stranami ani obchodní praxe. Společnost Webfleet Solutions je oprávněna kdykoli bez oznámení postoupit svá práva a převést své povinnosti podle těchto podmínek používání na libovolnou třetí stranu.

13. Odděli­telnost

Bude-li některé ujednání těchto podmínek používání shledáno neplatným, zůstávají ostatní části těchto podmínek v plném rozsahu vymaha­telnými. Bude-li některé ujednání těchto podmínek považováno za nezákonné, neplatné nebo nevyma­ha­telné, bude na toto ujednání nahlíženo jako na oddělitelné a ostatní ujednání zůstávají v platnosti a plně vymahatelné.

14. Dotazy nebo připomínky

Budete-li mít jakékoli dotazy, návrhy nebo stížnosti týkající se webových stránek společnosti Webfleet Solutions nebo těchto podmínek používání, případně se budete na společnost Webfleet Solutions chtít obrátit z libovolného jiného důvodu, kontaktujte nás prosím e-mailem prostřed­nictvím webových stránek https://www.webfleet.com/cs_cz/webfleet/support/.