Autókövető megoldások

Fokozza a járműparkja átlát­ha­tó­ságát autókö­ve­téssel

Autókövető megoldások

Fokozza a járműparkja átlát­ha­tó­ságát autókö­ve­téssel

A valós idejű járműadatok segít­sé­gével mindig tudhatja, merre járnak a jármű­park­jához tartozó autók. A GPS-alapú autókövető megol­dá­sa­inkkal rugal­ma­sabban működ­tetheti jármű­parkját. Tervezze meg a munkákat az alapján, hogy melyik járművezető van a legközelebb az ügyfeleihez. Ismerje meg, hogyan javíthatja a jármű­ve­zetői telje­sít­ményt az üzemanyag-ha­té­konyság és a biztonság érdekében. Itt mindent megtudhat, amit az autókö­ve­tésről tudni szeretne.

Így segít Önnek az autókövetés

Felügyelje járműparkja autóit

Valós idejű adatokkal

Csökkentse a papírmunka mennyiségét

Az utak automatikus adminiszt­rá­ci­ó­jával

Erősítse meg a szállí­tá­sokat,

És hogy a jármű­ve­zetők mennyi időt töltenek az ügyfelekkel

Adjon megbízható várható érkezési időket

A kiváló minőségű ügyfél­szol­gálat érdekében

Optima­li­zálja az útvonal­ter­vezést

A hatékonyabb munka érdekében

Kövesse nyomon az üzemanyag-fel­hasz­nálást

A fogyasztási trendek azono­sí­tá­sáért és megol­dá­sáért

A Webfleet autókö­ve­té­sének főbb funkciói

Valós idejű helyadatok

A valós idejű autókö­ve­téssel teljes rálátása lesz a jármű­ve­zetői tartóz­kodási helyére. Szerezzen örömet ügyfeleinek a pontos, frissülő várható érkezési időkkel és a kézbesítési igazo­lá­sokkal. Ellenőrizze, hogy a jármű­ve­zetői megfe­lel­nek-e a munka­szü­ne­tekre és a munkaidőkre vonatkozó előírá­soknak.

real time location data
vehicle tracing

Autókö­vetési elemzések

Elemezze az utazási előzmé­nyeket, hogy azono­sít­hassa, hol lehet csökkenteni a költségeket. Tekintse meg a bejegy­zé­seket a jármű­ve­zetők munka­ide­jéről, hogy optima­li­zál­hassa a munkák útvonal­ter­ve­zését és ütemezését. Tekintse meg a járművek helyre vonatkozó adatait akár 90 napra vissza­me­nőleg, és értékelje az esetleges eltéréseket vagy mintákat.

Járműnek kijelölt területek

Hozzon létre geokerítést a tartóz­kodási helyek alapján az ügyfél telep­he­lyeitől a vállalat parkolójáig. Kapjon értesítést, ha egy autó belép egy megha­tá­rozott földrajzi területre, vagy elhagyja azt. Virtuális kerítés figyel­mez­te­té­sekkel kombinálva, amely segít, hogy naprakész lehessen a járműpark bizton­sá­gával kapcso­latban.

alerts areas
log book 2019 en mi

Útrögzítés

Egysze­rű­sítse az adminiszt­rációs folya­ma­tokat automatikus futás­tel­je­sít­mény-nyil­ván­tar­tással. Katego­ri­zálja gond nélkül a magán­jellegű és üzleti utakat. Óvja a jármű­ve­zetők adatait a digitális vezetési naplónkkal, hogy a magán­jellegű utak magán­jel­legűek maradjanak. Ezenfelül a jármű­ve­zetők adminiszt­rálni tudják a saját útjaikat.

Frissülő forgalmi információk és térképek

Legyen biztos benne, hogy a jármű­ve­zetői a legbiz­ton­sá­gosabb és legha­té­ko­nyabb útvonalakon haladnak a pontos forgalmi adatoknak köszön­hetően. Használja a TomTom-tér­ké­peket, a Google-tér­ké­peket vagy a műholdas térképeket. Segítsen a jármű­ve­ze­tőinek, hogy elkerüljék a forgalmi torló­dá­sokat, az építési zónákat és a rossz időjárási körül­mé­nyeket.

map view 02
dashboard 01

Átfogó jelentések

Kövesse nyomon járműparkja telje­sít­ményét jelen­tés­ké­szítő vezér­lő­pultok teljes válasz­té­kával. A Webfleet autókövető megoldásai biztosítják a kellő adatokat akkor, amikor a legnagyobb szükség van rájuk. Férjen hozzá a valós idejű és a korábbi üzemanyag-fel­hasz­nálás vagy a hátralévő vezetési idők adataihoz, és még sok minden máshoz.

A karban­tartás kezelése

Ütemezzen be rendszeres karban­tartást, hogy a járműparkja autói forga­lom­biztos állapotban maradjanak. A kilomé­ter-számláló valós idejű adatai segítenek megtervezni minden jármű szervi­ze­lését, így csökken az előre nem látható leállási idők és meghi­bá­so­dások kockázata, a költséges javítá­sokról nem is beszélve.

devices desktop 01 wide webfleet

Minden, amit tudni szeretne az autókö­ve­tésről

Hogyan működik az autókövető rendszer?

0
Ugrás a tartalomhoz

Egy autókövető rendszer segít­sé­gével a jármű­park­ke­zelők könnyedén tisztában lehetnek azzal, hogy hol tartóz­kodnak a járműpark autói. A rendszer GPS techno­lógiát alkalmaz, hogy folya­ma­tosan nyomon kövesse a jármű helyzetét és állapotát, így valós idejű adatokat biztosít arról, hogy merre jár az autó, és hogy hogyan teljesít. Ezzel a rendszerrel a jármű­park­ke­zelők biztosítani tudják, hogy a járműveik bizton­sá­gosak, és optimális üzemi állapotban vannak.

Mi az a járműkövető eszköz?

0
Ugrás a tartalomhoz

Ez az eszköz lehetővé teszi a flotta­ke­zelők számára, hogy valós időben nyomon kövessék üzleti járműveik tartóz­kodási helyét. A jármű­kö­ve­téshez GPS-eszköz telepí­tésére van szükség, amely a járműről adatokat továbbít a flotta­kezelő platformon belüli fiókba. A gyűjtött adatok közé tartozik a GPS-hely, a megtett távolság, a sebesség, az üzemanyag-fo­gyasztás, az üresjárati idő és az erőteljes fékezés.

Milyen előnyei vannak az autókövető rendszernek?

0
Ugrás a tartalomhoz

Az autókövetés egy felbe­csül­he­tetlen értékű eszköz a jármű­park­ke­zelők számára. A járműpark GPS-nyom­kö­vetője lehetővé teszi, hogy valós időben felügyeljék a járművek helyzetét, így gyorsan reagál­hatnak az esetleges problémákra és az utolsó pilla­na­tokban érkező megke­re­sé­sekre. Ennek eredmé­nye­képpen az autókövetés segít a jármű­park­ke­ze­lőknek, hogy időt és költségeket takarít­sanak meg, miközben gördülékeny ügyfél­él­ményt nyújtanak.

Mennyibe kerül az autókövetés?

0
Ugrás a tartalomhoz

Az autókövető rendszer ára a jármű­park­jától és annak igényeitől függ. A járművek száma például megha­tá­rozza, hogy hány GPS-nyom­követő eszközt kell besze­relnünk. Amikor a költségeken gondolkozik, figyelembe kell vennie az üzemanyag és az adminiszt­rációs idő megta­ka­rí­tását is.

Nyomon lehet követni a flottát mobil­al­kal­ma­záson keresztül is?

0
Ugrás a tartalomhoz

Egy olyan alkal­ma­zással, mint a Webfleet Mobile, a flotta­ke­zelők nyomon követhetik üzleti flottájuk minden járművét. Mobil­al­kal­ma­zá­sunkkal könnyedén irányít­hatja a flottát útközben is - tabletről vagy telefonról figyelheti a járműveket és gyorsan megta­lál­hatja a jármű­ve­ze­tőket. Annak érdekében, hogy a flották betart­hassák a szabályokat, a Webfleet Mobile a vezetési időkről is szolgáltat adatokat.

Kik használják az autókö­vetést?

0
Ugrás a tartalomhoz

A szállítási és logisztikai válla­la­toktól a vízve­ze­ték-sze­re­lőkig terjedően vállal­ko­zások széles köre alkalmazza az autókö­vetést, hogy a jármű­park­jukat hatéko­nyabban, produk­tí­vabban és fenntart­ha­tóbban kezelhessék. A GPS technológia haszná­la­tával a jármű­park­ke­zelők valós idejű adatokhoz férhetnek hozzá a járművek tartóz­kodási helyéről és a jármű­ve­zetők telje­sít­mé­nyéről.

Kérjen bemutatót

Tudja meg, hogyan segíthet a Webfleet vállal­ko­zá­sának.

Az Ön hozzá­já­rulása szükséges

Ebben a részben külső tartalom beágyazása történik innen: .

A tartalom megje­le­ní­té­séhez az alábbi cooki­e-ka­te­góriák haszná­la­tához való hozzá­já­rulás szükséges:

  • Célzott hirdetések
  • Analitikai
  • Személyre szabás
  • Nélkü­löz­he­tetlen

További részle­tekért tekintse meg az adatvédelmi szabály­za­tunkat. Ha tudni szeretné, hogy a ###vendor_name### hogyan dolgozza fel az adatait, kérjük, tekintse meg az adatvédelmi szabály­za­tukat.