Jogi információk

Cooki­e-p­re­fe­renciák

A cookie-król

Mik azok a cookie-k?
A cookie egy szövegfájl, amelyet a számí­tó­gépre, illetve a számí­tó­géphez csatla­koz­tatott mobil­esz­közre vagy egyéb eszközre helyez a rendszer.
Milyen cooki­e-fajták vannak?
Különféle cookie-k léteznek. A funkci­o­nális cookie-k elhelye­zé­sével bizto­sítható a weboldal megfelelő működése.
A funkci­o­nális cookie-kon kívül olyan cookie-k is vannak, amelyek relevánsabb webélményt bizto­sí­tanak, és releváns hirde­té­seket mutatnak. A fenti cooki­e-be­ál­lí­tá­sokban ki- és bekap­csol­hatja a cookie-kat és a beállí­tá­sokat, amelyeket arra használunk, hogy tartal­ma­inkat és hirde­té­se­inket releván­sabbá tegyük az Ön számára. Ezekről a cookie-król és beállí­tá­sokról további információt alább talál.
Funkci­o­nális cookie-k
A Webfleet webol­da­laknak és szolgál­ta­tá­soknak azért szükséges infor­má­ciókat tárolnia és lekérnie, hogy Ön a kért szolgál­tatást vagy infor­má­ciókat kaphassa. Például a nyelvi beállításai és a bejelent­ke­zéshez használt felhasz­ná­lóneve. Ez funkci­o­nális cookie-kon keresztül történik. Ilyen infor­má­ció­tá­rolás és -lekérés csak akkor történik, ha Ön ilyen szolgál­tatást használ. Mivel ezekre a cookie-kra szükség van a weboldal megfelelő működéséhez és a szolgál­tatás nyújtásához, ezeket a rendszer elhelyezi az Ön eszközén. Emellett oldalana­li­tikai cookie-kat is használunk. A Google Analytics, a Piwik PRO, a MixPanel, a Adobe Target, a Hotjar és a Google Címkekezelő haszná­la­tával gyűjtött statisz­tikák alapján folya­ma­tosan fejlesztjük webol­da­lunkat.
Személyre szabási és hirdetési cookie-k és beállítások
Amikor a webol­da­lunkra látogat vagy a hirde­té­se­inket látja, szeretnénk, ha relevánsabb, személyre szóló élményt nyújt­hatnánk Önnek. Ehhez személyre szabási és hirdetési cookie-kat és beállí­tá­sokat használunk. Ezekkel a cookie-kkal infor­má­ciókat gyűjtünk érdek­lő­dé­séről, hogy ezek alapján sokkal személyre szabottabb élményt nyújt­hassunk az Ön részére. A következő cookie-kat és beállí­tá­sokat használjuk:
 • AdWords: Arra használjuk, hogy releváns hirde­té­seket tudjunk mutatni Önnek a Google keresőmotor haszná­la­takor, vagy kizárjuk Önt a Webfleet-hirdetések megte­kin­té­séből a Google felületein.
 • Google: a Webfleet a konverzió javítását valósítja meg a Google-on keresztül, amelynek keretében a felhasz­ná­lótól a platformra továbbítjuk a belső felek adatait (e-mail-cím, telefonszám, keresztnév, vezetéknév, utca és házszám) a webol­dal-szol­gál­ta­tá­saink kezelése céljából. Az infor­má­ciókat a személyes adatai védelme érdekében biztonságos SHA256-algo­rit­mussal/titko­sí­tással továbbítjuk, így korlátozva az adatai Google vagy bármely más harmadik fél általi felhasz­ná­lását.
 • DoubleClick: Arra használjuk, hogy releváns hirde­té­seket mutat­hassunk Önnek a webfleet.com weboldalán vagy más külső webol­da­lakon. A DoubleClick a Google tulajdona. Adatvé­del­müket ezen a hivat­ko­záson keresztül tekintheti meg: https://www.google.com/policies/privacy/
 • Facebook: Ahhoz, hogy a Facebookon az Ön számára releváns hirde­té­seket mutat­hassunk, egy Facebook-co­o­kie-t használunk. Ez a cookie akkor is az eszközére kerül, ha nem rendelkezik Facebook-fi­ókkal. Azzal, hogy megosztja érdek­lő­dését a Facebookkal, relevánsabb hirde­té­seket tudunk kínálni Önnek.
 • BlueKai: Arra használjuk, hogy releváns hirde­té­seket kínál­hassunk a BlueKai hálózatban.
 • Bing: Arra használjuk, hogy releváns hirde­té­seket tudjunk mutatni Önnek a Bing keresőmotor haszná­la­takor, vagy kizárjuk Önt a Webfleet-hirdetések megte­kin­té­séből a Bing felületein.
 • Linkedin: Arra használjuk, hogy releváns hirde­té­seket mutat­hassunk a LinkedIn oldalán, vagy kizárjuk Önt a Webfleet-hirdetések megte­kin­té­séből a LinkedIn felületein. A Webfleet a LinkedIn Analytics haszná­la­tával felhasz­nálói infor­má­ciókat is gyűjt a LinkedInen keresztül Önnek megje­le­nített hirde­té­se­inkkel kapcso­latban. Általános Linke­dIn-a­da­tokat kapunk azon felhasz­ná­lókról, akik látták a hirde­té­se­inket, ilyen információ például az iparág, a munkakör, a régió és a vállalat mérete. A cooki­e-a­da­tokkal együtt ezeket az adatokat arra használjuk, hogy mérjük az online kampányaink hatékony­ságát. Ha egy hirde­té­sünkre kattintva ellátogat Webfleet webol­da­la­inkra, látjuk a hirde­té­se­inkkel való inter­ak­cióját, és ezeket az infor­má­ciókat arra használjuk, hogy mérjük a telje­sít­mé­nyünket és fejlesszük a webol­da­la­inkat. Ezt az adatot a LinkedIn és a leány­vál­la­latai is megkapják, hogy segít­sé­gével megismerjék hirde­té­seink telje­sít­ményét (pl. ha letöltött egy tanulmányt vagy kitöltött egy kapcso­lat­tartási űrlapot a Webfleet weboldalon).
 • Pardot és Salesforce: Arra használjuk, hogy megtudjuk, mi érdekli üzleti ügyfe­le­inket, amikor a webol­da­lunkra látogatnak. Ezzel az infor­má­cióval üzleti ügyfe­le­inknek sokkal relevánsabb infor­má­ciókat kínálhatunk.
 • Lead Forensics: Szeretnénk tartalni a kapcsolatot a Telematikai webol­da­lunkat meglátogató üzleti látoga­tó­inkkal. Ehhez a Lead Forensics az IP-címből megszerzi az üzleti látogató válla­la­tának címét. Ezt az információt és a Telematikai webol­da­lunkon megte­kintett termékeket marketinges és értéke­sítési célokra használjuk fel.
Ha nem szeretné, hogy ezeket a cookie-kat az eszközére helyezzük, csak szüntesse meg a fenti cooki­e-be­ál­lítás belejölését, és mentse el a beállí­tásait.
Használ a Webfleet a cookie-kon kívül más techno­lógiát is?
A cookie-k képezik a fő módszert, de az információk tárolására és lekérésére időnként egyéb techno­ló­giákat is használnak, például fájlát­vitelt vagy webes API-kat (webes alkal­ma­zás­prog­ra­mozási interfészek), például, amikor egy Webfleet eszközt a számí­tó­gé­péhez csatla­koztat.

Az Ön hozzá­já­rulása szükséges

Ebben a részben külső tartalom beágyazása történik innen: .

A tartalom megje­le­ní­té­séhez az alábbi cooki­e-ka­te­góriák haszná­la­tához való hozzá­já­rulás szükséges:

 • Célzott hirdetések
 • Analitikai
 • Személyre szabás
 • Nélkü­löz­he­tetlen

További részle­tekért tekintse meg az adatvédelmi szabály­za­tunkat. Ha tudni szeretné, hogy a ###vendor_name### hogyan dolgozza fel az adatait, kérjük, tekintse meg az adatvédelmi szabály­za­tukat.