Jármű­park-op­ti­ma­li­zálás

Hozzon okosabb döntéseket

Elemezze az adatokat, és érjen el többet a Webfleet jármű­park-op­ti­ma­li­zálási megol­dá­sával. A Webfleet irányí­tó­pultja és jelentései értékes valós idejű infor­má­ciókat nyújtanak járműveiről, így mindent az irányítása alatt tarthat.

Jármű­park-op­ti­ma­li­zálási funkciók

KPI-k egy pillantás alatt

A Webfleet azonnali hozzáférést biztosít a KPI-khez, így valós időben optima­li­zál­hatja jármű­parkját. A szolgál­tatási, a terme­lé­kenységi és az üzemanyag-mu­tatók mind az Ön igényeinek megfelelően konfi­gu­rál­hatók. Ez lehetővé teszi a tendenciák észlelését, a telje­sít­mé­nyének össze­ha­son­lí­tását és a fejlesz­tendő területek azono­sí­tását.

untranslated
untranslated

Értékes betekintés

A Webfleet szerteágazó jelentési lehető­sé­geivel optima­li­zál­hatja a járműpark telje­sít­ményét. Ezek magukban foglalják az iparág legátfogóbb kész jelentéseit, amelyek részletes adatokat nyújtanak az egyes jármű­ve­zetők, a járművek és a teljes járműpark tevékeny­sé­géről. A testre­szabott jelen­té­sekkel kiemelheti a vállal­kozása számára fontos infor­má­ciókat. A jelentések automa­ti­kusan futtathatók vagy igény szerint letölthetők.

További információk a Webfleet jelen­té­seiről⁠

Azonnali értesítések

Amikor a megrendelés állapota megváltozik, a járműveinek karban­tar­tásra van szüksége, vagy előre megha­tá­rozott földrajzi területeket lépnek át, a Webfleet azonnali értesí­té­seket küld az irányí­tó­pultra.

untranslated

Minden, amit tudni szeretne a járműpark optima­li­zá­lá­sáról

Mi a járműpark optima­li­zálása?

0
Ugrás a tartalomhoz

A járműpark optima­li­zálása a jármű­park­ke­zelési ismereteket digitális megol­dá­sokkal ötvözi, hogy egysze­rű­sítse a munka­fo­lya­ma­tokat, csökkentse az üzemel­tetési költségeket, fokozza a terme­lé­keny­séget és növelje a közúti biztonságot. A járműpark optima­li­zálása kiaknázza a valós idejű és korábbi adatokban rejlő lehető­sé­geket, így átláthatóvá teszi vállal­ko­zását, és gyorsabban jobb döntéseket hozhat. Ez magában foglalja a telematikai és jármű­park­kezelő szoftverek integ­rá­lását.

Miért érdemes optima­li­zálnia jármű­parkját?

0
Ugrás a tartalomhoz

A műveletek feletti teljes körű ellenőrzés az egyik egyértelmű előnye. A járműpark optima­li­zálása megszünteti a megterhelő papírmunkát és a manuális feladatokat – a jármű­kar­ban­tartást, a megfe­le­lő­séget, az útvonal­ter­vezést és a jármű­ve­zetők által levezetett időt egyetlen irányí­tó­pultról kezelheti. Egy integrált jármű­park­ke­zelési rendszer lehetővé teszi, hogy nyomon kövesse a vállal­ko­zására jellemző KPI-okat, az üzemanyag-fo­gyasz­tástól kezdve a szállít­mányok becsült érkezési időpontján át a közúti biztonságig.

Hogyan optima­li­zál­hatja a járműparkot?

0
Ugrás a tartalomhoz

A járműpark optima­li­zálása a hatékony­ságról szól: a költségek csökkentése a terme­lé­kenység növelése mellett. A járműpark optima­li­zá­lá­sához a lehető legtöbbet kell kihoznia üzleti adataiból. Egy digitális jármű­park­kezelő rendszerrel elkerülheti az adatok tengerének kézi átvizs­gá­lását, így könnyedén gyors betekintést nyerhet. Szabaduljon meg az időrabló adminiszt­rá­ciótól, és összpon­to­sítson az olyan nagyobb feladatokra, mint az okosabb útvonalak tervezése és a jármű­ve­zetők oktatása az üzemanyag-ha­té­kony­ságra és a biztonságra.

A Webfleet jármű­park-op­ti­ma­li­zálási megoldása a követ­ke­zőkben segíti:

Betekin­tések

Az egyértelmű jelen­té­seket az összes releváns adattal együtt elemezheti.

Telje­sítmény ellenőrzése

Egy pillanat alatt ellen­őrizheti a járműpark telje­sít­ményét és a KPI-ket.

Azonnali értesítések fogadása

Legyen naprakész, bármerre is jár.

Hozzon okosabb döntéseket

Hozzon hatékony döntéseket a valós idejű információk alapján az üzleti hatékonyság javítása érdekében.

Kérjen bemutatót

Tudja meg, hogyan segíthet a Webfleet vállal­ko­zá­sának.