Jármű­park-op­ti­ma­li­zálás

Hozzon okosabb döntéseket

Elemezze az adatokat, és érjen el többet a WEBFLEET jármű­park-op­ti­ma­li­zálási megol­dá­sával. A WEBFLEET irányí­tó­pultja és jelentései értékes valós idejű infor­má­ciókat nyújtanak járműveiről, így mindent az irányítása alatt tarthat.

Jármű­park-op­ti­ma­li­zálási funkciók

KPI-k egy pillantás alatt

A WEBFLEET azonnali hozzáférést biztosít a KPI-khez, így valós időben optima­li­zál­hatja jármű­parkját. A szolgál­tatási, a terme­lé­kenységi és az üzemanyag-mu­tatók mind az Ön igényeinek megfelelően konfi­gu­rál­hatók. Ez lehetővé teszi a tendenciák észlelését, a telje­sít­mé­nyének össze­ha­son­lí­tását és a fejlesz­tendő területek azono­sí­tását.

untranslated
untranslated

Értékes betekintés

A WEBFLEET szerteágazó jelentési lehető­sé­geivel optima­li­zál­hatja a járműpark telje­sít­ményét. Ezek magukban foglalják az iparág legátfogóbb kész jelentéseit, amelyek részletes adatokat nyújtanak az egyes jármű­ve­zetők, a járművek és a teljes járműpark tevékeny­sé­géről. A testre­szabott jelen­té­sekkel kiemelheti a vállal­kozása számára fontos infor­má­ciókat. A jelentések automa­ti­kusan futtathatók vagy igény szerint letölthetők.

További információk a WEBFLEET jelen­té­seiről

Azonnali értesítések

Amikor a megrendelés állapota megváltozik, a járműveinek karban­tar­tásra van szüksége, vagy előre megha­tá­rozott földrajzi területeket lépnek át, a WEBFLEET azonnali értesí­té­seket küld az irányí­tó­pultra.

untranslated

A WEBFLEET jármű­park-op­ti­ma­li­zálási megoldása a követ­ke­zőkben segíti:

Betekin­tések

Az egyértelmű jelen­té­seket az összes releváns adattal együtt elemezheti.

Telje­sítmény ellenőrzése

Egy pillanat alatt ellen­őrizheti a járműpark telje­sít­ményét és a KPI-ket.

Azonnali értesítések fogadása

Legyen naprakész, bármerre is jár.

Hozzon okosabb döntéseket

Hozzon hatékony döntéseket a valós idejű információk alapján az üzleti hatékonyság javítása érdekében.

Kérjen bemutatót

Tudja meg, hogyan segíthet a WEBFLEET vállal­ko­zá­sának.