Webfleet jelentések

Az első számú online megoldás, amely összeköti Önt, jármű­ve­zetőit és járműveit

Webfleet jelentések

Az első számú online megoldás, amely összeköti Önt, jármű­ve­zetőit és járműveit

Csak azt tudja irányítani, ami mérhető. Szerencsére a Webfleet segít­sé­gével számos dolgot mérhet.

Meghall­gattuk ügyfeleink vissza­jel­zéseit, így pontosan tudjuk, mely információk a legfon­to­sabbak az Ön számára a jármű­ve­zetők és a járművek kezelése terén. Ezt a vissza­jelzést arra használjuk, hogy folya­ma­tosan javítsuk az adatokat a gyorsabb és intuitívabb felhasz­nálás érdekében. A Webfleet jelentései támogatást bizto­sí­tanak az üzemanyag-ha­té­kony­ságtól kezdve a jogszabályi előírások betartásáig, és segítenek a csúcs­mi­nőségű szolgál­ta­tás­nyúj­tásra összpon­to­sítani.

A hasznos jelentési funkciók, mint például az átfogó áttekintő jelentések lehetővé teszik a legfelső szintű nézet egyszerű megte­kin­tését anélkül, hogy külön-külön kellene végignéznie az egyes jelen­té­seket. Annak érdekében, hogy a szükséges infor­má­ciókat gyorsan elérje, azt javasoljuk, hogy válassza a az Önhöz hasonló ügyfeleink körében legnép­szerűbb jármű­park­ke­zelési jelen­té­se­inket.

Jármű­kö­vetési jelentések

Útjelentés (napi összegzés)

Gyors és átlátható áttekintést kaphat arról, hogy mikor, mennyi ideig és milyen gyakran használják járműveit.

 • A napi megtett távol­sá­gokat és a járműpark átlagát bemutató grafikon.
 • A napi vezetési időt és a járművek teljes használati idejét össze­ha­sonlító grafikon.
 • Átfogó össze­fog­lalás az utak számáról, a futás­tel­je­sít­ményről, a haszná­latról és az időtar­tamról, beleértve a vezetési és a várakozási időket.
 • Áttekintés a futás­tel­je­sít­ményről, a távolságról, az időtar­tamról, valamint a kezdési és befejezési helyről.
 • Az üzemanyag-fo­gyasztás részletei (ha támogatott, opcionális).
trip reports daily summary
ttb trip report logbook

Útjelentés (vezetési napló)

Megbízható automatikus menetnaplók a jármű­ve­zetők számára, amelyek megfelelnek a jogszabályi előírá­soknak.

 • Össze­fog­lalás a kiválasztott járműről a megha­tá­rozott időszakra.
 • Az egyes utak áttekintése, beleértve az utazás minden részletét.
 • Üzleti és magánutak százalékos aránya, amely segít gyorsan eldönteni, hogy a vezetési napló hasznos-e adózási szempontból.
 • A vezetési napló válto­zá­sainak részletes előzményei.

Útjelentés (részletes)

Könnyedén ellen­őrizheti járművei hatékony­ságát út közben.

 • A vezetési napló válto­zá­sainak részletes előzményei.
 • Útössze­foglaló a kiválasztott időszak összes járművéről.
 • Összegzés jármű­venként naponta.
 • Az utak napi számát bemutató idővo­nal-g­ra­fikon.
 • A címek kieme­lé­sének lehetősége a jelentésben, amikor azok kezdő és/vagy befejezési helyként jelennek meg.
ttb trip report detailed

Környe­zet­barát és biztonságos jelentések

A Webfleet CO2 Report

A Webfleet CO2 Report pontos áttekintést nyújt a járműparkja szén-di­o­xid-ki­bo­csá­tá­sáról. A TÜV által tanúsított módszertant alkalmazó megoldás részletes infor­má­ci­ókkal szolgál a járművei által termelt CO2 mennyi­sé­géről. A különböző szabá­lyo­zások, mint például a fenntart­ha­tó­sággal kapcsolatos vállalati beszá­mo­lásról szóló új EU-s irányelv (CSRD) előírá­sainak való megfelelés elősegítése mellett abba is betekintést nyújt, hogy járműparkja hogyan, hol és miért termel felesleges CO2-t.

Tudjon meg többet⁠
wf co2 report
ttb optidrive report

OptiDrive 360 jelentés

Ellenőrizze a jármű­ve­zetői telje­sít­ményt a biztonságos és környe­zet­barát vezetés terén.

 • A járművezető telje­sít­ménye grafikus áttekin­tésben.
 • Átlátható diagram, amely bemutatja a járművezető fejlődését az OptiDrive 360-változók szempont­jából az idő múlásával.
 • Átfogó össze­fog­lalók, amelyek bemutatják a távolságot, a vezetési időt és az üzemanyag-fo­gyasztást, valamint az OptiDrive 360-mutatók adatait.

Üzemanyag-fo­gyasztási jelentés

Ellenőrizze a járműpark járműveinek üzemanyag-fo­gyasz­tását, és kapjon gyors értesí­té­seket a kivételes esemé­nyekről.

 • Az üzemanyag-fo­gyasztás és a járműpark átlagát, valamint az üzemanyag-fo­gyasztás változását az idő múlásával a járműpark egészében bemutató vizuális grafikon.
 • Kiemeli az üzemanyag-fo­gyasztást, ha az meghaladja a megha­tá­rozható maximális küszöböt.
 • Az üzemanyag-fo­gyasztás utanként és 100 km-enként jelenik meg.
 • Az üzemanyag-fo­gyasztást a referen­cia­ér­tékhez viszonyítva l/100 km-ben és százalékban mérjük.
ttb fuel consumption report
ttb maintenance report

Karban­tartási jelentés

Értesí­té­seket kap, ha járművei további karban­tartási feladatokat igényelnek.

 • A lejárt, az esedékes és az elvégzett karban­tartási feladatok számát a kiválasztott időszakban megjelenítő vizuális diagram.
 • A karban­tartási feladatok összesítése az összes járműre és az egyes járművekre vonatkozóan.
 • Járművek szerinti áttekintés, amely bemutatja a határidő előtti/utáni időt vagy futás­tel­je­sít­ményt, az ütemezett dátumot, a karban­tartási feladat nevét, a feladat utolsó végre­haj­tá­sának idejét, valamint a feladat haladásának jelenlegi állapotát.

Munka­erő-me­nedzsment jelentések

Munka­idő-je­lentés (járművezető)

Legyen tájékozott a személyzet ledolgozott óráiról.

 • A járművezető telje­sít­ménye grafikus áttekin­tésben.
 • Átlátható diagram, amely bemutatja a járművezető fejlődését az OptiDrive 360-változók szempont­jából az idő múlásával.
 • Átfogó össze­fog­lalók, amelyek bemutatják a távolságot, a vezetési időt és az üzemanyag-fo­gyasztást, valamint az OptiDrive 360-mutatók adatait.
ttb working time report by driver
ttt order overview report

Megren­de­lés­át­te­kintő jelentés

Tudja meg, hogyan fejlődik a járműpark megren­delési terme­lé­kenysége.

 • A járműpark napi teljesített megren­de­lé­seinek átlagát és a napi eredményt százalékban megjelenítő vizuális grafikon.
 • A késedelmes és teljesített rendelések napi számát össze­ha­sonlító vizuális grafikon.
 • Átfogó össze­foglaló a járművek megren­de­lés­tel­je­sí­té­séről, beleértve a megren­de­lések számát, a megtett távol­sá­gokat és az érkezéseket – időben vagy késede­lemmel.
 • Megadhat egy küszöböt, amelyet meghaladva a megren­de­lések késedel­mesnek tekinthetők.
 • Az áttekin­tésben kiemelhetők a megrendelés helyszínére való késedelmes érkezések.

Jármű­ve­zetői munka­óra­számról szóló kivételi jelentés

Gyorsan megtudhatja, ha meghaladják a munka­óra­számot.

 • A kiválasztott határt meghaladó munka­óraszám az áttekin­tésben látható. A következők közül választhat: >4 óra, >6 óra, >8 óra, >10 óra, >12 óra, >16 óra és >20 óra.
 • Beállíthat egy további küszöb­ér­téket, amely a túlzott munka­óraszám kiemelésére szolgál az áttekin­tésben.
ttb driver working hours exception report

A 60,000 ügyfelei minden nap a Webfleet támoga­tására támasz­kodnak

Redujimos un 62% el número de eventos totales de conducción al mes
Alonso Naves Pelayo, Comandos del Norte

Kérjen bemutatót

Tudja meg, hogyan segíthet a Webfleet vállal­ko­zá­sának.

Az Ön hozzá­já­rulása szükséges

Ebben a részben külső tartalom beágyazása történik innen: .

A tartalom megje­le­ní­té­séhez az alábbi cooki­e-ka­te­góriák haszná­la­tához való hozzá­já­rulás szükséges:

 • Célzott hirdetések
 • Analitikai
 • Személyre szabás
 • Nélkü­löz­he­tetlen

További részle­tekért tekintse meg az adatvédelmi szabály­za­tunkat. Ha tudni szeretné, hogy a ###vendor_name### hogyan dolgozza fel az adatait, kérjük, tekintse meg az adatvédelmi szabály­za­tukat.