Webfleet-rappor­tering

Den førende online­løsning, der forbinder dig, dine chauffører og køretøjer.

Webfleet-rappor­tering

Den førende online­løsning, der forbinder dig, dine chauffører og køretøjer.

Du kan kun admini­strere, hvad du måler. Heldigvis kan du måle mange ting med Webfleet.

Baseret på vores kunders feedback ved vi, hvilken slags information der er vigtige for dem, der admini­strerer chauffører og køretøjer. Vi bruger feedbacken til konstant at forbedre dataene, så de bliver hurtigere og mere intuitive at bruge. Webfleets rapporter hjælper dig med at have styr på alt fra brænd­stof­forbrug til overhol­delse af lovkrav og hjælper dig med at bevare dit fokus på at levere kvali­tets­service.

Brugbare rappor­te­rings­funk­tioner, f.eks. med en omfattende oversigt, giver dig mulighed for nemt at se det øverste niveau af visningen uden at skulle klikke dig gennem alle rapporter hver især. Hvis du gerne vil have information så hurtigt som muligt, anbefaler vi et udvalg af vores mest populære flådesty­rings­rap­porter, der bruges af vores kunder – ligesom dig.

Rappor­tering af sporing af køretøj

Turrapport (daglig oversigt)

Få en hurtig og klar oversigt over, hvor længe og hvor ofte dine køretøjer bruges.

 • Graf, som viser de afstande, der køres pr. dag, samt flådens gennemsnit.
 • Graf, som sammen­ligner kørsels­tiden pr. dag med den samlede tid, hvor dine køretøjer var i brug.
 • En omfattende oversigt over antallet af ture, kilome­tertal, brug og varighed, herunder tider for kørsel og stilstand.
 • Oversigt over kilome­tertal, afstand og startsted/destination.
 • Detaljer om brænd­stof­forbrug (valgfri, hvis under­støttet).
trip reports daily summary
ttb trip report logbook

Turrapport (logbog)

Få pålidelige logbøger for dine chauffører, som overholder lovkrav.

 • Oversigt for det valgte køretøj for den valgte periode.
 • Oversigt for enkelte ture, som omfatter alle turdetaljer.
 • Erhverv­sture i forhold til private ture som en procentdel, der kan hjælpe dig med at beslutte, om din logbog er nyttig til skatte­formål.
 • Detaljeret historik over ændringer af logbogen.

Turrapport (detaljeret)

Se med lethed, hvor effektive dine køretøjer er ude på vejene.

 • Detaljeret historik over ændringer af logbogen.
 • En turoversigt for alle køretøjer inden for den valgte periode.
 • En oversigt pr. køretøj pr. dag.
 • En tidslinjegraf, der viser køretøjets ture pr. dag.
 • Mulighed for at fremhæve adresser i rapporten, når de vises som startsted og/eller destination.
ttb trip report detailed

Grøn og sikker rappor­tering

Webfleet CO2-rapporten

Webfleet CO2-rapporten giver dig et nøjagtigt overblik over din flådes CO2-udledning. Ved hjælp af en metode, der er certi­fi­ceret af TÜV, giver den detaljerede oplysninger om, hvor meget CO2 dine køretøjer producerer. Ud over at hjælpe dig med at opfylde kravene i forord­ninger som f.eks. EU's nye direktiv for virksom­heders bæredyg­tig­heds­rap­por­tering (CSRD) giver det dig også overblik over, hvordan, hvor og hvorfor din flåde producerer unødvendig CO2.

Få mere at vide⁠
wf co2 report
ttb optidrive report

OptiDrive 360-rapport

Få en klar visning af dine chaufførers præstation i forhold til sikker og miljø­mæssigt ansvarlig kørsel.

 • Chauf­før­præ­station vist i en grafisk oversigt.
 • Et oversku­eligt diagram viser chaufførens udvikling over tid ved hjælp af OptiDrive 360-vari­ab­lerne.
 • Omfattende oversigter viser oplysninger om afstand, kørselstid og brænd­stof­forbrug sammen med OptiDrive 360-indi­ka­tor­o­p­lys­ninger.

Rapport om brænd­stof­forbrug

Overvåg brænd­stof­for­bruget for din flådes køretøjer, og se nemt usædvanlige hændelser.

 • Visuelle grafer viser brænd­stof­for­bruget og flådens gennemsnit, samt hvordan brænd­stof­for­bruget udvikler sig over tid i flåden.
 • Fremhæver brænd­stof­for­bruget, når det overskrider en defineret maksimal tærskel­værdi.
 • Brænd­stof­for­bruget vises samlet pr. tur og pr. 100 km.
 • Brænd­stof­for­bruget måles i forhold til referen­ce­værdien i l/100 km og i procent.
ttb fuel consumption report
ttb maintenance report

Vedli­ge­hol­del­ses­rapport

Få besked, når der skal udføres vedli­ge­hol­del­ses­ar­bejde på dine køretøjer.

 • Visuelt diagram, som sammen­ligner antallet af overskredne, forfaldne og udførte vedli­ge­hol­del­ses­op­gaver for den valgte periode.
 • Oversigt over vedli­ge­hol­del­ses­op­gaver for alle køretøjer og for enkelte køretøjer.
 • Oversigt pr. køretøj viser tiden eller kilome­ter­tallet op til/efter forfalds­datoen, den planlagte dato, vedli­ge­hol­del­ses­op­gavens navn, hvornår opgaven sidst blev udført samt den aktuelle status for den pågældende opgave.

Admini­stra­tions­rap­por­tering for arbejds­styrke

Arbejds­tids­rapport (efter fører)

Hold dig informeret om dit personales arbejds­tider.

 • Chauf­før­præ­station vist i en grafisk oversigt.
 • Et oversku­eligt diagram viser chaufførens udvikling over tid ved hjælp af OptiDrive 360-vari­ab­lerne.
 • Omfattende oversigter viser oplysninger om afstand, kørselstid og brænd­stof­forbrug sammen med OptiDrive 360-indi­ka­tor­o­p­lys­ninger.
ttb working time report by driver
ttt order overview report

Ordre­over­sigts­rapport

Se, hvordan ordre­pro­duk­ti­vi­teten udvikler sig for din flåde.

 • Visuel graf, som viser flådens gennemsnit for fuldførte ordrer pr. dag og det daglige resultat som en procentdel.
 • Visuel graf, der sammen­ligner antallet af forsinkede ordrer med fuldførte ordrer pr. dag.
 • Omfattende oversigt over alle køretøjers ordre­per­for­mance, herunder antallet af ordrer, kørsel­s­af­stand og ankomst – til tiden eller forsinket.
 • Du kan definere en tærskel­værdi, ud fra hvilken en ordre betragtes som forsinket.
 • Den forsinkede ankomst på ordrepo­si­tionen kan fremhæves i oversigten.

Rapport om undtagelser for førers arbejdstid

Se hurtigt, hvor arbejds­tiden overskrides.

 • Arbejds­timer, som overskrider en angivet grænse, vises i oversigten. Du kan vælge mellem >4 timer, >6 timer, >8 timer, >10 timer, >12 timer, >16 timer, >20 timer.
 • Du kan angive yderligere en tærskel­værdi, som bruges til at markere for lang arbejdstid i oversigten.
ttb driver working hours exception report

Få en demon­stration

Se, hvordan Webfleet kan hjælpe din virksomhed.

Dit samtykke er påkrævet

I dette afsnit integreres eksternt indhold fra .

For at få vist indholdet skal du give dit samtykke til følgende cooki­e-ka­te­gorier:

 • Målrettet annoncering
 • Analyse
 • Tilpasning
 • Nødvendige

Du kan finde flere oplysninger i vores fortro­lig­heds­po­litik. Hvis du er inter­es­seret i, hvordan ###vendor_name### behandler dine data, skal du se deres fortro­lig­heds­po­litik.