Flådestyring til lastbiler

Lad Europas største leverandør af Telema­ti­cs-tje­nester frigøre din tid, så du kan fokusere på at udvikle din virksomhed. WEBFLEET, vores cloud­ba­serede flådesty­rings­løsning, giver dig alle de værktøjer, du behøver, for at overholde gældende regler, sørge for sikkerheden, forbedre effek­ti­vi­teten og sætte skub i produk­ti­vi­teten for virksom­hedens lastbiler og chauffører.

Flådestyring til lastbiler hjælper dig med at

Reducere omkost­ninger til brændstof og vedligehold

Booste produk­ti­vi­teten og træffe beslut­ninger hurtigere

Have overblik over fartskri­verdata og overhol­delse af regler

Holde chauf­fø­rerne på de sikreste ruter

Overvåge din flåde af lastbiler og trailere fra et enkelt interface

Se dine chaufførers effek­ti­vitet og understøtte forbed­ringer

Nøgle­funk­tioner i flådestyring til lastbiler

Dokumentér overhol­delse ét sted

WEBFLEET Tachograph Manager gør det nemmere at dokumentere overhol­delse af regler for både chauf­fø­rerne på vejene og folk på kontoret.

Tachograph Manager downloader alle påkrævede fartskri­verdata eksternt og giver samtidig downlo­ad­status for chauffør og køretøj, analyser og rappor­tering om chaufførens daglige aktiviteter og yderligere information i en simpel dashbo­ard-visning. Samtidig bliver inspek­tioner lettere, fordi alle jeres optegnelser arkiveres ét samlet sted.

Få mere at vide om WEBFLEET Tachograph Manager
deadlines dashboard
tachoshare remote downloading and archiving

Behold jeres nuværende fartskri­ve­r­a­na­ly­seud­byder

WEBFLEET TachoShare er et eksternt download- og arkive­rings­modul, som downloader fartskri­verdata fra jeres køretøjer på vejene og opretter forbindelse til jeres eksiste­rende fartskri­ve­r­a­na­ly­seud­byder*.

Du får fuld kontrol over, hvordan du bruger dine data, og hvem du deler dem med, fra et sikkert og tilgæn­geligt arkiv.

Få mere at vide om WEBFLEET TachoShare

Få flere opgaver fra hånden med optimeret planlægning

WEBFLEET leverer opdateret information om jeres chaufførers resterende kørsels­tider og hvile­pe­rioder. På den måde kan I holde jer opdaterede om, hvilke chauffører der har tilstræk­kelig kørselstid tilbage til at udføre det næste job.

Med resterende kørsels­tider kan I optimere ekspe­di­tions­pro­cessen og samtidig overholde overtræ­del­ses­an­mel­delser i realtid.

Få mere at vide om resterende kørsels­tider
fleet manager driver 01
truck pro8475 code scanning

Gør chauf­fø­rernes job lettere

PRO 8475 TRUCK Driver Terminal tilbyder lastbils­spe­cifik navigation, dedikerede inter­es­se­punkter for lastbiler og TomTom Traffic for optimale ruter og forventede ankomst­tider.

Ved at tilslutte WEBFLEET** kan du overvåge lastbi­lernes positioner, digita­lisere ordre­sty­ringen mellem chauf­fø­rerne og kontoret og modtage feedback og råd om køreadfærd i realtid. Enhedens åbne platform muliggør desuden tilpasning med en lang række forret­nings­pro­grammer, som f.eks. streg­ko­descanning og digitale signaturer, som bekræfter levering.

Få mere at vide om PRO 8475 TRUCK

Alle dine systemer arbejder sammen

WEBFLEET.connect API giver syste­min­te­gra­torer adgang til vores åbne platform, så de kan opbygge en lang række skræd­der­syede løsninger. Det kan være med til at fremme din virksomheds kompetencer på områder som rutean­gi­velse og -plan­lægning, trans­port­styring, CRM og meget mere.

Der findes også mange færdige løsninger i WEBFLEET App Center, som sikrer integration med admini­stra­tionens programmer og jeres PRO series Driver Terminals, f.eks. dæktryk- og tempe­ra­tu­rover­vågning.

Besøg WEBFLEET App Center
devices pro8 01 coldchain
office webfleet dashboard

Forbedring af sikkerheden på vejene og kørsel­sadfærd

I trans­port­sek­toren er chauf­fø­rernes sikkerhed på vejene noget af det vigtigste. WEBFLEET's enkle overblik over vedli­ge­hol­delsen af køretøjerne hjælper med at holde køretøjerne i god stand og øge sikkerheden på vejene.

OptiDrive 360 giver vigtig indsigt til både flådechefen og chaufføren ved at levere feedback før, under og efter hver tur.

Få mere at vide om OptiDrive

Lavere omkost­ninger med overvågning af brænd­stof­for­bruget

Ved at tilslutte lastbi­lernes FMS*** kan du overvåge brænd­stof­ni­veauet og -forbruget tæt med vores WEBFLE­ET-rapport om brænd­stof­forbrug. Det hjælper jer med at admini­strere ressourcer og optimere driftsom­kost­nin­gerne.

Få mere at vide om WEBFLE­ET-rap­por­tering
service truck
trucks rear 01

Overvåg alle dine aktiver og køretøjer på ét interface​

WEBFLEET Asset Tracking giver dig synlighed over dine aktivers position og brug. Fra et enkelt sted kan du på et øjeblik tjekke statussen på alle tilsluttede aktiver og køretøjer i din flåde. Dette hjælper dig med at bevare deres sikkerhed, værdi og effek­ti­vitet. Samtidig reduceres arbejds­mængden med automatiske processer og meddelelser.

Få mere at vide om WEBFLEET Asset Tracking

Hvad kan WEBFLEET gøre for din trans­port­flåde?

Boost din brænd­sto­f­ef­fek­ti­vitet med Webfleet Solutions og Bridgestone

Vores branche­partnere

Tilknyt­ninger

Integra­tions­partnere

wfs transport 4 pillars whitepaper

Sådan overlever du og får succes i trans­port­sek­toren

wfs transport 4 pillars whitepaper

Lær hvordan du håndterer fartskri­ver­re­gu­lering, øger produk­ti­vi­teten, forbedrer sikkerheden på vejene og sænker brænd­stof­for­bruget med denne praktiske håndbog.

Download e-bogen

Få en demon­stration

Se, hvordan WEBFLEET kan hjælpe din virksomhed.

* API er tilgængelig for tredje­part­s­ud­bydere, så de kan integrere deres tjenester.
** Kun forbindelse til WEBFLEET med en kompatibel LINK.
*** FMS: "Fleet Management Systems Interface" er et standar­di­seret interface, som giver adgang til køretøjsdata.