Flådestyring til lastbiler

Lad Europas største leverandør af Telema­ti­cs-tje­nester frigøre din tid, så du kan fokusere på at udvikle din virksomhed. Webfleet, vores cloud­ba­serede flådesty­rings­løsning, giver dig alle de værktøjer, du behøver, for at overholde gældende regler, sørge for sikkerheden, forbedre effek­ti­vi­teten og sætte skub i produk­ti­vi­teten for virksom­hedens lastbiler og chauffører.

Flådestyring til lastbiler hjælper dig med at

Reducer udgifterne

Ved at overvåge brændstof-, vedli­ge­hol­delses- og køreadfærd

Boost produk­ti­vi­teten

Med optimeret tidsplan­lægning, ruteplan­lægning og kommu­ni­kation

Overhold lovgiv­ningen

Med fartskri­ver­down­loads, arbejds­tider og digitale køretøj­s­ef­tersyn

Undgå ulykker

Ved at holde chauffører på de sikreste ruter og køretøjer i god stand

Vid, hvor alle dine aktiver er

Hele tiden via ét interface

Yd chauf­før­support

Med chauf­førco­a­ching i realtid

Nøgle­funk­tioner ved flådestyring for lastbiler

Dokumentér overhol­delse ét sted

Webfleet Tachograph Manager gør det nemmere at dokumentere overhol­delse af regler for både chauf­fø­rerne på vejene og folk på kontoret.

Tachograph Manager downloader alle påkrævede fartskri­verdata eksternt og giver samtidig downlo­ad­status for chauffør og køretøj, analyser og rappor­tering om chaufførens daglige aktiviteter og yderligere information i en simpel dashbo­ard-visning. Samtidig bliver inspek­tioner lettere, fordi alle jeres optegnelser arkiveres ét samlet sted.

Få mere at vide om Webfleet Tachograph Manager⁠
deadlines dashboard
tachoshare remote downloading and archiving

Behold jeres nuværende fartskri­ve­r­a­na­ly­seud­byder

Webfleet TachoShare er et modul til fjern­download og arkivering, der downloader fartskri­verdata fra dine køretøjer på farten og samtidig tilbyder tilslutning til din eksiste­rende tredje­part­s­ud­byder af fartskriveranalyse*.

Du får fuld kontrol over, hvordan du bruger dine data, og hvem du deler dem med, fra et sikkert og tilgæn­geligt arkiv.

Få mere at vide om Webfleet TachoShare⁠

Digitale køretøj­s­ef­tersyn for mere sikkerhed

Strømlin din overhol­del­ses­proces med Webfleet Vehicle Check App. Med tilpassede og forudindstillede tjeklister gør vores app det nemt for chauffører at udføre daglige køretøj­s­ef­tersyn og minimerer samtidig papir­ar­bejdet. Du kan desuden hurtigt identi­ficere og håndtere defekter.

Få mere at vide om Webfleet Vehicle Check⁠
predefined defects list
fleet manager driver 01

Få flere opgaver fra hånden med optimeret planlægning

Webfleet leverer opdateret information om jeres chaufførers resterende kørsels­tider og hvile­pe­rioder. På den måde kan I holde jer opdaterede om, hvilke chauffører der har tilstræk­kelig kørselstid tilbage til at udføre det næste job.

Med resterende kørsels­tider kan I optimere ekspe­di­tions­pro­cessen og samtidig overholde overtræ­del­ses­an­mel­delser i realtid.

Få mere at vide om resterende kørsels­tider⁠

Gør chauf­fø­rernes job lettere

PRO 8475 TRUCK Driver Terminal tilbyder lastbils­spe­cifik navigation, dedikerede inter­es­se­punkter for lastbiler og TomTom Traffic for optimale ruter og forventede ankomst­tider.

Ved at tilslutte Webfleet** kan du overvåge dine lastbilers placering, få digita­li­seret ordre­styring mellem dine chauffører og kontoret og modtage feedback og rådgivning om køreadfærd i realtid. Enhedens åbne platform giver også mulighed for tilpasning med et bredt udvalg af forret­nings­pro­grammer, f.eks. streg­ko­descanning og digitale signaturer som bevis for levering.

Få mere at vide om PRO 8475 TRUCK⁠
truck pro8475 code scanning
office webfleet dashboard

Forbedring af sikkerheden på vejene og kørsel­sadfærd

I trans­port­sek­toren er chauf­fø­rernes sikkerhed på vejene noget af det vigtigste. OptiDrive 360 giver vigtig indsigt til både flådechefen og chaufføren ved at levere feedback før, under og efter hver tur.

Webfleets enkle overblik over vedli­ge­hol­delsen af dine køretøjer hjælper dig med at holde dine lastbiler i god stand, øge trafik­sik­ker­heden og spare på repara­tions­om­kost­ninger.

Få mere at vide om OptiDrive⁠

Reducer dine omkost­ninger og bevis bæredyg­tighed med brænd­sto­fover­vågning

Via tilslutning til din lastbils FMS*** kan du på nært hold overvåge brænd­stof­ni­veauer og -forbrug. Webfleets rapport om brænd­stof­forbrug hjælper dig med at admini­strere ressourcer, optimere dine driftsom­kost­ninger og imple­mentere brænd­stof­be­spa­rende strategier for at forbedre flådens bæredyg­tighed. Indsigt i chauf­fø­rernes performance hjælper også dine chauffører med at imple­mentere mere effektive og omkost­nings­be­spa­rende kørestile.

Få mere at vide om Webfleet-rappor­tering⁠
service truck
trucks rear 01

Overvåg alle dine aktiver og køretøjer på ét interface

Webfleet Asset Tracking giver dig synlighed over dine aktivers position og brug. Fra et enkelt sted kan du på et øjeblik tjekke statussen på alle tilsluttede aktiver og køretøjer i din flåde. Dette hjælper dig med at bevare deres sikkerhed, værdi og effek­ti­vitet. Samtidig reduceres arbejds­mængden med automatiske processer og meddelelser.

Få mere at vide om Webfleet Asset Tracking og Webfleet Trailer


Bundles til lastbil- og busflåder

Ved du ikke, hvilke produkter der passer bedst til dine behov? Webfleet tilbyder bundle­løs­ninger, der giver dig alt, hvad du har brug for, i én pakke. En engangsin­stal­lation minimerer køretø­jernes nedetid og øger dit investe­rings­afkast

IMPACT

Brænd­stof­be­spa­relse og bæredyg­tighed
Reducer brænd­stof­for­bruget for at forbedre drift­s­ef­fek­ti­vi­teten og bæredyg­tig­heden.

TRUST

Nem overhol­delse
Integrer fartskri­ve­rad­mi­ni­stration, arbejdstid, chauf­fø­ri­den­ti­fi­cering og køretøj­s­ef­tersyn for stressfri overhol­delse.

TOTAL

Effek­ti­vitet og produk­ti­vitet
Optimer chauf­førkom­mu­ni­kation og end-to-end-styring af arbejds­gange for at få forbedret ydeevne.

Hvad kan Webfleet gøre for din trans­port­flåde?

Boost din brænd­sto­f­ef­fek­ti­vitet med Webfleet og Bridgestone

60.000 kunder nyder godt af Webfleet hver eneste dag

Vi kan dokumentere, at vi kører ordentligt
Dan Rueløkke, Elis Danmark
I Webfleet kan vi nemt trække rapporter ud til dokumentation og afrapportering.
Jan Ruben, Konica Minolta
Det er så brugervenligt.
, K. Hansen Transport AS

Få en demon­stration

Se, hvad du kan opnå for din trans­port­flåde med Webfleet

* API er tilgængelig for tredje­part­s­ud­bydere, så de kan integrere deres tjenester.
** Kun forbindelse til Webfleet med en kompatibel LINK.
*** FMS: "Fleet Management Systems Interface" er et standar­di­seret interface, som giver adgang til køretøjsdata.

Dit samtykke er påkrævet

I dette afsnit integreres eksternt indhold fra .

For at få vist indholdet skal du give dit samtykke til følgende cooki­e-ka­te­gorier:

  • Målrettet annoncering
  • Analyse
  • Tilpasning
  • Nødvendige

Du kan finde flere oplysninger i vores fortro­lig­heds­po­litik. Hvis du er inter­es­seret i, hvordan ###vendor_name### behandler dine data, skal du se deres fortro­lig­heds­po­litik.