Sporing af flådens antal kørte kilometer

Gør det mindre besværligt at admini­strere ture med digital sporing af antal kørte kilometer.

Vores digitale logbog over antal kørte kilometer hjælper dig med at opretholde nøjagtig og bruger­venlig sporing og admini­stration af antal kørte kilometer for virksom­hedens køretøjer, flåder af personbiler til erhvervs­formål og biler til samkørsel, samtidig med at du beskytter dine chaufførers datafor­tro­lighed.

Webfleet Logbook hjælper dig med at:

Oprette indivi­duelle chauf­før­pro­filer

til at admini­strere dine chauffører i køretøjer til samkørsel

Få en enklere flådestyring

for skatter, omkost­nings­styring og overhol­delse af HMRC

Reducere arbejds­byrden

med nøjagtig kilome­ter­tæl­ler­af­læsning direkte fra køretøjets kilome­ter­tæller1

Reducere dine chaufførers arbejds­byrde

med automatisk registrering af arbejds­re­la­terede ture og private ture

Bevise overhol­delse af skatte­regler

med pålidelige og nøjagtige data

Beskytte dine chaufførers privatliv,

når de bruger virksom­hedens køretøjer til personlige ture

Vigtige funktioner til sporing af flådens antal kørte kilometer

Automatisk registrering af ture

Turrap­porter og rapporter for sporing af antal kørte kilometer fra Webfleet kan bruges til dokumen­tation af antal kørte kilometer og i skatte­mæssige sammenhænge. Alt dette hjælper dig med at reducere din skatte­mæssige byrde og reducere den tid, du bruger på admini­stration af ture.

sporing af antal kørte kilometer til arbejds­re­la­terede ture
sælger, som bruger sporing af antal kørte kilome­tertal til arbejds­re­la­terede ture

Øget datasik­kerhed for chauffører

Vi tager databe­skyt­telse alvorligt. Derfor kan chauffører kun se oplysninger om deres egne ture, og virksom­heder har mulighed for at skjule sporing af arbejds­re­la­terede ture og private ture.

Opfyld HMRC-over­hol­delse

Vores automatiske løsning til sporing af antal kørte kilometer sikrer, at medar­bej­der­fordele beskattes korrekt. Dette hjælper også med overhol­delse af HM Revenue and Customs (HMRC) med henblik på revision, som kræver, at logbogen over antal kørte kilometer gemmes i mindst 5 år.

admini­stration af sporing af antal kørte kilometer
OptiDri­ve-in­di­kator

Feedback om køreadfærd

Chauf­fø­rer­scorer (OptiDrive) vises i både PRO Driver Terminal og Webfleet Logbook­-mo­bilappen. Dette hjælper chauffører med at køre sikkert og pålideligt på vejene, samtidig med at din virksomhed bevarer sit gode ry.

Bruger­venlig mobilapp

Chauffører kan admini­strere deres ture og sporing af antal kørte kilometer med den bruger­fo­ku­serede Webfleet Logbook­-mo­bilapp. Mens de er på farten, kan de ændre alle turdetaljer (f.eks. kontakt­person og formål med turen), tildele sig selv til tilgæn­gelige køretøjer, justere indstil­lin­gerne for kilome­ter­tæl­leren og få chauf­før­fe­edback (OptiDrive).

appbundle til sporing af antal kørte kilometer
flådens turrapport

Nøjagtige, pålidelige data

Kilome­ter­tæl­lerens data opdateres i realtid direkte fra køretøjets kilome­ter­tæller. Så når skatte­myn­dig­he­derne anmoder om dokumen­tation, kan du stole på, at dine rapporter er pålidelige. Din turrapport kan downloades når som helst i Webfleet eller i mobilappen.


Alt, hvad du har brug for at vide om overvågning af kilome­tertal

Hvad gør sporing af antal kørte kilometer?

0
Gå til indhold

Sporing af antal kørte kilometer er en overordnet betegnelse for at logge antal kørte kilometer i arbejds­sam­menhæng. Det kan gøres af flere forskellige årsager, herunder overhol­delse af lovgivning, af skatte­hensyn eller kørsels­godt­gø­relse til medar­bejdere. Det er en brugbar og i nogle tilfælde påkrævet funktion for flere forskellige virksom­heds­typer.

Alle de kilometer, en medarbejder kører i arbejds­sam­menhæng, bliver sporet og registreret. Dette kan gøres via en række forskellige systemer til sporing af antal kørte kilometer fra manuelle papir­ba­serede processer til Excel-reg­neark til digitale løsninger til sporing af antal kørte kilometer, som automa­ti­serer hele processen. Lad os se nærmere på den sidste mulighed.

Hvad er fordelene ved automatisk sporing af antal kørte kilometer?

0
Gå til indhold

Uanset om du er chauffør eller flådechef, er det sandsyn­ligvis ikke dit hovedansvar at holde styr på antal kørte kilometer. Derfor har du nok ikke lyst til at bruge lang tid på at udfylde papirer eller opdatere regneark for at admini­strere det.

Det er grunden til, at flere og flere virksom­heder nu begynder at benytte sig af automatisk sporing af antal kørte kilometer. Disse løsninger vil nøjagtigt håndtere admini­stra­tionen af antal kørte kilometer for din virksomheds køretøjer, reducere det manuelle arbejde og lade dig koncentrere dig om dine kerne­op­gaver.

Som virksomhed er det også dit ansvar at gemme nøjagtig dokumen­tation over antal kørte kilometer i arbejds­mæssig og privat sammenhæng for dine køretøjer. Hvis dette ikke overholdes, kan det medføre en straf i indkomstskat og en NIC-straf i klasse 1 baseret på eventuelle unøjagtige krav om antal kørte kilometer. Brug af en app til sporing af antal kørte kilometer med digital lagring hjælper dig med at undgå dyre bøder.

Hvordan fungerer en app til sporing af antal kørte kilometer?

0
Gå til indhold

Lad os sige, at du har en flåde af biler til samkørsel. Vores første­klasses app til sporing af antal kørte kilometer opretter en profil for hver af chauf­fø­rerne i din flåde. Chaufføren kan så admini­strere sine ture ved hjælp af mobilappen og nemt registrere nøgle­op­lys­ninger som formål med turen, det benyttede køretøj, kilome­ter­tæl­lerindstil­linger og meget mere. Nogle apps kan endda give feedback på kørestilen.

Kilome­ter­tæl­ler­da­taene opdateres så i realtid direkte fra køretøjets kilome­ter­tæller. Alle data fra turen kan så registreres, så flådechefen nemt kan tilgå dem under admini­stra­tionen af kilome­tertal og skatte­o­p­lys­ninger.

Hvorfor bruge en app til sporing af antal kørte kilometer i virksom­heden?

0
Gå til indhold

Kort sagt gør en kvali­tetsapp til sporing af antal kørte kilometer livet lettere for chauffører og flådechefer. Admini­stra­tionen forenkles, når flere af de manuelle opgaver automa­ti­seres. Det betyder, at både chauffør og chef kan dedikere al deres opmærk­somhed på andre essentielle opgaver, øge effek­ti­vi­teten og mindske stres­sni­veauet.

Det giver også ro i sindet at vide, at essentielle opgaver håndteres af et pålideligt og konsekvent system. Hvis og når skatte­myn­dig­heder ønsker at gennemgå dine registre for at sikre, at medar­bej­der­goder bliver korrekt beskattet, vil appens pålidelige sporing af antal kørte kilometer være utroligt praktisk. Endnu en vigtig opgave krydset af listen!

Som nævnt ovenfor giver nogle apps til sporing af antal kørte kilometer også feedback om, hvordan chaufføren kører. For eksempel tilbyder Webfleet Logbook chauf­før­fe­edback via OptiDrive 360-systemet, som registrerer essentiel køreadfærd såsom fartover­skri­delser, kørsels­hæn­delser, tomgang, brænd­stof­forbrug, konstant hastighed, kørsel uden motorkraft og meget mere. Disse data hjælper chaufføren med at arbejde mere sikkert, mere økonomisk og mere bæredygtigt på vejen.

Det er dog vigtigt at være opmærksom på, hvordan den app til sporing af antal kørte kilometer, du benytter, tager hensyn til chaufførens privatliv. For eksempel vil en kvali­tetsapp til sporing af antal kørte kilometer give chaufføren mulighed for at skjule rutetegning for køretøjet, hvis virksom­hedens bil benyttes til en privat tur. Du bør også sikre dig, at din appudbyder lagrer alle dine tur- og chauf­førdata på den sikrest mulige måde.

Hvad er den rette app til sporing af antal kørte kilometer for dig?

0
Gå til indhold

Behovet for funktioner i en app til sporing af antal kørte kilometer afhænger helt af typen af virksomhed. Måske skal du bare bruge de helt basale turdata, og måske skal du bruge noget dybere og mere indsigts­fuldt.

Uanset dine krav er det værd at huske på, at den vigtigste årsag til at bruge en app til sporing af antal kørte kilometer er at gøre livet lettere. Derfor er det altaf­gø­rende, at den app, du vælger til formålet, er udviklet med bruger­ven­lighed for øje. Find en app med et bruger­fo­ku­seret layout, som både du og dine chauffører har nemt ved at bruge, og som ikke vil kræve for meget ekstra tid hver dag.

Webfleet udviklede Webfleet Logbook­-appen for at hjælpe virksom­heder som din med at spore og admini­strere deres data om antal kørte kilometer mere effektivt. Hvis du gerne vil eliminere besværet fra turad­mi­ni­stration, vil vi hellere end gerne hjælpe dig med det. Kontakt en af vores eksperter i dag, og hør, hvad vi kan gøre for dig.

Hvad du skal bruge til Webfleet Logbook

LINK-enhed til sporing af køretøjer

Webfleet-abonnement

Webfleet Logbook­-mo­bilappen

1Kilome­ter­tæller rapporteret af CAN-til­sluttet enhed (LINK 610 eller LINK 710) i køretøjet.

Dit samtykke er påkrævet

I dette afsnit integreres eksternt indhold fra .

For at få vist indholdet skal du give dit samtykke til følgende cooki­e-ka­te­gorier:

  • Målrettet annoncering
  • Analyse
  • Tilpasning
  • Nødvendige

Du kan finde flere oplysninger i vores fortro­lig­heds­po­litik. Hvis du er inter­es­seret i, hvordan ###vendor_name### behandler dine data, skal du se deres fortro­lig­heds­po­litik.