Flådestyring til profes­sio­nelle salgs- og servi­ce­teams

Reducer omkost­nin­gerne, hold chauf­fø­rerne tilfredse, og maksimer effek­ti­vi­teten

Webfleet er en førende global udbyder af telema­tik­tje­nester, der giver dig de nødvendige værktøjer til at reducere flådeud­gifter, sørger for at chauffører er tilfredse og maksimerer effek­ti­vi­teten i dine teams. Vores Webfleet-løsning registrerer produk­ti­vi­teten i dine salgs- og servi­ce­teams og hjælper dig med at strømline driften i virksom­heden.

Webfleet hjælper dig med at

Reducere tiden, der bruges på flåde­ad­mi­ni­stration, så den kan anvendes til at fokusere på kerne­for­ret­ningen

Nå frem til dine aftaler til tiden med live-navi­gation og trafi­kop­lys­ninger

Få fuldført flere jobs med optimerede arbejds­gange for ordre­styring

Reducere udgifterne med under­ret­ninger om optimale ruter og vedli­ge­hol­delse

Fremme sikker kørsel ved at give chauffører værdifuld feedback

Overholde lokale love og bestem­melser med pålidelig og nøjagtig turrap­por­tering

Se vores profes­sio­nelle salgs- og servi­ce­løs­ninger

Flådestyring: Sporing af køretøjer i realtid

Webfleet giver dig et overblik over dine salgs- og servi­ce­teams' produk­ti­vitet i realtid. Vores system til sporing af køretøjer rapporterer præcist det antal aftaler, teammed­lemmer har gennemført, og den tid de har brugt bag rattet.

vehicle tracking right hand traffic
customer satisfaction

Nå frem til dine kunder til tiden

Vores flådesty­rings­løsning med profes­sionel navigation kombinerer et komplekst netværk af live-tra­fikdata og avancerede algoritmer, der hjælper dit team med at undgå trafikpropper. Resultatet? Dit team får bedre mulighed for at komme til deres møder til tiden.

Flådestyring: Nøjagtig turrap­por­tering

Med en PRO Driver Terminal eller med mobilappen Webfleet Logbook kan dit team let registrere antal kørte kilometer i privat eller erhvervs­mæssigt regi.  Turrap­porter fra Webfleet kan bruges som dokumen­tation for antal kørte kilometer og i skatte­mæssige sammenhænge, når skatte­myn­dig­he­derne anmoder om det.

wf desktop tablet mobilephone logbook en
fuel over time

Hold styr på dine flådeom­kost­ninger

Reducer de samlede ejerom­kost­ninger for dine køretøjer ved hjælp af detaljerede data direkte fra køretøjerne. Du kan for eksempel reducere risikoen for uventede funktionsfejl på køretøjer med automatiske under­ret­ninger om vedli­ge­hol­delse.

Hjælp dine medar­bejdere med at forbedre deres kørsel

Ansvarlig kørsel hjælper med at minimere brænd­stof­forbrug, vedli­ge­hol­delse og forsik­rings­præmier, hvilket reducerer de samlede omkost­ninger. Med OptiDri­ve-scorer giver Webfleet dig de oplysninger, der er nødvendige for at fremme sikker og økonomisk kørsel.

wf tracking truck optidrive
integration wf pro8 digital signature

Integrer alle dine virksom­heds­sy­stemer

Du kan nemt integrere andre forret­nings­pro­grammer med Webfleet for at få præcis den flådesty­rings­løsning, du har brug for. Du kan f.eks. synkro­nisere med CRM og faktu­re­rings­sy­stemer så du får et bedre overblik over essentielle data og derved reducerer admini­stra­tions­ar­bejdet.

Start din 3 måneders GRATIS prøve­pe­riode nu

Lær Webfleet at kende, Europas førende flådesty­rings­løsning

Se flere detaljer om vores profes­sio­nelle salgs- og servi­ce­funk­tioner

Investe­ringen har tjent sig ind i løbet af 6 til 9 måneder

Vil du vide, hvordan du reducerer udgifterne, øger effek­ti­vi­teten og bruger mindre tid på admini­stration? Book en demo, og find ud af, hvordan Webfleet kan hjælpe dig med at admini­strere dine profes­sio­nelle salgs- og servi­ce­teams.

Dit samtykke er påkrævet

I dette afsnit integreres eksternt indhold fra .

For at få vist indholdet skal du give dit samtykke til følgende cooki­e-ka­te­gorier:

  • Målrettet annoncering
  • Analyse
  • Tilpasning
  • Nødvendige

Du kan finde flere oplysninger i vores fortro­lig­heds­po­litik. Hvis du er inter­es­seret i, hvordan ###vendor_name### behandler dine data, skal du se deres fortro­lig­heds­po­litik.