Flådestyring til trans­portvirk­som­heder

Reducer omkost­nin­gerne, overhold lovgiv­ningen, og optimer sikkerheden

Webfleet, Bridge­stones prisbe­lønnede flådesty­rings­løsning og telema­ti­kud­byder, giver dig den trans­port­software, du har brug for til at reducere brænd­sto­fom­kost­ninger, forbedre effek­ti­vi­teten, overholde kravene og være mere sikker på vejen. Det frigør tid til at fokusere på at skabe vækst i din trans­portvirk­somhed.

Flådesty­rings­løs­ningen Webfleet hjælper dig med at

Reducere dine driftsom­kost­ninger

Admini­strere fartskri­verdata og overholde køretids­be­stem­melser

Boost produk­ti­vi­teten og planlæg arbejds­gange og logistik mere effektivt

Holde tidsplanen med de hurtigste og mest passende ruter

Tilskynde chauffører til at køre mere sikkert

Overvåge dine lastbiler, trailere og chauffører fra ét sted

Se vores løsninger til transport

Køretøjsad­mi­ni­stration

Se dine lastbiler og traileres positioner og anvendelse i realtid. Få adgang til avancerede køretøjsdata, f.eks. sporing og rutetegning, brænd­stof­forbrug, AdBlu­e-niveau, motortimer og meget mere. Få øjeblik­kelige advarsler om dit køretøjs tilstand, planlagte vedli­ge­hol­del­ses­op­gaver, lavt AdBlu­e-niveau og hændelser vedrørende diagno­stik­sy­stemet.

Mere om vores løsning til køretøjsad­mi­ni­stration
Trans­port­software til styring af køretøjer i realtid
Softwa­re­løs­ninger til chauf­førstyring

Chauf­førad­mi­ni­stration

Webfleet fjerner tidskræ­vende, manuelle opgaver fra dine chaufførers hverdag. Vi hjælper dine chauffører med at udføre deres arbejde, lige fra en dedikeret mobilapp til dine chauffører til chauf­fø­ri­den­ti­fi­kation, Active Driver Feedback og ruteplan­lægning. Digital ordre­styring øger produk­ti­vi­teten, mens køreadfærd og køretidsdata fremmer en mere sikker og effektiv præstation på farten.

Mere om vores løsning til chauf­førad­mi­ni­stration

Hjælp til overhol­delse af lovgivning

En komplet pakke af værktøjer til analyse og rappor­tering af overhol­delse i forbindelse med fartskriver og regler om køretid er med til at minimere omkost­ninger og byrden ved overhol­delse for dine teams på farten og på kontoret. Og bliv digital med køretøj­s­ef­tersyn, der er i overens­stem­melse med kravene fra Driver Vehicle Standards Agency (DVSA).

Mere om vores løsning til at understøtte overhol­delse af lovgiv­ningen
Support til overhol­delse for trans­portvirk­som­heder
Indsigt om brænd­stof­forbrug i realtid

Brænd­sto­f­ef­fek­ti­vitet

Med indsigt i realtid i brænd­stof­forbrug og køreadfærd, herunder tomgang og fartpilot, kan du træffe foran­stalt­ninger, der reducerer både omkost­ninger og CO₂-udled­ninger.

Mere om vores løsning til effektivt brænd­stof­forbrug

Optimering af arbejds­gange

Hold dig til de hurtigste ruter uden trafik, og få flere opgaver fra hånden med en PRO-navi­ga­tions­enhed og en dedikeret app til admini­stration af arbejds­gange. Opret forbindelse til Webfleet for at få alle de oplysninger, du har brug for om ordrer, chauffører og køretøjer. Kommuniker problemfrit med dit team på farten for bedre at admini­strere arbejds­gange og logistik og sikre et højere niveau af kunde­service med leveringer til tiden.

Mere om vores løsning til optimering af arbejds­gange
Logistiksoftware til trans­portvirk­som­heder
Integration af forret­nings­pro­grammer med trans­port­software

Tredje­part­s­in­te­gration

Du kan nemt integrere andre forret­nings­pro­grammer med trans­port­software fra Webfleet for at få præcis den løsning, du har brug for her og nu, samtidig med at du fremtids­sikrer dit system i takt med at din virksomhed vokser.

Flådesik­kerhed

Sæt sikkerheden højest i din flådestyring. Find ud af, præcis hvor dine køretøjer og chauffører befinder sig. Få indsigt i chauf­fø­rernes præsta­tioner, administrer træthed hos chauffører og tilgå lastbil­spe­cifik navigation for at beskytte dine lastbiler og anhængere. Intel­li­gente dashcam-vi­de­o­værk­tøjer, digitale køretøj­s­ef­tersyn, vedli­ge­hol­del­ses­ad­varsler: De hjælper alle med at forhindre ulykker og beskytter samtidig dig og dine chauffører mod falske krav.

Mere om vores flådesik­ker­heds­løsning
Logistiksoftware til trans­portvirk­som­heder

Se de trans­port­spe­ci­fikke funktioner i Webfleet

Webfleet Tachograph Manager

Download digitale data via fjernadgang for at forenkle overhol­delsen.

Få mere at vide⁠

Webfleet TachoShare

Modul til fjern­download og arkivering, så du kan holde styr på dine fartskri­verdata.

Få mere at vide⁠

Resterende kørsels­tider

Adgang i realtid til oplysninger om kørselstid.

Få mere at vide⁠

Webfleet Asset Tracking

Overvåg alle dine aktiver og køretøjer på ét interface

Få mere at vide⁠

Alt det, du skal vide om transport- og logistiksoftware

Hvad er trans­port­software?

0
Gå til indhold

Trans­port­software er også kendt som flådesty­rings­software. Denne software forenkler dine daglige flådesty­rings­op­gaver og eliminerer besværet med papir­ar­bejde. Den leverer også den indsigt i realtid, du har brug for til at træffe smarte virksom­heds­be­slut­ninger.

Hvordan fungerer trans­port­software?

0
Gå til indhold

Trans­port­software er designet til at hjælpe transport- og logistik­virk­som­heder med at admini­strere deres aktiviteter mere effektivt. Softwaren omfatter typisk funktioner som f.eks. ordre­styring, ordre­af­sen­delse, flådesporing og rappor­tering. Softwaren installeres og konfi­gu­reres til at opfylde en flådes specifikke virksom­heds­behov.

Hvad er fordelene ved logistiksoftware for trans­portvirk­som­heder?

0
Gå til indhold

Logistiksoftware hjælper trans­port­flåder med at fungere mere produktivt, effektivt, sikkert og bæredygtigt. Flådechefer kan nemt overvåge resterende køretid, så overhol­delse er problemfrit. Få adgang til og få vist alle dine vigtigste flådedata på et enkelt dashboard.

Hvor meget koster trans­port­software?

0
Gå til indhold

Prisen på trans­port­software afhænger af dynamikken i din flåde. Hvor mange køretøjer har du f.eks. i din flåde? Hvad er dine behov for sporing, navigation og rappor­tering? Webfleet-kunder kan spare op til 15 % på udgifterne til brændstof, så glem ikke at indregne besparelser på brændstof og admini­stra­tions­op­gaver. I gennemsnit ser vores kunder et investe­rings­afkast inden for 6-9 måneder.

Hvad er trans­port­t­e­le­matik?

0
Gå til indhold

Trans­port­t­e­le­matik er kombi­na­tionen af hardware og software, som forbinder en genstand (som f.eks. en lastbil) til internettet og gør det muligt at følge denne på afstand. Denne forbin­del­ses­mu­lighed gør det muligt at registrere køretøjsdata, herunder tilbagelagt rute, hastighed og accele­ration.

Hvordan fungerer trans­port­t­e­le­matik?

0
Gå til indhold

Med køretøjsdata i centrum for trans­port­t­e­le­matik er GPS-enheder monteret i lastbilerne i din flåde. Enhederne sender positionsdata om køretøjet tilbage til softwa­re­sy­stemet på dit kontor. Køretøjets position vises derefter tydeligt på et kort på din skærm, så du kan se, hvor jeres lastbiler er og spore deres status i realtid.

Hvordan kan telematik hjælpe virksom­heder inden for transport?

0
Gå til indhold

Telematik spiller en vigtig rolle i forhold til at øge produk­ti­vi­teten, forbedre sikkerheden og reducere brændstof- og vedli­ge­hol­del­ses­om­kost­ninger. GPS-drevet navigation hjælper dine chauffører med at holde sig på de hurtigste og sikreste ruter, så de undgår byggezoner, trafikpropper og dårlige vejrforhold. Telematik gør det nemmere at analysere køreadfærd som f.eks. accele­ration, hastighed og bremsning, som alle påvirker brænd­stof­for­bruget og køretøjets tilstand.

Investe­ringen har tjent sig ind efter gennem­snitligt 6 til 9 måneder

Vil du vide, hvordan vores flådesty­rings­løsning hjælper med at reducere drifts­ud­gifter for transport, booste produk­ti­vi­teten, optimere sikkerheden og overholde lovgiv­ningen? Bestil en demon­stration af trans­port­software, og find ud af det nu.

Dit samtykke er påkrævet

I dette afsnit integreres eksternt indhold fra .

For at få vist indholdet skal du give dit samtykke til følgende cooki­e-ka­te­gorier:

  • Målrettet annoncering
  • Analyse
  • Tilpasning
  • Nødvendige

Du kan finde flere oplysninger i vores fortro­lig­heds­po­litik. Hvis du er inter­es­seret i, hvordan ###vendor_name### behandler dine data, skal du se deres fortro­lig­heds­po­litik.