Det højeste niveau af trans­port­flå­destyring

Lad Europas førende udbyder af Telema­ti­cs-tje­nester maksimere effekten af din trans­portvirk­somhed. Webfleet udstyrer dig med alle de værktøjer, du har brug for til at overholde bestem­mel­serne, øge sikkerheden, forbedre effek­ti­vi­teten, booste produk­ti­vi­teten samt eliminere admini­strativt besvær.

Fuld pakke med værktøjer til overhol­delse af bestem­mel­serne

Tachograph Manager

Fuld pakke med værktøjer til overhol­delse af bestem­mel­serne

Webfleets Tachograph Manager gør det nemt at overholde bestem­mel­serne omkring chauf­fø­rernes køretid. Du får en komplet oversigt over downlo­ad­status for chauffør og køretøj i forhold til dit fastsatte skema, tydelige rapporter om sociale overtræ­delser og et sikkert arkiv til alle data.

 • Reducerer konse­kven­serne af overtræ­delser og bøder ved at dokumentere alle påkrævede oplysninger
 • Minimerer admini­strativt besvær med fjern­download
 • Gør inspek­tioner lettere ved at opbevare alle dine forteg­nelser på et sted

Behold din nuværende analy­seud­byder

Behold din nuværende analy­seud­byder

TachoShare, Webfleets modul til fjern­download giver dig styringen over, hvordan du bruger dine fartskri­verdata. Den kan let integreres med din eksiste­rende tredje­part­s­da­ta­a­na­ly­seud­byder, eller også kan du selv tilgå dataene for hurtigt at kunne træffe informerede beslut­ninger.

 • Giver valgfrihed i forhold til, hvordan du bruger dine fartskri­verdata
 • Giver synlighed i forhold til, hvilke køretøjer og chauffører der er opdaterede med downloads
 • Giver ingen forstyr­relser, da du ikke behøver at udskifte din analy­seud­byder, og der ikke er behov for lokal it-in­fra­struktur

Maksimer produk­ti­vi­teten, minimer omkost­nin­gerne

Resterende kørsels­tider

Maksimer produk­ti­vi­teten, minimer omkost­nin­gerne

Med Webfleet har du al den viden, du har brug for, lige ved hånden Dette centra­li­serede system opretter forbindelse til TomTom PRO 8275- og TomTom PRO 8275-Truck Driver terminals for at give dig fuldkommen adgang til din flåde på et hvilket som helst system med en komplet oversigt over optimale ruter, tilgæn­gelige chauffører og kommende skemaer. Resultatet? Gladere kunder, mere produktive chauffører og et højere afkast.

 • Hurtigere beslut­nings­pro­cesser med alle de vigtigste oplysninger lige ved hånden
 • Forbedrer ruteplan­lægning med dedikerede ruter til store køretøjer
 • Leverer mere præcise forventede ankomst­tids­punkter ved hjælp af trafi­ko­ver­vågning og opdaterer dine kunder

Forbedrer vejsik­ker­heden

Forbedrer vejsik­ker­heden

I trans­port­sek­toren er chauf­fø­rernes sikkerhed på vejene noget af det vigtigste. Webfleet er bygget til at minimere risikoen ved hvert trin i arbejds­pro­cessen. Den sørger for de sikreste ruter til dine chauffører og lader dig overvåge deres præstation for at fremme bedre kørsel.

 • Mindsker risikoen for uheld ved hjælp af HCV-spe­ci­fikke og forudin­stal­lerede ruter
 • Motiverer til forbed­ringer hos chauf­fø­rerne gennem OptiDri­ve-vej­led­nings­mo­duler
 • Skærer ned på repara­tions­om­kost­ninger med en enkel oversigt over vedli­ge­hol­delse af køretøjer

Webfleet stambog

60.000 kunder

ISO 27001-certi­fi­ceret

Dataop­be­varing, der opfylder GDPR-kravene

Egen forskning og udvikling

Åben arkitektur

Investe­ringen har tjent sig ind efter gennem­snitlig 6 til 9 måneder

Se, hvordan Webfleet kan hjælpe din virksomhed.

Dit samtykke er påkrævet

I dette afsnit integreres eksternt indhold fra .

For at få vist indholdet skal du give dit samtykke til følgende cooki­e-ka­te­gorier:

 • Målrettet annoncering
 • Analyse
 • Tilpasning
 • Nødvendige

Du kan finde flere oplysninger i vores fortro­lig­heds­po­litik. Hvis du er inter­es­seret i, hvordan ###vendor_name### behandler dine data, skal du se deres fortro­lig­heds­po­litik.