A legmagasabb szintű jármű­park­ke­zelés

Vegye igénybe Európa első számú telematikai szolgál­ta­tóját, és hozza ki a legtöbbet szállítási művele­teiből. A(z) Webfleet minden eszközt megad a szabá­lyoknak való megfe­le­léshez, a biztonság bizto­sí­tá­sához, illetve a hatékonyság és a terme­lé­kenység növeléséhez, továbbá a bonyolult adminiszt­rációs feladatokat is csökkenti.

Megfelelési eszközök teljes köre

Tachograph Manager

Megfelelési eszközök teljes köre

A(z) Webfleet Tachograph Manager szolgál­ta­tá­sával egyszerűen bizonyít­hatja a jármű­ve­zetők vezetési idejére vonatkozó szabá­lyo­zá­soknak való megfelelést. Teljes áttekintést kap a jármű­ve­ze­tőről és a járműről, az előre kijelölt ütemezéstől eltérően is letöltheti az adatokat, törölheti a közösségi jogsér­té­sekről szóló jelen­té­seket, és bizton­sá­gosan tárolhatja minden adatát.

 • Csökkentse a jogsértések és bírságok hatását a kötelező információk rögzí­té­sével
 • Minima­li­zálja az adminiszt­rációs terheket a távoli letöl­té­sekkel
 • Tegye egyszerűvé az ellen­őr­zé­seket, tartsa nyilván­tar­tásait egyetlen tárhelyen

Tartsa meg meglévő elemző szolgál­ta­tóját

Tartsa meg meglévő elemző szolgál­ta­tóját

A TachoShare, a(z) Webfleet távoli letöltési modulja segít­sé­gével Ön dönthet arról, hogy miként használja tachográfja adatait. Egyszerűen integ­rál­hatja meglévő harmadik féltől származó adatelem­ző­jével, vagy Ön maga is hozzáférhet az adatokhoz, hogy gyors és megala­pozott döntéseket hozhasson.

 • A döntés szabadsága – Ön dönt, hogyan használja a tachog­rá­fadatait
 • Átlát­ha­tóság – láthatja, mely járműveknél lettek már letöltve az adatok
 • Fennakadás elkerülése – nem kell elemzési szolgál­tatót váltania, nincs szükség helyi infor­ma­tikai infra­struk­túrára

Maxima­li­zálja a terme­lé­keny­séget, minima­li­zálja a költségeket

Hátralevő vezetési idők

Maxima­li­zálja a terme­lé­keny­séget, minima­li­zálja a költségeket

A(z) Webfleet segít­sé­gével minden tudnivaló kéznél van. Ez a közpon­to­sított rendszer össze­kap­csolható a TomTom PRO 8275 és a TomTom PRO 7350 jármű­ve­zetői termi­ná­lokkal, hogy mindig teljes mértékben hozzá­fér­hessen jármű­park­jához, és teljesen áttekint­hesse az optimális útvonalakat, az elérhető jármű­ve­ze­tőket és az ütemezést. Mik az eredmények? Elége­dettebb ügyfelek, terme­lé­ke­nyebb jármű­ve­zetők és a befektetés jobb megtérülése.

 • Gyorsabb döntés­ho­zatal – minden fontos információ azonnal áttekinthető
 • Javított útvonal­ter­vezés – külön teherautók részére is
 • Pontosabb becsült érkezési időpontok – közlekedés figyelése és ügyfelek tájékoz­tatása

Közúti biztonság javítása

Közúti biztonság javítása

A szállítási ágazatban kiemelt fontosságú annak biztosítása, hogy jármű­ve­zetői bizton­ságban legyenek az utakon. A(z) Webfleet segít­sé­gével minimálisra csökkentheti a kocká­za­toknak való kitettségét. A program a legbiz­ton­sá­gosabb úton tartja a jármű­ve­ze­tőket, és segít a telje­sít­ményük egyszerű nyomon követésében, ami jobb vezetésre biztatja őket.

 • Balesetek esélyének csökkentése – nehéz haszon­gép­jár­műkre tervezett és előre megszabott útvonalak haszná­la­tával
 • Jármű­ve­zetők javulásának ösztönzése – OptiDrive coaching modulok
 • Javítási költségek csökkentése – egyszerűen áttekintheti a jármű­kar­ban­tar­tá­sokat

A(z) Webfleet jellemzői

60,000 ügyfél

ISO 27001 tanúsítvány

A GDPR-nek megfelelő adattárolás

Belső kutatás-fej­lesztés

Nyílt archi­tektúra

A befektetés átlagosan hat–kilenc hónap alatt térül meg

Tudja meg, hogyan segíthet a Webfleet vállal­ko­zá­sának.

Az Ön hozzá­já­rulása szükséges

Ebben a részben külső tartalom beágyazása történik innen: .

A tartalom megje­le­ní­té­séhez az alábbi cooki­e-ka­te­góriák haszná­la­tához való hozzá­já­rulás szükséges:

 • Célzott hirdetések
 • Analitikai
 • Személyre szabás
 • Nélkü­löz­he­tetlen

További részle­tekért tekintse meg az adatvédelmi szabály­za­tunkat. Ha tudni szeretné, hogy a ###vendor_name### hogyan dolgozza fel az adatait, kérjük, tekintse meg az adatvédelmi szabály­za­tukat.