Munka­fo­lya­matok optima­li­zálása

Időben történő kiszállítás

Kapcsolja össze a(z) Webfleet eszközt egy PRO navigációs és jármű­park­kezelő eszközzel a feladatokra és a jármű­ve­ze­tőkre vonatkozó összes szükséges információ lekéréséhez. Kommu­ni­káljon zökke­nő­men­tesen jármű­ve­ze­tőivel a munka­fo­lya­matok jobb kezelése és az időben történő szállítások érdekében.

A(z) Webfleet munka­fo­lya­mat-op­ti­ma­li­zálása segít

Kiváló becsült érkezési időpontok

Optima­li­zálja a vezetési időt, és végezzen el több feladatot

Maradjon kapcso­latban jármű­ve­ze­tőivel, és alkal­maz­kodjon a váratlan helyze­tekhez

Csökkentse a jármű­ve­ze­tőket érő stresszt

Integráljon más üzleti alkal­ma­zá­sokat, hogy ideális munka­fo­lya­mat-kezelő rendszert biztosítson

Töltsön kevesebb időt adminiszt­rá­cióval

Key features

Könnyítse meg a jármű­ve­zetők munkáját

A PRO 8375 TRUCK jármű­ve­zetői terminál teher­au­tó-spe­ci­fikus navigációt, kimondottan teher­au­tókra vonatkozó érdekes pontokat és TomTom Traffic szolgál­tatást kínál az optimális útvonalak és becsült érkezési időpontok érdekében. Támogatja a munkaidő rögzítését, a digita­lizált megren­de­lés­ke­zelést, valamint a vezetési stílussal kapcsolatos tanácsokat.

További információ a PRO 8475 TRUCK-ról
pro 8475 truck front
van incar driver package 01

Kiváló becsült érkezési időpontok

A(z) Webfleet segít­sé­gével pontosabb becsült érkezési időpontokat adhat meg a TomTom díjnyertes közlekedési adatainak köszön­hetően. Mik a pontos becsült érkezési időpontok eredményei? A teherautói időben érnek az adott helyszínre, ezért Ön magabiz­to­sabban tervezhet, és több munkát végezhet el.

Professzi­o­nális teherautós navigáció

A teherautós navigáció a főutakat részesíti előnyben a kisebbekkel szemben, valamint elkerüli az éles kanyarokat. Teher­au­tó-spe­ci­fikus sebes­ség­fel­té­te­lezést használ, és figyelembe veszi az olyan hozzáférési korlá­to­zá­sokat, mint a magasság, a szélesség, a hosszúság és a veszélyes anyag szállítása. Mindez segít a becsült érkezési időpontok konzisztens betar­tá­sában.

Tudjon meg többet a professzi­o­nális navigá­cióról és a forgalomról
truck driver tunnel
wfdesktop pro8475 link710

Zökke­nő­mentes kommu­ni­káció

Egysze­rű­sítse a megrendelés munka­fo­lya­matát és takarítson meg időt azzal, hogy feladatokat és megren­delési utasí­tá­sokat küld az irodájából közvetlenül a járművezető PRO Jármű­ve­zetői termi­náljára. A terminál felolvassa az üzenetet, hogy elkerülje a járművezető figyelmének elterelését. Ön kapcso­latban marad a jármű­ve­ze­tővel, ezért dinamikusan reagálhat a váratlan eseményekre.

Optima­li­zálja az úton töltött időt

A hátralévő vezetési távolság funkció megmutatja, mely helyek érhetők el egy adott időszakban az útviszonyok és a jármű­ve­zetők hátralévő vezetési ideje alapján. Ez megaka­dá­lyozza az irreális feladatok kitűzését, és segít az időkereten belül maradni.

rdt 02
order optimisation

Egyszerű rende­lés­üte­mezés

A(z) Webfleet egyetlen kattintásra optima­li­zálja a megállókat az útvonal­ter­vezés, a jármű profilja, az ügyfél időablakai és a forgalom alapján. Ez csökkenti az úton töltött időt, segíti a tervezést, és javítja a helyszíni szolgál­ta­tá­sokat.

Üzleti folyamatok egy pillantás alatt

A(z) Webfleet folya­ma­tosan biztosít adatokat az üzleti folyamatok javításához. A helyszínen eltöltött időről, a megrendelés állapotáról, az út adatairól, a munkaidőről és a járművezető telje­sít­mé­nyéről kapott pontos információk segít­sé­gével – a számos egyéb tényezővel és számmal együtt – egyér­telműen meg tudja ítélni, hogy munka­vég­zé­sének mely területei igényelnek fejlesztést.

dashboard 01
ev van delivery pro8475 digital signature 01

Testre­szabható jármű­ve­zetői terminál

A PRO 8375 eszközt használva további módosí­tá­sokkal igazíthatja még inkább igényeihez a munka­fo­lya­mat-ke­zelést. Ez az eszköz olyan tevékeny­sé­geket kezel, mint a jármű­el­len­őr­zések és a szállítási adatok rögzítése vonal­kód-le­ol­va­sással, valamint tolató­kamera támogatása harmadik féltől származó alkal­ma­zá­sokkal kombinálva.

Integrálás más alkal­ma­zá­sokkal

Könnyedén integrálhat más üzleti alkal­ma­zá­sokat a(z) Webfleet megoldásába az Ön számára tökéletes megoldás létrehozása érdekében. Például szink­ro­ni­zálhat a CRM-mel és a számlázási rendsze­rekkel, hogy teljesebb képet kapjon az alapvető adatokról és csökkenteni tudja az adminiszt­rációs terheket.

wf integrate

Zwrot z inwestycji średnio w ciągu 6 do 9 miesięcy

Vegye fel a kapcsolatot az egyik szakértőnkkel!

Az Ön hozzá­já­rulása szükséges

Ebben a részben külső tartalom beágyazása történik innen: .

A tartalom megje­le­ní­té­séhez az alábbi cooki­e-ka­te­góriák haszná­la­tához való hozzá­já­rulás szükséges:

  • Célzott hirdetések
  • Analitikai
  • Személyre szabás
  • Nélkü­löz­he­tetlen

További részle­tekért tekintse meg az adatvédelmi szabály­za­tunkat. Ha tudni szeretné, hogy a ###vendor_name### hogyan dolgozza fel az adatait, kérjük, tekintse meg az adatvédelmi szabály­za­tukat.