Jármű­ve­ze­tő-ke­zelés

Biztosítsa jármű­ve­zetői számára a szükséges támogatást

A(z) Webfleet jármű­ve­ze­tő-ke­zelési megol­dá­sával jármű­ve­ze­tőinek nem kell többé az időigényes manuális felada­tokkal foglal­koznia, ami növeli a terme­lé­keny­sé­güket. A megoldás bizton­sá­gosabb és hatékonyabb vezetésre ösztönzi a jármű­ve­ze­tőket. Biztosítsa jármű­ve­zetői számára a szükséges támogatást, hogy a legmagasabb szinten telje­sít­hes­senek.

A(z) Webfleet jármű­ve­ze­tő-ke­zelési megoldása segít­sé­gével:

Jobban ráláthat jármű­ve­zetői telje­sít­mé­nyére

Zökke­nő­men­tesen kommu­ni­kálhat jármű­ve­ze­tőivel

Megfelelhet a jármű­ve­zetők munka­idő-e­lő­írá­sainak

Javíthatja a vezetési stílust

Növelheti a közúti biztonságot

Csökkentheti az adminiszt­ráció idejét és költségeit

A jármű­ve­ze­tő-ke­zelés legfon­tosabb jellemzői

Könnyítse meg a jármű­ve­zetők munkáját

A PRO 8375 TRUCK jármű­ve­zetői terminál teher­au­tó-spe­ci­fikus navigációt, kimondottan teher­au­tókra vonatkozó érdekes pontokat és TomTom Traffic szolgál­tatást kínál az optimális útvonalak és becsült érkezési időpontok érdekében. Támogatja a munkaidő rögzítését, a digita­lizált megren­de­lés­ke­zelést, valamint az aktív jármű­ve­zetői vissza­jel­zé­seket és tanácsokat.

További információ a PRO 8475 TRUCK-ról
pro 8475 truck front
pro 8375 front adf idling en

Telje­sítmény optima­li­zálása

A jármű­ve­zetők aktív jármű­ve­zetői vissza­jelzést kapnak a jármű­ve­zetői terminálon keresztül, így elejét vehetik az olyan rossz szokásoknak, amelyek üzemanyagot pazarolnak és növelik a káros­anyag-ki­bo­csátást. Ráadásul annak bizto­sí­tá­sával, hogy a munkatársai bizton­sá­gosan vezetnek az autópályán, fenntart­hatja vállalata jó hírnevét.

Vezetési és pihenési idő kezelése

A(z) Webfleet naprakész infor­má­ciókat nyújt a jármű­ve­zetők hátralévő vezetési és pihenő­ide­jéről. Így hatékonyan, pontos információk alapján tervezhet. Ez a megoldás segít a jármű­ve­ze­tő-ke­zelési és a feladat­ki­osztási folyamat optima­li­zá­lá­sában, miközben Ön továbbra is megfelel a jogsza­bá­lyoknak – hála a közösségi jogsér­té­sekről szóló valós idejű értesí­té­seknek.

További információk a hátralevő vezetési időről
rdt 01
analysis employees activities 02

Napi tevékeny­ségek elemzése

A Tachograph Manager megol­dá­sunkkal egyér­telműen látható az összes járművezető, és kiemelten szerepelnek az általuk elkövetett közösségi jogsértések is. Részletesen is megte­kintheti, mi okozta az egyes jogsér­té­seket, majd eldöntheti, milyen lépéseket kell tennie az üggyel kapcso­latban.

További információ a Webfleet Tachograph Managerről

Javítsa jármű­ve­zetői utcai biztonságát

A PRO sorozatú jármű­ve­zetői terminálunk teher­au­tó-spe­ci­fikus navigációt biztosít, amely segít­sé­gével a jármű­ve­zetők a legmeg­fe­lelőbb útvonalon maradhatnak. Eközben a(z) Webfleet felületén látható a jármű karban­tartási áttekintése, így egysze­rűbben tudja megőrizni teherautói jó állapotát, ezzel is tovább növelve a biztonságot.

truck driver tunnel

Zwrot z inwestycji średnio w ciągu 6 do 9 miesięcy

Szeretné javítani a vezetési stílust és az utcai biztonságot, miközben kevesebb időt tölt a jármű­ve­zetők kezelésével? Vegye fel a kapcsolatot az egyik szakér­tőnkkel!

Az Ön hozzá­já­rulása szükséges

Ebben a részben külső tartalom beágyazása történik innen: .

A tartalom megje­le­ní­té­séhez az alábbi cooki­e-ka­te­góriák haszná­la­tához való hozzá­já­rulás szükséges:

  • Célzott hirdetések
  • Analitikai
  • Személyre szabás
  • Nélkü­löz­he­tetlen

További részle­tekért tekintse meg az adatvédelmi szabály­za­tunkat. Ha tudni szeretné, hogy a ###vendor_name### hogyan dolgozza fel az adatait, kérjük, tekintse meg az adatvédelmi szabály­za­tukat.