A JÁRMŰPARK BIZTONSÁGA

Segítsen megvédeni a jármű­ve­zetőit, a teher­gép­ko­csikat és a lakosságot

Teremtsen biztonságos felté­te­leket az egész jármű­park­jában. A Webfleet bizton­ság­tech­nikai megoldásai valós idejű vezetői telje­sít­mény­in­for­má­ciókat valamint a kategó­ri­á­jában világelső teherautós navigációt és jármű­biz­ton­ságot kínálnak. Az intelligens videó­esz­közök segít­sé­gével megelőzheti a baleseteket és megvédheti magát és jármű­ve­zetőit a hamis vádaktól.

A Webfleet optima­li­zálja a járműpark biztonságát

Rászoktat a biztonságos vezetési stílusra

Megelőzheti baleseteket és növelheti a közúti biztonságot

Megvédheti Önt és jármű­ve­zetőit a hamis vádaktól

Mindig tudhatja, hogy éppen hol tartóz­kodnak járművei

Segít útra kész állapotban tartani járműveit

Támogatja jármű­ve­zetői jóllétét és a szabá­lyoknak való megfelelést

A jármű­park-biz­tonság főbb funkciói

Betekintés a vezetési telje­sít­ménybe​

Az OptiDrive 360 értékes betekintést nyújt a jármű­park­ke­ze­lőnek és a jármű­ve­ze­tőknek, valamint vissza­jelzést ad minden út előtt, alatt és után. Felügyeli a vezetési szokásokat – sebesség, kormányzás, fékezés és sebes­ség­tartás – és ezek alapján megvizs­gálja a potenciális veszély­for­rá­sokat és eldönti, hogy a sofőrnek szüksége van-e további tréningekre vagy képzésekre. További információ az OptiDrive 360-ról.

pro 7350 optidrive
wf mobile messages trip data pro 8475 truck front

Teher­au­tó-spe­ci­fikus navigáció

A TomTom Go Fleet alkal­ma­zással a sofőröket a legbiz­ton­sá­gosabb és legjobb útvonalakon tarthatja. A teher­gép­kocsi hossza és súlya alapján is megter­vezheti az utakat, így a sofőrök elkerül­hetik a keskeny utcákat és alacsony hidakat. Továbbá a veszélyes rakomá­nyokkal is kalkulálhat. A fáradt sofőrök pihenő­he­lyeket kereshetnek a PRO jármű­ve­zetői terminálok és a Work App segít­sé­gével.
Tudjon meg többet a Pro jármű­ve­zetői termi­ná­lokról és a Work App alkal­ma­zásról.

Jármű­ve­zetők fáradt­sá­gának kezelése

A Webfleet felületén megte­kintheti jármű­ve­zetői hátralevő vezetési idejét és pihenési időtartamát, így meggyő­ződhet arról, hogy sofőrjei kipihenik magukat mielőtt útnak indulnak. Mivel a vezetési idő automa­ti­kusan rögzítésre kerül, nem kell aggódnia a jelentések pontossága miatt. Az időben érkező értesí­té­sekkel elkerülheti a szabály­sze­gé­seket.Tudjon meg többet a Hátralevő vezetési időről és a Tachográf megol­dá­sokról

truck driver tunnel
desktop map trailer standstill

A pótkocsi biztonsága

Ha a teljes ellátási láncban nyomon követi termékeit, azzal nagyban hozzá­já­rulhat a lopások megelő­zé­séhez. Egyetlen felületen nyomon követheti és ellen­őrizheti teherautóit és pótko­csijait Értesí­té­seket kaphat ha járművei belépnek vagy elhagynak bizonyos területeket vagy ha illeték­telen mozgás észlelhető A pótkocsik ajtajainak helyzetét is nyomon követheti, így láthatja, ha azok váratlanul kinyílnak. Tudjon meg többet a Webfleet pótko­csi­kö­ve­tésről

Forga­lom­biztos járművek

A megfelelően karban­tartott járművek bizton­sá­go­sabbak. A Webfleet segít­sé­gével automa­tizált karban­tartási ütemter­veket készíthet. A járműkövető eszközeink mellett a Webfleet számos figyel­meztető rendszert is kínál, a jármű ütközésének észle­lé­sétől kezdve a motor meghi­bá­so­dá­sának jelzéséig. A Vechicle Check alkal­ma­zással minimálisra csökkentheti a papírmunkát, így több ideje marad, hogy a biztonságra összpon­to­sít­hasson. Tudjon meg többet a járművek karban­tar­tá­sáról és a Webfleet Vehicle Check alkal­ma­zásról.

vehicle check bundle

Visszahívás kérése

Beszéljen egy szakem­berrel, és ismerje meg, hogy vállal­kozása miként profitálhat a gépjár­mű­követő rendszer haszná­la­tából.