Bezpieczny Transport Między­na­rodowy

Chroń swoich kierowców, pojazdy i otoczenie

Stwórz odpowiednie warunki dla kultury bezpie­czeństwa transportu między­na­ro­dowego i krajowego w Twojej firmie. Rozwiązania z zakresu bezpie­czeństwa Webfleet zapewniają wgląd w dane na temat jazdy w czasie rzeczy­wistym, najlepszą w swoje klasie nawigację dla pojazdów ciężarowych oraz zabez­pie­czenie zasobów. Inteli­gentne narzędzia wideo pomagają unikać wypadków, chroniąc przy tym Ciebie i Twoich kierowców przed fałszywymi oskar­że­niami.

Transport między­na­rodowy z Webfleet staje się bezpiecz­niejszy

Zachęcaj do bezpiecznego stylu jazdy

Zapobiegaj wypadkom i zwiększ bezpie­czeństwo na drodze

Chroń swoich kierowców i firmę przed fałszywymi oskar­że­niami

Sprawdzaj dokładną lokalizację zasobów floty w dowolnym momencie

Utrzymuj pojazdy w sprawnym stanie

Zadbaj o zadowolenie kierowców i zgodność z przepisami

Kluczowe czynniki bezpiecznego transportu kołowego

Podgląd sytuacji w czasie rzeczy­wistym

Webfleet Video łączy nagrania z kamery samocho­dowej z danymi dotyczącymi jazdy, zapewniając pełen wgląd w zdarzenia drogowe. Kamera samochodowa wykorzy­stuje technologię sztucznej inteli­gencji do identy­fi­kacji ryzykownych zachowań kierowców i alarmuje ich w czasie rzeczy­wistym. Wideo na żądanie zapewnia dowód chroniący przed fałszywymi roszcze­niami ubezpie­cze­niowymi. Dowiedz się więcej o Webfleet Video

Bezpieczny transport zagraniczny
Bezpieczny transport krajowy

Wskaźniki dotyczące bezpiecznego transportu

OptiDrive 360 zapewnia informacje dla kierowników flot i kierowców oraz informacje zwrotne dla kierowców przed podróżą, w jej trakcie i po jej zakończeniu. Monitoruj takie zachowania jak przekra­czanie prędkości, ostre wchodzenie w zakręty i hamowanie oraz odczyty tempomatu, aby przeana­li­zować potencjalne ryzyko i zdecydować, czy kierowcy potrzebują szkoleń. Dowiedz się więcej o OptiDrive 360.

Nawigacja dla pojazdów ciężarowych

Prowadź kierowców po najbez­piecz­niej­szych i najbardziej ekono­micznych trasach dzięki TomTom GO Fleet. Planuj trasy w oparciu o wysokość i wagę pojazdu ciężarowego, aby kierowcy omijali wąskie ulice i niskie mosty. Uwzględniaj też przy tym wszelkie materiały niebez­pieczne przewożone przez kierowców. Zmęczeni kierowcy mogą znaleźć odpowiednie miejsca odpoczynku dzięki terminalom kierowcy PRO i aplikacji Work App.
Dowiedz się więcej o terminalach kierowcy PRO oraz aplikacji Work App.

Bezpieczny transport kołowy
Transport ciężarowy

Zarządzanie zmęczeniem kierowcy

Sprawdzaj pozostały czas jazdy i okresy odpoczynku kierowców w Webfleet, aby przed przydzie­leniem zadania mieć pewność, że dany kierowca jest wypoczęty. Czas jazdy jest rejestrowany automa­tycznie, więc możesz zaufać szcze­gó­łowemu rapor­to­waniu w celu zachowania zgodności z przepisami. Powia­do­mienia wysyłane na czas pomagają uniknąć naruszenia przepisów. Dowiedz się więcej o pozostałym czasie jazdy i rozwią­za­niach tachografu

Bezpie­czeństwo naczepy

Monito­ro­wanie pojazdów GPS i monito­ro­wanie zasobów na każdym etapie łańcucha dostaw pozwala zapobiegać kradzieży. Lokalizuj i monitoruj pojazdy ciężarowe i naczepy w jednym interfejsie. Otrzymuj alerty, gdy zasoby wjeżdżają do określonych stref lub opuszczają je, a także gdy zostanie wykryty ich nieau­to­ry­zowany ruch. Monito­rowany może być również status drzwi naczepy, więc dowiesz się, jeśli ktoś je nieocze­ki­wanie otworzy. Dowiedz się więcej o monito­ro­waniu naczep w Webfleet.

Bezpie­czeństwo w transporcie dzięki Webfleet
Ablikacja zwięk­szająca bezpie­czeństwo w transporcie

Sprawne pojazdy to bezpieczny transport kołowy

Dobrze utrzymane pojazdy są bezpiecz­niejsze. Zauto­ma­tyzuj planowanie przeglądów w Webfleet. W połączeniu z naszymi urządze­niami do monito­ro­wania pojazdów, Webfleet ostrzega o szerokiej gamie problemów – od wykrycia stłuczki pojazdu po objawy usterki silnika. Ogranicz biurokrację dzięki aplikacji Vehicle Check. Dzięki temu zaosz­czę­dzisz czas i będziesz w stanie lepiej skupić się na bezpie­czeń­stwie. Dowiedz się więcej o przeglądach pojazdów i Webfleet Vehicle Check.

Prewencyjne zarządzanie serwisem opon

Utrzymanie prawi­dłowego ciśnienia w oponach ma kluczowe znaczenie dla bezpie­czeństwa jazdy i długości drogi hamowania. System monito­ro­wania ciśnienia w oponach Webfleet TPMS sprawdza ciśnienie i temperaturę w oponach w czasie rzeczy­wistym, pomagając wykrywać wszelkie problemy, zanim doprowadzą do kosztownych napraw lub przestojów. Dowiedz się więcej o Webfleet TPMS.

Transport między­na­rodowy
transport security

Jak bezpieczne są Twoje ciężarówki na drodze?

transport security

Pobierz nasz e-book już dziś i uzyskaj przydatne wskazówki dotyczące zwiększenia bezpie­czeństwa floty pojazdów.

Pobierz

Wszystko, co musisz wiedzieć o bezpie­czeń­stwie floty trans­por­towej

Na czym polega bezpie­czeństwo floty trans­por­towej?

0
Przejdź do zawartości

Bezpie­czeństwo floty trans­por­towej obejmuje rozwój i wdrażanie praktyk z zakresu bezpie­czeństwa. Kompleksowy program bezpie­czeństwa floty obejmuje wszystkie aspekty operacji, od konserwacji pojazdów i szkolenia kierowców po bezpie­czeństwo pojazdów i planowanie tras oraz zleceń.

Dlaczego bezpie­czeństwo floty trans­por­towej jest ważne?

0
Przejdź do zawartości

Za bezpie­czeństwo na drodze odpowiadają zarówno kierowcy samochodów osobowych, jak i kierowcy ciężarówek i kierownicy flot. Dbanie o bezpie­czeństwo floty trans­por­towej pozwala zapobiegać wypadkom. Może również chronić organizację przed kosztownymi stratami i pogor­szeniem reputacji, nie wspominając już o problemach z zachowaniem zgodności z przepisami. Floty trans­portowe, w których obowiązują rygory­styczne zasady bezpie­czeństwa, mogą płacić mniejsze składki ubezpie­cze­niowe.

Jak Webfleet może zwiększyć bezpie­czeństwo Twojej floty trans­por­towej?

0
Przejdź do zawartości

Floty trans­portowe mogą poprawić bezpie­czeństwo, korzystając z oferowanego przez Webfleet systemu zarządzania flotą. Czy należy zaplanować konserwację i naprawę danego pojazdu? Którzy kierowcy mogą potrzebować dodatkowego szkolenia lub mentoringu z zakresu stylu jazdy? Z panelu nawiga­cyjnego do zarządzania flotą pojazdów, właściciele/kierownicy flot mogą czerpać informacje potrzebne do podej­mo­wania decyzji zwięk­sza­jących bezpie­czeństwo.

Jakie rozwiązanie do monito­ro­wania bezpie­czeństwa floty trans­por­towej oferuje Webfleet?

0
Przejdź do zawartości

Webfleet oferuje szeroką gamę rozwiązań dla flot trans­por­towych. Nasze profe­sjo­nalne urządzenia nawigacyjne, na przykład, pomagają kierowcom trzymać się najbez­piecz­niej­szych tras. Oferowana przez Webfleet aplikacja Vehicle Check ułatwia kierowcom przepro­wa­dzanie codziennych przeglądów, zapewniając sprawność pojazdów. Oferowany przez Webfleet System monito­ro­wania ciśnienia w oponach (TPMS) monitoruje ciśnienie w oponach i temperaturę, pomagając uniknąć uszkodzenia opon.

Poproś o kontakt telefo­niczny

Porozmawiaj ze specjalistą i dowiedz się, jakie korzyści dla Twojej firmy zapewniają rozwiązania do zarządzania flotą.

Wymagana jest Twoja zgoda

W tej sekcji treści zewnętrzne są pobierane z .

Aby wyświetlić treść, wymagana jest Twoja zgoda na następujące kategorie plików cookie:

  • Ukierun­kowane reklamy
  • Dane Analityczne
  • Perso­na­li­zacja
  • Niezbędne

Dalsze informacje znajdują się w naszej polityce prywatności. Jeśli interesuje Cię to, jak ###vendor_name### przetwarza Twoje dane, zapoznaj się z ich polityką prywatności.