BEZPIE­CZEŃSTWO FLOTY

Chroń swoich kierowców, pojazdy i otoczenie

Stwórz odpowiednie warunki dla kultury bezpie­czeństwa w ramach całej floty. Rozwiązania z zakresu bezpie­czeństwa Webfleet zapewniają wgląd w dane na temat jazdy w czasie rzeczy­wistym, najlepszą w swoje klasie nawigację dla pojazdów ciężarowych oraz zabez­pie­czenie zasobów. Inteli­gentne narzędzia wideo pomagają unikać wypadków, chroniąc przy tym Ciebie i Twoich kierowców przed fałszywymi oskar­że­niami.

Webfleet optyma­lizuje bezpie­czeństwo floty pojazdów

Zachęcaj do bezpiecznego stylu jazdy

Zapobiegaj wypadkom i zwiększ bezpie­czeństwo na drodze

Chroń swoich kierowców i firmę przed fałszywymi oskar­że­niami

Sprawdzaj dokładną lokalizację zasobów floty w dowolnym momencie

Utrzymuj pojazdy w sprawnym stanie

Zadbaj o zadowolenie kierowców i zgodność z przepisami

Kluczowe funkcje bezpie­czeństwa floty pojazdów

Podgląd sytuacji w czasie rzeczy­wistym

Webfleet Video łączy nagrania z kamery samocho­dowej z danymi dotyczącymi jazdy, zapewniają pełen wgląd w zdarzenia drogowe. Kamera samochodowa wykorzy­stuje technologię sztucznej inteli­gencji do identy­fi­kacji ryzykownych zachowań kierowców i alarmuje ich w czasie rzeczy­wistym. Wideo na żądanie zapewnia dowód chroniący przed fałszywymi roszcze­niami ubezpie­cze­niowymi. Dowiedz się więcej o Webfleet Video

Bezpieczna flota firmowa
Aplikacja zwięk­szająca bezpie­czeńśtwo floty

Wskaźniki dotyczące bezpiecznej jazdy

OptiDrive 360 zapewnia informacje dla kierowników flot i kierowców oraz informacje zwrotne dla kierowców przed podróżą, w jej trakcie i po jej zakończeniu. Monitoruj takie zachowania jak przekra­czanie prędkości, ostre wchodzenie w zakręty i hamowanie oraz odczyty tempomatu, aby przeana­li­zować potencjalne ryzyko i zdecydować, czy kierowcy potrzebują szkoleń. Dowiedz się więcej o OptiDrive 360.

Nawigacja dla pojazdów ciężarowych

Prowadź kierowców po najbez­piecz­niej­szych i najbardziej ekono­micznych trasach dzięki TomTom GO Fleet. Planuj trasy w oparciu o wysokość i wagę pojazdu ciężarowego, aby kierowcy omijali wąskie ulice i niskie mosty. Uwzględniaj też przy tym wszelkie materiały niebez­pieczne przewożone przez kierowców. Zmęczeni kierowcy mogą znaleźć odpowiednie miejsca odpoczynku dzięki terminalom kierowcy PRO i aplikacji Work App.
Dowiedz się więcej o terminalach kierowcy PRO oraz aplikacji Work App.

Poprawa bezpie­czeństwa floty
Większe bezpie­czeństwo kierowców

Zarządzanie zmęczeniem kierowcy

Sprawdzaj pozostały czas jazdy i okresy odpoczynku kierowców w Webfleet, aby przed przydzie­leniem zadania mieć pewność, że dany kierowca jest wypoczęty. Czas jazdy jest rejestrowany automa­tycznie, więc możesz zaufać szcze­gó­łowemu rapor­to­waniu w celu zachowania zgodności z przepisami. Powia­do­mienia wysyłane na czas pomagają uniknąć naruszenia przepisów.Dowiedz się więcej o pozostałym czasie jazdy i rozwią­za­niach tachografu

Bezpie­czeństwo naczepy

Monito­ro­wanie pojazdów i towarów na każdym etapie łańcucha dostaw pozwala zapobiegać kradzieży. Lokalizuj i monitoruj pojazdy ciężarowe i naczepy w jednym interfejsie. Otrzymuj alerty, gdy zasoby wjeżdżają do określonych stref lub opuszczają je, a także gdy zostanie wykryty ich nieau­to­ry­zowany ruch. Monito­rowany może być również status drzwi naczepy, więc dowiesz się, jeśli ktoś je nieocze­ki­wanie otworzy. Dowiedz się więcej o monito­ro­waniu naczep w Webfleet

Aplikacja do zarządzania flotą Webfleet
Zwiększanie bezpie­czeństwa samochodów i kierowców

Sprawne pojazdy

Dobrze utrzymane pojazdy są bezpiecz­niejsze. Zauto­ma­tyzuj planowanie przeglądów w Webfleet. W połączeniu z naszymi urządze­niami do monito­ro­wania pojazdów Webfleet ostrzega o szerokiej gamie problemów – od wykrycia stłuczki pojazdu po objawy usterki silnika. Ogranicz biurokrację dzięki aplikacji Vehicle Check. Dzięki temu zaosz­czę­dzisz czas i będziesz w stanie lepiej skupić się na bezpie­czeń­stwie. Dowiedz się więcej o przeglądach pojazdów i Webfleet Vehicle Check.

Prewencyjne zarządzanie serwisem opon

Utrzymanie prawi­dłowego ciśnienia w oponach ma kluczowe znaczenie dla bezpie­czeństwa jazdy i długości drogi hamowania. System monito­ro­wania ciśnienia w oponach Webfleet TPMS sprawdza ciśnienie i temperaturę w oponach w czasie rzeczy­wistym, pomagając wykrywać wszelkie problemy, zanim doprowadzą do kosztownych napraw lub przestojów. Dowiedz się więcej o Webfleet TPMS

Większe bezpie­czeńśtwo kierowców w trasie
transport security

Jak bezpieczne są Twoje ciężarówki na drodze?

transport security

Dowiedz się, jak możesz zwiększyć bezpie­czeństwo w całej flocie pojazdów.

Pobierz DARMOWY przewodnik

Poproś o kontakt telefo­niczny

Porozmawiaj ze specjalistą i dowiedz się, jakie korzyści dla Twojej firmy zapewniają rozwiązania do zarządzania flotą.