Obsługa zgodności

Zachowaj zgodność danych z tachografu i czasu jazdy bez zbędnego stresu.

Webfleet zapewnia pełny zestaw narzędzi umożli­wia­jących zachowanie zgodności z przepisami dotyczącymi danych z tachografu i czasu jazdy, pomagając oszczędzić kłopotów zarówno kierowcom w trasie, jak i pracownikom w biurze.

Dzięki funkcjom Webfleet zapew­nia­jącym zgodność z przepisami możesz:

zachować zgodność z przepisami dotyczącymi tachografów,

pobierać dane bez marnowania czasu kierowców w trasie,

ograniczyć stres związany z kontrolami,

zachować zgodność z przepisami dotyczącymi czasu pracy kierowców,

dotrzymać terminów urzędowych,

otrzymywać natych­mia­stowe powia­do­mienia o narusze­niach przepisów i ograniczyć koszty związane z karami.

Kluczowe funkcje

Dokumen­tacja zgodności z przepisami w jednym miejscu

Webfleet Tachograph Manager pobiera wszystkie wymagane dane z tachografu. Pokazuje również stan pobierania danych poszcze­gólnych pojazdów oraz raporty codziennych aktywności kierowców na przej­rzystym pulpicie. Usprawnia także inspekcje dzięki przecho­wy­waniu wszystkich danych w jedynym repozy­torium.

Dowiedz się więcej o Webfleet Tachograph Manager
deadlines dashboard
tachoshare

Nie musisz rezygnować z obecnej instytucji anali­zu­jącej tachografy.

Webfleet TachoShare to moduł zdalnego pobierania i archi­wi­zacji, który pobiera dane tachografów z pojazdów w trasie i zapewnia łączność z posiadanym oprogra­mo­waniem obecnej instytucji anali­zu­jącej tachografy1. Pozwala zachować pełną kontrolę nad sposobem wykorzy­sty­wania danych oraz wybrać osoby, którym mają być one udostęp­nione z bezpiecznego archiwum.

Dowiedz się więcej o Webfleet TachoShare

Zarządzaj czasem odpoczynku i czasem jazdy.

Uzyskaj dzienny i tygodniowy raport o pozostałych czasach jazdy, przydatny w razie doraźnego planowania i wysyłki oraz powia­do­mienia o narusze­niach reguł w czasie rzeczy­wistym. Pomaga to zopty­ma­li­zować planowanie wysyłek, zmaksy­ma­li­zować czas jazdy, zachować zgodność z przepisami dotyczącymi czasu jazdy i zmniejszyć prawdo­po­do­bieństwo kar pieniężnych.

Dowiedz się więcej o funkcji pozostałego czasu jazdy
rdt 01
fms features

Miej poziom płynu AdBlue pod kontrolą

Poziom płynu AdBlue2 w ciężarówce jest wyświetlany w Webfleet. Kiedy poziom płynu AdBlue jest niski, automa­tycznie tworzone jest zadanie serwisowe. Pomaga to uniknąć wysokich kar pieniężnych i obniża ryzyko utraty licencji operatora za jazdę bez płynu AdBlue.

wfs transport 4 pillars whitepaper

Jak przetrwać i prosperować w sektorze transportu

wfs transport 4 pillars whitepaper

Dowiedz się, jak działać zgodnie z przepisami dotyczącymi tachografów i czasu pracy, zwiększyć wydajność i bezpie­czeństwo na drodze oraz obniżyć zużycie paliwa.

Pobierz e-booka

Zobacz wszystkie z naszych innych rozwiązań

System do zarządzania pojazdami

System do zarządzania pojazdami
  • Śledzenie przez GPS, monito­ro­wanie stanu technicznego pojazdów we flocie i lepsze planowanie zadań serwisowych.

Zarządzanie kierowcami

Zarządzanie kierowcami
Zarządzanie kierowcami
  • Identy­fi­kacja kierowców, obsługa czasu pracy i produk­tyw­ności, poprawa stylu jazdy i większe bezpie­czeństwo.

Monitoring zużycia paliwa we flocie

Monitoring zużycia paliwa we flocie
  • Monito­ro­wanie zużycia paliwa w czasie rzeczy­wistym oraz wgląd w styl jazdy kierowców pozwala obniżyć koszty paliwa i emisję dwutlenku węgla.

Optyma­li­zacja procesów biznesowych

Optyma­li­zacja procesów biznesowych
  • Zapewnij sobie płynną komunikację z zespołem kierowców w trasie, aby wydajniej zarządzać procesami biznesowymi i zapewnić punktualną realizację dostaw.

Zwrot z inwestycji następuje zwykle w okresie od 6 do 9 miesięcy

Chcesz zachować zgodność z przepisami i poświęcać mniej czasu na pracę admini­stra­cyjną? Porozmawiaj z jednym z naszych ekspertów już dziś.

Uzyskaj bezpłatne informacje dla branży trans­por­towej co miesiąc

Podaj swój adres e-mail, aby uzyskać dostęp do wyników badań, przewod­ników i analiz w ramach naszego biuletynu Transport Insights udostęp­nianego co miesiąc. W każdej chwili możesz zrezygnować z jego subskrypcji. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w Polityce prywatności.

Wpisz adres e-mail

Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

1 Interfejs API do integracji usług dostawców innych firm.
2 AdBlue to płyn DEF zmniej­szający ilość zanie­czyszczeń genero­wanych przez układ wydechowy pojazdu.