Optyma­li­zacja procesów biznesowych

Dostawa na czas

Połącz Webfleet z urządzeniem nawiga­cyjnym PRO i urządzeniem do zarządzania flotą pojazdów, aby uzyskać dostęp do wszystkich potrzebnych informacji o zadaniach i kierowcach. Zapewnij sobie płynną komunikację z zespołem kierowców w trasie, aby wydajniej zarządzać przepływem pracy i zapewnić punktualną realizację dostaw.

Optyma­li­zacja przepływu pracy Webfleet pomoże Ci:

zapewniać najdo­kład­niejsze w tej klasie szacowane czasy przybycia,

zopty­ma­li­zować czas jazdy i wykonywać więcej zadań,

pozostać w kontakcie z kierowcami i lepiej reagować na niespo­dziewane sytuacje,

zmniejszyć stres kierowców,

przepro­wadzać integrację z innymi aplikacjami biznesowymi i stworzyć idealny system zarządzania procesami biznesowymi,

poświęcać mniej czasu na admini­strację.

Kluczowe funkcje

Ułatw pracę kierowcom.

De PRO 8475 TRUCK Driver Terminal biedt vrach­twa­gen­spe­ci­fieke navigatie, speciale nuttige plaatsen voor vrach­twagens en TomTom Traffic voor optimale routes en aankom­st­tijden. Het ondersteunt bovendien werktij­dre­gi­stratie, digitaal orderbeheer en rijstij­la­dvies.

Dowiedz się więcej o PRO 8475 TRUCK
pro 8475 truck front
van incar driver package 01

Najdo­kład­niejsze w swojej klasie szacowanie czasów przybycia

Webfleet pomaga obliczać dokład­niejsze czasy przybycia na podstawie nagradzanej usługi informacji o ruchu drogowym firmy TomTom. Co daje precy­zyj­niejsze szacowanie czasów przybycia? Ciężarówki przyjeż­dżają na miejsce zgodnie z harmo­no­gramem, dzięki czemu możesz spokojniej planować dostawy i realizować więcej zadań.

Profe­sjo­nalna nawigacja dla ciężarówek

Nawigacja dla ciężarówek wyznacza trasę, wybierając drogi główne i unikając ostrych zakrętów. Wykorzy­stuje założenia dotyczące ograniczeń prędkości dla pojazdów ciężarowych i uwzględnia ograni­czenia przejazdu ze względu m.in. na wysokość, szerokość, długość oraz przewożone ładunki niebez­pieczne. To wszystko pomaga realizować zadania zgodnie z szacowanym czasem przybycia.

Dowiedz się więcej o profe­sjo­nalnych urządze­niach nawiga­cyjnych z infor­ma­cjami o ruchu drogowym
truck driver tunnel
wfdesktop pro8475 link710

Płynna komunikacja

Usprawnij przebieg realizacji zamówień i oszczędzaj czas, wysyłając zadania i instrukcje zamówień do terminali kierowcy PRO bezpo­średnio z biura. Terminal ma funkcję odczy­ty­wania wiadomości, aby nie rozpraszać kierowców podczas jazdy. Pozostajesz w kontakcie z kierowcą, dzięki czemu możesz szybko reagować na niespo­dziewane zdarzenia.

Optyma­li­zacja czasu jazdy

Pozostały czas jazdy pokazuje, które lokalizacje są dostępne w określonym okresie w oparciu o warunki na drodze i pozostały czas jazdy kierowców. Pozwala to uniknąć wyznaczania niere­ali­stycznych zadań i pomaga działać w wyzna­czonych ramach czasowych.

rdt 02
order optimisation

Łatwiejsze planowanie zamówień

Webfleet optyma­lizuje sekwencję wizyt u klienta na podstawie planowania trasy, profilu pojazdu, okna czasowego klienta i ruchu drogowego — a wszystko to za jednym kliknięciem. Pomaga to skrócić czas jazdy, lepiej planować i poprawić jakość usług świad­czonych u klienta.

Szybki dostęp do operacji biznesowych

Webfleet nieustannie aktualizuje dane, które mają pomóc w uspraw­nieniu procesów biznesowych. Dowiedz się, które sektory Twojego biznesu wymagają rozwoju, korzystając z dokładnych informacji obejmu­jących: czas spędzony w poszcze­gólnych lokali­za­cjach, stan zamówienia, informacje o podróżach, czasy pracy, wydajność kierowcy oraz wiele innych danych i statystyk.

dashboard 01
ev van delivery pro8475 digital signature 01

Terminal kierowcy z możliwością dosto­so­wania

Met de PRO 8 Terminal kierowcy kunt u het werkpro­ces­beheer nog verder aanpassen. Dit systeem verwerkt activi­teiten zoals voertu­ig­con­troles, het vastleggen van leverings­ge­gevens via het scannen van barcodes en onder­steuning voor achte­ru­it­kijk­camera's in combinatie met applicaties van derden.

Integracja z innymi aplikacjami

W prosty sposób zintegruj aplikacje innych producentów z Webfleet, by korzystać z rozwiązania dosto­so­wanego do Twoich potrzeb. Na przykład, synchro­ni­zując usługę z systemami faktu­ro­wania oraz zarządzania relacjami z klientami, zyskujesz pełniejszy ogląd kluczowych danych i ograniczasz admini­strację.

Dowiedz się więcej
wf integrate
ttt workflow management 2019

Dlaczego firmy decydują się na cyfryzację przepływu pracy

ttt workflow management 2019

Dowiedz się więcej o tym, jak automa­ty­zacja i cyfryzacja usprawniają codzienne procesy biznesowe w firmach takich jak Twoja.

Pobierz dokument

Zobacz wszystkie z naszych innych rozwiązań

System do zarządzania pojazdami ciężarowymi

System do zarządzania pojazdami ciężarowymi
  • Śledzenie przez GPS, monito­ro­wanie stanu technicznego pojazdów we flocie i lepsze planowanie zadań serwisowych.

Zarządzanie kierowcami

Zarządzanie kierowcami
Zarządzanie kierowcami
  • Identy­fi­kacja kierowców, obsługa czasu pracy i produk­tyw­ności, poprawa stylu jazdy i większe bezpie­czeństwo.

Obsługa zgodności

Obsługa zgodności
  • Pełen zestaw narzędzi umożli­wia­jących zachowanie zgodności z przepisami dotyczącymi danych z tachografu i czasu pracy kierowców.

Monitoring zużycia paliwa we flocie

Monitoring zużycia paliwa we flocie
  • Monito­ro­wanie zużycia paliwa w czasie rzeczy­wistym oraz wgląd w styl jazdy kierowców pozwala obniżyć koszty paliwa i emisję dwutlenku węgla.

Zwrot z inwestycji następuje zwykle w okresie od 6 do 9 miesięcy

Chcesz zopty­ma­li­zować harmonogram i realizować więcej zadań? Porozmawiaj z jednym z naszych ekspertów.

Chcesz zwiększyć możliwości swojej firmy?

Zasub­skrybuj nasz newsletter, aby otrzymywać informacje o flocie i – dodatkowo – listę kontrolną pojazdu do codziennych inspekcji

Wpisz adres e-mail

Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

Wymagana jest Twoja zgoda

W tej sekcji treści zewnętrzne są pobierane z .

Aby wyświetlić treść, wymagana jest Twoja zgoda na następujące kategorie plików cookie:

  • Ukierun­kowane reklamy
  • Dane Analityczne
  • Perso­na­li­zacja
  • Niezbędne

Dalsze informacje znajdują się w naszej polityce prywatności. Jeśli interesuje Cię to, jak ###vendor_name### przetwarza Twoje dane, zapoznaj się z ich polityką prywatności.