Optimering av arbets­flödet

Leverera i tid

Anslut Webfleet med en PRO-na­vi­gator och förar­ter­minal och få all information du behöver om dina jobb och ordrar. Kommunicera smidigt med ditt team ute på vägarna och hantera arbets­flödet bättre för att garantera att de levererar i tid.

Webfleet-optimering av arbets­flödet hjälper dig

Använda marknads­le­dande beräknade ankomst­tider

Optimera körtider och slutföra fler uppgifter

Hålla kontakten med dina förare och anpassa dig efter det oväntade

Minska stressen för förarna

Integrera med andra företags­program så att du får det perfekta arbets­flödet i verksam­hets­sy­stemet.

Lägga mindre tid på administ­rativt arbete

Huvud­funk­tioner

Göra förarnas jobb enklare

PRO 8475 TRUCK Driver Terminal har navigering för lastbilar, särskilda intres­se­punkter för lastbilar och TomTom Traffic för optimala rutter och beräknade ankomst­tider. Den har också stöd för arbets­tids­re­gi­strering, digital order­han­tering och rådgivning om körstil.

Läs mer om PRO 8475 TRUCK
pro 8475 truck front
van incar driver package 01

Beräknade ankomst­tider som är bäst i klassen

Webfleet hjälper dig att ge mer tillför­litliga beräknade ankomst­tider baserat på TomToms prisbelönta trafi­kin­for­mation. Netto­re­sul­tatet för mer exakta beräknade ankomst­tider? Dina lastbilar ankommer enligt schemat, du får säkrare planering och fler utförda uppdrag.

Profes­sionell lastbilsna­vi­gering

Lastbilsna­vi­gering prioriterar huvudvägar före småvägar och undviker snäva svängar. Genom att använda lastbil­san­passade antaganden om hastigheter tar den hänsyn till begräns­ningar som höjd, bredd, längd och om lasten innehåller farligt gods. Allt detta hjälper dig att alltid leva upp till den beräknade ankomst­tiden och optimera aktivi­tets­flödet för din fordons­flotta.

Ta reda på mer om profes­sionell navigering och trafi­kin­for­mation
truck driver tunnel
wfdesktop pro8475 link710

Smidig kommu­ni­kation

Förenkla order­ar­bets­flödet och spara tid genom att skicka jobb och order­in­struk­tioner från kontoret direkt till förarens PRO Driver Terminal. Terminalen läser upp meddelandet högt så att föraren inte blir distraherad. Du håller kontakten med dina förare, så att du kan reagera dynamiskt på oväntade händelser.

Optimera tiden på vägarna

Återstående köravstånd visar vilka platser som går att nå inom en angiven tidsram baserat på vägför­hål­landen och förarnas återstående körtid. Detta förhindrar att du planerar in orealis­tiska uppgifter och hjälper dig hålla dig inom din tidsram.

rdt 02
order optimisation

Enklare schemaläggning av ordrar

Webfleet optimerar dina besöks­se­kvenser med ett enda klick utifrån ruttpla­nering, fordons­profil, kundens tidsram och trafik. Detta hjälper dig att minska tiden ute på vägarna, planera bättre och förbättra service på plats.

Snabb översikt över verksam­heten

Webfleet tillhan­da­håller konti­nu­erligt information som hjälper dig förbättra dina företags­pro­cesser. Med exakt information om tid tillbringad på plats, orderstatus, resein­for­mation, arbetstider och förar­pre­sta­tioner, bland många andra fakta och siffror, kan du tydligt bedöma vilka områden i din verksamhet som behöver utvecklas.

dashboard 01
ev van delivery pro8475 digital signature 01

Anpass­ningsbar Driver Terminal

Med PRO 8-förar­ter­minal kan du anpassa hanteringen av arbets­flödet ytterligare. Den här enheten hanterar aktiviteter som fordons­kon­troller, insamling av leveransdata med streck­kods­av­läsning och stöd för backkamera i kombination med tredje­parts­program.

Integrera med andra program

Du kan lätt integrera andra företags­program med Webfleet för att få precis den lösning du behöver. Du kan till exempel synkro­nisera med kunddatabas och faktu­re­rings­system för att få en mer fullständig bild av viktiga data och minska administ­rativt arbete.

wf integrate
ttt workflow management 2019

Därför digita­li­serar företagen sina arbets­flöden

ttt workflow management 2019

Ta reda på mer om hur automa­ti­sering och digita­li­sering förbättrar arbets­flödet för företag som ditt.

Ladda ned dokumentet

Visa våra andra lösningar

Fordons­han­tering

Fordons­han­tering
  • GPS-spårning, övervakning av vagnparks­status och bättre schemaläggning av under­hålls­upp­gifter.

Förar­han­tering

Förar­han­tering
Förar­han­tering
  • Förari­den­ti­fi­ering, arbetstimmar och prestan­da­support, förbättrade körstilar och ökad säkerhet.

Efter­lev­nads­support

Efter­lev­nads­support
  • En fullständig uppsättning verktyg som hjälper dig att följa reglerna om färdskrivare och förartimmar.

Bräns­le­för­brukning

Bräns­le­för­brukning
  • Bräns­leö­ver­vakning i realtid och översikt över körstil för att minska kostnader och koldi­ox­id­ut­släpp.

Avkastning på investe­ringen inom 6–9 månader i genomsnitt

Vill du optimera schemaläggning och få fler leveranser gjorda? Prata med en av våra experter.

Vill du stärka din verksamhet?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få värdefulla insikter: kostnadsfria guider, rådgivning, praktisk vägledning och mer.

Ange din e-post­a­dress

Dina person­upp­gifter är säkra hos oss. Läs vår Sekre­tes­spolicy för mer information.