Ta din släphan­tering till nästa nivå

Proaktiv övervakning och rappor­tering med Webfleet Trailer

Få en demo

Ange förnamn.
Ange efternamn.
Ange företag.
Ange telefon­nummer.
Ange din e-post­a­dress

Dina person­upp­gifter är säkra hos oss. Läs vår Sekre­tes­spolicy för mer information.

Ta din släphan­tering till nästa nivå

Proaktiv övervakning och rappor­tering med Webfleet Trailer

Ta din släphan­tering till nästa nivå

Proaktiv övervakning och rappor­tering med Webfleet Trailer

Webfleet Trailer ger dig tillgång till den släpin­for­mation du behöver för att kunna förbättra nyttjan­de­graden, minska kostnaderna, öka effek­ti­vi­teten och förbättra säkerheten. Tillför­litliga LINK 350-enheter används för Webfleet Trailer och det går att ansluta det till alla ledande elektro­niska släpbroms­system. Det är det verktyg du behöver för att fatta bättre beslut för din släpvagnpark.

Webfleet Trailer hjälper dig att ...

Öka produk­ti­vi­teten

Förbättra släpan­vänd­ningen och minska antalet tomma körningar.

Minska stille­stånds­tiden

Åtgärda fel tidigt och undvik störningar och haverier.

Minska kostnaderna

Minska under­hålls­kost­nader och förlänga livslängden på släp och däck.

Öka säkerheten

Övervaka last- och felsystem för släp, som broms-, stabi­li­tets- och däcktrycks­system.

Öka bräns­le­ef­fek­ti­vi­teten

Optimera bräns­le­ek­o­nomin och minska koldi­ox­id­ut­släppen.

Förbättra säkerheten

Få aktuell information om dina släp och din last.

Huvud­funk­tioner

Använd­nings­in­for­mation

Visa laststatus per körsträcka och aktuell axelvikt för att optimera släpan­vändning och -faktu­rering.

trailer tracking utilisation insights
trailer tracking track and trace

Spårning och sökning

Övervaka resein­for­mation som längd, avstånd, hastighet och stillestånd i realtid och för olika perioder. Spårningsvy med information om var släpen befinner sig med positions­upp­da­te­ringar varannan minut1.

Förebyg­gande underhåll

Få påminnelser om aktuella under­hålls­upp­gifter och meddelanden om fel på släpsystem.

trailer tracking proactive maintenance
truck on the road

Koppling

Visa kopplings­status för släp och fordon med hjälp av automatisk identi­fi­ering av koppling. Identifiera enkelt vilka släp som är kopplade sätt2.

Säker­hets­ö­ver­vakning

Konfigurera nytto­last­gränser och få meddelanden om överlast, vältnings­sta­bi­litet3, hårda inbroms­ningar och ABS-in­broms­ningar.

fleet manager trailer tracking safety monitoring
truck on the road 01

Säker­hets­med­de­landen

Få meddelanden när släp lämnar definierade områden och när rörelse identi­fieras.

Däckin­for­mation dygnet runt

Få tillgång till realtidsdata och historiska data för släp med övervak­nings­system för däcktryck. Få larm vid onormala tryck och tempe­ra­turer4.

trailer tracking tyre view

Tillför­litlig spårnings­enhet för släp

LINK 350-enheter används för Webfleet Trailer och det går att ansluta dem till alla ledande elektro­niska släpbroms­system.

Fullständigt skyddad

Skydds­klassen IP69K, vilket innebär att den är fullständigt damm- och vattentät.

Maximal täckning

Avancerade funktioner för anslutning till mobilnät.

Alltid ansluten

Används och spårar positionen även när den inte drivs av ett uppladd­ningsbart batteri.

Förberedd för övervak­nings­system för däcktryck

Kan användas med den inbyggda mottagaren för övervak­nings­system för däcktryck för anslutning till däcksen­sorer.

Hur Webfleet Trailer fungerar

Hur Webfleet Trailer fungerar

LINK 350-enheten ansluter direkt till det elektro­niska släpbroms­sy­stemet och samlar in information om släplast, bromsning och släpsystemdata.

Infor­ma­tionen överförs till Webfleet där den vagnpark­s­an­svariga och förarna får tillgång till släpö­ver­vak­nings- och rappor­tin­for­mation.

LINK 350-enheten skickar infor­ma­tionen från det elektro­niska broms­sy­stemet och övervak­nings­sy­stemet för däcktryck för släpet till Webfleet-platt­formen.

Däcktrycks- och tempe­ra­turdata överförs från remmon­terade sensorer och skickas till den inbyggda mottagaren för däcktryck­sö­ver­vakning i LINK 350-enheten och sedan överförs infor­ma­tionen till Webfleet-platt­formen.


Allt du behöver veta om släpspårning

Vad är släpspårning?

0
Hoppa till innehåll

Med släpspårning får vagnpark­s­an­svariga plats- och status­in­for­mation om vartenda släp i deras vagnpark. Den här infor­ma­tionen kan användas till att beräkna det optimala antalet släp för vagnparken och minska på onödiga investe­ringar. Släpspårning gör det även enklare att hantera användning av, underhåll och säkerhet för släp.

Vad är en släpspår­nings­enhet?

0
Hoppa till innehåll

En släpspår­nings­enhet är mer eller mindre en GPS-enhet för släp. Genom att fästa dessa GPS-enheter på släpen får vagnpark­s­an­svariga alltid information om var deras tillgångar är, samt hur tillgängliga och trafiksäkra de är. Släpspå­rarna som används av Webfleet kunder är utformade för att klara av de tuffaste väder- och vägför­hål­landena.

Hur fungerar släpspårning?

0
Hoppa till innehåll

Ett släpspår­nings­system ger vagnpark­s­an­svariga översikt över alla släp i vagnparken. Systemet använder GPS-spårare för att hitta släp, vare sig de är ute på vägarna eller parkerade hos en kund. Spårnings­sy­stemet skickar även varningar om överbe­lastning och broms­problem, vilket hjälper till att förhindra olyckor längs vägen.

Vem kan använda släpspårning?

0
Hoppa till innehåll

Släpspårning är perfekt för vagnparker med tunga trans­port­fordon som använder släp för att leverera varor. Med funktioner som automatisk kopplings­status kan vagnpark­s­an­svariga alltid identifiera vilka släp som är kopplade till fordon. GPS:en tillhan­da­håller resein­for­mation som hastighet och position så att släpspår­ningen kan ske i realtid.

Varför är släpspårning viktigt?

0
Hoppa till innehåll

Släpspårning är viktigt på grund av ett antal anledningar. Det gör att vagnparker kan minska kostnader och öka produk­ti­vi­teten genom att optimera släp- och däckun­derhåll. Då däck för släp hålls vid lämpliga trycknivåer kan vagnparker maximera sin bräns­le­för­brukning samtidigt som de begränsar sina koldi­ox­id­ut­släpp.

Vilka är fördelarna med släpspårning?

0
Hoppa till innehåll

Ett släpspår­nings­system hjälper vagnparker att förbättra använd­ningen av sina tillgångar. Detta innebär att vagnpark­s­an­svariga kan upprätt­hålla produktiv släpan­vändning och undvika tomma körningar. Information i realtid om var släpen befinner sig gör det möjligt att hålla lasten säker. En annan fördel med släpspårning är att det möjliggör övervakning av bromssystem och däckför­hål­landen. Båda bidrar till vagnparkens säkerhet.

Få en demo

Läs om hur Webfleet Trailer kan hjälpa dig att förbättra använd­ningen för din släpvagnpark.

Få en demo

Läs om hur Webfleet Trailer kan hjälpa dig att förbättra använd­ningen för din släpvagnpark.

Få en demo

Läs om hur Webfleet Trailer kan hjälpa dig att förbättra använd­ningen för din släpvagnpark.

Få en demo

Ange förnamn.
Ange efternamn.
Ange företag.
Ange telefon­nummer.
Ange din e-post­a­dress

Dina person­upp­gifter är säkra hos oss. Läs vår Sekre­tes­spolicy för mer information.

1 En AST-T-pre­nu­me­ration krävs för Webfleet Trailer och du måste använda det med en LINK 350-enhet.
2 Både fordonet och släpet måste ha en LINK-spår­nings­enhet knutna till samma konto.
3 Släpet måste ha ett RSS-system.
4 Funktionen för övervak­nings­system för däcktryck är en tillägg­s­tjänst och innebär att du måste beställa sensorer.