Ta din släphan­tering till nästa nivå

Proaktiv övervakning och rappor­tering med Webfleet Trailer

Webfleet Trailer ger dig tillgång till den släpin­for­mation du behöver för att kunna förbättra nyttjan­de­graden, minska kostnaderna, öka effek­ti­vi­teten och förbättra säkerheten. Tillför­litliga LINK 350-enheter används för Webfleet Trailer och det går att ansluta det till alla ledande elektro­niska släpbroms­system. Det är det verktyg du behöver för att fatta bättre beslut för din släpvagnpark.

Webfleet Trailer hjälper dig att ...

Öka produk­ti­vi­teten

Förbättra släpan­vänd­ningen och minska antalet tomma körningar.

Minska stille­stånds­tiden

Åtgärda fel tidigt och undvik störningar och haverier.

Minska kostnaderna

Minska under­hålls­kost­nader och förlänga livslängden på släp och däck.

Öka säkerheten

Övervaka last- och felsystem för släp, som broms-, stabi­li­tets- och däcktrycks­system.

Öka bräns­le­ef­fek­ti­vi­teten

Optimera bräns­le­ek­o­nomin och minska koldi­ox­id­ut­släppen.

Förbättra säkerheten

Få aktuell information om dina släp och din last.

Huvud­funk­tioner

Använd­nings­in­for­mation

För alla släpvagnar i din vagnpark kan du se laststatus per körsträcka och aktuell axelvikt för att optimera släpan­vändning och fakturering, samt beräkna det optimala antalet släpvagnar som behövs i vagnparken.

trailer tracking utilisation insights
trailer tracking track and trace

Spårning och sökning

Övervaka resein­for­mation som längd, avstånd, hastighet och stillestånd i realtid och för olika perioder. Spårningsvy med information om var släpen befinner sig med positions­upp­da­te­ringar varannan minut1.

Förebyg­gande underhåll

Få påminnelser om aktuella under­hålls­upp­gifter Meddelanden om fel på släpsystem hjälper dig att upptäcka och åtgärda fel innan större repara­tioner krävs, vilket ökar livslängden på din släpvagnpark.

trailer tracking proactive maintenance
truck on the road

Koppling

Visa kopplings­status för släp och fordon med hjälp av automatisk identi­fi­ering av koppling. Identifiera snabbt och enkelt att släpvag­narna är påkopplade på rätt dragbil, och känn dig säker på att lasten är på väg till rätt destination2.

Säker­hets­ö­ver­vakning

Övervaka skicket på släpvagnen genom att konfigurera nytto­last­gränser enligt reglerna för tillåten lastvikt och få meddelanden om överlast, vältnings­sta­bi­litet3, hårda inbroms­ningar och ABS-in­broms­ningar. För släp med övervak­nings­system för däcktryck kan du också få meddelanden om däckproblem så att du kan se till att bibehålla rätt däcktryck, för en säkrare vagnpark.

fleet manager trailer tracking safety monitoring
truck on the road 01

Säker­hets­med­de­landen

Håll koll på dina släpvagnar och din värdefulla last och få meddelanden när släp lämnar definierade områden och när rörelse identi­fieras.

Däckin­for­mation dygnet runt

Minska risken för haverier och störningar i din vagnpark genom att upptäcka typproblem tidigt. Få tillgång till realtidsdata och historiska data för släp med övervak­nings­system för däcktryck. Få larm vid onormala tryck och tempe­ra­turer4.

trailer tracking tyre view

Tillför­litlig spårnings­enhet för släp

LINK 350-enheter används för Webfleet Trailer och det går att ansluta dem till alla ledande elektro­niska släpbroms­system.

Fullständigt skyddad

Skydds­klassen IP69K, vilket innebär att den är fullständigt damm- och vattentät.

Maximal täckning

Avancerade funktioner för anslutning till mobilnät.

Alltid ansluten

Används och spårar positionen även när den inte drivs av ett uppladd­ningsbart batteri.

Förberedd för övervak­nings­system för däcktryck

Kan användas med den inbyggda mottagaren för övervak­nings­system för däcktryck för anslutning till däcksen­sorer.

Hur Webfleet Trailer fungerar

Hur Webfleet Trailer fungerar

LINK 350-enheten ansluter direkt till det elektro­niska släpbroms­sy­stemet och samlar in information om släplast, bromsning och släpsystemdata.

Infor­ma­tionen överförs till Webfleet där den vagnpark­s­an­svariga och förarna får tillgång till släpö­ver­vak­nings- och rappor­tin­for­mation.

LINK 350-enheten skickar infor­ma­tionen från det elektro­niska broms­sy­stemet och övervak­nings­sy­stemet för däcktryck för släpet till Webfleet-platt­formen.

Däcktrycks- och tempe­ra­turdata överförs från remmon­terade sensorer och skickas till den inbyggda mottagaren för däcktryck­sö­ver­vakning i LINK 350-enheten och sedan överförs infor­ma­tionen till Webfleet-platt­formen.


Allt du behöver veta om släpspårning

Vad är släpspårning?

0
Hoppa till innehåll

Med släpspårning får vagnpark­s­an­svariga plats- och status­in­for­mation om vartenda släp i deras vagnpark. Den här infor­ma­tionen kan användas till att beräkna det optimala antalet släp för vagnparken och minska på onödiga investe­ringar. Släpspårning gör det även enklare att hantera användning av, underhåll och säkerhet för släp.

Vad är en släpspår­nings­enhet?

0
Hoppa till innehåll

En släpspår­nings­enhet är mer eller mindre en GPS-enhet för släp. Genom att fästa dessa GPS-enheter på släpen får vagnpark­s­an­svariga alltid information om var deras tillgångar är, samt hur tillgängliga och trafiksäkra de är. Släpspå­rarna som används av Webfleet kunder är utformade för att klara av de tuffaste väder- och vägför­hål­landena.

Hur fungerar släpspårning?

0
Hoppa till innehåll

Ett släpspår­nings­system ger vagnpark­s­an­svariga översikt över alla släp i vagnparken. Systemet använder GPS-spårare för att hitta släp, vare sig de är ute på vägarna eller parkerade hos en kund. Spårnings­sy­stemet skickar även varningar om överbe­lastning och broms­problem, vilket hjälper till att förhindra olyckor längs vägen.

Vem kan använda släpspårning?

0
Hoppa till innehåll

Släpspårning är perfekt för vagnparker med tunga trans­port­fordon som använder släp för att leverera varor. Med funktioner som automatisk kopplings­status kan vagnpark­s­an­svariga alltid identifiera vilka släp som är kopplade till fordon. GPS:en tillhan­da­håller resein­for­mation som hastighet och position så att släpspår­ningen kan ske i realtid.

Varför är släpspårning viktigt?

0
Hoppa till innehåll

Släpspårning är viktigt på grund av ett antal anledningar. Det gör att vagnparker kan minska kostnader och öka produk­ti­vi­teten genom att optimera släp- och däckun­derhåll. Då däck för släp hålls vid lämpliga trycknivåer kan vagnparker maximera sin bräns­le­för­brukning samtidigt som de begränsar sina koldi­ox­id­ut­släpp.

Vilka är fördelarna med släpspårning?

0
Hoppa till innehåll

Ett släpspår­nings­system hjälper vagnparker att förbättra använd­ningen av sina tillgångar. Detta innebär att vagnpark­s­an­svariga kan upprätt­hålla produktiv släpan­vändning och undvika tomma körningar. Information i realtid om var släpen befinner sig gör det möjligt att hålla lasten säker. En annan fördel med släpspårning är att det möjliggör övervakning av bromssystem och däckför­hål­landen. Båda bidrar till vagnparkens säkerhet.

Få en demo

Läs om hur Webfleet Trailer kan hjälpa dig att förbättra använd­ningen för din släpvagnpark.

1 En AST-T-pre­nu­me­ration krävs för Webfleet Trailer och du måste använda det med en LINK 350-enhet.
2 Både fordonet och släpet måste ha en LINK-spår­nings­enhet knutna till samma konto.
3 Släpet måste ha ett RSS-system.
4 Funktionen för övervak­nings­system för däcktryck är en tillägg­s­tjänst och innebär att du måste beställa sensorer.

Du behöver ge ditt samtycke

I det här avsnittet bäddas externt innehåll in från .

För att visa innehållet krävs ditt samtycke för följande cooki­e­ka­te­gorier:

  • Riktad reklam
  • Analyser
  • Personlig anpassning
  • Nödvändiga

Mer information finns i vår sekre­tes­spolicy. Mer information om hur ###vendor_name### behandlar dina uppgifter hittar du i deras sekre­tes­spolicy.