Hur fungerar GPS för fordons­spår­nings­system?

GPS är ett satel­lit­ba­serat radio­na­vi­ge­rings­system som har utvecklats av det amerikanska försvars­de­par­te­mentet. Den som färdas med en GPS-mot­tagare kan fastställa sin egen position och hastighet, tack vare GPS-sa­tel­liter som kretsar runt jorden och är fria att använda dygnet runt, överallt i världen. Det här är grunden för fordons­spår­nings­system.

Vårt GPS-for­dons­spår­nings­system har dessutom en kommu­ni­ka­tions­kanal som länkar din vagnpark till kontoret och ger detaljerade fordons­spår­ningsdata. Information presenteras på ett praktiskt sätt online så att du snabbt kan se var dina fordon är, skicka ut jobb och arbets­flöden via Bluetooth® och förbättra bräns­le­ef­fek­ti­vi­teten genom analys av körstilar.

Länka fordon till kontoret med ett GPS-for­dons­spår­nings­system

Länka fordon till kontoret med ett GPS-for­dons­spår­nings­system

Varje LINK (spårnings­system i fordonet) har en inbyggd GPS-mot­tagare som aktiverar GPS för fordons­spårning och en GPS-sändare som sänder koordi­na­terna för fordonets position. På kontoret behöver vagnpark­sad­mi­nist­ra­tö­rerna bara logga in på vår vagnparks­han­te­rings­lösning Webfleet, ett säkert online­program, för att övervaka alla fordons resor med hjälp av ett fordons­spår­nings­system. Platsdata uppdateras varje minut så att du alltid har den aktuella information du behöver för att fatta viktiga operativa beslut.

Hur fungerar GPS-for­dons­spårning?

GPS-for­dons­spår­nings­system

Hur fungerar GPS-for­dons­spårning?

Ett system för GPS-for­dons­spårning förlitar sig på en sändare i ett fordons navigator som skickar ut en signal som tas emot av satelliter i rymden. På så sätt kan GPS-spår­nings­sy­stemet fastställa ett fordons exakta position ända ned till latitud, longitud, körriktning och hastighet. Passiv GPS-for­dons­spårning övervakar ett fordons position och sparar data som kan laddas ned för att analyseras senare. Ett aktivt GPS-system skickar automatiskt den här infor­ma­tionen till en centra­li­serad databas för övervakning i realtid.

Fördelarna med ett system för GPS-for­dons­spårning

Fördelarna med ett system för GPS-for­dons­spårning

Fördelarna med ett system för GPS-for­dons­spårning

Ett GPS-for­dons­spår­nings­system har flera fördelar för vagnparker:

  • Optimerad ruttpla­nering för ökad effek­ti­vitet och produk­ti­vitet.
  • Mer exakta leverans­tider, vilket ger nöjdare kunder.
  • Ständig tillgång till platsdata i realtid för att upptäcka och snabbt reagera på stöld eller obehörig användning.
  • Tillgång till vitala samman­ställ­ningar för att förbättra verksam­heten och lönsamheten.
  • Mindre tid på administ­ration tack vare mindre pappers­arbete och färre samtal till förare.

Övervaka körstilar med ett GPS-for­dons­spår­nings­system.

untranslated

Övervaka körstilar med ett GPS-for­dons­spår­nings­system.

Fordons­spår­nings­sy­stemet LINK har också en g-kraft­sensor som identi­fierar accele­ration och häftiga rörelser, till exempel hårda inbroms­ningar och överstyrning, samt aktuell hastighet eller fortkörning. Genom att spåra sådana rörelser [på Webfleet] kan du snabbt se vilka körstilar som driver upp bräns­le­kost­na­derna och vidta åtgärder för att uppmuntra till en effektivare körstil. På det här sättet blir vagnparks­han­tering enkel.

Förbättra GPS-for­dons­spår­nings­system

Förbättra GPS-for­dons­spår­nings­system

Om du vill ha en utökad lösning med GPS-for­dons­spårning lägger du till någon av våra profes­sio­nella Driver Termi­nal-en­heter. De möjliggör tvåvägs­kom­mu­ni­kation med kontoret och förenklar därmed tidshan­te­ringen och jobbför­del­ningen. Och de ansluts till LINK-en­heten med hjälp av Bluetooth så att förarna får veta när de bör ändra körstil genom Active Driver Feedback. Förutom det ger de full navigering inklusive mycket korrekt trafikinfo.

Avkastning på investe­ringen inom 6–9 månader

Schemalägg en demon­stration där du får hjälp med hur Webfleet kan hjälpa ditt företag eller prata med en expert som kan svara på alla dina frågor om våra lösningar.