COVID–19-frissítés.  Tudjon meg többet

Hogyan működik a GPS a járműkövető rendszerek esetében?

A GPS egy műholdalapú rádió­na­vi­gációs rendszer, amelyet az Egyesült Államok Védelmi Minisz­té­riuma fejlesztett ki. Bárki, aki GPS-jel­ve­vővel utazik, megha­tá­roz­hatja saját helyzetét és sebességét azoknak a GPS-mű­hol­daknak köszön­hetően, amelyek ingyenesen, a nap 24 órájában, a hét minden napján, a világ bármely pontján használ­hatók. Ez szolgál a járműkövető rendszerek alapjául.

GPS járműkövető rendsze­rünket egy kommu­ni­kációs csatorna támogatja, amely összeköti jármű­parkját az irodával és részletes jármű­kö­vetési adatokat biztosít. Ezek az információk online megte­kint­hetők, így gyorsan láthatja járműveit, kezelheti a feladatok kiosztását és a munka­fo­lya­ma­tokat Bluetooth® segít­sé­gével, és javíthatja az üzemanyag-ha­té­kony­ságot a vezetési stílusok elemzésével.

Járművek össze­kap­csolása az irodával a GPS járműkövető rendszer segít­sé­gével

untranslated

Járművek össze­kap­csolása az irodával a GPS járműkövető rendszer segít­sé­gével

Minden LINK-nek (járművön belüli követő­rendszer) van egy beépített GPS-jel­vevője, amelynek segít­sé­gével a GPS használható jármű­kö­ve­tésre, és egy GSM-adó sugározza a jármű koordi­nátáit. Az irodában a jármű­park­ke­zelők egyszerűen bejelent­keznek jármű­park­kezelő rendsze­rünkbe, a biztonságos online WEBFLEET alkal­ma­zásba, hogy figyelemmel kísérjék az egyes járművek útját. A helyadatok percenként frissülnek, így mindig rendel­ke­zésére állnak a fontos operatív döntések megho­za­ta­lához szükséges naprakész információk.

A vezetési stílusok figyelése GPS járműkövető rendszerrel

untranslated

A vezetési stílusok figyelése GPS járműkövető rendszerrel

A LINK járműkövető rendszernek van egy gravi­tá­ciós­erő-ér­zé­kelője is, amely érzékeli a gyorsulást és az olyan hirtelen mozgásokat, mint az intenzív fékezés és a túlzott kormányzás, valamint az aktuális sebességet és a gyorsítást. Ezeknek a mozgásoknak a [WEBFLEET segít­sé­gével történő] nyomkö­ve­té­sével gyorsan láthatja, hogy mely vezetési stílusok emelik az üzemanyag-költ­sé­geket, és lépéseket tehet a hatékonyabb vezetési stílus ösztön­zésére. Ezzel megkönnyíti a jármű­park­ke­zelést.

A GPS járműkövető rendszerek tovább­fej­lesztése

untranslated

A GPS járműkövető rendszerek tovább­fej­lesztése

A tovább­fej­lesztett GPS jármű­kö­vetési megoldás érdekében adja hozzá egyik PRO Jármű­ve­zetői termi­ná­lunkat. Kétirányú kommu­ni­kációt tesznek lehetővé az irodával az egyszerűbb időgaz­dál­kodás és feladat­ki­osztás érdekében. Blueto­oth-kap­cso­laton keresztül csatla­koznak a LINK-egy­séghez, és az aktív vezetői vissza­jelzés segít­sé­gével értesítik a jármű­ve­ze­tőket arról, ha meg kell változ­tatniuk vezetési stílusukat. Emellett teljes navigációt bizto­sí­tanak pontos közlekedési infor­má­ci­ókkal.

A befektetés átlagosan 6–9 hónap alatt térül meg

Ütemezzen be egy bemutatót, és ismerje meg, hogyan segítheti vállal­ko­zását a WEBFLEET, vagy forduljon egy szakértőhöz, aki minden kérdésére válaszol.

Webfleet Solutions
Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Elavult böngészőt használ

Az oldal haszná­la­tához frissítsen egy modern webbön­gé­szőre.

Frissítés most