Jármű­kö­vetési jelentések

A jármű­kö­vetés figyeli, hogy mikor, hol és hogyan használják járműveket. A Webfleet széles körű jármű­kö­vetési jelen­té­seket kínál, így ezeket az infor­má­ciókat felhasz­nál­hatja a folyamatok fejlesz­té­séhez, a hatékonyság növeléséhez és az üzemanyag-fel­hasz­nálás csökken­té­séhez.

A jármű­kö­vetési jelentések példái

Össze­foglaló jelentések

Tudja meg, mikor, milyen gyakran és mennyi ideig használják a járműveket.

trip reports daily summary
ttb trip report detailed

Részletes jelentések

Részletes jelen­té­seket kap a járművek hatékony­sá­gáról az úton.

Megfe­le­lőségi jelentések

Biztosítsa a megfelelést a megbízható, automatikus menet­nap­lókkal.

ttb trip report logbook

Milyen adatokat felügyeli a rendszer?

Az útra vonatkozó adatok

Valós idejű és korábbi infor­má­ciókon alapuló útadatok a kezdési és befejezési idővel, a hellyel, a távolsággal, az időtar­tammal és a várakozási idővel. Ez segít hatéko­nyabban tervezni és ütemezni, kezelni a bérszám­fejtést, korán felismerni a problémákat, és minden egyes új feladathoz kijelölni a legkö­ze­lebbi csapattagot a futás­tel­je­sítmény minima­li­zálása érdekében.

A járműre vonatkozó adatok

Ismerje meg a jármű­ada­tokat az üzemanyag-ha­té­kony­ságról, a szén-di­o­xid-ki­bo­csá­tásról és a vezetési esemé­nyekről, úgy mint az intenzív fékezésről vagy a sebes­ség­túl­lé­pésről. Ezek az információk kiemelik a problémás vezetési stílusokat, segítenek csökkenteni a vállalkozás szén-di­o­xid-ki­bo­csá­tását és az üzemanyag­költ­sé­geket, valamint bizton­ságban tartják jármű­ve­ze­tőket az úton.


Hogyan jelentik a jármű és a járművezető adatait?

Átlátható jármű­kö­vetési irányí­tópult

A járműpark út- és jármű­adatait átláthatóan megjeleníti a Webfleet grafikus irányí­tó­pultja. Ez vizuálisan ábrázolja a szolgál­tatási színvonalat, a terme­lé­keny­séget és a költségeket befolyásoló KPI-kat, így gyorsan láthatja, mi történik és min kell még javítani. Segít­sé­gével megha­tá­roz­hatja az egyes KPI-k referen­cia­ér­tékeit, és össze­ha­son­lít­hatja azokkal az egyéni és a csoportos telje­sít­ményt.

Részletes jármű­kö­vetési jelentések

Számos kritérium alapján készít­hetünk pontos és megbízható menetnaplót és jármű­kö­vetési jelen­té­seket, például üzleti és magán futás­tel­je­sítmény, vezetési idők, üzemanyag-fo­gyasztás és várakozási idő alapján. Ütemezzen rendszeres jelen­té­seket az adóbe­val­lások elősegítése érdekében, vagy igény szerint készítsen jelen­té­seket az üzemanyag-ha­té­konyság felmé­ré­séhez. Akár expor­tál­hatja is az adatfáj­lokat a bérszám­fejtő vagy más alkal­ma­zá­sokba, hogy időt takarítson meg az adminiszt­ráció terén, a folyamatok pedig gördü­lé­ke­nyebbé váljanak.

A befektetés átlagosan 6–9 hónap alatt térül meg

Ütemezzen be egy bemutatót, és ismerje meg, hogyan segítheti vállal­ko­zását a Webfleet, vagy forduljon egy szakértőhöz, aki minden kérdésére válaszol.

Az Ön hozzá­já­rulása szükséges

Ebben a részben külső tartalom beágyazása történik innen: .

A tartalom megje­le­ní­té­séhez az alábbi cooki­e-ka­te­góriák haszná­la­tához való hozzá­já­rulás szükséges:

  • Célzott hirdetések
  • Analitikai
  • Személyre szabás
  • Nélkü­löz­he­tetlen

További részle­tekért tekintse meg az adatvédelmi szabály­za­tunkat. Ha tudni szeretné, hogy a ###vendor_name### hogyan dolgozza fel az adatait, kérjük, tekintse meg az adatvédelmi szabály­za­tukat.