Sporings­rap­porter

Sporing af køretøjer overvåger hvornår, hvor og hvordan dine køretøjer bliver brugt. Og Webfleet forsyner dig med en bred vifte af sporings­rap­porter, som du kan bruge til at forbedre dine arbejds­me­toder, øge effek­ti­vi­teten og nedbringe brænd­sto­fom­kost­nin­gerne.

Eksempler på sporings­rap­porter for køretøjer

Opsummerede rapporter

Find ud af, hvornår, hvor ofte og hvor længe køretøjerne er i brug.

trip reports daily summary
ttb trip report detailed

Detaljerede rapporter

Få detaljerede rapporter om køretø­jernes effek­ti­vitet på vejen.

Rapporter om overhol­delse

Vær sikker på, at virksom­heden overholder loven med pålidelige, automatiske rapporter.

ttb trip report logbook

Hvilke data overvåges?

Turdata

Realtids- og historiske turdata på start- og sluttids­punktet, position, distance, varighed og stilstandstid. På grundlag af disse infor­ma­tioner kan du planlægge og skemalægge mere effektivt, admini­strere løn, hurtigt spotte problemer og sende den nærmeste vogn til hver ny opgave for at minimere kørslen.

Køretøjsdata

Få køretøjsdata om brænd­stof­forbrug, kulsto­f­ud­ledning, og kørsels­hæn­delser såsom hårde opbrems­ninger eller fartover­skri­delser. Ud fra disse oplysninger kan du spotte proble­matisk køreadfærd og dermed reducere virksom­hedens CO2-fodaftryk og brænd­sto­fom­kost­ninger samt højne førernes køresik­kerhed.


Hvordan rapporteres oplysninger om køretøj og chauffør?

Oversku­eligt dashboard for sporing af køretøj

Tur- og køretøjsdata fra din flåde præsenteres oversku­eligt på et grafisk dashboard på Webfleet. Det giver dig en visuel repræ­sen­tation af de KPI'er, der påvirker dine servi­ce­ni­veauer, din produk­ti­vitet og dine omkost­ninger, så du hurtigt kan få et overblik over, hvad der sker, og hvor der er plads til forbed­ringer. Du kan angive referen­ce­punkter for hver KPI og måle enkelt­per­soners og gruppers præstation op imod dem.

Detaljerede sporings­rap­porter for køretøjer

Vi kan generere præcise og pålidelige logbogs- og sporings­rap­porter ud fra forskellige kriterier, såsom erhvervs­mæssig vs. privat kørsel, køretider, brænd­stof­forbrug og stilstandstid. Du kan planlægge regel­mæssige rapporter til brug i forbindelse med selvan­gi­velser eller få rapporter på forespørgsel med henblik på at fastslå brænd­sto­f­ef­fek­ti­vi­teten. Du kan endda importere datafilerne i dine løn- og øvrige programmer og dermed både spare admini­stra­tionstid og optimere dine arbejds­me­toder.

Investe­ringen har tjent sig ind i løbet af 6 til 9 måneder

Bestil en demon­stration og få en forståelse for, hvordan Webfleet kan hjælpe din virksomhed, eller tal med en specialist, der vil besvare ethvert spørgsmål om vores løsninger.

Dit samtykke er påkrævet

I dette afsnit integreres eksternt indhold fra .

For at få vist indholdet skal du give dit samtykke til følgende cooki­e-ka­te­gorier:

  • Målrettet annoncering
  • Analyse
  • Tilpasning
  • Nødvendige

Du kan finde flere oplysninger i vores fortro­lig­heds­po­litik. Hvis du er inter­es­seret i, hvordan ###vendor_name### behandler dine data, skal du se deres fortro­lig­heds­po­litik.