Sporings­rap­porter

Sporing af køretøjer overvåger hvornår, hvor og hvordan dine køretøjer bliver brugt. Og Webfleet Solutions forsyner dig med en bred vifte af sporings­rap­porter, som du kan bruge til at forbedre dine arbejds­me­toder, øge effek­ti­vi­teten og nedbringe brænd­sto­fom­kost­nin­gerne.

Eksempler på sporings­rap­porter for køretøjer

Opsummerede rapporter

Find ud af, hvornår, hvor ofte og hvor længe køretøjerne er i brug.

Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Detaljerede rapporter

Få detaljerede rapporter om køretø­jernes effek­ti­vitet på vejen.

Rapporter om overhol­delse

Vær sikker på, at virksom­heden overholder loven med pålidelige, automatiske rapporter.

Webfleet Solutions

Hvilke data overvåges?

Turdata

Realtids- og historiske turdata på start- og sluttids­punktet, position, distance, varighed og stilstandstid. På grundlag af disse infor­ma­tioner kan du planlægge og skemalægge mere effektivt, admini­strere løn, hurtigt spotte problemer og sende den nærmeste vogn til hver ny opgave for at minimere kørslen.

Køretøjsdata

Få køretøjsdata om brænd­stof­forbrug, kulsto­f­ud­ledning, og kørsels­hæn­delser såsom hårde opbrems­ninger eller fartover­skri­delser. Ud fra disse oplysninger kan du spotte proble­matisk køreadfærd og dermed reducere virksom­hedens CO2-fodaftryk og brænd­sto­fom­kost­ninger samt højne førernes køresik­kerhed.


Hvordan rapporteres oplysninger om køretøj og chauffør?

Oversku­eligt dashboard for sporing af køretøj

Tur- og køretøjsdata fra din flåde præsenteres oversku­eligt på et grafisk dashboard på WEBFLEET. Det giver dig en visuel repræ­sen­tation af de KPI'er, der påvirker dine servi­ce­ni­veauer, din produk­ti­vitet og dine omkost­ninger, så du hurtigt kan få et overblik over, hvad der sker, og hvor der er plads til forbed­ringer. Du kan angive referen­ce­punkter for hver KPI og måle enkelt­per­soners og gruppers præstation op imod dem.

Detaljerede sporings­rap­porter for køretøjer

Vi kan generere præcise og pålidelige logbogs- og sporings­rap­porter ud fra forskellige kriterier, såsom erhvervs­mæssig vs. privat kørsel, køretider, brænd­stof­forbrug og stilstandstid. Du kan planlægge regel­mæssige rapporter til brug i forbindelse med selvan­gi­velser eller få rapporter på forespørgsel med henblik på at fastslå brænd­sto­f­ef­fek­ti­vi­teten. Du kan endda importere datafilerne i dine løn- og øvrige programmer og dermed både spare admini­stra­tionstid og optimere dine arbejds­me­toder.

Investe­ringen har tjent sig ind i løbet af 6 til 9 måneder

Bestil en demon­stration og få en forståelse for, hvordan WEBFLEET kan hjælpe din virksomhed, eller tal med en specialist, der vil besvare ethvert spørgsmål om vores løsninger.

Webfleet Solutions
Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Du bruger en forældet browser

Opgrader til en moderne webbrowser for at bruge dette sted.

Opdater nu