Sporing af køretøjer

Spor køretøjer i realtid, og spar penge og tid på vejen.

Sporing af køretøjer

Spor køretøjer i realtid, og spar penge og tid på vejen.

Sporing af køretøjer, eller flådesporing, opretter forbindelse fra køretø­jernes position til software, som indsamler flådedata. Denne flådesty­rings­løsning viser præcis, hvor lang tid der er tilbragt bag rattet, samt hvornår, hvor og hvordan din flåde benyttes.

Webfleets løsninger til sporing af køretøj og flådesporing leverer realtidspo­si­tionen for hvert enkelt køretøj i flåden. Derfor kan du hurtigt tilpasse dig nye udviklinger og foretage smarte og velover­vejede beslut­ninger. Vores system til sporing af køretøjer fortæller dig, hvilken medarbejder der er nærmest nye opgaver, og giver dig øjeblik­kelig adgang til vigtige oplysninger om køretøjer og køreadfærd, f.eks. fartover­skri­delser eller hårde opbrems­ninger. Med sporing af køretøjer kan du spare penge og gøre din forretning mere effektiv.

Se vores løsninger til sporing af køretøjer

Sporing af lastbiler

Sporing af lastbiler

Kend din flådes position og status for at opnå større effek­ti­vitet med den højeste datasik­kerhed

Sporing af varevogne

Sporing af varevogne

Gør flådens effek­ti­vitet bedre med nøjagtig positions­sporing kombineret med kritiske køretøjsdata

Løsninger til sporing af biler

Løsninger til sporing af biler

Få bedre overblik over din flåde med sporing af biler

Asset Tracking

Asset Tracking

Overvåg alle dine aktiver og køretøjer på ét interface

Sporing af tilsluttede aktiver

Sporing af tilsluttede aktiver

Overvåg dine maskiner og tilsluttede aktiver

Trailer­sporing

Trailer­sporing

Proaktiv overvågning og rappor­tering med Webfleet Trailer


Se vores alternative sporings­metode

Sporing via dashcam

Sporing via dashcam

Få fuld indsigt i kritiske vejhæn­delser med vores AI-drevne dashcam- og GPS-sporing

Sporing via mobilapp

Sporing via mobilapp

Spor dine køretøjer, og digitaliser din arbejdsgang med en enkel Android-app

OEM-sporing

OEM-sporing

Tilslut dine køretøjer med fabrik­sin­stal­leret telematik (der kræves ingen ekstra hardware)

Hvorfor sporing af køretøjer?

Vær altid bekendt med, hvor dine køretøjer er – i realtid.

Få dokumen­tation for levering, og indsigt i tidsforbrug hos kunden.

Se, hvordan du sparer penge ved at sammenligne med tidligere ture.

Skab øget gennem­sig­tighed for dine kunder ved at give dem præcise ankomst­tids­punkter.

Reager hurtigt på akutte kunde­si­tu­a­tioner ved at sende chaufføren med den hurtigste forventede ankomst­tider.

Spar admini­stra­tionstid og overhold skatte­regler med registrering af kilome­tertal.

Nøgle­funk­tioner

Sporing af køretøjer i realtid

Uanset om dine chauffører holder parkeret eller er på farten, får du deres præcise kortlagte position med Webfleet. Dette hjælper med bevis for aflevering og gør det muligt at overvåge overhol­delse af retnings­linjerne for arbejdstid.

vehicle tracking right hand traffic
vehicle tracing

Informativ sporing og rutetegning

Se, hvordan du kan spare penge med rutetegning af tidligere ture. Vores system til sporing af køretøjer registrerer arbejds­timer eller timer bag rattet nøjagtigt og husker, hvor alle køretøjer i din flåde har været i op til de seneste 90 dage. Denne funktion til sporing af køretøjer og flådesporing giver et hurtigt overblik over køretøjers bevægelser, og fremhæver udsving og mønstre i din virksomhed.

Omgående og direkte advarsler

Webfleet leverer øjeblik­kelige advarsler, når et køretøj kører ind i eller forlader et forhånds­de­fi­neret område eller en nomineret geozone.

alerts areas
map view 02

Kort

Vælg mellem TomTom-kort med ekstremt nøjagtig trafik­in­for­mation og Google-kort med Street View eller satel­litkort

Få mere viden om brændstof- og batte­ri­forbrug

Analysér din flådes brænd­stof­forbrug over tid med visuelle diagrammer, der hjælper dig med at se, hvor du kan optimere køretøjets og chaufførens ydeevne. Admini­strerer du en flåde med elektriske køretøjer? Webfleet viser aktuelle strøm­ni­veauer og resterende køreræk­ke­vidde ved at spore batte­ri­niveau og rækkevidde for alle dine elektriske og opladelige køretøjer. Få mere at vide om Rapport om brænd­stof­forbrug og sporing af batte­ri­niveau

fuel over time
dashboard 01

Dashboards og bruger­til­passede rapporter

Boost produk­ti­vi­teten ved at analysere chauf­førdata. Få adgang til et omfattende sæt dashboards og bruger­til­passede rapporter om køretimer, kørsels­hæn­delser, arbejdstid, tur-rap­porter og meget mere.

Læs mere⁠

Se altid, hvem der kører

Få chauf­før­fo­ku­seret indsigt ved digitalt at registrere dine chaufførers ind- og udtjek­ning­stider. Med sporing af køretøj fra Webfleet ved du altid, hvilke chauffører der sidder bag rattet, og hvor meget tid de bruger på vejen eller hos kunderne, så du kan overholde forord­ningen om køre- og hvile­tids­be­stem­melser.

Få mere at vide om chauf­fø­ri­den­ti­fi­cering⁠
pro i incar login
mobile apps

Administrer din flådedrift på farten

Du behøver ikke sidde bag skrive­bordet for at styre din flåde. Med Webfleet Mobile har du det hele lige ved hånden.

Funktioner:

  • Sporing af køretøjer og aktiver i realtid
  • Tovejskom­mu­ni­kation
  • Turstyring
  • Udsend nye ordrer og job
  • Meddelelser og advarsler
Mere om Webfleet Mobile⁠

Alt hvad du behøver at vide om sporing af køretøjer

Hvad er sporing af køretøjer?

0
Gå til indhold

Sporing af køretøjer fungerer ved at kombinere automatisk køretøjspo­si­tions­pro­gram­mering med software, der indsamler og gemmer pågældende data. Dens tredelte funktioner, tilegnelse, opbevaring og behandling af positionsdata giver et klart billede af køretøjets position i realtid.

Ved at levere information om erhvervs­flåders biler, varevogne og lastbilers positioner i realtid og deres tidligere positioner hjælper sporings­løs­ninger af køretøjer flådechefen med at admini­strere virksom­hedens arbejds­gange effektivt og forbedre dem ved hjælp af velin­for­merede beslut­ninger.

Hvad er et sporings­system for køretøjer med GPS?

0
Gå til indhold

Sporing af køretøjer med GPS virker som navnet antyder. Ved hjælp af et globalt positio­ne­rings­system kan brugerne overvåge flåde­kø­re­tøjers position, da det forholder sig til deres geografiske placering.

Afhængig af enheden bliver de indsamlede oplysninger gemt internt eller sendt til et samar­bej­dende program i realtid. Nogle GPS-spor­ings­en­heder anvender mobildata (som dem fundet i de fleste moderne smartphones), mens andre anvender satel­lit­sig­naler til at gemme og udsende oplysninger.

Satel­lit­styrede GPS-spor­ings­sy­stemer kræver ikke mobiltje­nester for at give opdate­ringer i realtid. Derfor er kan de håndtere mere udfordrende ruter, hvor der sjældent er signal. I begge tilfælde er GPS-sy­stemer pålidelige og præcise.

Hvorfor bruge et sporings­system til køretøjer?

0
Gå til indhold

Der er mange fordele ved sporings­sy­stemer for køretøjer, når det gælder flådestyring. Sporing af køretøjer gør det muligt for flådechefer og tilsyns­førende at vide, hvor deres chauffører og last befinder sig hele tiden. Dette er en nyttig egenskab, når der opstår uventede situationer og et stærkt værktøj, der sørger for, at nogle af virksom­hedens mest værdifulde ressourcer er sikre og i god stand.

Sporings­sy­stemer for køretøjer hjælper dig med at angive mere præcise ankomst­tids­punkter, særligt hvis du benytter en løsning, som tilbyder nøjagtig trafik­in­for­mation. Med den funktion kan du tilpasse dig uventede trafikpropper og få din chauffør til at omlægge sin rute.

Hvis du har behov for det, kan et pålideligt sporings­system også give dig dokumen­tation for levering, samtidig med at du får indblik i, hvor meget tid der bruges med kunder.

Chauf­førkom­mu­ni­kation og evaluering af deres præsta­tioner forbedres også gennem sporing af køretøjer. Eksempelvis kan sporing af køretøjer give indblik i chauf­fø­rernes adfærd bag rattet, hvilket kan danne grundlag for fokuseret instruktion og forbed­ringer.

Sporing af køretøjer kan også hjælpe med ruteplan­lægning. Den kan give indblik i, hvordan du i fremtiden vælger hurtigere og mere effektive ruter, eller garanterer at chauffører overholder lovene om, hvor mange fortløbende timer de må arbejde på en enkelt vagt.

Kort fortalt giver tjenesten et helt nyt niveau af flådetilsyn, som aldrig før er set fra ældre teknologier.

Hvad er fordelene ved sporing og rutetegning?

0
Gå til indhold

Ved at optegne dine køretøjers tidligere ture kan du identi­ficere, hvor du kan opnå besparelser, og du kan skabe større effek­ti­vitet i din arbejdsgang. Et pålideligt sporings­system for køretøjer registrerer arbejds­timer og antal kørte timer nøjagtigt. Brugere kan også se deres køretøjers tidligere positioner og i nogle tilfælde kan de gå hele 90 dage tilbage i tiden.

Med de oplysninger kan du bedre vurdere din flådes præstation, og hvordan dine ressourcer bliver anvendt. Du kan identi­ficere mønstre og uregel­mæs­sig­heder på baggrund af dine køretøjers daglige bevægelser, så du kan træffe velin­for­merede beslut­ninger om, hvordan du forbedrer dem.

Hvor meget koster sporing af køretøjer?

0
Gå til indhold

Prisen for sporing af køretøjer afhænger af, hvilken plan du vælger. Antallet af køretøjer, som du gerne vil spore, påvirker de samlede omkost­ninger af din sporings­løsning.

Selvom der er udgifter ved at imple­mentere et system til sporing af køretøjer, er der også besparelser forbundet med tjenesten. Eksempelvis kan forbedring af præsta­tioner forbundet med øget tilsyn spare flåder penge på antal kørte kilometer, tid og andre udgifter, som er forbundet med skuffende effek­ti­vitet.

Hvordan fungerer et sporings­system for køretøjer?

0
Gå til indhold

Sporing af køretøjer fungerer ved hjælp af globale positio­ne­rings­sy­stemer. Indled­ningsvist udstyres køretøjer med hardwa­re­en­heder, der fungerer som modtagere af vigtige satel­lit­sig­naler. Grund­læg­gende sporing af køretøjer behøver ikke kræve mere end en smartphone, mens andre systemer kan involvere en form for instal­lation.

En GPS-ak­ti­veret enhed kommu­ni­kerer uafbrudt med satellitten, mens køretøjet er i bevægelse. Udover at angive oplysninger om et køretøjs nøjagtige position er mange sporings­sy­stemer i stand til at levere andre vigtige data såsom retning og hastighed.

Hvad er software til sporing af køretøj?

0
Gå til indhold

Software til sporing af køretøj hjælper flåde­o­pe­ra­tører med at spore hele deres flåde helt ned til en enkelt lastbil eller varevogn. Softwaren kan bruges som en omfattende flådesty­rings­løsning, da den leverer alle de data, der er nødvendige for at drive en virksomhed effektivt. Flådechefer kan f.eks. holde styr på vedli­ge­hol­del­ses­planer lige så nemt som at overvåge køretø­jernes positioner.

Hvordan fungerer software til sporing af køretøj?

0
Gå til indhold

Software til sporing af køretøj gør det muligt for virksom­heder at analysere deres flådedata effektivt. Den behandler dine køretøjers positionsdata og oplysninger om køreadfærd, hvilket gør dem tilgæn­gelige for dine flådesty­rings­pro­grammer. Software til sporing af køretøj fungerer i realtid, så du kan få nøjagtige oplysninger om driften døgnet rundt.

ttt guide to vehicle telematics

Download vejledning til køretøj­st­e­le­matik

ttt guide to vehicle telematics

Hvad er køretøj­st­e­le­matik, og hvad er fordelene?

Download hvidbog

Se, hvordan det fungerer

Hvordan fungerer GPS til sporings­system for køretøjer?

Det siger vores kunder

Vi sparer helt klart på udgifterne til brændstof takket være Bridgestone og Webfleet samarbejdet
Hubert Sośnicki, Transhut sp. z o.o.
Redujimos un 62% el número de eventos totales de conducción al mes
Alonso Naves Pelayo, Comandos del Norte
Vi kan dokumentere, at vi kører ordentligt
Dan Rueløkke, Elis Danmark

Investe­ringen har tjent sig ind i løbet af 6 til 9 måneder

Bestil en demon­stration og få en forståelse for, hvordan Webfleet kan hjælpe din virksomhed, eller tal med en specialist, der vil besvare ethvert spørgsmål om vores løsninger.

Dit samtykke er påkrævet

I dette afsnit integreres eksternt indhold fra .

For at få vist indholdet skal du give dit samtykke til følgende cooki­e-ka­te­gorier:

  • Målrettet annoncering
  • Analyse
  • Tilpasning
  • Nødvendige

Du kan finde flere oplysninger i vores fortro­lig­heds­po­litik. Hvis du er inter­es­seret i, hvordan ###vendor_name### behandler dine data, skal du se deres fortro­lig­heds­po­litik.