Monito­ro­wanie pojazdów GPS

Lokalizuj i śledź pojazdy na bieżąco, oszczędzaj czas i pieniądze optyma­li­zując swoją flotę.

Monitoring pojazdów GPSMonitoring pojazdów GPSMonitoring pojazdów GPSMonitoring pojazdów GPSMonitoring pojazdów GPSMonitoring pojazdów GPS

Monito­ro­wanie pojazdów za pomocą GPS oraz monito­ro­wanie floty w czasie rzeczy­wistym łączy wgląd w lokalizację aut z komplek­sowymi danymi o flocie. Rozwiązanie do zarządzania flotą dostarcza na bieżąco informacji z tachografu cyfrowego o dokładnym czasie spędzonym za kierownicą oraz o tym kiedy, gdzie i w jaki sposób wykorzy­stywane są pojazdy.

Rozwiązania firmy Webfleet Solutions do śledzenia i monito­ro­wania pojazdów i całych flot pozwalają określać w czasie rzeczy­wistym pozycję GPS każdego z pojazdów należących do floty. Dzięki temu możesz szybko dosto­so­wywać swoje działania do dynamicznej sytuacji oraz podejmować przemyślane decyzje oparte na rzetelnych infor­ma­cjach. Nasz system monito­ro­wania pojazdów informuje, który pracownik znajduje się najbliżej miejsca realizacji nowego zadania, jak również oferuje natych­mia­stowy dostęp do ważnych informacji o pojeździe oraz o stylu jazdy, np. o przekra­czaniu prędkości lub nagłym hamowaniu. Monito­ro­wanie pojazdów pozwala na dosko­na­lenie stylu jazdy, a to ma bezpośredni wpływ na oszczęd­ności w zużyciu paliwa, a więc i pieniędzy. Zwiększa to wydajność firmy.

Dlaczego warto korzystać z monito­ro­wania pojazdów?

Otrzymuj informacje o lokalizacji pojazdów w czasie rzeczy­wistym.

Uzyskaj dowód dostawy i wgląd w czas spędzony u klienta.

Dowiedz się, gdzie można uzyskać oszczęd­ności, porównując wcześniejsze podróże.

Zapewnij klientom lepszy wgląd w swoje działania, podając dokładny szacowany czas przybycia.

Reaguj szybciej na sytuacje kryzysowe klientów poprzez wysłanie kierowcy z jak najszybszym szacowanym czasem przybycia.

Oszczędź na admini­stracji i zadbaj o zgodność podatkową dzięki rejestracji przebiegów.

Kluczowe funkcje systemu monito­ro­wania pojazdów

Monito­ro­wanie pojazdów w czasie rzeczy­wistym

Dzięki WEBFLEET możesz zobaczyć na mapie dokładną lokalizację Twoich pojazdów tak zapar­ko­wanych, jak i w ruchu. Rozwiązanie zapewnia w ten sposób dowód dostawy i umożliwia monito­ro­wanie zgodności z przepisami dotyczącymi czasu pracy.

Monito­ro­wanie pojazdów GPS
Webfleet Solutions

Monito­ro­wanie i lokali­zo­wanie pojazdów GPS z dodatkowymi infor­ma­cjami

Dowiedz się, gdzie można uzyskać oszczęd­ności, analizując wcześniejsze podróże. Nasz system monito­ro­wania pojazdów precyzyjnie rejestruje godziny pracy i godziny spędzone za kółkiem oraz zapamiętuje miejsca, w których znajdował się każdy pojazd z Twojej floty firmowej w ciągu ostatnich 90 dni. Ta funkcja systemu monito­ro­wania pojazdów i floty zapewnia natych­mia­stowy przegląd tras pokonanych przez pojazd z podświe­tlonymi nietypowymi zmianami oraz pozwala określić wzorce, jakie występują w działaniu Twojej firmy.

Błyska­wiczne i bezpo­średnie ostrzeżenia

Usługa WEBFLEET zapewnia natych­mia­stowe ostrzeżenia o wjechaniu do wyznaczonej strefy lub jej opuszczeniu.

System do monitoringu floty
Monitoring GPS w czasie rzeczy­wistym

Wiarygodne rejestro­wanie przebiegów w Webfleet Logbook

Ogranicz do minimum czas potrzebny na admini­strację, korzystając z automa­tycznej rejestracji przebiegu służbowego i prywatnego.

Przeczytaj więcej

Przejrzyste mapy ułatwiające śledzenie floty

W zależności od potrzeb możesz wybrać mapy TomTom zapew­niające bardzo dokładne informacje o ruchu drogowym, mapy Google z widokiem z poziomu ulicy lub mapy satelitarne. Czytelne i zawsze aktualne mapy są gwarancją dokładnego monito­ro­wania pojazdów, a także monitoringu innych zasobów zasilanych.

System monito­ro­wania pojazdów
Gdzie aktualnie znajduje się pojazd

Dosto­so­wywane raporty i tablice wskaźników

Zwiększ wydajność dzięki analizie danych kierowcy. Uzyskaj dostęp do bogatego pakietu dosto­so­wy­wanych tablic wskaźników i raportów, które dostarczają takie informacje, jak czas jazdy, zdarzenia podczas jazdy, czas pracy, raporty z podróży i wiele innych.

Przeczytaj więcej

Zarządzaj flotą poza biurem

Nie musisz być w biurze, aby zarządzać flotą samochodową. Dzięki WEBFLEET Mobile masz wszystkie informacje w zasięgu ręki.

Funkcjo­nal­ności:

  • Monito­ro­wanie pojazdów GPS i zasobów w czasie rzeczy­wistym
  • Dwukie­runkowa komunikacja
  • Zarządzanie podróżą
  • Wysyłanie nowych zamówień i zleceń
  • Powia­do­mienia i ostrzeżenia
Więcej o aplikacji WEBFLEET Mobile
Śledzenie samochodu przez aplikację

Wszystko co musisz wiedzieć o monito­ro­waniu pojazdów

Czym jest monito­ro­wanie pojazdów flotowych?

Monito­ro­wanie pojazdów działa na zasadzie połączenia danych lokali­za­cyjnych pojazdów z oprogra­mo­waniem, które gromadzi i przechowuje i przetwarza te dane. Funkcje gromadzenia, przecho­wy­wania i przetwa­rzania danych związanych z lokalizacją zapewniają wgląd w lokalizację pojazdu w czasie rzeczy­wistym.

Dzięki dostar­czaniu bieżących i archi­walnych informacji o pozycji pojazdów, samochodów dostawczych lub ciężarowych we flocie rozwiązanie do monito­ro­wania pojazdów pomaga kierow­nikowi floty wydajnie zarządzać procesami biznesowymi i podejmować bardziej świadome i ekono­micznie uzasadnione decyzje.

Czym jest system monito­ro­wania pojazdów GPS?

Monito­ro­wanie pojazdów za pomocą sygnału GPS działa tak, jak wskazuje nazwa. Dzięki dostępowi do globalnego systemu pozycjo­no­wania użytkownicy mogą monitorować pozycje pojazdów w ramach floty w pobliżu ich lokalizacji.

W zależności od charak­te­ry­styki urządzenia zareje­strowane informacje mogą być przecho­wywane w urządzeniu lub przesyłane w czasie rzeczy­wistym do współ­pra­cu­jącego programu. Niektóre odbiorniki GPS (np. te znajdujące się w najnowszych modelach smartfonów) korzystają z danych komórkowych, natomiast inne wykorzy­stują sygnał satelitarny do przecho­wy­wania i wysyłania informacji.

Satelitarne systemy GPS nie potrzebują dostępu do sieci komórkowej, aby dostarczać aktuali­zacje w czasie rzeczy­wistym. W związku z tym są lepiej przysto­sowane do wymaga­jących tras i terenów, na których korzystanie z sygnału sieci komórkowej jest niemożliwe. W obu wypadkach systemy GPS działają z niezawodną dokład­nością.

Dlaczego warto korzystać z systemu monito­ro­wania pojazdów?

Jeśli chodzi o zarządzanie flotą pojazdów oraz optyma­li­zację kosztów floty, istnieje wiele korzyści wynika­jących z wykorzy­stania systemu monito­ro­wania pojazdów. Zapewnia on kierownikom flot i osobom nadzo­ru­jącym natych­mia­stowy dostęp do informacji o lokalizacji kierowców i ładunku, co jest szczególnie pomocne, gdy wystąpią niespo­dziewane utrudnienia, oraz stanowi nieocenione narzędzie do zabez­pie­czenia najcen­niej­szych zasobów firmy.

System monito­ro­wania pojazdów pomaga również dokładniej oszacowywać czasy przyjazdów, zwłaszcza gdy używane rozwiązanie zapewnia dokładne informacje drogowe. Dzięki tej funkcji można szybko zareagować na niespo­dziewane korki na drogach i poinfor­mować o nich kierowców, aby mogli pojechać inną trasą.

Niezawodne rozwiązanie do monito­ro­wania pojazdów dostarcza również dowody dostaw — jeśli jest to wymagane — zapewniając jedno­cześnie informacje o czasie spędzonym u klienta.

Rozwiązanie do monito­ro­wania pojazdów usprawnia również komunikacje z kierowcą i proces oceny wydajności. Na przykład może ono dostarczać informacje o stylu jazdy danego kierowcy, które stanowią dobrą podstawę do wyboru programu szkole­niowego.

Monito­ro­wanie pojazdów może również pomóc przy planowaniu tras. System dostarcza sugestie odnośnie wyboru szybszych i bardziej optymalnych tras, jak również pozwala działać zgodnie z przepisami uwzględ­niając regulacje dotyczące dozwolonego czasu pracy kierowców podczas jednej zmiany.

W skrócie: usługa ta zapewnia nieosią­galny przez starsze technologie poziom wglądu w działanie floty pojazdów.

Jakie korzyści wynikają z funkcji monito­ro­wania i lokali­zo­wania GPS?

Przeana­li­zo­wanie podróży odbytych przez pojazdy w przeszłości pozwala określić, gdzie można znaleźć oszczęd­ności oraz jak usprawnić procesy biznesowe. Niezawodny system monito­ro­wania pojazdów dokładnie rejestruje godziny pracy i godziny jazdy. Użytkownicy mogą również zobaczyć dane historyczne o pozycji pojazdów, w niektórych przypadkach aż do 90 dni wstecz. To także doskonałe rozwiązanie dla flot pojazdów elektrycznych, który wymagają częstszego ładowania akumu­la­torów.

Dzięki tym informacjom można skuteczniej ocenić wydajność floty i wykorzy­stanie zasobów. Pozawala to na identy­fi­kację wzorców i anomalii w codziennym sposobie poruszania się pojazdów, a dzięki temu podejmować świadome decyzje mające na celu uspraw­nienie działania floty.

Ile kosztuje monito­ro­wanie pojazdów?

Cena monito­ro­wania pojazdów zależy w znacznej mierze od wybranej opcji i funkcjo­nal­ności. Kwestie takie jak liczba pojazdów, które mają być monito­rowane, ma wpływ na całkowity koszt wdrożenia rozwiązania do monito­ro­wania pojazdów.

Mimo że wdrożenie systemu monito­ro­wania pojazdów wiąże się z pewnymi kosztami począt­kowymi, pozwala osiągnąć istotne oszczęd­ności. Przykładowo wzrost wydajności wynikający z lepszego dostępu do informacji pozwalają uzyskać oszczęd­ności w takich obszarach jak przebieg, czas i ziden­ty­fi­kować inne czynniki szkodzące wydajności floty.

Jak działa system monito­ro­wania pojazdów?

Monito­ro­wanie samochodu poprzez GPS działa w oparciu o globalne systemy pozycjo­no­wania. Najpierw w pojazdach instaluje się urządzenia pełniące rolę odbiorników sygnałów GPS. Wersja podstawowa nie wymaga żadnych urządzeń poza smartfonem, jednak wdrożenie innych systemów może wymagać zainsta­lo­wania urządzeń różnego typu.

Urządzenie obsługujące GPS będzie nieprze­rwanie komunikować się z satelitami, gdy pojazd będzie w ruchu. Oprócz informacji o dokładnej lokalizacji pojazdu systemy monito­ro­wania pojazdów są w stanie rejestrować inne ważne dane, jakie jak kierunek czy prędkość.

Webfleet Solutions

Pobierz przewodnik po rozwią­za­niach telema­tycznych dla pojazdów

Webfleet Solutions

Czym są rozwiązania teleme­tryczne dla pojazdów i jakie korzyści przynoszą?

Pobierz dokument

Jak to działa

Jak działa system monito­ro­wania pojazdów przez GPS?

Co mówią nasi klienci

case transhut
Większa konkurencyjność
Hubert Sośnicki, Transhut sp. z o.o.
case birdki
WEBFLEET to bezawaryjny program.
Andrzej Ptaszek, BIRDki AUTO TRANSPORT
case burian
Rozwiązanie Webfleet Solutions to świetny wybór.
Bogdan Burian, Burian Logistic
Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Zwrot z inwestycji następuje w okresie od 6 do 9 miesięcy

Umów się na prezentację, aby dowiedzieć się, jak WEBFLEET może pomóc Twojej firmie, albo porozmawiaj ze specjalistą, który odpowie na każde pytanie związane z naszymi rozwią­za­niami.

Webfleet Solutions
Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Korzystasz z nieak­tu­alnej przeglą­darki

Aby korzystać z tej strony, zaktualizuj przeglą­darkę.

Aktualizuj teraz