Monito­ro­wanie pojazdów GPS

Monitoruj pojazdy flotowe na bieżąco, oszczędzaj czas i pieniądze optyma­li­zując swoją flotę.

Monito­ro­wanie pojazdów GPS

Monitoruj pojazdy flotowe na bieżąco, oszczędzaj czas i pieniądze optyma­li­zując swoją flotę.

Monito­ro­wanie pojazdów za pomocą GPS oraz monito­ro­wanie floty w czasie rzeczy­wistym łączy wgląd w położenie aut z komplek­sowymi danymi o flocie. Rozwiązanie do zarządzania flotą dostarcza na bieżąco informacji z tachografu cyfrowego o dokładnym czasie spędzonym za kierownicą oraz o tym, kiedy, gdzie i w jaki sposób wykorzy­stywane są pojazdy.

Rozwiązania firmy Webfleet do monito­ro­wania pojazdów i całych flot pozwalają określać w czasie rzeczy­wistym pozycję GPS każdego z pojazdów należących do floty. Dzięki temu możesz szybko dosto­so­wywać swoje działania do dynamicznej sytuacji oraz podejmować przemyślane decyzje oparte na rzetelnych infor­ma­cjach. Nasz system monito­ro­wania pojazdów informuje, który pracownik znajduje się najbliżej miejsca realizacji nowego zadania, jak również oferuje natych­mia­stowy dostęp do ważnych informacji o pojeździe oraz o stylu jazdy, np. o przekra­czaniu prędkości lub nagłym hamowaniu. Monito­ro­wanie pojazdów pozwala na dosko­na­lenie stylu jazdy, a to ma bezpośredni wpływ na oszczęd­ności w zużyciu paliwa, a więc i pieniędzy. Zwiększa to wydajność firmy.

Poznaj nasze rozwiązania do monito­ro­wania pojazdów

Monito­ro­wanie pojazdów ciężarowych

Monito­ro­wanie pojazdów ciężarowych

Zwiększ wydajność floty dzięki zabez­pie­czonym informacjom o pozycji i stanie pojazdów

Monitoring pojazdów dostawczych

Monitoring pojazdów dostawczych

Zwiększ wydajność floty dzięki precy­zyjnemu monito­ro­waniu lokalizacji i dostępowi do danych pojazdu o znaczeniu krytycznym

Lokalizacja pojazdów flotowych gps

Lokalizacja pojazdów flotowych gps

Lokalizuj swoje pojazdy flotowe dzięki aplikacji

Monito­ro­wanie zasobów

Monito­ro­wanie zasobów

Monitoruj zasoby i pojazdy za pomocą jednego interfejsu

Cyfrowe monito­ro­wanie zasobów

Monito­ro­wanie przyczep

Monito­ro­wanie przyczep

Lepsze zarządzanie naczepami ciężarowymi dzięki telematyce


Odkryj naszą alter­na­tywną metodę monito­ro­wania

Monito­ro­wanie przez kamerę samochodową

Monito­ro­wanie przez kamerę samochodową

Uzyskaj pełny wgląd w krytyczne zdarzenia na drodze dzięki naszej kamerze samocho­dowej z SI i monito­ro­waniem GPS

Monito­ro­wanie przez aplikację mobilną

Monito­ro­wanie przez aplikację mobilną

Monitoruj pojazdy i zdigi­ta­lizuj przepływ pracy dzięki przystępnej aplikacji na system Android

Monito­ro­wanie przez OEM

Monito­ro­wanie przez OEM

Podłącz pojazdy do fabrycznie zamon­to­wanego sprzętu telema­tycznego (dodatkowy sprzęt nie jest wymagany)

Dlaczego warto korzystać z monito­ro­wania pojazdów?

Otrzymuj informacje o lokalizacji pojazdów w czasie rzeczy­wistym.

Uzyskaj dowód dostawy i wgląd w czas spędzony u klienta.

Dowiedz się, gdzie można uzyskać oszczęd­ności, porównując wcześniejsze podróże.

Zapewnij klientom lepszy wgląd w swoje działania, podając dokładny szacowany czas przybycia.

Reaguj szybciej na sytuacje kryzysowe klientów poprzez wysłanie kierowcy z jak najszybszym szacowanym czasem przybycia.

Oszczędź na admini­stracji i zadbaj o zgodność podatkową dzięki rejestracji przebiegów.

Kluczowe funkcje systemu monito­ro­wania pojazdów

Monito­ro­wanie pojazdów w czasie rzeczy­wistym

Dzięki Webfleet możesz zobaczyć na mapie dokładne położenie Twoich pojazdów tak zapar­ko­wanych, jak i w ruchu. Rozwiązanie zapewnia w ten sposób dowód dostawy i umożliwia monito­ro­wanie zgodności z przepisami dotyczącymi czasu pracy.

Monito­ro­wanie pojazdów GPS
vehicle tracing

Monito­ro­wanie pojazdów GPS z dodatkowymi infor­ma­cjami

Dowiedz się, gdzie można uzyskać oszczęd­ności, analizując wcześniejsze podróże. Nasz system monito­ro­wania pojazdów precyzyjnie rejestruje godziny pracy i godziny spędzone za kółkiem oraz zapamiętuje miejsca, w których znajdował się każdy pojazd z Twojej floty firmowej w ciągu ostatnich 90 dni. Ta funkcja systemu monito­ro­wania pojazdów i floty zapewnia natych­mia­stowy przegląd tras pokonanych przez pojazd z podświe­tlonymi nietypowymi zmianami oraz pozwala określić wzorce, jakie występują w działaniu Twojej firmy.

Błyska­wiczne i bezpo­średnie ostrzeżenia

Usługa Webfleet zapewnia natych­mia­stowe ostrzeżenia o wjechaniu do wyznaczonej strefy lub jej opuszczeniu.

System do monitoringu floty
System monito­ro­wania pojazdów

Przejrzyste mapy ułatwiające monitoring floty

W zależności od potrzeb możesz wybrać mapy TomTom zapew­niające bardzo dokładne informacje o ruchu drogowym, mapy Google z widokiem z poziomu ulicy lub mapy satelitarne. Czytelne i zawsze aktualne mapy są gwarancją dokładnego monito­ro­wania pojazdów, a także monitoringu innych zasobów zasilanych.

Uzyskaj informacje o zużyciu paliwa i baterii

Analizuj zużycie paliwa przez pojazdy we flocie na przestrzeni czasu, korzystając z wykresów graficznych, na których łatwo sprawdzisz, gdzie można zopty­ma­li­zować skuteczność pojazdu i kierowcy. Czy zarządzasz flotą, w skład której wchodzą pojazdy elektryczne? Webfleet wyświetla bieżące poziomy energii i pozostały zasięg jazdy, monitorując poziom naładowania baterii i zasięg dla wszystkich pojazdów elektrycznych i hybrydowych we flocie. Dowiedz się więcej o raporcie dotyczącym zużycia paliwa i monito­ro­waniu poziomu naładowania baterii

fuel over time
Gdzie aktualnie znajduje się pojazd

Dosto­so­wywane raporty i tablice wskaźników

Zwiększ wydajność dzięki analizie danych kierowcy. Uzyskaj dostęp do bogatego pakietu dosto­so­wy­wanych tablic wskaźników i raportów, które dostarczają takie informacje, jak czas jazdy, zdarzenia podczas jazdy, czas pracy, raporty z podróży i wiele innych.

Przejdź do zawartości⁠

Zawsze wiedz, kto prowadzi pojazd

Uzyskaj informacje o kierowcy dzięki cyfrowemu rejestro­waniu godzin rozpoczęcia i zakończenia przez niego pracy. Monito­ro­wanie pojazdów firmy Webfleet sprawia, że zawsze wiesz, kto prowadzi pojazd oraz ile czasu spędza w trasie lub u klienta. Pomaga to zachować zgodność z przepisami dotyczącymi czasu pracy kierowców.

Dowiedz się więcej o identy­fi­kacji kierowców⁠
pro i incar login
Śledzenie samochodu przez aplikację

Zarządzaj flotą poza biurem

Nie musisz być w biurze, aby zarządzać flotą samochodową. Dzięki programowi Webfleet Mobile masz wszystkie informacje w zasięgu ręki.

Funkcjo­nal­ności:

  • Monito­ro­wanie pojazdów GPS i zasobów w czasie rzeczy­wistym
  • Dwukie­runkowa komunikacja
  • Zarządzanie podróżą
  • Wysyłanie nowych zamówień i zleceń
  • Powia­do­mienia i ostrzeżenia
Więcej o aplikacji Webfleet Mobile⁠

Wszystko co musisz wiedzieć o monito­ro­waniu pojazdów

Czym jest monito­ro­wanie pojazdów flotowych?

0
Przejdź do zawartości

Monito­ro­wanie pojazdów działa na zasadzie połączenia danych lokali­za­cyjnych pojazdów z oprogra­mo­waniem, które gromadzi i przechowuje i przetwarza te dane. Funkcje gromadzenia, przecho­wy­wania i przetwa­rzania danych związanych z lokalizacją zapewniają wgląd w położenie pojazdu w czasie rzeczy­wistym.

Dzięki dostar­czaniu bieżących i archi­walnych informacji o pozycji pojazdów, samochodów dostawczych lub ciężarowych we flocie rozwiązanie do monito­ro­wania pojazdów pomaga kierow­nikowi floty wydajnie zarządzać procesami biznesowymi i podejmować bardziej świadome i ekono­micznie uzasadnione decyzje. Dowiedz się więcej o monito­ro­waniu pojazdów oraz jak działa monitoring floty Webfleet?

Czym jest system monito­ro­wania pojazdów GPS?

0
Przejdź do zawartości

Monito­ro­wanie pojazdów za pomocą sygnału GPS działa tak, jak wskazuje nazwa. Dzięki dostępowi do globalnego systemu pozycjo­no­wania użytkownicy mogą monitorować pozycje pojazdów w ramach floty w pobliżu ich aktualnego położenia.

W zależności od charak­te­ry­styki urządzenia zareje­strowane informacje mogą być przecho­wywane w urządzeniu lub przesyłane w czasie rzeczy­wistym do współ­pra­cu­jącego programu. Niektóre odbiorniki GPS (np. te znajdujące się w najnowszych modelach smartfonów) korzystają z danych komórkowych, natomiast inne wykorzy­stują sygnał satelitarny do przecho­wy­wania i wysyłania informacji.

Satelitarne systemy GPS nie potrzebują dostępu do sieci komórkowej, aby dostarczać aktuali­zacje w czasie rzeczy­wistym. W związku z tym są lepiej przysto­sowane do wymaga­jących tras i terenów, na których korzystanie z sygnału sieci komórkowej jest niemożliwe. W obu wypadkach systemy GPS działają z niezawodną dokład­nością.

Dlaczego warto korzystać z systemu monito­ro­wania pojazdów?

0
Przejdź do zawartości

Jeśli chodzi o zarządzanie flotą pojazdów oraz optyma­li­zację kosztów floty, istnieje wiele korzyści wynika­jących z wykorzy­stania systemu monito­ro­wania pojazdów. Zapewnia on kierownikom flot i osobom nadzo­ru­jącym natych­mia­stowy dostęp do informacji o lokalizacji kierowców i ładunku, co jest szczególnie pomocne, gdy wystąpią niespo­dziewane utrudnienia, oraz stanowi nieocenione narzędzie do zabez­pie­czenia najcen­niej­szych zasobów firmy.

System monito­ro­wania pojazdów pomaga również dokładniej oszacowywać czasy przyjazdów, zwłaszcza gdy używane rozwiązanie zapewnia dokładne informacje drogowe. Dzięki tej funkcji można szybko zareagować na niespo­dziewane korki na drogach i poinfor­mować o nich kierowców, aby mogli pojechać inną trasą.

Niezawodne rozwiązanie do monito­ro­wania pojazdów dostarcza również dowody dostaw — jeśli jest to wymagane — zapewniając jedno­cześnie informacje o czasie spędzonym u klienta.

Rozwiązanie do monito­ro­wania pojazdów usprawnia również komunikacje z kierowcą i proces oceny wydajności. Na przykład może ono dostarczać informacje o stylu jazdy danego kierowcy, które stanowią dobrą podstawę do wyboru programu szkole­niowego.

Monito­ro­wanie pojazdów może również pomóc przy planowaniu tras. System dostarcza sugestie odnośnie wyboru szybszych i bardziej optymalnych tras, jak również pozwala działać zgodnie z przepisami uwzględ­niając regulacje dotyczące dozwolonego czasu pracy kierowców podczas jednej zmiany.

W skrócie: usługa ta zapewnia nieosią­galny przez starsze technologie poziom wglądu w działanie floty pojazdów.

Jakie korzyści wynikają z funkcji monito­ro­wania i lokali­zo­wania GPS?

0
Przejdź do zawartości

Przeana­li­zo­wanie podróży odbytych przez pojazdy w przeszłości pozwala określić, gdzie można znaleźć oszczęd­ności oraz jak usprawnić procesy biznesowe. Niezawodny system monito­ro­wania pojazdów dokładnie rejestruje godziny pracy i godziny jazdy. Użytkownicy mogą również zobaczyć dane historyczne o pozycji pojazdów, w niektórych przypadkach aż do 90 dni wstecz. To także doskonałe rozwiązanie dla flot pojazdów elektrycznych, który wymagają częstszego ładowania akumu­la­torów.

Dzięki tym informacjom można skuteczniej ocenić wydajność floty i wykorzy­stanie zasobów. Pozawala to na identy­fi­kację wzorców i anomalii w codziennym sposobie poruszania się pojazdów, a dzięki temu podejmować świadome decyzje mające na celu uspraw­nienie działania floty.

Ile kosztuje monito­ro­wanie pojazdów?

0
Przejdź do zawartości

Cena monito­ro­wania pojazdów zależy w znacznej mierze od wybranej opcji i funkcjo­nal­ności. Kwestie takie jak liczba pojazdów, które mają być monito­rowane, ma wpływ na całkowity koszt wdrożenia rozwiązania do monito­ro­wania pojazdów.

Mimo że wdrożenie systemu monito­ro­wania pojazdów wiąże się z pewnymi kosztami począt­kowymi, pozwala osiągnąć istotne oszczęd­ności. Przykładowo wzrost wydajności wynikający z lepszego dostępu do informacji pozwalają uzyskać oszczęd­ności w takich obszarach jak przebieg, czas i ziden­ty­fi­kować inne czynniki szkodzące wydajności floty.

Jak działa system monito­ro­wania pojazdów?

0
Przejdź do zawartości

Monito­ro­wanie samochodu poprzez GPS działa w oparciu o globalne systemy pozycjo­no­wania. Najpierw w pojazdach instaluje się urządzenia pełniące rolę odbiorników sygnałów GPS. Wersja podstawowa nie wymaga żadnych urządzeń poza smartfonem, jednak wdrożenie innych systemów może wymagać zainsta­lo­wania urządzeń różnego typu.

Urządzenie obsługujące GPS będzie nieprze­rwanie komunikować się z satelitami, gdy pojazd będzie w ruchu. Oprócz informacji o dokładnym miejscu pobytu pojazdu systemy monito­ro­wania pojazdów są w stanie rejestrować inne ważne dane, takie jak kierunek czy prędkość.

Czym jest oprogra­mo­wanie do monito­ro­wania pojazdów?

0
Przejdź do zawartości

Oprogra­mo­wanie do monito­ro­wania pojazdów pomaga operatorom flot monitorować całą flotę pojazdów, z uwzględ­nieniem każdego pojazdu ciężarowego lub dostawczego. Takiego oprogra­mo­wania można używać jako komplek­sowego rozwiązania do zarządzania flotą pojazdów, ponieważ zapewnia ono wszystkie dane niezbędne do wydajnego prowadzenia firmy. Kierownicy flot mogą, na przykład, być na bieżąco z planowaniem przeglądów oraz monitorować pozycje pojazdów.

Jak działa oprogra­mo­wanie do monito­ro­wania pojazdów?

0
Przejdź do zawartości

Oprogra­mo­wanie do monito­ro­wania pojazdów umożliwia firmom wydajne anali­zo­wanie danych floty. Przetwarza informacje o lokalizacji pojazdu i stylu jazdy kierowcy, czyniąc je dostępnymi dla aplikacji do zarządzania flotą pojazdów. Oprogra­mo­wanie do monito­ro­wania pojazdów działa w czasie rzeczy­wistym, dostar­czając dokładne informacje o działaniu floty przez całą dobę.

ttt guide to vehicle telematics

Pobierz przewodnik po rozwią­za­niach telema­tycznych dla pojazdów

ttt guide to vehicle telematics

Czym są rozwiązania teleme­tryczne dla pojazdów i jakie korzyści przynoszą?

Pobierz dokument

Jak to działa

Jak działa system monito­ro­wania pojazdów przez GPS?

Co mówią nasi klienci

Większe bezpieczeństwo dzięki Webfleet Video
Tomasz Oleśków, GTV BUS
Sprawne zarządzanie flotą EV.
Marcin Krysiński, Mihiderka
Większa konkurencyjność
Hubert Sośnicki, Transhut sp. z o.o.

Zwrot z inwestycji następuje w okresie od 6 do 9 miesięcy

Umów się na prezentację, aby dowiedzieć się, jak Webfleet może pomóc Twojej firmie, albo porozmawiaj ze specjalistą, który odpowie na każde pytanie związane z naszymi rozwią­za­niami.

Wymagana jest Twoja zgoda

W tej sekcji treści zewnętrzne są pobierane z .

Aby wyświetlić treść, wymagana jest Twoja zgoda na następujące kategorie plików cookie:

  • Ukierun­kowane reklamy
  • Dane Analityczne
  • Perso­na­li­zacja
  • Niezbędne

Dalsze informacje znajdują się w naszej polityce prywatności. Jeśli interesuje Cię to, jak ###vendor_name### przetwarza Twoje dane, zapoznaj się z ich polityką prywatności.