Wiadomości dotyczące COVID-19.  Dowiedz się więcej

Czym jest zarządzanie flotą pojazdów?

To lepszy styl jazdy, dokład­niejsze dane i sprawniej działająca firma

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Zarządzanie flotą pojazdów odnosi się do szerokiej gamy rozwiązań technicznych ułatwia­jących przed­się­bior­stwom zarządzanie flotą pojazdów komer­cyjnych, w skład której mogą wchodzić samochody osobowe, samochody dostawcze, pojazdy ciężarowe i autobusy.

Główne korzyści wynikające z zarządzania flotą pojazdów

Znaj bieżące lokalizacje swoich pojazdów 24 godziny na dobę

Dzięki monito­ro­waniu i lokali­zo­waniu pojazdów w czasie rzeczy­wistym

Zaoszczędź nawet 20% na kosztach paliwa i przeglądów

Dzięki monito­ro­waniu i anali­zo­waniu stylu jazdy

Łatwa integracja z istniejącym oprogra­mo­waniem i sprzętem

Dzięki optyma­li­zacji całego procesu biznesowego

Skróć czas jazdy i zopty­ma­lizuj trasy dostaw

Dzięki profe­sjo­nalnej nawigacji z aktualnymi infor­ma­cjami drogowymi

Popraw poziom usług

Dzięki dynamicznemu przydzie­laniu zadań i łatwej komunikacji z kierowcami

Zapewnij sobie zgodność z przepisami

Dzięki rejestro­waniu przebiegów i czasu pracy oraz możliwości pobierania danych z tachografu

Poznaj funkcjo­nal­ności zarządzania flotą pojazdów

Monito­ro­wanie pojazdów

Zawsze wiedz, gdzie znajdują się Twoje pojazdy. Rejestruj czas, przebieg i pozycję każdego z Twoich pojazdów — dane te można przeglądać w postaci raportów lub w czasie rzeczy­wistym.

Funkcjo­nal­ności:

 • Monito­ro­wanie pojazdów w czasie rzeczy­wistym
 • Lokalizacja i historia tras
 • Natych­mia­stowe powia­do­mienia
 • Rejestro­wanie przebiegu (karta drogowa)
 • Tachograph Manager
Więcej o monito­ro­waniu pojazdów
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Optyma­li­zacja floty

Zwiększ wydajność floty. Podejmuj lepsze decyzje dzięki rozbu­do­wanym raportom i informacjom o pojazdach przeka­zy­wanym w czasie rzeczy­wistym.

Funkcjo­nal­ności:

 • Interfejs
 • Rapor­to­wanie
 • Powia­do­mienia
Więcej o optyma­li­zacji floty

Zarządzanie pracow­nikami

Spraw, by Twoi pracownicy i klienci byli zadowoleni. Dzięki szybkiej komunikacji pomiędzy pracow­nikami mobilnymi a biurem firma działa sprawniej.

Funkcjo­nal­ności:

 • Zarządzanie pracą i zamówie­niami
 • Dynamiczne przydzie­lanie zadań
 • Rejestro­wanie czasu pracy
 • Zopty­ma­li­zowane planowanie
 • TomTom Traffic
 • Pozostałe czasy jazdy
Więcej o zarządzaniu pracow­nikami
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Ekologiczna i bezpieczna jazda

Obniż koszty, zmniejsz emisję dwutlenku węgla i zwiększ bezpie­czeństwo dzięki poprawie stylu jazdy kierowców. Uzyskaj dostęp do informacji o użytkowaniu pojazdów, łącznie z pojazdami elektrycznymi.

Funkcjo­nal­ności:

 • OptiDrive 360
 • Styl jazdy
 • Monito­ro­wanie zużycia paliwa
 • Planowanie przeglądów
Więcej o ekolo­gicznej i bezpiecznej jeździe

Integracja biznesowa

Usługa WEBFLEET z łatwością zintegruje się z Twoim oprogra­mo­waniem i aplikacjami biznesowymi.

Funkcjo­nal­ności:

 • App Center
 • Rozwiązania biurowe
 • Rozwiązania mobilne
 • Interfejsy API usługi WEBFLEET
Więcej o integracji biznesowej
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Profe­sjo­nalna nawigacja z funkcjo­nal­nością unikania korków

Najlepsze kilometry to te, których przeje­chania udało się uniknąć. Wydajne zarządzanie flotą pojazdów zaczyna się od profe­sjo­nalnej nawigacji, która umożliwia uniknięcie korków.

Funkcjo­nal­ności:

 • Bardzo dokładne informacje o ruchu drogowym
 • Brak opóźnień z powodu zamkniętych dróg
 • Najszybsze trasy
 • Skrócenie czasu jazdy
 • Sperso­na­li­zowana nawigacja dla dużych pojazdów
 • Lokalizacja fotoradarów
Więcej o profe­sjo­nalnej nawigacji z funkcjo­nal­nością unikania korków

Mobilna aplikacja do zarządzania flotą firmową

Nie musisz być w biurze, aby zarządzać flotą. Dzięki WEBFLEET Mobile masz wszystkie informacje w zasięgu ręki.

Funkcjo­nal­ności:

 • Monito­ro­wanie pojazdów GPS i zasobów w czasie rzeczy­wistym
 • Dwukie­runkowa komunikacja
 • Zarządzanie podróżą
 • Wysyłanie nowych zamówień i zleceń
 • Powia­do­mienia i ostrzeżenia
Więcej o aplikacji WEBFLEET Mobile
Webfleet Solutions

Wszystko, co musisz wiedzieć o zarządzaniu flotą

Dlaczego zarządzanie flotą pojazdów jest ważne?

Zarządzanie flotami wiąże się z podej­mo­waniem złożonych decyzji. Aby prowadzić płynnie działalność, trzeba wziąć pod uwagę wiele czynników, takich jak dobór odpowiednich pojazdów i kierowców w celu zapewnienia bezpie­czeństwa, obniżanie kosztów, zwiększanie wydajności, a także przestrze­ganie przepisów.

System do zarządzania flotą pojazdów wspierany rozwią­za­niami telema­tycznymi może zapewnić wgląd w każdy z tych aspektów. Mając dostęp do odpowiednich danych, można usprawnić procesy biznesowe i zwiększyć przychody.

Istotnym źródłem tych danych są posiadane pojazdy. Przejrzyste informacje dotyczące ich lokalizacji, zużycia paliwa, przebiegu i stylu jazdy kierowców mogą służyć do optyma­li­zo­wania każdego etapu działania floty.

Uzyskanie dostępu do danych z pojazdów i monito­ro­wanie ich umożliwia zrozumienie, jak działa flota, oraz dopil­no­wanie, aby zarządzanie flotą przynosiło wymierne korzyści przed­się­biorstwu.

Co robi kierownik floty?

Kierownicy flot nadzorują działanie i serwi­so­wanie pojazdów należących do floty przed­się­biorstwa. Do ich obowiązków należy dobieranie pojazdów i ich monito­ro­wanie, pilnowanie, aby były prawidłowo używane i jeździły po odpowiednich trasach, a także dbanie do regularne przeglądy.

Kierownicy flot są również odpowie­dzialni za zarządzanie kierowcami, kontro­lo­wanie kosztów związanych z flotą oraz dopil­no­wanie zgodności z wszystkimi przepisami prawnymi odnoszącymi się do pojazdów.

W celu zwiększenia wydajności i efektyw­ności swoich flot kierownicy często polegają na urządze­niach telema­tycznych połączonych ze sprzętem i oprogra­mo­waniem do zarządzania flotą pojazdów.

Znalezienie odpowied­niego rozwiązania wiąże się z wykonaniem kilku kroków — między innymi należy określić potrzeby biznesowe przed­się­biorstwa, poznać funkcjo­nal­ności oferowane przez różnych dostawców tego typu rozwiązań, ustalić wymagania infor­ma­tyczne oraz określić oczekiwania serwisowe.

Chcesz dowiedzieć się, jak ustalić, które rozwiązanie do zarządzania flotą pojazdów jest odpowiednie dla Twojego przed­się­biorstwa? Pobierz bezpłatny przewodnik

Czym jest system zarządzania flotą?

System zarządzania flotą stanowi połączone oprogra­mo­wanie i sprzęt, z którego korzystają operatorzy flot do zarządzania swoimi pojazdami.

System taki może obejmować kilka elementów:

 • Oprogra­mo­wanie do zarządzania flotą pojazdów. Kierownicy flot korzystają z niego, aby mieć dostęp do danych o pojazdach oraz zrozumieć, w jaki sposób mogą zopty­ma­li­zować funkcjo­no­wanie floty.
 • Urządzenia do monito­ro­wania pojazdów. Sprzęt ten można zainsta­lować w pojazdach lub po prostu podłączyć do nich w celu monito­ro­wania ich lokalizacji w czasie rzeczy­wistym. Urządzenia te mogą również zbierać dane dotyczące stylu jazdy i diagnostyki silnika.
 • Terminale kierowcy. Te urządzenia pomagają kierowcom poruszać się po drogach dzięki ulepszonym funkcjom nawiga­cyjnym. Umożliwiają one również otrzy­my­wanie aktualnych szczegółów zleceń, wygodną komunikację oraz rejestro­wanie informacji dotyczących użytkowania pojazdu.
 • Kamery. Pojazdy można wyposażyć w kamery skierowane w stronę drogi i kierowcy w celu identy­fi­ko­wania przypadków ryzykowanej jazdy oraz uzyskiwania wglądu w zdarzania drogowe.

Przed­się­biorstwa korzy­stające z systemów zarządzania flotą są w stanie obniżyć koszty, zwiększyć wydajność pojazdów, oszczędzać paliwo, poprawić bezpie­czeństwo kierowców, zarządzać ryzykiem oraz podnieść ogólną efektywność floty.

Jak działa system zarządzania flotą?

Telematyka flotowa pozwala:

 • Monitorować lokalizację pojazdów. Urządzenia w pojazdach na bieżąco przesyłają współrzędne ich pozycji do systemu centralnego.
 • Skutecznie komunikować się z zespołem. Terminal kierowcy umożliwia przesyłanie instrukcji i aktualnych informacji bezpo­średnio do kierowcy w pojeździe.
 • Monitorować styl jazdy. Czujniki mogą monitorować nawyki kierowców związane z prowa­dzeniem pojazdów, zapewniając wgląd w to, czy są one używane w bezpieczny, oszczędny i stosowny sposób.
 • Określać dokład­niejsze czasy przybycia. Umożliwia dokład­niejsze szacowanie czasów przybycia na miejsce oraz infor­mo­wanie klientów o ewentu­alnych opóźnie­niach.
 • Prowadzić kierowców odpowiednią trasą. Kierowcy odbierają porady dotyczące jazdy i lepszych tras za pośred­nictwem terminala kierowcy. Można też ich ostrzegać o ograni­cze­niach prędkości i o lokali­za­cjach fotoradarów.
 • Rejestrować czas pracy. Niektóre systemy telema­tyczne automa­tycznie rejestrują czas pracy kierowców, co pomaga zapewnić zgodność z przepisami w tym zakresie.
 • Opracowywać strategie i wprowadzać uspraw­nienia. Pulpit rozwiązania do zarządzania flotą zapewnia dostęp do informacji dotyczących odbytych podróży, co pozwala analizować wydajność pojazdów i planować przyszłe podróże w bardziej efektywny sposób.
 • Zauto­ma­ty­zować zadania admini­stra­cyjne. Korzyści ze stosowania systemu zarządzania flotą czerpią również inne działy przed­się­biorstwa, na przykład za sprawą automa­ty­zacji wystawiania faktur czy możliwości pobierania informacji o czasie za kierownicą.

Jakie korzyści zapewnia korzystanie z rozwiązania do zarządzania flotą pojazdów?

Rozwiązania te wspierają pracę nie tylko kierowników flot, ale również kierowców, pracowników admini­stra­cyjnych i wszystkich osób, które mają swój udział w prowadzeniu floty pojazdów.

 • Zwiększyć efektywność. Łatwy dostęp do istotnych i aktualnych informacji ułatwia efektywne planowanie oraz szybkie reagowanie na niespo­dziewane sytuacje.
 • Zwiększyć wydajność. Dzięki bieżącym i dokładnym informacjom o ruchu drogowym kierowcy mogą wybierać najszybsze trasy i realizować więcej zleceń.
 • Poprawić bezpie­czeństwo. System zarządzania flotą może udostępniać szczegółowe informacje w celu ograni­czenia niebez­piecznych zachowań na drodze, które mogłyby stanowić zagrożenie dla kierowców, pojazdów i reputacji przed­się­biorstwa.
 • Obniżyć koszty. Możliwość przesyłania przypomnień sprzyja oszczęd­niejszej jeździe i unikaniu kosztownych napraw wynika­jących z nieter­mi­nowych przeglądów.
 • Poprawić komunikację. Stały kontakt z kierowcami umożliwia przesyłanie szczegółów zleceń z biura do terminali kierowców zainsta­lo­wanych w pojazdach.
 • Zwiększyć satysfakcję klientów. Informuj klientów o zmianach w harmo­no­gramie dostaw i ogranicz ich czas oczekiwania.
 • Zmniejszyć stres kierowców. Wyznaczaj najlepsze trasy dla zleceń i przesyłaj informacje o ruchu drogowym na terminale w pojazdach, aby ułatwić pracę kierowców.
 • Uprościć admini­strację. Zaoszczędź pracy różnym działom w przed­się­bior­stwie dzięki automa­ty­zacji czynności admini­stra­cyjnych.
Webfleet Solutions

Pobierz podręcznik po rozwią­za­niach do zarządzania flotą pojazdów

Webfleet Solutions

Czym jest zarządzanie flotą pojazdów i jakie korzyści przynosi?

Pobierz dokument

Zwrot z inwestycji następuje zwykle w okresie od 6 do 9 miesięcy

Dowiedz się, jak WEBFLEET może pomóc Twojej firmie.

Webfleet Solutions
Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Korzystasz z nieak­tu­alnej przeglą­darki

Aby korzystać z tej strony, zaktualizuj przeglą­darkę.

Aktualizuj teraz