Raport dotyczący emisji CO2 – ile CO2 emituje twoja flota?

Dokładne i przyjazne dla użytkownika oprogra­mo­wanie do rapor­to­wania emisji CO2 dla flot

Dyrektywa w sprawie sprawoz­daw­czości w zakresie zrówno­wa­żonego rozwoju a emisja CO2 Twojej floty

Dyrektywa w sprawie sprawoz­daw­czości w zakresie zrówno­wa­żonego rozwoju (CSRD) to nowe przepisy unijne, które wejdą w życie w styczniu 2024 r. Wymaga ona od niektórych firm przed­sta­wiania raportów dotyczących, między innymi, wpływu ich działal­ności na ludzi i środowisko. Nawet jeśli Twoja firma nie jest objęta obowiązkiem przed­sta­wiania raportów dotyczących CO2, narzucony przez dyrektywę wymóg zwiększenia przej­rzy­stości w kwestii emisji CO2 nadal może mieć na nią wpływ.

Dyrektywa w sprawie sprawoz­daw­czości w zakresie zrówno­wa­żonego
Ile CO2 emituje Twoja flota firmowa?

Raport Webfleet dotyczący emisji CO2 Ci pomoże

Raport Webfleet dotyczący emisji CO2 zapewnia kompleksowy wgląd w ilość CO2 bezpo­średnio emitowaną przez pojazdy w Twojej flocie. Wykorzy­stywana metodologia obliczania jest certy­fi­kowana przez TÜV Rheinland1 i zapewnia szczegółowe informacje o tym, ile CO2 emitują Twoje pojazdy. Raport ten nie tylko pomoże Ci spełnić wymagania regulacji takich jak nowa dyrektywa unijna CSRD, ale dostarczy też informacje o tym, w jaki sposób, gdzie i dlaczego Twoja flota emituje CO2.

Raport dotyczący emisji CO2 Webfleet ułatwia:

monito­ro­wanie poziomu CO2 emitowanego przez każdy pojazd floty

i podej­mo­wanie działań na rzecz jego ograni­czenia

proste sporzą­dzanie rzetelnych raportów

na temat emisji CO2 firmy i jej wpływu na środowisko

poleganie na raporcie poziomu emisji CO2 we flocie z certy­fi­katem TÜV Rheinland1

w zakresie rzetelnych i przydatnych informacji

Najważ­niejsze zalety raportu dotyczącego emisji CO2 dla flot

Bieżące i archiwalne informacje

Raport Webfleet dotyczący emisji CO2 z certy­fi­katem umożliwia dokładne zmierzenie poziomu emisji CO2 genero­wanych przez pojazdy we flocie. Można nie tylko sprawdzić, ile CO2 emitują pojazdy, ale też dlaczego i gdzie tak się dzieje. Dzięki tym bieżącym i archiwalnym informacjom można ziden­ty­fi­kować możliwości obniżenia poziomu emisji CO2 we flocie.

Raport emisji CO2 Webfleet
Sprawdź ile CO2 emituje Twoja flota

Rzetelne dane w raporcie emisji CO2

Dzięki raportowi Webfleet dotyczącemu emisji CO2 masz dostęp do wszystkich danych, które należy uwzględnić w raporcie dotyczącym emisji CO2 przed­sta­wionym zarówno odpowiednim organom, jak i klientom, jeśli o to poproszą. To jedyne narzędzie do rapor­to­wania poziomu emisji CO2 dostarczane przez dostawcę rozwiązań telema­tycznych do zarządzania flotą pojazdów, które korzysta z metodologii z certy­fi­katem TÜV Rheinland. Więc niezależnie od tego, czy potrze­bujesz tych danych, aby zapewnić zgodność z przepisami, zyskać przewagę nad konkurencją czy z obydwu tych powodów, Webfleet Ci pomoże.

Wpływ stylu jazdy na poziom emisji CO2

Niepra­wi­dłowy styl jazdy, obejmujący pracę na biegu jałowym i ostre hamowanie, może bezpo­średnio zwiększyć zużycie paliwa i poziom emisji CO2. Dzięki dostępowi do danych dotyczących emisji CO2 w raportach Webfleet OptiDrive 360 możesz dokładnie sprawdzić, gdzie kierowcy niepo­trzebnie zwiększają poziom emisji CO2 i nauczyć ich bardziej zrówno­wa­żonego i ekono­micznego stylu jazdy.

Zużycie paliwa a emisja CO2

Co należy wiedzieć o raportach dotyczących emisji CO2

Co to jest dyrektywa w sprawie sprawoz­daw­czości w zakresie zrówno­wa­żonego rozwoju (CSRD)?

0
Przejdź do zawartości

Dyrektywa w sprawie sprawoz­daw­czości w zakresie zrówno­wa­żonego rozwoju (CSRD) to nowa regulacja unijna, która podobnie jak Unijne normy emisji spalin, nakłada na firmy obowiązek rapor­to­wania ryzyka i możliwości wynika­jących z problemów natury społecznej i środo­wi­skowej, takich jak zmiana klimatu, a także wpływu działal­ności prowadzonej przez daną firmę na ludzi i środowisko. Regulacja ta wpłynie na pracę różnych typów przed­się­biorstw w różnym czasie, jednak w ciągu nadcho­dzących lat tysiące firm z całego kontynentu będą musiały zacząć jej przestrzegać.

Jak obliczane są poziomy emisji CO2 we flocie?

0
Przejdź do zawartości

Istnieją trzy metody dokładnego obliczania poziomów emisji CO2 zgodne ze standardem protokołu GHG. Pierwsza metoda opiera się na pomiarze zużycia paliwa przez pojazd firmowy i obliczeniu odpowied­niego wskaźnika emisji CO2 dla tej ilości paliwa. To jedna z dwóch metod oblicze­niowych dostępnych w raporcie Webfleet dotyczącym emisji CO2. Jest ona uważana za najlepszy sposób na oszacowanie poziomu emisji CO2.

Drugą metodą jest obliczanie na podstawie odległości. W tym przypadku obliczana jest masa, odległość i rodzaj ładunku, a następnie stosowany jest odpowiedni współ­czynnik emisji masy i odległości dla używanego pojazdu. Ta metoda obliczeń jest również dostępna w raporcie Webfleet dotyczącym emisji CO2.

Trzecia, i ostatnia, metoda opiera się na wydatkach. W ramach tej metody określane są drugorzędne czynniki emisji CO2 i koszty każdego trybu podróży służbowej. Ta metoda charak­te­ryzuje się najmniejszą dokład­nością obliczania poziomu emisji CO2 i nie dostarcza żadnych praktycznych wskazówek dotyczących jego zmniej­szenia. Dlatego też nie jest ona dostępna w raporcie Webfleet dotyczącym emisji CO2.

Dlaczego monito­ro­wanie poziomu emisji CO2 jest ważne?

0
Przejdź do zawartości

Dokładne monito­ro­wanie poziomu emisji CO2 jest bardzo ważne dla każdej floty – niezależnie od jej wielkości – z wielu przyczyn. Przede wszystkim – jeśli nie masz wglądu w poziom emisji CO2 swojej firmy, nie możesz podjąć odpowiednich kroków, aby go obniżyć; nie możesz też śledzić swoich postępów w realizacji tego celu z biegiem czasu. Dlatego dzięki telematyce, wgląd w te dane jest niezbędny do podjęcia jakich­kolwiek działań na rzecz zrówno­wa­żonego prowadzenia firmy.

Jak już wspomniano, istnieje również konieczność przestrze­gania regulacji. W nadcho­dzących latach coraz więcej firm będzie musiało przed­stawiać dokładne dane dotyczące poziomu emisji CO2 – a jeśli tego nie zrobią, mogą zostać obciążone karami finansowymi lub stracić przychód.

Dlatego poza wprowa­dzaniem pojazdów elektrycznych do floty, monito­ro­wanie poziomu emisji CO2 nie jest już możliwością, a koniecz­nością – dla dobra planety i dla dobra firmy.

Jak mogę wykorzystać raport dotyczące emisji CO2 w swojej flocie?

0
Przejdź do zawartości

Raport Webfleet dotyczący emisji CO2 zapewnia rzetelne informacje o poziomie CO2 genero­wanego przez Twoją flotę. Dzięki tym danym możesz wywiązać się z obowiązków z zakresu rapor­to­wania takich kwestii jak CSRD, określić obszary działal­ności, które można prowadzić w bardziej zrówno­ważony sposób, i zmierzyć skuteczność podjętych działań na rzecz zmniej­szenia wpływu firmy na środowisko.

Jak zmniejszyć poziom emisji CO2 za pomocą oprogra­mo­wania do zarządzania flotą pojazdów?

0
Przejdź do zawartości

Połączenie floty z rozwią­zaniem do zarządzania flotą pojazdów takim jak Webfleet to pierwszy krok do pozyskania informacji o poziomie emisji CO2 niezbędnych do podjęcia działań na rzecz zmniej­szenia wpływu firmy na środowisko. Poprawienie stylu jazdy, monitoring zużycia paliwa, przejście na pojazdy elektryczne, rapor­to­wanie poziomów emisji CO2, wykrywanie zbyt niskiego ciśnienia w oponach (TPMS), optyma­li­zacja tras, zapewnienie najwyższej możliwej wydajności paliwowej pojazdów – wszystkie te (i inne) działania są w zakresie możliwości Webfleet i w Twoim zasięgu.

Co to są emisje GHG zakresu 3?

0
Przejdź do zawartości

Emisje GHG zakresu 3 to wszystkie pośrednie emisje występujące w górnym i dolnym łańcuchu wartości danej firmy. Emisje GHG zakresu 3 stanowią zwykle największą część ogólnej emisji CO2 przed­się­biorstwa. Są one trudne do zmierzenia i zarządzania, ponieważ odbywają się poza kontrolą operacyjną organizacji.

Jak emisje GHG zakresu 3 mogą wpłynąć na mniejsze organizacje?

0
Przejdź do zawartości

Nawet jeśli Twoja firma nie ma obowiązku rapor­to­wania własnego poziomu emisji CO2, więksi klienci mogą wymagać przed­sta­wienia informacji o poziomach emisji CO2 Twoich pojazdów, z których korzystasz w ramach dostar­czania im towarów lub usług. Dzieje się tak ponieważ klienci ci muszą przedstawić raporty dotyczące emisji zakresu 3 w celu zapewnienia zgodności z CSRD. W związku z tym możliwość przed­sta­wienia dokładnych danych dotyczących emisji CO2 może zapewnić Twojej firmie przewagę nad konkurencją w nadcho­dzących latach.

Jak Webfleet może pomóc dostarczać informacje o poziomie emisji CO2 firmy?

0
Przejdź do zawartości

Raport Webfleet dotyczący emisji CO2 zapewnia rzetelne informacje o poziomie CO2 genero­wanego przez podłączone pojazdy w Twojej firmie. Dane te umożliwiają wywiązanie się z obowiązków rapor­to­wania CSRD lub przed­sta­wienie odpowiednich informacji większym klientom, aby mogli oni uwzględnić je w raportach dotyczących emisji zakresu 3.

Zamów prezentację

Dowiedz się, jak Webfleet może pomóc Twojej firmie.

1 W celu zapewnienia zgodności z najnowszymi standardami naukowymi wszystkie zawarte w platformie obliczenia i rozwiązania do obniżenia poziomu emisji CO2 są w pełni zgodne z obowią­zu­jącymi na całym świecie naukowymi metodami i standardami, takimi jak Greenhouse Gas Protocol i inicjatywa Science Based Targets (SBT). Adekwatność zasto­so­wanej metodologii obliczeń Corporate Carbon Footprint (CCF), zakresu 1, została potwier­dzona certy­fi­katem TÜV Rheinland.

Wymagana jest Twoja zgoda

W tej sekcji treści zewnętrzne są pobierane z .

Aby wyświetlić treść, wymagana jest Twoja zgoda na następujące kategorie plików cookie:

  • Ukierun­kowane reklamy
  • Dane Analityczne
  • Perso­na­li­zacja
  • Niezbędne

Dalsze informacje znajdują się w naszej polityce prywatności. Jeśli interesuje Cię to, jak ###vendor_name### przetwarza Twoje dane, zapoznaj się z ich polityką prywatności.