Webfleet CO2-rapport

Nauwkeurige, gebruiks­vrien­de­lijke software voor rapportage van de CO2-uitstoot van wagenparken

Bent u klaar voor de Corporate Sustai­na­bility Reporting Directive?

De Corporate Sustai­na­bility Reporting Directive (CSRD) is een nieuwe EU-richtlijn die in januari 2024 van kracht wordt. Deze richtlijn vereist dat bepaalde bedrijven rapporteren over, onder andere, de impact van hun activi­teiten op mens en milieu. Zelfs als uw bedrijf niet verplicht is om de CO2-uitstoot te rapporteren, kan de eis van de richtlijn voor meer trans­pa­rantie over de CO2-uitstoot nog steeds gelden.

EU CSRD
C02 Report TUV certif 3

Het Webfleet CO2-rapport biedt uitkomst

Het Webfleet CO2-rapport geeft u een nauwkeurig overzicht van de directe CO2-uitstoot van uw wagenpark. Aan de hand van een door TÜV Rheinland1 gecer­ti­fi­ceerde methode geeft het rapport gedetail­leerde informatie over de hoeveelheid CO2 die uw voertuigen produceren. U voldoet hiermee niet alleen aan de eisen van regelgeving zoals de nieuwe Corporate Sustai­na­bility Reporting Directive (CSRD) van de EU, maar krijgt ook inzicht in hoe, waar en waarom uw wagenpark onnodig CO2 produceert.

Het Webfleet CO2-rapport helpt u bij het volgende:

De CO2 volgen die door elk voertuig in uw wagenpark wordt gepro­du­ceerd

en actie ondernemen om uw uitstoot te verminderen

Nauwkeurig en eenvoudig rapporteren

over de CO2-uitstoot van uw bedrijf en de impact op het milieu

Vertrouwen op een door TÜV Rheinland gecer­ti­fi­ceerd CO2-rapport voor wagenparken1

Voor betrouwbare en bruikbare inzichten

Belang­rijkste kenmerken van het CO2-rapport voor wagenparken

Realtime en historische inzichten

Met het gecer­ti­fi­ceerde WebfleetCO2-rapport kunt u nauwkeurig de CO2 meten die door uw voertuigen wordt gepro­du­ceerd. U kunt niet alleen zien hoeveel CO2 uw voertuigen uitstoten, maar ook waarom en waar dit gebeurt. Met deze realtime en historische inzichten kunt u zich richten op de werkelijke mogelijk­heden om de uitstoot van uw wagenpark te verlagen.

fleet manager cau 14
fleet manager tablet 01

Nauwkeurige rapport­ge­gevens

Met het Webfleet CO2-rapport kunt u er zeker van zijn dat u over alle gegevens beschikt die u nodig heeft om uw CO2-uitstoot te rapporteren - zowel aan de autori­teiten als aan klanten die hierom vragen. Het is de enige CO2-rappor­ta­getool van een telema­ti­ca­pro­vider met een door TÜV Rheinland gecer­ti­fi­ceerde methode. Of u deze gegevens nu nodig heeft om aan de voorschriften te voldoen, concur­rerend te blijven of beide, Webfleet biedt uitkomst.

De impact van rijgedrag

Rijgedrag, zoals stationair draaien en hard remmen, kan direct leiden tot onnodig brand­stof­ver­bruik en CO2-uitstoot. Met gegevens over de CO2-uitstoot in uw Webfleet OptiDrive 360-rapportage kunt u specifiek zien waar bestuurders uw ecologische voetafdruk onnodig vergroten en hen coachen om een duurzamere en kosten­ef­fec­tievere rijstijl aan te nemen.

C02 Report TUV certif 1

Wat u moet weten over rapportage van CO2

Wat is de Corporate Sustai­na­bility Respon­si­bility Directive (CSRD)?

0
Naar content gaan

De Corporate Sustai­na­bility Reporting Directive (CSRD) is een nieuwe EU-richtlijn die bedrijven verplicht te rapporteren over risico's en mogelijk­heden die voort­vloeien uit maatschap­pe­lijke kwesties en milieu­kwesties, zoals klimaat­ver­an­dering, en over de impact van hun activi­teiten op mens en milieu. Hoewel verschil­lende soorten bedrijven op verschil­lende momenten het effect merken van deze regelgeving, moeten de komende jaren duizenden bedrijven op het hele continent aan deze richtlijn voldoen.

Hoe wordt de CO2-uitstoot van een wagenpark berekend?

0
Naar content gaan

Er zijn drie methoden voor het nauwkeurig berekenen van de CO2-uitstoot van een wagenpark in overeen­stemming met de standaard van het GHG-pro­tocol. Ten eerste is er de op brandstof gebaseerde methode, die de brandstof neemt die door bedrijfs­voer­tuigen wordt verbruikt en een berekening maakt op basis van de juiste emissie­factor van die brandstof. Dit is een van de twee bereke­nings­me­thoden die mogelijk zijn met het Webfleet CO2-rapport en de methode wordt beschouwd als de beste manier om de CO2-uitstoot te schatten.

De tweede methode is de op afstand gebaseerde berekening. Hierbij worden de massa, de afstand en de modus van elke levering berekend, waarna de juiste massa-af­stand emissie­factor van het gebruikte voertuig wordt toegepast. Deze bereke­nings­me­thode is ook mogelijk voor het Webfleet CO2-rapport.

Tot slot is er de op uitgaven gebaseerde methode. Hier wordt het bedrag dat wordt uitgegeven aan elke vorm van zakelijke reizen en secundaire emissie­fac­toren bepaald. Deze methode is het minst nauwkeurig voor het berekenen van CO2 en biedt geen bruikbare inzichten voor de verbetering van uw ecologische voetafdruk. Daarom wordt deze methode niet gebruikt voor het Webfleet CO2-rapport.

Waarom is het volgen van de CO2 belangrijk?

0
Naar content gaan

Het nauwkeurig bijhouden van de CO2-uitstoot is om tal van redenen van cruciaal belang voor elk wagenpark, van welke omvang dan ook. Het belang­rijkste is dat als u geen inzicht heeft in het CO2-niveau dat u produceert, u geen zinvolle actie kunt ondernemen om uw uitstoot te verminderen of het succes van dergelijke acties in de loop van de tijd te volgen. Elke poging om uw bedrijf duurzamer of efficiënter te runnen is dus afhankelijk van deze zicht­baarheid.

Zoals hierboven al vermeld, is het ook noodza­kelijk om aan de voorschriften te voldoen. Steeds meer bedrijven zullen de komende jaren nauwkeurige gegevens moeten verstrekken over de CO2-uitstoot, anders riskeren ze boetes en mogelijk verlies van inkomsten.

Het bijhouden van CO2 is dus niet langer een optionele activiteit, maar een must-do voor de planeet, het bedrijfs­leven en de bedrijfs­re­sul­taten van uw bedrijf.

Hoe kan ik het CO2-rapport voor mijn wagenpark gebruiken?

0
Naar content gaan

Het Webfleet CO2-rapport geeft u nauwkeurige informatie over het CO2-niveau dat in uw wagenpark wordt gepro­du­ceerd. Met deze gegevens kunt u uw verant­woor­de­lijk­heden op het gebied van rapportage vervullen voor regelgeving als CSRD, identi­fi­ceren waar in uw bedrijf u actie kunt ondernemen om duurzamer te werken en het succes van uw initi­a­tieven meten om uw impact op de planeet te verminderen.

Hoe kunt u uw ecologische voetafdruk verkleinen met fleet manage­ment-software?

0
Naar content gaan

Uw wagenpark verbinden met een fleet manage­ment-op­lossing zoals Webfleet, is de eerste stap die u kunt zetten om inzicht te krijgen in uw CO2-uitstoot en uw impact op het milieu te verminderen. Rijgedrag verbeteren, overstappen op EV's, rapporteren over CO2, te lage banden­spanning signaleren, routes optima­li­seren, uw voertuigen zo brand­stof­zuinig mogelijk houden - dit alles en nog veel meer wordt mogelijk met de kracht van Webfleet binnen handbereik.

Wat zijn de Scope 3 GHG-e­missies?

0
Naar content gaan

Scope 3 GHG-e­missies zijn alle indirecte emissies die plaats­vinden in de upstream en downstream waardeketen van het rappor­te­rende bedrijf. Scope 3-emissies vormen doorgaans het grootste deel van de voetafdruk van een bedrijf of financiële dienst­ver­lener. Ze zijn ook moeilijk te meten en te beheren omdat ze buiten de opera­ti­onele controle van een organisatie vallen.

Hoe kunnen kleinere organi­saties het effect merken van CSRD en Scope 3-emissies?

0
Naar content gaan

Zelfs als uw bedrijf niet verplicht is om uw eigen CO2-voetafdruk te rapporteren, kan het zijn dat uw grotere klanten u vragen informatie te verstrekken over de CO2-uitstoot van uw voertuigen bij het leveren van goederen of diensten aan hen. Dit komt omdat zij over deze Scope 3-emissies moeten rapporteren om te voldoen aan CSRD. Dit kan betekenen dat de mogelijkheid om nauwkeurige gegevens over uw CO2 te leveren, de komende jaren een concur­ren­tie­voordeel voor u kan worden.

Hoe kan Webfleet u helpen om informatie geven over uw CO2-voetafdruk?

0
Naar content gaan

Het Webfleet CO2-rapport verschaft u nauwkeurige informatie over de CO2 die door uw aangesloten voertuigen wordt gepro­du­ceerd. Met deze gegevens kunt u voldoen aan uw verant­woor­de­lijkheid voor rapportage in het kader van CSRD of deze gegevens verstrekken aan uw grotere klanten, zodat zij hun Scope 3-emissie kunnen rapporteren.

Vraag een demo aan

Zie hoe Webfleet uw bedrijf verder kan helpen.

1 Om te voldoen aan de aller­nieuwste weten­schap­pe­lijke normen, zijn alle platform­ge­ïn­te­greerde bereke­ningen en decar­bo­ni­sa­tie­op­los­singen volledig afgestemd op inter­na­ti­onaal erkende weten­schap­pe­lijke metho­do­lo­gieën en standaarden zoals het Greenhouse Gas Protocol en het Science Based Targets Initiative (SBTi). De weten­schap­pe­lijke nauwkeu­righeid van de toegepaste bereke­nings­me­thode voor de CO2-voetafdruk (CCF), Scope 1, is gecer­ti­fi­ceerd door TÜV Rheinland.

Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

  • Gerichte adver­tenties
  • Analyse
  • Perso­na­li­satie
  • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.